Akɨnafarir Hibrun Gumazamiziba Bagha Zuim
O
Hibru
Akar faragha zuim
Judabar marazi faragha uan navibagh iragha Kraisɨn gɨn zui, egha datɨrɨghɨn uan nɨghnɨzir gavgavim ataghɨraghasava ami. Kamaghɨn, akɨnafarir kam gumazir mam o amizir mam me bagha an osiri. E fozir pu, tinaram an osiri, akɨnafarimɨn aven gumazim o amizim uan ziam dɨborozir puvatɨ. Marazi ghaze, Pol, o Barnabas, o Apolos, o Prisila, men tav ti an osiri.
Gumazir maba Kraisɨn gɨn zuir gumazamiziba dɨkabɨra egha osɨmtɨziba me ganɨdi. Akɨnafarir kam men nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim dar anɨngasa, kamaghɨn amizɨ, a ingangarir ekiar God Krais Iesusɨn aven amizim, gun me mɨgei. Kraisra guizbangɨn Godɨn arazim en akakasi.
Ezɨ akɨnafarir kam bizir ekiar pumuning ko mɨkezim mɨgei. 1. Iesus a guizbangɨra Godɨn Otarim. Dughiar Iesus nguazimɨn itim, an osɨmtɨzir avɨriba ko mɨzaziba ini. Ezɨ arazir kamɨn God Iesus gamizɨ, a gumazamizibar akurvaghamin faragha zuir gumazimɨn oto. (2:10) Egha Iesus akam inigha izir gumazir fomɨra itiba ko enselba ko Moses gafira. 2. God uabɨ Iesus amɨsevezɨ a ofa gamir gumazimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam, egha a Judabar ofa gamir gumazibagh afira. 3. Iesus a Godɨn Nguibamɨn Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn iti. Egh gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, a ua me iniam. Moses Osirizir Araziba, God bagha ofa gamir arazibar gun mɨgei, da pura Iesus amizir ingangarir ekiar kamɨn nedaziba.
Akɨnafarir kam gumazamizibar nɨghnɨzir gavgavim, gavgavim dar anɨngasa. Kamaghɨn amizɨ, a Israelian gumazamizir fomɨra itibar nɨghnɨzir bar gavgavimɨn akaba iti (sapta 11). A ghaze, markɨ, osɨmtɨzir manam me bato, me uan nɨghnɨzir gavgavimɨn suiraghvɨra ikɨ mangɨva ovengegh. Me Iesusɨn gan an arazibar gɨn mangɨ, egh osɨmtɨziba ko mɨzazir me isiba batogh.
Iesus, a enselbagh afira
1
(Sapta 1--2)
God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi
Fomɨra God dughiar avɨriba ko tuavir avɨribar uan akam isa an akam inigha izir gumazibagh anɨngizɨ, me en inazir afeziabav keme. Sng 2:8, Jo 1:3, Ef 1:10 Onger Akaba 2:8; Jon 1:3; Efesus 1:10Ezɨ datɨrɨghɨn dughiar kam, kar dughiar abuananaba, God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi. God biziba bar da iniasava Otarir kam amɨsefe. Otarir kamɨn agharimɨn, God fomɨra overiam ko nguazimɨn ingari. Ap 2:33-34, 2 Ko 4:4, Kl 1:15-17, 1:20, Hi 8:1, MAA 4:11 Aposel 2:33-34; 2 Korin 4:4; Kolosi 1:15-17; 1:20; Hibru 8:1; Akar Mogomem 4:11Ezɨ Otarir kamra Godɨn angazangarim en akagha ghaze, God a bar dera. Egha uaghan a Godɨn mɨrara gari. An akam bar gavgafi, egha akar kamra a bar bizibagh amima, da gavgavighavɨra iti. Egha an arazir kuraba gɨn amadir ingangarim agɨvagha, gumazamizibagh amima me zuegha iti. Egha a gɨn Godɨn Nguibamɨn ghuavanabogha Pɨn Tir Atrivir Ekiamɨn agharir guvimɨn boroghɨn apera.
Godɨn Otarim enselbagh afira
Ef 1:21, Fl 2:9-10 Efesus 1:21; Filipai 2:9-10Afeziam ziam uan Otarim ganɨngi. Ezɨ ziar kam a bar dera, egha enselbar ziabagh afira. Kamaghɨn amizɨ, an Otarim gamizɨma a enselbar ekiamɨn oto, ezɨ me an apengan iti. 2 Sml 7:14, 1 Sto 17:13, Sng 2:7, 89:26-27, Ap 13:33, Hi 5:5 2 Samuel 7:14; 1 Eghaghaniba 17:13; Onger Akaba 2:7; 89:26-27; Aposel 13:33; Hibru 5:5Egha God dughiatam uan enselɨn tam kamaghɨn a mɨkemezir puvatɨ, “Nɨ nan Otarim, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨn Afeziamɨn oto.” O a kamaghɨn enselɨn tam mɨkemezir puvatɨ, “Kɨ uabɨ ia inigh, egh ian Afeziamɨn mɨn ikɨtɨ, ia nan Otarimɨn mɨn ikiam.” Bar puvatɨ. Lo 32:43, Sng 97:7, Ro 8:29, Kl 1:18, 1 Pi 3:22, MAA 1:5 Godɨn Araziba 32:43; Rom 8:29; Kolosi 1:18; 1 Pita 3:22; Akar Mogomem 1:5Egha dughiar God ua uan Otarir ivariam nguazir kamɨn anemangasa uaghan ghaze:
 
“Godɨn enselba bar an apengan ikɨva
an ziam fam.”
 
Sng 104:4 Onger Akaba 104:4God enselbagh nɨghnɨgha kamaghɨn mɨgei, “A uan enselbagh amima da amɨnimɨn mɨn otifi, egha uan ingangarir gumazibagh amima me avir mɨzariabar mɨn otifi.”
Onger Akaba 45:6-7Egha Otarim gɨnɨghnɨgha kamaghɨn mɨgei:
 
“Nɨn atrivir dabirabir God nɨ ganɨngizim,
a zurara ikɨ mamaghɨra ikiam.
Eghtɨ nɨ guizɨn arazimɨn
uan gumazamizibagh ativagh men ganam.
Ais 61:1, Ap 4:27, 10:38 Aisaia 61:1; Aposel 4:27; 10:38Nɨ arazir aghuibara ifuegha, egha arazir kuraba bar dar aghua.
Kamagh amizɨ, God nɨ amɨsevegha,
nɨ ziar ekiam ikiasa
a borem nɨn dapanim ginge.
A kamaghɨn nɨ gamizɨ
nɨ bar akonge,
ezɨ nɨ bar akongezir bizir kam,
atrivir igharaziba bar me gafira.”
 
10  Onger Akaba 102:25-27Egha God uan Otarim kamaghɨn a mɨgei:
 
“Ekiam, nɨ fomɨra nguazir kamɨn ingari.
Guizbangɨra, nɨ uabɨ uan dafaribar overiam ko bizir pɨn itibar ingari.
11  Ais 34:4, Mt 24:35, 2 Pi 3:7, 3:10 Aisaia 34:4; 2 Pita 3:7; 3:10Bizir kaba bar gɨvagham,
eghtɨ nɨ ikɨvɨra ikiam.
Overiam ko nguazim, aning bar ikuvigham,
mati inim ghurigha bar bɨaghire.
12 Nɨ aning righam,
mati gumazim atuim rɨki.
Nɨ aning damightɨ aning igharagh otogham,
mati gumazim korotiar ghuriba suagharɨsi.
Ezɨ nɨ, kamaghɨra iti, nɨ igharagha garir puvatɨ.
Nɨn dughiam gɨvaghan kogham.”
 
13  Sng 110:1, Mt 22:44, Mk 12:36, Lu 20:42 Onger Akaba 110:1; Matyu 22:44; Mak 12:36; Luk 20:42Fomɨra God kamaghɨn uan Otarimra kamaghɨn a mɨkeme, “Nɨ nan agharir guvimɨn daperagh ikɨ mangɨtɨ, kɨ nɨn apaniba dɨkabɨragh me isɨ nɨn dafarim datɨghtɨ me nɨn dagarimningɨn apengan ikiam.” Egha God dughiatamɨn akar katam enselɨn tam mɨkemezir puvatɨ. Bar puvatɨ.
14  Sng 34:7, 91:11, Mt 18:10, Ap 12:7, Ro 8:17, Je 2:5, 1 Pi 3:7 Onger Akaba 34:7; 91:11; Matyu 18:10; Aposel 12:7; Jems 2:5Guizbangɨra enselba me duaba, egha me Godɨn ingangarim gami. Ezɨ God gumazamizir a ua iniamibar akurvaghasa me amadi, me arui.

1:2: Sng 2:8, Jo 1:3, Ef 1:10

1:2: Onger Akaba 2:8; Jon 1:3; Efesus 1:10

1:3: Ap 2:33-34, 2 Ko 4:4, Kl 1:15-17, 1:20, Hi 8:1, MAA 4:11

1:3: Aposel 2:33-34; 2 Korin 4:4; Kolosi 1:15-17; 1:20; Hibru 8:1; Akar Mogomem 4:11

1:4: Ef 1:21, Fl 2:9-10

1:4: Efesus 1:21; Filipai 2:9-10

1:5: 2 Sml 7:14, 1 Sto 17:13, Sng 2:7, 89:26-27, Ap 13:33, Hi 5:5

1:5: 2 Samuel 7:14; 1 Eghaghaniba 17:13; Onger Akaba 2:7; 89:26-27; Aposel 13:33; Hibru 5:5

1:6: Lo 32:43, Sng 97:7, Ro 8:29, Kl 1:18, 1 Pi 3:22, MAA 1:5

1:6: Godɨn Araziba 32:43; Rom 8:29; Kolosi 1:18; 1 Pita 3:22; Akar Mogomem 1:5

1:7: Sng 104:4

1:7: Onger Akaba 104:4

1:8: Onger Akaba 45:6-7

1:9: Ais 61:1, Ap 4:27, 10:38

1:9: Aisaia 61:1; Aposel 4:27; 10:38

1:10: Onger Akaba 102:25-27

1:11: Ais 34:4, Mt 24:35, 2 Pi 3:7, 3:10

1:11: Aisaia 34:4; 2 Pita 3:7; 3:10

1:13: Sng 110:1, Mt 22:44, Mk 12:36, Lu 20:42

1:13: Onger Akaba 110:1; Matyu 22:44; Mak 12:36; Luk 20:42

1:14: Sng 34:7, 91:11, Mt 18:10, Ap 12:7, Ro 8:17, Je 2:5, 1 Pi 3:7

1:14: Onger Akaba 34:7; 91:11; Matyu 18:10; Aposel 12:7; Jems 2:5