Israelia Isipɨn kantrin zui
46
(Sapta 46--50)
Jekop uan adarazi ko Isipɨn kantrin zui
Ezɨ Jekop uan biziba bar da akuvagha dɨkavigha uan adarazi ko, me tuavimɨn ghua Isipɨn kantrin zui. Egha me iza Berseban nguibamɨn otivigha, Jekop uan afeziam Aisakɨn God bagha ofabagh ami. Ezɨ dɨmagarimɨn God irebamɨn mɨn bizimɨn aven Jekop batogha, kamaghɨn an diagha ghaze, “Jekop! Jekop!”
Ezɨ Jekop kamaghɨn mɨgei, “Are, kɨ kati.”
Ezɨ God kamaghɨn mɨgei, “Kɨ God. Kɨ nɨn afeziamɨn God. Nɨ Isipɨn kantrin mangɨsɨva atiatingan markɨ. Eghtɨ kɨ nɨn ovavir boribar amutɨ da bar avɨrasemegh, ikɨzir gavgavimɨn otogham. Egh kɨ nɨ ko Isipɨn mangɨva, gɨn ua nɨn ovavir boribar aku izam. Eghtɨ dughiar nɨ ovengamim, Josep uabɨ nɨ isɨ mozim darɨgham.”
Ezɨ Jekop Berseba ataki. An otariba uan afeziam, ko men amuiroghboriba isa, Isipɨn atrivim me inigh mangasava amadazir karisbagh atɨ. Aposel 7:15Egha me uaghan bulmakauba ko bizir me Kenanɨn nguazimɨn inizir maba sara inigha zui, egha Jekop uan adarazi ko, me bar Isipɨn kantrin zui. Ezɨ Jekopɨn otariba ko guiviba ko an igiaba, me bar Jekop ko zui.
Ezɨ Jekopɨn adarazi a ko Isipɨn kantrin ghueziba, men ziabar kara: Ruben, kar Jekopɨn otarir ivariam. Ezɨ Rubenɨn otaribar kara, Hanok, Palu, Hesron ko Karmi. 10 Ezɨ Simeonɨn otariba kara, Jemuel, Jamin, Ohat, Jakin, Sohar ko Saul. Ezɨ Saulɨn amebam, a Kenanian amizim. 11 Ezɨ Livain otaribar kara: Gerson, Kohat, ko Merari. 12 Ezɨ Judan otaribar kara: Er, Onan, Sela, Peres, ko Sera. Egha Er ko Onan, aning Kenanɨn nguazimɨn ikiavɨra itir dughiamɨn ovenge. Ezɨ Peresɨn otaribar kara: Hesron ko Hamul. 13 Ezɨ Isakarɨn otaribar kara: Tola, Puva, Iop, Simron. 14 Ezɨ Sebulunɨn otaribar kara: Seret, Elon, ko Jalel. 15 Ezɨ Ruben, Simeon, Livai, Juda, Isakar ko Sebulun, kar Jekopɨn amuim Lean otariba. Lea, me Mesopotemian nguazimɨn ikiavɨra ikia, borir kaba bate. Egha Lea uaghan guivir mam bate, an ziam Daina. Ezɨ Lean boriba ko an ovavir boribar dɨbobonim, a 33ɨn tu.
16 Ezɨ Gatɨn otaribar kara: Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi, ko Areli. 17 Ezɨ Aserɨn otaribar kara: Imna, Isva, Isvi, Beria. Ezɨ men amizim, Sera. Ezɨ Berian otarimning kara: Heber ko Malkiel. 18 Ezɨ gumazamizir kaba, me Jekop ko Silpan boriba ko ovaviba. Labanɨn ingangarir amizim Silpa, ana isa uan guivim Lea ganɨngi. Ezɨ men dɨbobonim 16ɨn tu.
19 Ezɨ Jekopɨn amuim Resel, an otarimningɨn ziamning kara: Josep ko Benjamin. 20  Jenesis 41:50-52Ezɨ Josep Isipɨn kantrin ikiava Asenat inigha an iti, a Potiferan guivim. Potifera, a Heliopolisɨn nguibamɨn ikia, egha asebar ofa gamir gumazir mam. Ezɨ Asenat, Josep bagha otarir pumuning bate, ezɨ aningɨn ziamning kara: Manase ko Efraim. 21 Ezɨ Benjaminɨn otaribar kara: Bela, Beker, Asbel, Gera, Naman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim ko Art. 22 Ezɨ gumazir kaba, me Jekop ko Reselɨn boriba ko ovavir boriba. Egha men dɨbobonim, me 14plara.
23 Ezɨ Danɨn borimra kara, an ziam Husim. 24 Ezɨ Naptalin otariba kara: Jasel, Guni, Jeser, ko Silem. 25 Ezɨ gumazamizir kaba, kar Jekop ko Bilhan boriba ko ovavir boriba. Ezɨ Bilha, a ingangarir amizim. Laban a isa uan guivim Resel ganɨngi. Ezɨ men dɨbobonim, me 7plara.
26 Ezɨ Jekopɨn boriba ko an igiar boribar me Isipɨn ghue, men dɨbobonim, me 66pla. Egha dɨbobonir kam Jekopɨn otaribar amuiba sara inizir puvatɨ. 27  Aposel 7:14Ezɨ Josepɨn amuim Isipɨn kantrin otarir pumuning bate. Kamaghɨn, dughiar Jekopɨn adarazi ghua Isipɨn itim, men dɨbobonim bar moghɨra ghua, 70plan tu.* Namba 70ɨn kam, a uaghan Jekop ko Josep vɨrara aning mega egha uaghan Josepɨn otarimning sara menge.
Jekop uan adarazi ko me Isipɨn iti
28 Ezɨ Jekop Josep bagha Juda amada, a faragh mangɨva Josep inigh izam, egh Gosenɨn Distrighɨn afeziam bativam. Ezɨ Jekopɨn adarazi Gosenɨn Distrighɨn otivizɨma, 29 Josep uan ingangarir gumazibav geima, me an karis akɨrizɨ, a uan afeziam bativasa Gosenɨn Distrighɨn ghu. Egha an afeziamɨn apigha ghua a muigha an suiragha bar dughiar ruarimɨn azi. 30 Egha Jekop kamaghɨn Josep mɨgei, “Kɨ nɨn ganigha gɨvagha fo, nɨ ikiavɨra iti. Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn aremeghasa ifonge.”
31 Egha Josep uan aveghbuaba ko an afeziamɨn adarazi kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ datɨrɨghɨn mangɨ kamaghɨn atrivim mɨkɨmam, ‘Nan aveghbuaba ko nan afeziamɨn adarasi, me Kenanɨn nguazim ategha izava otivigha gɨfa. 32 Egha gumazir kaba, me sipsipbar garir gumaziba. Egha me uan sipsipba, bulmakauba ko uan biziba sara inigha ize.’ 33 Kɨ kamaghɨn atrivim mɨkemeghtɨma, gɨn atrivim ian diagh ia amir ingangarim bagh ian azangam. 34 Eghtɨ ia kamaghɨn an akam ikaragh, ‘Gumazir ekiam, e gumazir sipsipba ko bulmakaubar gariba. Egha e fomɨra aghɨribar mɨn ikia ingangarir kam gamua iza datɨrɨkɨn, en afeziaba fomɨra uaghan kamaghɨram ami.’ Egh ia kamaghɨn atrivim mɨkemeghtɨ, a ia ateghtɨ ia Gosenɨn Distrighɨn dapiagham. Guizbangɨra, Isipia me sipsipbar garir gumaziba bar me gifongezir puvatɨ.” Dughiar kam gumazitam ti Gosenɨn Distrighɨn itir puvatɨ, ezɨ Josep ghaze, an atrivim azaraghtɨ, a Jekopɨn adarazir amamangatɨghtɨ, me nguazir kam dapiagham. Isipɨn gumazamiziba, sipsipbagh eghuvir gumazamizibar boroghɨn ikian me aghua. Kamaghɨn amizɨ, Josep fo, atrivim kamaghɨn oragham, an adarasi, me sipsipbagh eghuvir gumaziba, eghtɨ a men amamangatɨghtɨ me Gosenɨn Distrighɨn ikiam.

46:6: Aposel 7:15

46:20: Jenesis 41:50-52

46:27: Aposel 7:14

*46:27: Namba 70ɨn kam, a uaghan Jekop ko Josep vɨrara aning mega egha uaghan Josepɨn otarimning sara menge.

46:34: Dughiar kam gumazitam ti Gosenɨn Distrighɨn itir puvatɨ, ezɨ Josep ghaze, an atrivim azaraghtɨ, a Jekopɨn adarazir amamangatɨghtɨ, me nguazir kam dapiagham. Isipɨn gumazamiziba, sipsipbagh eghuvir gumazamizibar boroghɨn ikian me aghua. Kamaghɨn amizɨ, Josep fo, atrivim kamaghɨn oragham, an adarasi, me sipsipbagh eghuvir gumaziba, eghtɨ a men amamangatɨghtɨ me Gosenɨn Distrighɨn ikiam.