Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Habakukɨn Akɨnafarim
O
Habakuk
Akar faragha zuim
Babilonɨn kantri bar gavgavigha itir dughiamɨn, Godɨn akam inigha izir gumazim Habakuk, Godɨn akam akuri. Egha a garima, Babilonian araziba bar ikufi. Me pura mɨsogha, igharaz darazigh asɨghasɨsi, ezɨ bizir kam Habakuk gamima, a nɨghnɨzir avɨribagh ami. A kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, “Kɨ fo, nɨ guizɨn arazibagh ami, egh nɨ arazir kurabagh amir gumazamizibar araziba tuisɨgh, ivezir kuram me danɨng. Gumazamizir kurar kaba, gumazamizir mong derazibagh asɨghasɨzima, nɨ puram aperaghav ikia gari. Nɨ bar tizim bagha kamaghɨn ami?” Nɨ Habakuk 1:13ɨn ganigh.
Azangsɨzir kam bar fomɨra ikia, iza datɨrɨghɨn tu. Ezɨ Godɨn ikarvazim uaghan ikiavɨra iti. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, a uabɨ biziba bar dar afeziam, ezɨ an ifongiam ko, dughiar a uabɨ mɨsevezimɨn, a biziba bar da akɨrmɨgham. Ezɨ gumazamizir Godɨn Akar Gavgavibar gɨn zuiba, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, egh me zurara ikɨvɨra ikiam.
Habakukɨn akar mam uaghan kamaghɨn mɨgɨa ghaze, God gumazamizir kurabagh asɨghasɨgham. Egh akɨnafarir kam agɨvsɨ, Godɨn ziam famin ighiar mam iti, eghtɨ an aven Habakuk uabɨ uan nɨghnɨzir gavgavim akakagham.
Habakuk uan navir osɨmtɨzibar gun mɨgeima, Ikiavɨra Itir God an akam ikarvasi
1
(Sapta 1--2)
Kar Godɨn akam inigha izir gumazim Habakuk, a irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven akar kam baraki.
Habakuk gumazir kurabar arazibar gun Ikiavɨra Itir God mɨgei
O Ikiavɨra Itir God, dughiar bar ruarim kɨ nɨn diava ara iti.
Ezɨ nɨ dazoghɨn nan dɨmdiam baregh, en akuragham,
eghtɨ bizir bar kurar e bativiba, e gasɨghasɨghan kogham?
Kɨ osɨmtɨzir bar avɨribar gari da gumazamiziba batifi.
Nɨ manmaghsua osɨmtɨzir kaba ataghizɨ, da otifi?
Manmaghɨn amizɨ nɨ bizir kurar kabar garima,
da gumazamiziba bativima, nɨ bizitam gamir puvatɨ?
Kɨ danganiba bar a dar gari,
gumazir kuraba, gumazamiziba ko, men biziba saram asɨghasɨsi.
Ezɨ gumazamiziba atara pura tintinibar mɨsosi.
Gumazamiziba Moses Osirizir Arazibar gɨntɨzir puvatɨgha ghaze,
nɨn Arazir kaba pura biziba.
Ezɨ jasba zurara kotɨn aven nɨn guizɨn Arazibar gɨn zuir puvatɨ.
Gumazamizir arazir kurabagh amiba, me gumazir arazir aghuibagh amiziba dɨkabɨra,
egha zurara nɨn guizɨn araziba adavadafi.
Ikiavɨra Itir God akar mam uan gumazamizibagh anɨngi
Aposel 13:41Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn uan gumazamizibav mɨgei,
“Ia bar deraghvɨra kantrin igharazimɨn gumazamizibar gan!
Maia! Ia nguazir kamɨn itir dughiamɨn,
kɨ bar bizir igharagha garim ian tongɨn a damigham.
Eghtɨ ia bizir kam bareghamin dughiamɨn,
ia ti nɨghnɨzir gavgavim an ikian kogham!
Kamaghɨn amizɨ, ia bar dɨgavir kuram damigham!
2 Atriviba 24:2Ia oragh! Kɨ Babilonia damightɨ me gumazamizir bar gavgavibar otivigham.
Gumazamizir kaba, me gumazamizir bar kuraba, me uaghan mɨsozir gumazamiziba.
Egha me datɨrɨghɨn pura tintinibar kantribar ghua, gumazamizir igharazibar dɨpeniba isa,
me dɨkabɨri.
Me gumazamizibagh amima, me bar atiatigha puvɨra nɨsi.
Gumazir kurar kaba, me guizɨn arazir tamɨn gɨntɨzir puvatɨ.
Me uari fa, uan ifongiabar gɨntɨsi.
 
“Men hoziaba bar puvɨra ivemari,
egha me asɨzir atiar ruarimɨn ikia puvɨra ivemaribagh afira.
Egha hoziar kaba bar puvɨra mɨsosi, ezɨ me mɨsozir arazim,
afiar atiabar mɨdorozir arazim gafira.
Hoziar kaba uari fa, uari akuri, ezɨ mɨsoghamin gumaziba, me hoziar kabagh apiagha,
nguibar bar saghon itibar ikegha, mɨdorozim foreghasa izi.
Me bar puvɨram akɨgh izam, mati kuarazir isam nguazim gisɨn uan asɨzimɨn apigha
a mɨsuegh anemasa, pura tuigha iraghu.
Men mɨdorozir gumaziba, kantrin me inabazimra mangasa nɨghnɨsi.
Me izima, gumazamiziba me baregha, puvɨra atiatia nɨsi.
Egha me bar apangkuviba puvatɨgha puvɨra kantri gasɨghasɨgh,
gumazamiziba inigh mangɨ kalabuziam datɨghtɨ me pura ingaram.
Kalabuziar gumazir me inizir kabar dɨbobonim bar avɨrasemegha
mati ongarir gigim.
10 Me atriviba ko, nguibar ekiabar gumazir dapanibar ingaravaka,
dɨbovibar me gami.
Egha me nguibar ekiamɨn garima, a dɨvazir gavgavim iti,
ezɨ me puv an ingaravati.
Egha me dɨvazir mɨriamɨn nguazir pozim mɨkɨnigh, egh an mavanang dɨvazimɨn uari akunigh,
nguibar ekiamɨn aven mangɨ an biziba bar ada inigham.
11 Me mɨdorozim zuamɨram anegɨvagha, ivegha zuamɨra danganir igharazimɨn ghue,
mati amɨnim va iza zui.
Gumazir kaba, me godɨn tamɨn gɨntɨzir puvatɨ.
Me uari fa uan ifongiam ko, gavgavimɨn gɨntɨsi,
egha me bar osɨmtɨzir dafam iti.”
Habakuk atara uamategha Ikiavɨra Itir God mɨgei
12 O Ikiavɨra Itir God, nɨ fomɨra ikia iza datɨrɨghɨn, nɨ ikiavɨra iti.
Nan God, nɨ nan Godɨn Bar Zuezim.
Nɨ zurara ikɨ mangɨ aremeghan kogham.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ mati dagɨar bar gavgavim, ezɨ e nɨn gɨrakɨrangɨn uari modi.
E fo, nɨ en arazir kuraba ikarvagh, puv e damuasa,
Nɨ Babilonia amɨsevegha gavgavim me ganɨngi.
13  Onger Akaba 5:5; Jeremaia 12:1Babilonia me gumazamizir ifariba, egha me arazir kurar avɨribagh ami.
Ezɨ bar manmaghɨram amizɨ, nɨ me ataghizɨ, me nɨn ingangarim gami?
Kɨ fo, nɨ bar moghɨra zue, egha nɨ gumazir arazir kurabagh amibar araziba tuisɨgh,
egh men arazir kuraba bagh, ivezir kuram me ikarvagham.
Ezɨ gumazamizir kurar kaba, me gumazamizir mong derazibagh asɨghasɨsi.
Ezɨ nɨ puram aperaghav ikia men gari.
Nɨ bar tizim bagha kamaghɨn ami?
14 Nɨ gumazamizibagh amizɨ, me ongarimɨn itir osiribar mɨn iti.
Nɨ me gamizɨ, me sibar davaragh aruibar mɨn ikia,
men ganamin gumazir dapaniba puvatɨ?
 
15 Ezɨ Babilonia gumazamiziba isa kalabuziam garɨsi,
mati amiziba ivebar osiriba isi.
O mati, gumaziba akezibar osiribar dui.
Egha Babilonia me isa kalabuziam gatɨgha gɨvagha,
bar akuegha diava arai.
16 Egha arazir kamra, me dagher avɨriba ko, bizir aghuir avɨrim
uari bagha da akumakua,
dar pozim mɨkɨri.
Egha me uan asebar ziaba fava, bizir mughuriar aghuiba zuiba tuava,
mughuriar aghuiba me ganɨga, me bagha ofabagh ami.
17 Babilonia uan apanibar apangkuvir puvatɨ.
Eghtɨ nɨ me ateghtɨ,
me zurara kamaghɨra kantrin igharazibav mɨsogh me gasɨghasɨgham, o?

1:5: Aposel 13:41

1:6: 2 Atriviba 24:2

1:13: Onger Akaba 5:5; Jeremaia 12:1