48
Jekop deragha Efraim ko Manase damuasa, akar aghuim aning ganɨngi
Ezɨ gɨn me kamaghɨn Josep mɨgɨa ghaze, “Nɨn afeziam arei.” Ezɨ Josep dɨkavigha uan otarir pumuning Manase ko Efraim, aning inigha uan afeziam Jekopɨn ganasa zui.
Ezɨ gumaziba kamaghɨn Jekop mɨgei, “Nɨn otarim Josep nɨn ganasa izegha gɨfa.” Ezɨ Jekop mong gavgavigha dakozimɨn dɨkavigha apera.
Jenesis 28:13-14Egha Jekop kamaghɨn Josep mɨgei, “Gavgaviba Bar Itir God, Lusɨn nguibamɨn, na bato, a Kenanɨn nguazimɨn itir nguibam. Egha a deraghvɨra na damuasa akar aghuim na mɨkeme. Egha a kamaghɨn mɨkeme, ‘Kɨ borir avɨriba nɨ danɨngam, eghtɨ nɨn ovavir boriba bar avɨrasemeghtɨ, nɨ kantrin avɨribar gumazamizibar inazir afeziamɨn otogham. Eghtɨ kɨ nguazir kam isɨ, nɨn ovavir boribar anɨngtɨ, a men nguazimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.’ ”
Egha Jekop ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ tɨghar Isipɨn kantrin nɨ bativamin dughiam, nɨn amuim otarir pumuning bate. Ezɨ borir kamning, bar nan borimningra ikiam. Efraim ko Manase bar nan borimningɨn mɨn ikiam, mati Ruben ko Simeonɨn mɨn. Eghtɨ nɨn borir, Efraim ko Manasen gɨn otivighamba, me bar nɨna. Eghtɨ gɨn me nguazim tuiragh vaghvagh me danɨngamin dughiamɨn, borir kaba me Efraim ko Manasen adarazir aven ikiam, kar men aveghbuar ekiamning. Jenesis 35:16-19Kɨ fomɨra Mesopotemian nguazim ategha uamategha Kenanɨn nguazimɨn izima, nɨn amebam Resel areme. An aremezir dughiamɨn, e mong Efratan nguibamɨn saghon iti. Egha kɨ Efratan zuir tuavimɨn mɨriamɨn anefa. Efrata, kar Betlehemɨn ziar ghurim. Ezɨ kɨ Resel bar an apangkuvigha bar oseme. Kamaghɨn, kɨ nɨn otarimning bagha akar aghuir kam mɨgei.”
Ezɨ Jekop Josepɨn borimning ganigha kamaghɨn aning bagha azara, “Kar tinan borimning?”
Ezɨ Josep ghaze, “Kar nan otarimning, kɨ Isipɨn kantrin itir dughiamɨn, God aning na ganɨngi.”
Ezɨ Jekop ghaze, “Nɨ aning inigh nan boroghɨn izɨtɨ, kɨ bizir aghuiba aning danɨngam, egh God ko mɨkɨmtɨ a deraghvɨram aning damuam.” 10 Dughiar kamɨn Jekop bar ghuri, ezɨ an damaziba deragha bizibar garir puvatɨ. Kamaghɨn, Josep borimningɨn akua iza Jekopɨn boroghɨra tuzɨ, Jekop aningɨn toregha aning muki.
11 Egha Jekop kamaghɨn Josep mɨgei, “Kɨ fomɨra ghaze, kɨ nɨn guamɨn ganighan kogham. Ezɨ datɨrɨghɨn God na ataghizɨ kɨ nɨ ko nɨn borimning sara, bar moghɨra ian gari.” 12 Ezɨ Josep borimning Jekopɨn apozimɨn aning ini. Egha gɨn Josep ziar ekiam Jekop danɨngasa, aviragha ghuaghira guam Jekopɨn boroghɨra nguazim girɨ.
13 Egha Josep kamaghɨn ifonge, Manase Jekopɨn agharir guvimɨn tughɨv ikiam, eghtɨ Efraim Jekopɨn agharir ikiriam tughɨv ikiam. Kamaghɨn a Manase agharir ikiriamɨn an suiragha, Efraim agharir guvimɨn an suira, egha aning inigha Jekopɨn boroghɨn ghu. 14 Jekop fo, Manase, an otarir ivariam. Ezɨ puvatɨ, a uan agharimning ighuvagha, agharir guvim isa otarir dozim Efraimɨn dapanim gatɨ. Egha agharir ikiriam isa otarir ivariam Manasen dapanim gatɨ. 15 Ezɨ Jekop deraghvɨra Josep damuasa kamaghɨn Godɨn azaragha ghaze, “God, nan inazim Abraham ko nan afeziam Aisak, aning bar nɨn apengan ike. Ezɨ nɨ bar deravɨra nan gari, dughiar amebam na batezimɨn iza datɨrɨkɨn. 16 Egha nɨ enselɨn mamɨn mɨn na bato, egha kɨ ikuvasava amima, nɨ nan akura. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn nɨn azai, nɨ deravɨra borir kamning damu. Egh nɨ aningɨn ovavir boribar amutɨ, me nguazir kamɨn bar avɨrasemegham. Eghtɨ aning bangɨn, gumazamiziba nan ziam ko, Abraham ko Aisakɨn ziamning sara okɨnɨghnɨghan kogham.”
17 Josep uan afeziamɨn garima, an agharir guvim isa Efraimɨn dapanim gisɨn arɨzima, a kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, arazir kam derazir puvatɨ. Kamaghɨn, a uan afeziamɨn agharir guvimɨn suiragha, Manasen dapanim gisɨn darɨghasava ami. 18 Egha a kamaghɨn afeziam mɨgei, “Afeziam, nɨ kamaghɨn damuan markɨ. Otarir kam, an otarir ivariam. Ezɨ nɨ uan agharir guvim an dapanim gisɨn datɨgh.”
19 Ezɨ afeziam aghuagha, kamaghɨn Josep mɨgei, “Nan otarim, kɨ fo. Manasen adarazi uaghan bar avɨrasemegham. Eghtɨ an dozimɨn adarazi bar moghɨra bar avɨrasemegh, egh Manasen adarazigh afiragham. Egh me kantrin avɨribar gumazamizibar mɨn bar avɨrasemegham.”
20  Hibru 11:21Ezɨ dughiar kamɨn Jekop deraghavɨra aning damuasa bizir aghuiba isa aning ganɨga, kamaghɨn Josep mɨgei, “Gɨn izamin dughiamɨn, Israelia, God deraghvɨra igharaz darazi damusɨ an azangsɨgh, nɨn borimningɨn ziamning dɨponɨva mɨkɨm suam, God deravɨra Efraim ko Manase gamizɨ moghɨn, a deravɨra ia damuam.” Ezɨ arazir kamɨn Jekop Efraim faragha anetɨgha, Manase gɨn anetɨ.
21 Egha Jekop kamaghɨn Josep mɨgei, “Nɨ oragh, kɨ ovengasava ami. Eghtɨ God ia ko ikiam, egh ua ia inigh uamategh ian inazibar nguazimɨn mangam. 22 Guizbangɨra, Sekemɨn nguazimɨn itir mɨghsɨar apɨrazim, a bar nguazir otevir aghuim. Ezɨ kɨ fomɨra uan mɨdorozir sabam ko pimɨn suiragha, Amoria ko mɨsuegha nguazir kam ini. Kɨ nguazir otevir kam, nɨrara danɨngam. Kɨ nɨn aveghbuabar anɨngan kogham.”* Israelia ghua Kenanɨn nguazimɨn itir dughiamɨn, Josepɨn adarazi Sekemɨn nguibam ini. Nɨ Josua 24:32ɨn gan. Ezɨ Hibrun akamɨn, ziar kam, “Sekem,” an ararem akar kam mɨrara ghu, “asɨzir suer akuam tuzir aghuiba an iti.” Nɨ 1 Samuel 9:24ɨn gan. Kamaghɨn, dughiar kam Jekop ghaze, a Sekemɨn nguazim isɨ Josep danɨngam. Guizbangɨra, an akar isɨn zuim gamua ghaze, a nguazir otevir Josep danɨngamim, an aveghbuaba iniamin nguazim gafiragham.

48:3: Jenesis 28:13-14

48:7: Jenesis 35:16-19

48:20: Hibru 11:21

*48:22: Israelia ghua Kenanɨn nguazimɨn itir dughiamɨn, Josepɨn adarazi Sekemɨn nguibam ini. Nɨ Josua 24:32ɨn gan. Ezɨ Hibrun akamɨn, ziar kam, “Sekem,” an ararem akar kam mɨrara ghu, “asɨzir suer akuam tuzir aghuiba an iti.” Nɨ 1 Samuel 9:24ɨn gan. Kamaghɨn, dughiar kam Jekop ghaze, a Sekemɨn nguazim isɨ Josep danɨngam. Guizbangɨra, an akar isɨn zuim gamua ghaze, a nguazir otevir Josep danɨngamim, an aveghbuaba iniamin nguazim gafiragham.