2
Ikiavɨra Itir God Habakukɨn akam ikara
Kɨ uan osɨmtɨzimɨn gun Ikiavɨra Itir God mɨkemegha gɨfa,
egha a na danɨngamin mɨgɨrɨgɨam mɨzua iti,
eghtɨ kɨ uam an mɨgɨrɨgɨam ikarvagham.
Mati mɨdorozir gumaziba nguibam avɨnizir dɨvazir mɨtiar gavgavimɨn pɨn ghuavanega,
tuivigha apaniba bagha gara iti moghɨn,
kɨ a bagha gara mɨzua iti.
 
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn nan akam ikaragha ghaze,
“Kɨ uan akam, nɨ irebamɨn mɨn bizimɨn gari moghɨn,
kɨ a isɨ nɨn akagham.
Eghtɨ nɨ akar kam deravɨra dagɨatamɨn an osirigh,
eghtɨ gumazir a dɨponamim deraghvɨram an gan zuamɨra a dɨponam.
Hibru 10:37Bizir kam otivamim dughiam, a tɨghar maghɨn izɨ guizɨn otivam.
Kamaghɨn amizɨ, bizir kɨ nɨn akaghamin kaba, nɨ da osirightɨ da ikɨ.
Bizir kɨ nɨn akakaghamiba, da bar guizbangɨra kɨran oveghangɨn otivigham.
Nɨ ti ghaze, da zuamɨra otoghan kogham, puvatɨ, nɨ pura mɨzuam ikɨ,
bizir kam bar aghumra izɨva otogham.
Rom 1:17; Galesia 3:11; Hibru 10:38Akar kam kamakɨn,
‘Gumazamizir kurar uan navir averiabar aven, uarira uari fa akaba batoziba,
me iregham.
Ezɨ gumazamizir Godɨn Akar Gavgavibar gɨn zuiba,
me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, me zurara ikɨvɨra ikiam.’ ”
Gumazir arazir kurabagh amiba, me bar ikuvigham
Gumazir bizir avɨriba iniasa naviba isiba, men arazir kam, zurara me gifari.
Gumazir uari fa akaba barazir puvatɨziba,
me deragh dapiagh dughiar ruarimɨn ikian kogham.
Me zurara kantrin avɨrim dɨkabɨn, me inigh me gativaghasa.
Kamaghɨra, me zurara bizir bar avɨriba iniasa ifonge,
Mati ovevem ko Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibam zurara gumazamizir avɨriba iniasa, egha izevir puvatɨ.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Eghtɨ gumazamizir men apengan itiba,
me dɨbovir akabar men garir gumazibav kɨmam.
Me kamaghɨn me mɨkɨm suam,
“Iavzika!
Ia gumazir igharaz darazir biziba okeiba, ia bar ikuvigham.
Ia manadɨzoghɨn arazir gumaziba pura ian biziba inizɨ, ia men avɨghtɨ
me zuamɨra uam ada ikarvaghamin arazir kam ataghɨragham?”
Ia gumazir igharaz darazi abɨniziba,
ia uari gumazir munamɨn bizim inigh, egh uam a ikarvaghamin osɨmtɨzir ekiaba ikiam.
Eghtɨ igharaz darazi zuamɨra ia bagh izɨ, ia mɨkɨm suam,
arazir gumazir munamɨn bizim inigha uam a ikarvaghamin, ia zuamɨram a ikaragh.
Guizbangɨra, apaniba izɨ ian bizibagh eku,
da ater mangam.
Ia kantrin avɨrir igharazibar gumazamizibar biziba, ia bar da okeme.
Egha ia men gumazamizir bar avɨrim mɨsoghezɨ me ariaghirezɨ,
ia men nguibar ekiabagh asɨghasɨki.
Egha men gumazamizir varazira ataghizɨ me ikiavɨra iti.
Egh me gɨn, igharaz darazi gamizɨ moghɨra,
me dɨkavigh arazir kamra ia damuam.
 
“Iavzika! Ia gumazir igharaz darazir bizir avɨriba iniziba, ia bar ikuvigham.
Ia bizir kaba isa uan adaraziram anɨngi.
Egha ian biziba deravɨra ikiasa, ia da bagha dɨpenir bar gavgavibar ingari,
egha ia ghaze, arazir kamɨn osɨmtɨzim izɨ ia gitavɨragham. Puvatɨgham.
10 Ian arazir kurabara, ian adarazir ziam dɨkabɨragha aghumsɨzim me ganɨngi.
Ia kantrin avɨrim gasɨghasɨki,
kamaghɨn amizɨ, iarara bar ikuvigham.
11 Eghtɨ dagɨar ia dɨpenibar bɨriba gavgavim dagh anɨdiba,
da uaghan ian dɨmɨva arangɨva akaba ia gasam.
Eghtɨ ian dɨpenir afiaba uaghan ian akam ikaragh mɨgɨrɨgɨar kamram damuam.
 
12 “Iavzika! Ia uan nguibar ekiam damightɨ, a tugh gavgavighasa,
ia gumazamizir avɨrim mɨsoghezɨ me ariaghire.
Egha ia uan nguibar ekiam damightɨ, a mɨtɨgh gavgavighasa nɨghnɨgha, arazir kurar avɨribagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, ia bar ikuvigham.
13 Ia kantriba dɨkabɨragha, men gumazamiziba isa kalabuziam garɨki,
ezɨ me bar ingangarir dafamɨn ian bizibagh ami.
Eghtɨ avim bizir kaba bar dar isightɨ, ingangarir me amizir kabar dagheba puvatɨgham.
Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, bizir kam damightɨma an otogham.
14  Onger Akaba 22:27; Aisaia 11:9; Sekaraia 14:8-9Eghtɨ nguazimɨn itir gumazamiziba bar deraghvɨra Ikiavɨra Itir God gɨfogham.
Eghtɨ fofozir kam, nguazimɨn oteviba bar dagh izɨvagham,
mati ongarim bar ghua uan danganimra tu.
 
15  Jenesis 9:22; Hosea 7:5“Iavzika! Ia gumazir igharaz darazir atara bar pazavɨra me gamiba,
ia bar ikuvigham.
Ian anɨngagharim mati wainɨn kap.
Egha ia paza me gami,
mati gumazim uan namakam wainɨn dɨpar avɨriba a ganɨngizɨ,
an ada amegha, bar onganigha inim fɨriaghɨrɨzɨ,
a bibiamra ikia bar aghumsɨki.
16 Kamaghɨra Ikiavɨra Itir God ian ziar ekiam abɨraghtɨma, ia bar aghumsigham.
A ivezir kuram ia danɨngam, mati a uabɨ ia gamima,
ia uari wainɨn dɨpar avɨriba apa bar ongani.
Egh gumaziba ian gantɨ ia bibiabara ikɨtɨ,
ian ziar ekiam degeghirɨghtɨ, ia bar aghumsigham.
17 Ia Lebanonɨn ruarir pɨzimɨn itir temer bar avɨriba oke,
kamaghɨn amizɨ, God arazir ia amizir kamra, ua ia damuam.
Ia mati ruarimɨn itir asɨzir atiaba, asɨzir bar avɨrim mɨsuagharɨki,
ezɨ datɨrɨghɨn ia uari ikuvigham.
Ia gumazamizir bar avɨrim mɨsozi me ariaghire,
egha ia nguazir kam ko, nguibar ekiaba ko, dar aven itir adarazi bar me gasɨghasɨki,
kamaghɨn amizɨ, bizir kaba otivam. Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
 
18-19 “Iavzika! Ia gumazir kamaghɨn ter oteviba ko, dagɨabav mɨgeiba,
‘Ia daguim ategh dɨkafigh,’
ia bar ikuvigham.
Ia ti ghaze, bizir kam dɨkavigh bizitam ian akagham.
Bar puvatɨgham.
Marvir guar kaba manmaghɨn ian akuragham?
Me ian akuraghan kogham.
Marvir guar kaba, kar bizir gumaziba uari gol ko, temer otevibar ingariziba.
Kamaghɨn amizɨ, bizir kaba guizɨn akatam akarigh ia mɨkemeghan kogham.
Da pura ia gifari,
ezɨ ia bar ikuvigham.
Gumazim uabɨ marvir guar kam akɨrigha ghaze, bizir kam a nan akuragham.
Bar puvatɨgham.
Marvir guar kam, bar akam akarigh bizitam mɨkemeghan kogham.
Eghtɨ ia silva ko, golɨn bar deraghvɨram an kurkegham, arazir kam a pura bizim.
Guizbangɨra, an angamɨra itir puvatɨ,
egh a bar bizitam ia bagh a damighan kogham.
 
20  Sekaraia 2:13“Ezɨ Ikiavɨra Itir Godra, uan Dɨpenir Bar Zuezir uan Nguibamɨn itimɨn iti.
Eghtɨ ia nguazir kamɨn itir gumazamiziba bar moghɨra izɨ,
an damazimɨn tuivigh, uan akabar kumigh nɨmɨra ikiam.”

2:3: Hibru 10:37

2:4: Rom 1:17; Galesia 3:11; Hibru 10:38

*2:5: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

2:14: Onger Akaba 22:27; Aisaia 11:9; Sekaraia 14:8-9

2:15: Jenesis 9:22; Hosea 7:5

2:17: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

2:20: Sekaraia 2:13