44
Josepɨn kap ovenge
Egha me amegha gɨvazɨma Josep uan dɨpenimɨn garir gumazim mɨgɨa ghaze, “Nɨ gumazir kabar mɨtariba dagheba dar aghutɨ da mangɨ bar izefegh. Egh men dagɨaba men mɨtariba vaghvagh dar akabar aven dar aghuigh. Egh nan silvan kap isɨ, gumazir bar igiar munamɨn mɨtarim darugh, egh dagɨar a witbagh ivezasa inigha izeziba sara an mɨtarim darugh.” Ezɨ ingangarir gumazim Josep mɨkemezɨ moghɨrama ami. Ezɨ bar mɨzaraghara Josepɨn ingangarir gumazim, aveghbuaba uan donkiba ko me amadazɨ, me zui.
Ezɨ aveghbuaba nguibar ekiam ategha, tɨghar saghon mangam, ezɨ Josep uan ingangarir gumazir an dɨpenimɨn garim mɨgɨa ghaze, “Nɨ dɨkavigh gumazir kabar gɨn mangɨ, me batogh, kamaghɨn men azaragh, ‘E arazir aghuimɨn ia gami. Ezɨ manmaghɨn amizɨ ia arazir kuramɨn e gami? Kavɨn ia inizir kam, kar nan gumazir ekiam dɨpaba apir kap. Egha uaghan, a bizir mogomeba bagha asebar azangsɨgha, kavɨn kamra a kukunir gumazibar mɨn, bizir mogomebagh fofosi. Ia bar arazir kuram gami.’ ”
Ezɨ Josepɨn ingangarir gumazim aveghbuabar gɨn ghua, me batogha Josepɨn akabar gun me mɨgei. Ezɨ me an akam ikaragha ghaze, “Gumazir ekiam, nɨ manmaghsuavɨra akar kamaghɨn amizimɨn e mɨgei? E nɨ mɨgeir arazir matam bar a damighan kogham. Nɨ fo, e faragha Kenanɨn nguazim ategha izegha datɨrɨghɨn uamategha iza ian gari. E dagɨar en mɨtarir akabar itiba ua da inigha ize. Ezɨ manmaghsua nɨ ghaze, e nɨn gumazir ekiamɨn dɨpenimɨn an silva ko golba okɨmam? Gumazir ekiam, nɨ gan en tav kavɨn kamɨn suiraghtɨ, nɨ a mɨsueghtɨ an aremegh. Eghtɨ e pura nɨn ingangarir gumazir kɨnibar ikiam.”
10 Ezɨ ingangarir gumazim me ikaragha ghaze, “Ian akam, a guizbangɨra. Eghtɨ kɨ gumazir kavɨn suirazir kamɨn apightɨ, anarɨra nan ingangarir gumazir kɨnimɨn ikiam. Eghtɨ ia tarazi mangam.”
11 Ezɨ me vaghvagha zuamɨra uan mɨtariba isa nguazim dafegha da kui. 12 Ezɨ Josepɨn ingangarir gumazim men mɨtaribar averiabar gari, egha men avebamɨn mɨtarim faragha an gara, ghua bar men dozimɨn tu. Egha Benjaminɨn mɨtarimɨn kavɨn kamɨn api. 13 Ezɨ aveghbuaba gari, kavɨn kam Benjaminɨn mɨtarimɨn itima, me atiatighava uan osɨmtɨzim akakagha uan korotiaba abɨsi. Egha uan mɨtariba donkibagh afegha uamategha nguibar ekiamɨn zui.
14 Ezɨ Juda uan aveghbuaba ko ua Josepɨn dɨpenimɨn otogha an gari, a ikiavɨra iti. Ezɨ me bar atiatigha pura Josepɨn damazimɨn nguazim gire. 15 Ezɨ Josep kamaghɨn me mɨgei, “Ia arazir manmaghɨrama amizim gami? Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ, kɨ aseba ko ingara bizir mogomebagh fofozir fofozim iti?”
16 Ezɨ Juda kamaghɨn mɨgei, “Gumazir ekiam, e nɨ mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨaba puvatɨ. E kamaghɨn mɨkɨman kogham, e bizitam pazava a gamizir puvatɨ. God en arazir kuram akagha gɨfa. Ezɨ gumazir ekiam, gumazir nɨn kap inizir kam, a uabɨra nɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ikian kogham. Bar puvatɨ. E bar moghɨra.”
17 Ezɨ Josep kamaghɨn mɨgei, “Bar puvatɨ. Kɨ ia ateghtɨ ia mamaghɨn damuan kogham. Gumazir nan kap okemezir kamra, a uabɨra nan ingangarir gumazir kɨnimɨn ikiam. Ia igharaziba navir amɨrizim inigh egh uamategh afeziam bagh mangɨ. Kɨ mɨgɨrɨgɨaba ian puvatɨ.”
Juda Benjaminɨn danganim iniasa
18 Ezɨ Juda Josepɨn boroghɨn ghua kamaghɨn mɨgei, “Gumazir ekiam, nɨ uan ingangarir gumazimɨn akam barakigh. Kɨ gumazir kɨnim, ezɨ nɨ gumazir bar ekiam, egha Isipɨn atrivimɨn mɨn iti. Egh nɨ nan apangkuvigh nan ataran markɨ. 19 Gumazir ekiam, nɨ faragha kamaghɨn en azara, ‘Ia afeziam ko dozitam iti, o puvatɨ?’ 20 Ezɨ e ghaze, ‘Are, gumazir ekiam, e afeziam iti, a bar ghuri. Ezɨ en dozir bar vamɨra uaghan iti. En afeziam ghurigha gɨvazɨma, an amebam a bate. Amebar kam otarir pumuningrama ote, ezɨ guizɨn otarir kamɨn avebam areme. Ezɨ a bar uabɨra iti, kamaghɨn en afeziam bar a gifonge.’ 21 Ezɨ gumazir ekiam, nɨ kamaghɨn e mɨkeme, ‘Ian dozim Benjamin izɨtɨ, kɨ an ganika.’ 22 Ezɨ gumazir ekiam, e kamaghɨn nɨn akam ikaragha ghaze, ‘Borir kam afeziam ateghan kogham. An afeziam ateghtɨ, afeziam aremegham.’ 23 Egha nɨ gɨn uaghan kamaghɨn uan ingangarir gumazibav gei, ‘Ian aveghbuar dozim ian gɨn izeghan koghtɨma, ia ua nan damazim izan markɨ.’
24 “Ezɨ gumazir ekiam, e uamategha afeziam bagha ghugha, nɨn akar kamɨn gun a mɨkeme. 25 Ezɨ gɨn afeziam ghaze, ‘Ia uamategh mangɨ, e uari bagh daghebagh ivesegh.’ 26 Ezɨ e ghaze, ‘E mangɨghan kogham. Aveghbuar dozim e ko mangɨghan koghtɨma, gumazir ekiar kam guizbangɨra bar uam en ganan aghuagham. Eghtɨ en dozim e ko izɨtɨ, e mangam.’ 27 Ezɨ en afeziam kamaghɨn e mɨkeme, ‘Ia fo, nan amuir kam otarir pumuning bate. 28 Ezɨ mam ovengezɨ kɨ uam an garir puvatɨ. Kɨ ghaze, asɨzir laionɨn tam ti a mɨsuegha aneghoraghsuezɨ, an areme. 29 Kɨ ghurigha gɨfa, ezɨ ia datɨrɨghɨn uaghan otarir kam inigh nan saghon mangasa. Kamaghɨn osɨmtɨzitam tuavimɨn a batoghtɨ, ia osɨmtɨzir dafam na danightɨ, kɨ aremegh Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn magɨram.’
30-31 “Gumazir ekiam, en afeziam nɨn ingangarir gumazim, kamaghɨn e ua uan afeziam bagh mangɨtɨ, afeziam gantɨ otarir kam e ko mangan koghtɨ, an nɨghnɨziba ikuvightɨ an aremegh Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn magɨram. Guizbangɨra, otarir kam bar afeziamɨn dɨghorim. Ezɨ en afeziam a bar ghuri. Ezɨ otarir kam e ko uamategh mangɨghan koghtɨ, kamaghɨn e osɨmtɨzir ekiam afeziam danightɨ, an aremegham. 32 Egha uaghan, kɨ akar dɨkɨrɨzir gavgavim afeziam kamaghɨn a ganɨga ghaze, kɨ otarir kamɨn aku uam a bagh mangan koghɨva, kamaghɨn kɨ arazir kuram damigham, eghtɨ osɨmtɨzir kam an damazimɨn nan ikɨ kamaghɨra ikɨ mangɨ, kɨ aremeghamin dughiam otogham. 33 Kamaghɨn, gumazir ekiam, ga uaning, nɨ nan amamangatɨghtɨ, kɨ otarir kamɨn danganim inigh kagh ikɨ, egh pura nɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ikiam. Ga uaning, nɨ aneteghtɨ, a uan aveghbuaba ko mangɨ. 34 Guizbangɨra, otarir kam na ko mangɨghan koghtɨ, kɨ uamategh afeziam bagh mangɨghan kogham. Eghtɨ osɨmtɨzir nan afeziam bativamin kam, kɨ an ganan bar aghua.”