3
E arazir aghuibar amuam
Ro 13:1-7, Kl 1:10, Hi 13:21, 1 Pi 2:13-14 Rom 13:1-7; Kolosi 1:10; Hibru 13:21; 1 Pita 2:13-14Nɨ Godɨn gumazamizibav kɨm suam, me gavmanba ko atrivibar apengan ikɨ, egh me men akabar gɨn mangɨ. Egh me zurara ingangarir aghuibar amusɨvɨra ikɨ. Ef 4:2, 4:31, Fl 4:5, Kl 3:12, 2 Ti 2:24-25 Efesus 4:2; 4:31; Filipai 4:5; Kolosi 3:12; 2 Timoti 2:24-25Egh me akar kuratam gɨrakɨrangɨn gumazamizibav kɨman markɨ. Me zurara nɨmɨra ikɨva, arazir aghuimɨn gumazamizibar amu. Me guizɨn uari abɨrir arazim, gumazamiziba bar men akakagh.
1 Ko 6:11, Ef 2:1-2, 5:8, Kl 1:21, 1 Pi 4:3 1 Korin 6:11; Efesus 2:1-2; 5:8; Kolosi 1:21; 1 Pita 4:3Nɨ fo, e faragha uaghan nɨghnɨzir aghuiba puvatɨ, egha e akaba batosi. Satan e gifarazɨma, e Godɨn tuavimɨn zuir puvatɨ. E inivafɨzir kam ifongezir arazibar gɨntɨgha nguazir kamɨn arazibar gara dar amuasa naviba dɨkafi. Egha dar ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. E nɨghnɨzir kuraba ko arazir kurabar igharaz darazigh amuava igharaz darazir biziba bagha naviba isiava arui. Gumazamiziba en apanim gamima, e uaghan men apanibagh ami. 1 Ti 2:3, Ta 1:3, 2:11 1 Timoti 2:3; Taitus 1:3; 2:11Ezɨ God, en Akurvazir Gumazim, a bar e gifongegha en apangkuvigha arazir aghuimɨn e gami. Ezɨ an arazir kam azenim girɨzɨ, Jo 3:3-5, Ro 11:6, Ef 5:26, 2 Ti 1:9, 1 Pi 3:21 Jon 3:3-5; Rom 11:6; Efesus 5:26; 2 Timoti 1:9; 1 Pita 3:21an en akura. A en arazir aghuir e uari amizibagh nɨghnɨzir puvatɨ, egha en akura. Puvatɨ. An apangkuvimra, an en akura. An e rue, ezɨ tuavir kamɨn a en akura. Dughiar kamɨn a uan Duam e ganɨngizɨ, an Duam e gamizɨ, e an borir bar igiabar mɨn otifi. Jol 2:28, Ap 2:17-18, 2:33, Ro 5:5 Joel 2:28; Aposel 2:17-18; 2:33; Rom 5:5Krais Iesus, a Gumazir en Akurvazim, an ingangarimɨn God uan Duamɨn gavgavir avɨriba bar e ginge. Ro 3:24, 8:23-24, Ta 2:16, Ta 2:11 Rom 3:24; 8:23-24; Galesia 2:16; Taitus 2:11God kamaghɨn ifonge, Krais en apangkuvigha e gamizɨ, e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otifi. E an boribagh ava, egh gɨn bizir aghuir an e bagha inabaziba iniam. Kamaghɨn e ikɨrɨmɨrir aghuir an e bagha inabazim mɨzuai iti. 1 Ti 1:14-15, Ta 2:14 1 Timoti 1:14-15; Taitus 2:14E nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikiam. Kɨ kamaghɨn ifonge, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir darasi, me arazir aghuibar amu gavgavigh mamaghɨra ikɨ. Kamaghɨn nɨ pamtemɨn bizir kabav kɨmasa kɨ ifonge. Bizir kaba bar dera, egha bar gumazamizibar akurvasi.
1 Ti 1:4, 2 Ti 2:14-16, 2:23, Ta 1:14 1 Timoti 1:4; 2 Timoti 2:14-16; 2:23; Taitus 1:14Egh nɨ, gumazamizir Moses Osirizir Arazibar mɨgɨrɨgɨaba bagha uari adoziba, nɨ da baraghan markɨ. Gumazamizir adarir onganiba ko adoghodoziba bagha bar ifongeziba, ko uan ovavibar ziaba bagha uari adoziba, nɨ bar dagh itagh. E fo, akar kaba arazir aghuibar gɨn mangɨsɨ bar en akuraghan kogham. 10  Mt 18:15-17, 2 Ko 13:2, 2 Te 3:6, 3:14, 2 Ti 3:5, 2 Jo 10 Matyu 18:15-17; 2 Korin 13:2; 2 Tesalonika 3:6; 3:14; 2 Timoti 3:5; 2 Jon 1:10Gumazitam o amizitam, a Kraisɨn adarazir navir vamɨran itir arazim abɨzir arazim damutɨ, eghtɨ nɨ an nɨghnɨzim akɨrsɨ mɨgɨrɨgɨatamɨn a mɨkɨm. Nɨ faragh an mɨkɨmtɨ an oraghan koghtɨ, nɨ gɨn uam an mɨkɨmtɨ an uam oraghan koghtɨ, nɨ bar anetakigh. 11  Ap 13:46, 1 Ti 6:3-5 Aposel 13:46; 1 Timoti 6:3-5Nɨ fo, gumazim o amizir kamaghɨn amim, an nɨghnɨzim ikuvizɨ a pazava amir gumazim, egha an arazir kurabagh ami. Ezɨ an arazir kurabara, akam a gasa ghaze, a bar ikufi.
Taitus izɨ Polɨn ganigh
12  Ap 20:4, Ef 6:21-22, Kl 4:7-8, 2 Ti 4:12 Aposel 20:4; Efesus 6:21-22; Kolosi 4:7-8; 2 Timoti 4:12Kɨ amɨnir gavgavim ko orangtɨzimɨn dughiamɨn Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn ikiasa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Artemas o Tikikus amadaghtɨma aningɨn tav, nɨ bagh izɨtɨma, nɨ na bagh Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn izɨsɨ bar gavgafigh. 13  Ap 18:24, 1 Ko 3:5-6, 16:12 Aposel 18:24; 1 Korin 3:5-6; 16:12Nɨ gavman osirizir arazibagh fozir gumazim Senas, ko Apolos deravɨram aningɨn gan. Bizir aning inigh mangamiba, nɨ dar aningɨn akurvagh. Eghtɨ aning tuavimɨn daruamin dughiamɨn bizitamɨn oteveghan kogham. 14  Mt 7:19, Ro 15:28, Ef 4:28, Fl 1:11, Kl 1:10, Ta 2:14 Matyu 7:19; Efesus 4:28; Filipai 1:11; Kolosi 1:10; Taitus 2:14Kɨ kamaghɨn ifonge, en gumazamiziba, me biziba bar puvatɨzir gumazamizibar akurvagh, egh pura uan ikɨrɨmɨrim ko dughiaba makunan markɨ. Eghtɨ me gumazamizir igharazibar akurvaghamin arazimɨn fofozim inighɨva an suiragh gavgafigh.
15 Gumazamizir na ko itiba, me nɨ bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia e gifongezir darasi, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam ia ko ikɨ. Godɨn apangkuvim bar ia ko ikɨ.

3:1: Ro 13:1-7, Kl 1:10, Hi 13:21, 1 Pi 2:13-14

3:1: Rom 13:1-7; Kolosi 1:10; Hibru 13:21; 1 Pita 2:13-14

3:2: Ef 4:2, 4:31, Fl 4:5, Kl 3:12, 2 Ti 2:24-25

3:2: Efesus 4:2; 4:31; Filipai 4:5; Kolosi 3:12; 2 Timoti 2:24-25

3:3: 1 Ko 6:11, Ef 2:1-2, 5:8, Kl 1:21, 1 Pi 4:3

3:3: 1 Korin 6:11; Efesus 2:1-2; 5:8; Kolosi 1:21; 1 Pita 4:3

3:4: 1 Ti 2:3, Ta 1:3, 2:11

3:4: 1 Timoti 2:3; Taitus 1:3; 2:11

3:5: Jo 3:3-5, Ro 11:6, Ef 5:26, 2 Ti 1:9, 1 Pi 3:21

3:5: Jon 3:3-5; Rom 11:6; Efesus 5:26; 2 Timoti 1:9; 1 Pita 3:21

3:6: Jol 2:28, Ap 2:17-18, 2:33, Ro 5:5

3:6: Joel 2:28; Aposel 2:17-18; 2:33; Rom 5:5

3:7: Ro 3:24, 8:23-24, Ta 2:16, Ta 2:11

3:7: Rom 3:24; 8:23-24; Galesia 2:16; Taitus 2:11

3:8: 1 Ti 1:14-15, Ta 2:14

3:8: 1 Timoti 1:14-15; Taitus 2:14

3:9: 1 Ti 1:4, 2 Ti 2:14-16, 2:23, Ta 1:14

3:9: 1 Timoti 1:4; 2 Timoti 2:14-16; 2:23; Taitus 1:14

3:10: Mt 18:15-17, 2 Ko 13:2, 2 Te 3:6, 3:14, 2 Ti 3:5, 2 Jo 10

3:10: Matyu 18:15-17; 2 Korin 13:2; 2 Tesalonika 3:6; 3:14; 2 Timoti 3:5; 2 Jon 1:10

3:11: Ap 13:46, 1 Ti 6:3-5

3:11: Aposel 13:46; 1 Timoti 6:3-5

3:12: Ap 20:4, Ef 6:21-22, Kl 4:7-8, 2 Ti 4:12

3:12: Aposel 20:4; Efesus 6:21-22; Kolosi 4:7-8; 2 Timoti 4:12

3:13: Ap 18:24, 1 Ko 3:5-6, 16:12

3:13: Aposel 18:24; 1 Korin 3:5-6; 16:12

3:14: Mt 7:19, Ro 15:28, Ef 4:28, Fl 1:11, Kl 1:10, Ta 2:14

3:14: Matyu 7:19; Efesus 4:28; Filipai 1:11; Kolosi 1:10; Taitus 2:14