39
Josep Potifarɨn dɨpenimɨn iti
Ezɨ Ismaelɨn adarazi Josep inigha Isipɨn kantrin ghuzɨ, Potifar ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn a givese. Potifar a Isipɨn gumazir mam. Atrivimɨn ingangaribar faragha zuir ingangarir gumaziba, a men mav. A uaghan atrivimɨn dɨpenimɨn garir mɨdorozir gumaziba, a men faragha zuir gumazim. Jenesis 39:3; 39:21-23; Aposel 7:9Ezɨ Josep, gumazir ekiam Potifarɨn dɨpenimɨn aven iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God Josep ko iti, ezɨ an amir biziba bar, deravɨram otifi. Ezɨ Potifar gari, Ikiavɨra Itir God Josep ko itima an amir biziba, da deragha otifi. Ezɨ a Josep bagha bar ifuegha a gamizɨma an an ingangarir gumazimɨn oto. Ezɨ a uan dɨpenim ko biziba bar dar ganamin ingangarim a ganɨngi. Ezɨ Josep Potifarɨn dɨpenimɨn gara itir dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God bar deragha Potifarɨn adarazigh ami. Egha Josep bangɨn, Ikiavɨra Itir God Potifarɨn dɨpenimɨn aven itir biziba ko dagher azeniba bar deragha dagh ami. Kamaghɨn Potifar Josep atɨzɨ, an an biziba bar dar gari. Egha a uabɨ bizir avɨribagh nɨghnɨzir puvatɨ, a uabɨ dagher manabara a dar amasa dagh nɨghnɨsi. Dughiar kamɨn Josep mɨkarzim sarama aghuigha gavgavigha ganganiba bar dera. Ezɨ dughiar ruarim puvatɨzɨ, Potifarɨn amuim an ganigha a gifuegha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ izɨ, na ko daku.”
Ezɨ Josep aghuagha kamaghɨn a mɨgei, “Nan gumazir aruam, dɨpenir kamɨn biziba bar dar ganasa na mɨsevegha, bizitam bagha ua nɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ dɨpenir kamɨn aven a na ko gan gavgaviba magh ghue, ingangarir gumazir igharazitam na gafirazir puvatɨ. A dɨpenir kamɨn aven bizitam damuasa nan anogoroghezir puvatɨ. Nɨ an amuim, a nɨ ko dakuasa na mɨkemezir puvatɨ. Kɨ bar manamaghsu arazir bar kurar kam damuam? Egh kɨ kamagh damigh, Godɨn damazimɨn bar ikuvigham.” 10 Egha dughiabar zurara amizim Josep ko dakuasa an azangsɨghavɨra iti. Ezɨ Josep an akam barazi puvatɨgha, a koma akuizir puvatɨgha an boroghɨn ghuzir puvatɨ.
11 Egha dughiar mamɨn Josep dɨpenimɨn aven ghugha, ingangarim damuasava ami. Ezɨ ingangarir gumazitam itir puvatɨ. 12 Ezɨ Potifarɨn amuim Josepɨn saketɨn suira, egha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ izɨ na ko daku.” Ezɨ Josep uan saket ategha arava azenan ghu.
13 Ezɨ amizim Josepɨn gari, a saket ategha arav ghu, 14 ezɨ a ingangarir gumazibar diagha ghaze, “Ia gan. Nan pam Hibruian gumazir kam inigha en dɨpenimɨn izezɨ, a datɨrɨghɨn aghumsɨzir dafam e danɨngasa. A kɨ akuir danganimɨn aven izegha na ko dakuasa nan azangsɨgha pamtem na gakaghori. Ezɨ kamaghɨn kɨ pamten dei. 15 Ezɨ an orazi kɨ deima, a uan saket nan mɨriamɨn anetegha zuamɨrama arava azenan ghu.”
16 Egha Potifarɨn amuim Josepɨn saketɨn suira. A ikɨtɨ an pam izɨ dɨpenimɨn otoghtɨ, an an akagham. 17 Ezɨ an pam otozɨ, an eghaghanir kamrama a geghara ghaze, “Hibruian ingangarir gumazir kɨnir kam, nɨ a inigha gan dɨpenimɨn izezɨ, a iza kɨ akui naghɨn iza, na ko daku arazir kuramɨn na damigh aghumsɨzir dafam na danɨngasa, na gaghori. 18 Ezɨ kɨ bar pamten diazɨ, a uan saket nan tegha arava azenan ghu.”
19 Ezɨ Potifar uan amuimɨn eghaghanir kaba baregha bar puvɨrama atari. 20 Egha mɨdorozir gumazibav kemezɨ me Josepɨn suiragha a isa kalabus gatɨ. Kar atrivimɨn kalabuziaba itir dɨpenim. 21  Aposel 7:9Ezɨ Ikiavɨra Itir God Josep ko ikiavɨra ikia, bar an apangkuvighavɨra iti. Egha a gumazir kalabusɨn dɨpenimɨn garim gamizɨ, a uaghan Josep gifonge. 22 Egha gumazir kam kalabuziar gumazibar ganasa Josep amɨsefe. Ezɨ Josep kalabusɨn dɨpenimɨn itir ingangariba bar dar gari. 23 Egha Ikiavɨra Itir God Josep ko ikia an akurvasi, ezɨ bizir an amiba, da bar deravɨra zui. Ezɨ gumazir kalabuziar dɨpenimɨn garim, ingangarir a damuasa Josep mɨkemeziba, a da bagha ua nɨghnɨzir puvatɨ.

39:2: Jenesis 39:3; 39:21-23; Aposel 7:9

39:21: Aposel 7:9