38
Tamar Juda gifari
Ezɨ dughiar kamɨn Juda uan aveghbuaba ategha ghua Adulamɨn nguibamɨn gumazim, an ziam Hira, a ko iti. Egha Kenanɨn nguazimɨn gumazim, an ziam Sua, an an guivimɨn gani. Egha an amizir kamɨn ikia egha aning iti. Ezɨ amizim navim asegha otarir mam batezɨ, Juda ziam, “Er,” a gatɨ. Egha gɨn amizim navim asegha uam otarir mam bategha uabɨ ziam, “Onan,” a gatɨ. Ezɨ amizim ua navim asegha uam otarir mam bategha ziam, “Sela,” a gatɨ. Dughiar kam Juda Kesipɨn nguibamɨn itima an amuim Sela bate. Ezɨ boriba aghua ghua bar ekevezɨma, Juda uan otarir ivariam Er bagha amizir mam ini. Ezɨ amizir kamɨn ziam Tamar. Ezɨ Erɨn araziba Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn bar derazir puvatɨ, kamaghɨn God a mɨsoghezɨ an areme.
Ezɨ Juda kamagh Onan mɨgei, “Nɨ uan avebamɨn amuim ko daku. Nɨn avebam ovegha boriba puvatɨ. En arazim kamakɨn, nɨ uan avebamɨn amuim inighɨva an ikɨ, egh a bagh boriba iniam.” Ezɨ Onan pura borir igharaziba batɨtɨ, me an avebamɨn ziamɨn ikɨ bizibar amuan an aghua. Egha amizir kam koma akua, uan dɨpam pura nguazim ginge. A kamaghɨn nɨghnɨsi, a kamaghɨn damu uan avebam bagh boritam inighan kogham. 10 Ezɨ Onan amir arazir kam, a Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn bar ikufi. Kamaghɨn, God uaghan a mɨsoghezɨ an areme.
11 Ezɨ gɨn Juda uan ivozir amizim Tamar mɨgɨa ghaze, “Nɨn pam areme. Kamaghɨn, nɨ uamategh uan afeziamɨn dɨpenimɨn mangɨ, egh magh ikɨtɨ nan otarim Sela an ekeveka.” Juda kamagh nɨghnɨgha atiatigha mɨgɨrɨgɨar kam gami, Sela uan avebamningɨn mɨn ovegham. Ezɨ Tamar ua uan afeziamɨn dɨpenimɨn ghugha iti.
12 Ezɨ dughiar ruarim ghua gɨvazɨma, Judan amuim a Suan guivim, a uaghan ovenge. Juda uan amuimɨn buabem agɨvagha, gumazir an sipsipbar arɨziba ghoribar ganasa Timnan nguibamɨn ghu. Ezɨ an namakam, Adulamɨn nguibamɨn gumazim Hira, a ko ghu. 13 Ezɨ gumazir mam kamagh Tamar mɨgei, “Nɨn ivozir afeziam sipsipbar arɨziba aghorasa Timnan nguibamɨn ghu.” 14 Ezɨ Tamar kamaghɨn fo, Sela ekevegha gɨfa, ezɨ aning uaningɨn ikiamin mɨgɨrɨgɨaba me dar kɨrɨzir puvatɨ. Kamaghɨn a korotiar uan pam guba ikia aruzim sue. Egha inir avɨzir mam inigha uan guam avaragha, ghua Enaimɨn nguibamɨn zuir tuavir akamɨn aperaghav iti, nguibar kam Timnan nguibamɨn zuir tuavimɨn iti.
15 Ezɨ amizir kam inir avɨzim uan guam dukuagha aperaghav itima, Juda iza an gara kamaghɨn nɨghnɨsi, kar ti gumaziba isa me koma akuir amizim. 16 Egha a tuavir mɨriamɨn an boroghɨn ghua a mɨgɨa ghaze, “Aria, kɨ nɨ ko dakuasa.” Dughiar kam, Juda kamaghɨn fozir puvatɨ, kar an ivozir amizim.
Ezɨ amizim ghaze, “Bizir tizim nɨ na danɨngam?”
17 Ezɨ Juda ghaze, “Nan memeba iti. Kɨ memen igiatam nɨ bagh anemadaghtɨ a izam.”
Ezɨ amizim ghaze, “A dera, nɨ faragh na ko dɨkɨrɨzir akam bagh, ababanimɨn mɨn bizitam na danɨngigh, egh gɨn meme na danightɨ kɨ nɨn bizim isɨ uam nɨ danɨngam.”
18 Ezɨ Juda kamaghɨn mɨgei, “Kɨ bizir tizim, akar dɨkɨrɨzimɨn ababanim damu, nɨ danɨngam?”
Ezɨ amizim ghaze, “Bizir kamning na danɨngigh, ringɨn nɨn ziamɨn ababanim itim, ko an benir nɨ uan fɨrim gikezir kam sara. Egh uan darorir fidizir nɨ suirazɨ kam saram na danɨngigh.” Ezɨ Juda bizir kaba bar da isa amizim ganigha, a koma akui. Egha navim a ganɨngi. 19 Egha aning akuigha gɨvagha Tamar dɨkavigha ghu. Egha uan guam avarazir inir kam adegha, ua buaber korotiam arugha ua uan pam gubai.
20 Egha gɨn Juda memen igiar mam isa Hira ganigha anemadagha ghaze, a mangɨ meme a danɨngigh, a da biziba ua da iniam. Ezɨ a ghua amizir kam buria egha an apizir puvatɨ. 21 Kamaghɨn a danganir kamɨn itir gumazibar azangsɨsi, “Enaimɨn tuavimɨn apiaghirir amizir gumaziba isa me koma akuim, a managh iti?”
Ezɨ me ghaze, “Amizir gumaziba koma akuitam kagh itir puvatɨ.”
22 Ezɨ Hira uamategha Juda bagha ghugha ghaze, “Kɨ an apizir puvatɨ. Ezɨ nguibamɨn gumaziba ghaze, Amizir gumaziba isa akuitam munagh itir puvatɨ.”
23 Ezɨ Juda kamaghɨn mɨgei, “Markɨ, aneteghtɨ a bizir kabar suiragh. Nɨ uam amizir kam burian markɨ, kamaghɨn, gumazamiziba gan ingarvakegham. Guizbangɨra, kɨ uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua a bagha memen igiar kam amada, ezɨ nɨ an apizir puvatɨ.”
24 Ezɨ iakɨnir 3pla ghua gɨvazɨma me iza kamaghɨn Juda mɨgei, “Nɨn ivozir amizim Tamar gumaziba isa me koma akuir arazim gamigha, datɨrɨghɨn navim asangi.”
Ezɨ Juda kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ia a inigh mangɨ avimɨn a tuaghtɨ a isiva aremegh!”
25 Egha me a inigha zuir dughiam, Tamar bizir Juda a ganɨngiziba isa da amaga, egh akar kam sarama a bagha anemada, “Bizir kabar afeziam, a na koma akuizɨ, kɨ navim asangi. Nɨ kagh bizir kaba deragh adar ganigh. Benim ko, ziar an ababanim itir ring ko, darorir fidizim. Kar tinan biziba?”
26 Ezɨ Juda ganigha fogha kamaghɨn mɨgei, “Guizbangɨra, amizir kam nan otarim Selan ikiam. Ezɨ puvatɨ, kɨ aning uaningɨn ikiamin bizim akɨrizir puvatɨ. Kamaghɨn, kɨrara, kɨ arazir kuram gami, ezɨ amizir kam puvatɨ.” Egha Juda uam a koma akuir puvatɨ.
27 Ezɨ Tamar borim batamin dughiam me kamagh an gari, borir fufuzimning an navimɨn iti. 28 Ezɨ Tamar otamin dughiam, borir mamɨn agharim faragha oto. Ezɨ amizir Tamarɨn akuraghtɨ an otamin kam, a borimɨn agharimɨn suiragha benir aghevir mam an agharim ike. Egha ghaze, “Borir kam faragha ize.” 29 Ezɨ borim ua uan agharim gekuigha aven ghu, ezɨ an dozim faragha oto.
Ezɨ amizir kam ghaze, “Manmaghɨn ami? Nɨ avebam gitagha faragha ize?” Ezɨ me ziam, “Peres,” a gatɨ.* Hibrun akamɨn, ziar kam, “Peres,” an ararem “Uari abɨsi,” ko magh ghu. 30 Ezɨ gɨn an avebar benir aghevim itim oto. Ezɨ me ziam, “Sera,” a gatɨ.

*38:29: Hibrun akamɨn, ziar kam, “Peres,” an ararem “Uari abɨsi,” ko magh ghu.