Pol Filemon Bagha Osirizir Akɨnafarim
O
Filemon
Akar faragha zuim
Filemon, a gumazir aruar mam. Egha a Kolosin nguibar ekiamɨn Kraisɨn adarazir mav. An ingangarir gumazir kɨnir mam, an ziam Onesimus, a uan gumazir aruam ategha, ara ghua nguibar igharazimɨn iti. Egha nguibar kamɨn Onesimus Pol batogha a Kraisɨn gɨn zuir gumazimɨn oto.
Ezɨ dughiar kamɨn Pol kalabusɨn ikia, egh mangɨ Filemonɨn ganan ibura. Egha akɨnafarir kam osirigha Onesimus ganɨga Onesimus amadazɨ, a ua uan gumazir aruam bagha ghu. Akɨnafarir kamɨn, Pol kamaghɨn Filemon mɨgei, a uan ingangarir gumazir kɨnimɨn ataran markɨ. A ghaze, datɨrɨghɨn ingangarir gumazir kam a Kraisɨn gɨn zuir gumazimɨn oto. Filemon uan aveghbuamɨn mɨn uam a inigh.
Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnim ara ghugha gɨn navim gɨrazɨma, Pol anemadazɨma a ua Filemon bagha ghu
 
1
Efesus 3:1Kɨ Pol, kɨ Krais Iesus bangɨn kalabusɨn iti, egha kɨ e uan aveghbuam Timoti ko, ga akɨnafarir kam Filemon bagha an osiri.
Filemon, nɨ en namakar aghuimra, egha e ko ingangarir vamɨram ami. Kolosi 4:17; 2 Timoti 2:3Ga uaghan, e uan amizim Apia ko e ko Godɨn ingangarim damuamin mɨdorozir gumazim Arkipus bagha akɨnafarir kam osiri. Ga uaghan, nɨn dɨpenimɨn uari akuvir Kraisɨn adarasi, ga me bagha uaghan osiri. Galesia 1:3E God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ko navir amɨrizim ia ko ikɨ.
Filemonɨn arazir aghuim Pol gamima a bar akonge
Rom 1:8-9Kɨ uan God ko mɨgɨava, egha nɨ gɨnɨghnɨgha zurara nɨ bagha God mɨnabi. Kɨ orazi me zurara kamaghɨn na mɨgei, nɨ bar Godɨn gumazamizibagh ifonge, egha nɨ nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Iesusɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, kɨ nɨ bagha God mɨnabi. Filipai 1:9; Kolosi 1:9E nɨ ko, e uari inigha ikia, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egha kɨ God ko mɨgɨa ghaze, a en nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da fofozir aghuim damutɨ an ekevegham. Eghtɨ e fogham, e Krais ko poroghav ikia egha bizir aghuiba an agharimɨn da isi. Egh e deravɨra vaghvagh dagh fogham. 2 Korin 7:4; 7:13Nan namakar aghuim, nɨ igharaz darazigh ifongezɨ, arazir kam Godɨn gumazamizibar naviba fema me bar akonge. Ezɨ bizir kam na gamima kɨ bar akonge, egha gavgavim nan navim ganɨdi.
Pol ghaze, Filemon ua Onesimus inightɨma a guizbangɨram an aveghbuamra ikɨ
8-9  Filemon 1:1Kɨ kamaghsua, bizir kɨ ifongezir mam iti, kɨ Kraisɨn ziamɨn nɨ mɨkemeghtɨ nɨ a damuam. Kɨ nɨn arazir aghuibagh fo, nɨ Kraisɨn adarazigh ifongezir arazim gɨfo, kamaghɨn kɨ akar gavgavim nɨ danighan kogham. Ezɨ igharaz darazigh ifongezir arazim ga isa uaningɨn suira, kamaghɨn amizɨma kɨ nɨmɨra nɨ mɨkɨmasa. Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn abuir gumazim, egha datɨrɨghɨn kɨ a bangɨn kalabusɨn iti. 10  1 Korin 4:15; Kolosi 4:9Kɨ kamaghsua nɨn azangsɨsi, nɨ arazir aghuibar nan otarim Onesimus damu. Kɨ kalabusɨn itir dughiamɨn, Onesimus na bagha ize, ezɨ kɨ an akurazɨma a nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egha a guizbangɨra mati nan otarim.* Gumazir avɨriba ghaze, Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ike, egha a gɨn ara Pol bagha ghu. Egha a Pol ko itir dughiamɨn a Kraisɨn anavɨn oto. Egha dughiar kamɨn arazim a kamakɨn, ingangarir gumazir kɨnimɨn arɨmangɨgham, eghtɨ gumazir ekiar men garim, a mɨdorozir gumazibav kemeghtɨ, me ingangarir gumazir kam isɨ ter ighuvimɨn a gafugham, eghtɨ an aremegham. 11 A fomɨra nɨn akurvaghasa ingangarir aghuitam gamizir puvatɨ. A ti datɨrɨghɨn ingangarir aghuim damu vɨrara gan akurvagham. Grighɨn akamɨn, ziam Onesimus, an akar kam ko magh ghu, “Ingangarir aghuim gami.”
12 Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn uam Onesimus nɨ bagha anemadi, nan navim uaghan a ko zui. 13  Filipai 2:30Dughiar kam kɨ Kraisɨn Akar Aghuim bangɨn kalabusɨn ikia ghaze, Onesimus nɨn danganim inigh nan akurvaghtɨ deragham. Kɨ kamaghsua, a na ko ikiasa kɨ bar ifonge. 14  2 Korin 9:7; 1 Pita 5:2Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ bizir kam gifueghan koghtɨma, kɨ bizir kam damuan kogham. Kamaghɨn ami, Onesimus na ko ikiasa, kɨ nɨ mɨgeir puvatɨ. Bizir tizim nɨ a damuasa, kɨ mɨghɨghvɨra nɨ gakaghonan aghua. Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ arazir aghuim nan akurvaghsɨ nɨ damu, kamaghɨn nɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨva a damu.
15 Guizbangɨra, Onesimus mong dughiar otevimɨn nɨ ategha saghon ike. Ezɨ e foghan kogham, nɨ ti uam a inightɨ, a nɨ ko ikɨ mamaghɨra ikiasa, kamaghsua a dughiar otevimɨn nɨn saghuiamɨn ike. 16  1 Timoti 6:2Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ pura ingangarir gumazir kɨnimɨn a gɨnɨghnɨghan markɨ. Bar puvatɨ. A pura nɨn ingangarir gumazir kɨnim, egha datɨrɨghɨn a bar nɨn aveghbuamra, ezɨ nɨ bar a gifuegham. Kɨ uabɨ an garima a Kraisɨn anav, ezɨ kɨ uan navim isava a ganɨngi. Kamaghɨn kɨ fo, nɨ bar a gifuegham. Nɨ an arazir a pura ingangarir gumazir kɨnim mɨn ikiava amim gifuegham. Egh Ekiamɨn aven nɨ aveghbuamɨn mɨn an ganɨva bar a gifuegham.
17  2 Korin 8:23Kamaghɨn nɨ nan gara ghaze, ga uaning inigha Kraisɨn ingangarim gami, ezɨ kɨ nɨ mɨgei, nɨ arazir nɨ na isi moghɨra, nɨ ua Onesimus inigh. 18 Ezɨ a bizir kurar manam nɨ gami, o a pura bizitam ini, kamaghɨn nɨ an danganimɨn, nan ziam atɨghtɨ, kɨ da ikarvagham. 19  Galesia 6:11Kɨ Pol, kɨ uan dafarimɨn akar kam osiri. Egh kɨ uabɨ Onesimusɨn biziba ikarvagham. (Nɨ fo, kɨ uabɨ nɨn akurazɨma, nɨ navim gɨra, ezɨ kar nɨ ikarvaghamin bizim. Ezɨ kɨ bizir kam mɨkɨman aghua.) 20 Nan aveghbuam, kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ Ekiamɨn ziamɨn arazir aghuir kamɨn nan akuragh. Ga Kraisɨn gumazimningɨn mɨn iti. Kamaghɨn nɨ nan navim feghtɨ kɨ bar akuegham! 21 Kɨ guizbangɨra fo, nɨ nan akamɨn gɨn mangam, egha kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ fo, arazir nɨ Onesimus damuamim, a kɨ damuasa nɨ mɨkemezir arazim bar a gafiragham. 22  Filipai 1:25; 2:24Ezɨ kɨ akar mam ua iti. Nan nɨghnɨzir gavgavim kara, God ian azangsɨziba baregh, na ateghtɨ, kɨ ua ia bagh izam. Eghtɨ nɨ na bagh uan dɨpenimɨn danganitam akɨrightɨ, kɨ izɨ a dakuam.
Pol ko ingangarir vamɨram amiba, me Filemon bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ
23  Kolosi 1:7; 4:12Epafras nɨ bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ. A uaghan kalabusɨn iti, egha ga vɨrara Krais Iesus bangɨn kalabuziar gumazimning. 24  Aposel 12:12; 12:25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kolosi 4:10; 4:14; 2 Timoti 4:10-11Na ko ingarir darasi, Mak ko Aristarkus ko Demas ko Luk, me uaghan ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ.
25 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim vaghvagh ian duaba ko ikɨ.

1:1: Efesus 3:1

1:2: Kolosi 4:17; 2 Timoti 2:3

1:3: Galesia 1:3

1:4: Rom 1:8-9

1:6: Filipai 1:9; Kolosi 1:9

1:7: 2 Korin 7:4; 7:13

1:8-9: Filemon 1:1

1:10: 1 Korin 4:15; Kolosi 4:9

*1:10: Gumazir avɨriba ghaze, Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ike, egha a gɨn ara Pol bagha ghu. Egha a Pol ko itir dughiamɨn a Kraisɨn anavɨn oto. Egha dughiar kamɨn arazim a kamakɨn, ingangarir gumazir kɨnimɨn arɨmangɨgham, eghtɨ gumazir ekiar men garim, a mɨdorozir gumazibav kemeghtɨ, me ingangarir gumazir kam isɨ ter ighuvimɨn a gafugham, eghtɨ an aremegham.

1:11: Grighɨn akamɨn, ziam Onesimus, an akar kam ko magh ghu, “Ingangarir aghuim gami.”

1:13: Filipai 2:30

1:14: 2 Korin 9:7; 1 Pita 5:2

1:16: 1 Timoti 6:2

1:17: 2 Korin 8:23

1:19: Galesia 6:11

1:22: Filipai 1:25; 2:24

1:23: Kolosi 1:7; 4:12

1:24: Aposel 12:12; 12:25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kolosi 4:10; 4:14; 2 Timoti 4:10-11