45
Josep uan aveghbuabav gɨa
ghaze, a tinara
Aposel 7:13Ezɨ Josep oregha bar apangkuvir ekiam ikia, egha kamaghɨn an aziasava ami. Kamaghɨn, a uan ingangarir gumazibar diagha ghaze, “Ia bar moghɨra azenimɨn mangɨ.”
Eghtɨ a uabɨra uan aveghbuaba ko ikiam. Egha a kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kɨ Josep. Kɨ ian aveghbuam.” Egha Josep pamtemɨn azi, ezɨ Isipia a baraki. Egha ghua atrivimɨn dɨpenimɨn itir darazi bizir kamɨn gun me mɨkeme. Ezɨ Josep kamaghɨn uan aveghbuabav gei, “Kɨ Josep. Nan afeziam deraghavɨra iti, o?” Ezɨ an aveghbuaba bar dɨgavir kuram gamua bar atiatigha egha mɨgɨrɨgɨatam damuan asa.
Egha Josep ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ kamaghɨn ian azai, ia bar nan boroghɨra izɨ.”
Ezɨ me an boroghɨra ghuezɨ, a kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ Josep. Kɨ ian aveghbuam. Ia fomɨra na ataghizɨma dagɨar gumaziba na isa ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn na givezegha, na inigha Isipɨn ize. Jenesis 45:7-8; 50:20Ezɨ ia datɨrɨghɨn uari basɨman markɨ, egh ia na gamizir arazir kurar kam bagh naviba uarir ikuvan bar markɨ. Guizbangɨra, God uabɨ ian akurvaghasa, faragha na amadazɨ kɨ ian faragha ize, eghtɨ ia aremeghan kogham. Ezɨ datɨrɨghɨn nguazir kamɨn dagheba otevir azenir pumuning otogha gɨfa. Eghtɨ 5plan azeniba ikɨvɨra ikɨtɨ gumaziba azenibar ingaran koghɨva dagheba inian kogham. God arazir aghuir bar igharazir kamɨn ua ia iniasava amigha ian akurvaghasa ifonge, eghtɨ ia ikɨvɨra ikɨtɨ, ian ovavir boriba otivigh nguazir kamɨn ikiam. Ezɨ kamaghsua, a ian faragha na amada. Bar guizbangɨra, ia na amadazɨ kɨ nguibar kamɨn izezir puvatɨ. Bar puvatɨ. God uabɨ na amadazɨ, kɨ ize. Egha a na gamizɨ, kɨ mati Isipɨn kantrin atrivimɨn afeziamɨn oto. Kɨ an dɨpenimɨn gumazamiziba bar a dagh ativagha dar gara, egha Isipɨn kantrin nguaziba bar dagh ativazir gumazir dapanim.
Aposel 7:14“Datɨrɨghɨn ia zuamɨra uamategh nan afeziam bagh mangɨgh kamaghɨn a mɨkɨm, ‘Kɨ Josep, nɨn borim, kɨ akar kam nɨ ganɨdi. God na gamizɨma, kɨ Isipɨn kantrin nguaziba bar, dar gumazir dapanimɨn oto. Kamaghɨn, nɨ suighsuighan markɨ, nɨ zuamɨra na bagh izɨ. 10 Egh nɨ nan boroghɨra Gosenɨn Distrighɨn nguibam daperagham. Nɨ ko nɨn boriba, ko nɨn ovavir boriba bar, ian sipsipba, memeba, bulmakauba, ko ian biziba bar, ia bar Gosenɨn Distrighɨn daperagh. 11 Mɨtiriar ekiar kam, a tong uam 5plan azenibar ua ikegham, eghtɨ nɨ uan amuiroghboriba ko, asɨziba, mɨtiriaba sara ikian kɨ aghua. Kamaghɨn nɨ izɨ Gosenɨn Distrighɨn daperaghtɨ, kɨ nɨ gativagh nɨn ganam.’ ”
12 Ezɨ Josep kamaghɨn aveghbuabav gei, “Ia bar moghɨra na gɨfogh. Kɨ gumazir igharazim ia mɨgeir pu. Bar puvatɨ. Kar kɨ Josepra. Benjamin, nɨ bar nan dozimra, nɨ uaghan na gɨfogh. 13 Egh ia uamategh mangɨva nan afeziam kamaghɨram a mɨkɨm, kɨ datɨrɨghɨn Isipɨn kantrin aven ziar ekiam iti. Egh uaghan bizir ia bar ganiziba sara a mɨkɨm. Egh ia zuamɨra mangɨgh an aku izɨ.”
14 Ezɨ Josep kamaghɨn mɨkemegha gɨvagha, uan dozim Benjamin muigha an suiragha azi. Ezɨ Benjamin uaghan a muigha an suiraghava azi. 15 Egha Josep bar vaghvagha uan aveghbuaba suigha azia egha men tori. Ezɨ datɨrɨghɨn aveghbuaba Josep ko mɨkɨmamin nɨghnɨzim inigha a ko mɨgei.
16 Ezɨ Isipɨn atrivim kamaghɨn akam baregha fo, Josepɨn aveghbuaba iza an gara iti. Ezɨ atrivim uan gumazir ekiaba ko me bar akonge. 17 Egha atrivim kamaghɨn Josep mɨgei, “Nɨ uan aveghbuabav kemegh, me uan biziba isɨ donkibagh isɨn dafegh, egh uamategh Kenanɨn nguazimɨn mangɨ. 18 Egh me uan afeziam ko uan amuiroghboriba inigh uamategh na bagh izɨ. Eghtɨ kɨ me bagh Isipɨn nguazir bar aghuitam ginabagh me danɨngam. Eghtɨ nguazir kam dagher avɨriba an otivtɨ, me dar amam. 19 Egh nɨ uaghan me mɨkɨmtɨ, me Isipɨn kantrin karisbara inigh mangɨgh uan amuiroghboriba inigh izam. Egh nɨ me mɨkemeghtɨ, me uan afeziam inightɨ a uaghan me ko izɨ. 20 Egh me Kenanɨn nguazimɨn taghizir bizibagh nɨghnɨghan markɨ. Guizbangɨra, kɨ Isipɨn kantrin bizir bar aghuir avɨriba me danɨngam.”
21 Ezɨ Jekopɨn otariba atrivim mɨkemezɨ moghɨn ami. Ezɨ Josep atrivimɨn akamɨn gɨn ghua karisɨn maba isa me ganɨngi. Egha uaghan dagher me tuavimɨn damamiba isa me ganɨngi. 22 Egha a korotiaba isa vaghvagha bar aveghbuabagh anɨngi. Egha Benjaminra, a 5plan korotiaba ko 300 silvan dagɨaba isa a ganɨngi. 23 Ezɨ Josep Isipɨn kantrin bizir aghuir avɨriba inigha, donkin apurir 10pla garɨgha me amadazɨ, me an afeziam bagha zui. Egha a witba ko bretba ko dagher maba sara inigha 10plan donkin amebabagh arɨgha me amadazɨ, me uan afeziam tuavimɨn an akuraghasa a bagha zui. 24 Egha Josep uan aveghbuaba amaga kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨ tuavir arɨzimɨn uarira uarir ataran markɨ.”
25 Ezɨ aveghbuaba Isipɨn kantri ategha ghua Kenanɨn nguazimɨn uan afeziam Jekop bato. 26 Egha me kamaghɨn uan afeziam mɨgei, “Josep aremezir pu. Puvatɨ. A ikiavɨra ikia datɨrɨghɨn bar Isipɨn kantrin nguazibagh ativagha dar gari.” Ezɨ Jekop akar kam baregha dɨgavir kuram gamigha, nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 27 Ezɨ me bizir Josep mɨkemeziba bar dar gun a mɨkeme. Ezɨ Jekop karisɨn Josep amadazibar gari, da Jekop inigh Isipɨn kantrin mangam. Ezɨ an nɨghnɨziba ua dera.
28 Ezɨ Jekop kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra, kɨ datɨrɨghɨn fo, nan otarim Josep angamɨra ikiavɨra iti. Ezɨ kɨ zuamɨra dɨkavigh Isipɨn mangɨgh an ganigh egh gɨn ovengam.”

45:1: Aposel 7:13

45:5: Jenesis 45:7-8; 50:20

45:9: Aposel 7:14