2
Gumazamizir ghuriba bar deravɨra arazir God ifongezibar gɨn mangɨ
1 Ti 1:10, 6:3, 2 Ti 1:13, Ta 1:9 1 Timoti 1:10; 6:3; 2 Timoti 1:13; Taitus 1:9Ezɨ no, nɨ gumazamizibar sure damu suam, me arazir guizɨn akaba ko zuiba bar dar amu. Egh nɨ gumazir ghuribar sure damu suam, me dɨpar onganir avɨribar amɨ onganan markɨ. Me arazir aghuibar amutɨ, igharaz darazi me mɨkɨm suam, me bar dera. Egh me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. Me Godɨn guizɨn akam deravɨram a gɨfogh, egh arazir bar igharaz darazigh ifongezim damu, tugh gavgavigh osɨmtɨziba bar a da ater.
1 Ti 3:11, 2 Ti 2:9-10, 1 Pi 3:3-4 1 Timoti 3:11; 1 Pita 3:3-4Egh nɨ uaghan amizir ghuribar sure damu suam, me God ifongezir arazimɨn daru. Me akar kurabar igharaz darazi gɨrakɨrangɨn me mɨkɨman markɨ. Me wainɨn dɨpar onganibar amɨtɨ da me ikɨrarɨghan kogham. Me arazir aghuibar amusɨ, igharaz darazir sure damu. Egh amizir igiabar sure damutɨ, me uan paba ko boribagh ifongeghamin arazim damu. Ef 5:22, Kl 3:18, 1 Ti 2:11, 6:1, 1 Pi 3:1, 3:5 Efesus 5:22; Kolosi 3:18; 1 Timoti 2:11; 6:1; 1 Pita 3:1; 3:5Eghtɨ amizir igiaba uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn, egh me Godɨn damazimɨn bar zuegh ikɨ. Egh me arazir bar deravɨra uan dɨpenibar ganamim gɨfogham. Egh igharaz darazir akurvaghamin arazim damu. Egh me vaghvagh uan pabar apengan ikɨ me baghɨvɨra ikɨ. Igharaz darazi akar kurabar Godɨn akamɨn mɨkɨman koghsɨ, amizir ghuriba amizir igiabar sure damutɨ, me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn.
Taitus arazir aghuibar amutɨ, gumazir igiaba an gɨn mangam
Kamaghɨra, nɨ uaghan gumazir igiabav kɨm men naviba fɨtɨ, me uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnam. Ef 6:24, 1 Ti 4:12, 1 Pi 5:3 1 Timoti 4:12; 1 Pita 5:3Arazir nɨ uabɨ amiba bar, nɨ arazir aghuibara damu, eghtɨ gumazir igiaba nɨn arazibar gan dar gɨntɨgham. Egh nɨn ingangarir nɨ gumazamizibar sure gamim, nɨ me gifaran markɨ, egh nɨ dɨbovir akabav kɨm ifaghatan markɨ. Nɨ zurara guizɨn akabagh nɨghnɨgh deravɨram akam akun. 1 Ti 6:3, 2 Ti 3:14, 1 Pi 2:12, 2:15 1 Timoti 6:3; 2 Timoti 3:14; 1 Pita 2:12; 2:15Eghtɨ en apaniba akar kuratamɨn e damighan koghɨva, uan nɨghnɨzir kuramɨn aghumsɨghsɨ, kamaghɨn nɨ bar deravɨram akabav kɨmtɨma, gumaziba akar kuratamɨn apighan kogham.
Ingangarir gumazamiziba bar deraghvɨra men garir gumazir dapanibar akabar gɨn mangɨ
1 Ti 6:1-2 1 Timoti 6:1-2Nɨ kamaghɨn ingangarir gumazamizibar sure damu, me gumazir men garibar apengan ikɨ, egh ingangarir aghuir men garir gumaziba ifueghamibar amu. Egh me akar kurabar men garir gumaziba ikarvaghan markɨ. 10  Mt 5:16, Fl 2:15, Ta 1:3 Matyu 5:16; Filipai 2:15; Taitus 1:3Egh me, gumazir men garibar biziba okɨman markɨ. Bizir me amiba bar, men garir gumaziba dar ganɨva egh me akar e kurir kamɨn ziam fam. A God en Akurvazir Gumazimɨn akam. Me akar kamɨn ziam fɨsɨ, ingangarir gumaziba bar deravɨra men garir gumazibar akabar gɨn mangɨva arazir aghuim men akakagh.
E Godɨn Arazimɨn gɨntɨgh egh Kraisɨn Dughiam mɨzuamam
11  Jo 1:9, Ro 5:15, 1 Pi 5:12 Jon 1:9; Rom 5:15; 1 Pita 5:12E fo, Godɨn apangkuvim azenim girɨgha gɨvazɨ, gumazamiziba bar an gari. God uan apangkuvir kamɨn en akurvasi. 12  Ro 6:19, Ef 1:4, Kl 1:22, 1 Te 4:7, 1 Jo 2:16 Rom 6:19; Efesus 1:4; Kolosi 1:22; 1 Tesalonika 4:7; 1 Jon 2:16God uan apangkuvir kamɨn en sure gamua ghaze, e God aghuazir araziba ataghɨraghɨva egh nguazir kamɨn arazir ifongeziba ataghɨragham. Egh uaghan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnɨva egh arazir God ifongezir aghuibar amuasa, en sure gami. Guizbangɨra e nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn iti, ezɨ God uan apangkuvimɨn tuavimɨn a ifongezir arazibar gɨn mangasa, en sure gami. 13  1 Ko 1:7, Fl 3:20, Kl 3:4, Hi 9:28, 1 Jo 3:2 1 Korin 1:7; Filipai 3:20; Kolosi 3:4; Hibru 9:28; 1 Jon 3:2Dughiar e nguazir kamɨn itim, e bizir e damutɨ e bar akueghamim bagha mɨzuai. E Krais Iesusɨn angazangarim ko gavgavir ekiam sara izamin dughiam bagha mɨzuai. A en Godɨn Gavgavim ko en Akurvazir Gumazim. 14  Kis 19:5, Lo 4:20, 7:6, 14:2, Sng 130:8, Ese 37:23, Ga 1:4, 1 Pi 2:9 Ua Me Ini 19:5; Godɨn Araziba 4:20; 7:6; 14:2; Onger Akaba 130:8; Esekiel 37:23; Galesia 1:4; 1 Pita 2:9Krais kamaghɨn ifonge, a uam e inigh en arazir kuraba adangasa. Eghtɨ e bar zuegh an gumazamizibar mɨn ikiam. Egh e arazir aghuibar amusɨ bar ifongegham. Bizir kam bagha, a uabɨ uan mɨkarzim anigha, areme.
15  1 Ti 4:12, 2 Ti 4:2 1 Timoti 4:12; 2 Timoti 4:2Kamaghɨn amizɨ, nɨ zurara akar kabara gumazamizibar sure damu. Egh nɨ akar kabar gɨn mangɨsɨ men naviba fɨ. Egh akaba batozir gumazamizibar arazir kuraba akɨrsɨ, me mɨkɨm. Nɨ akar kaba Godɨn gavgavim sara pamtem me mɨkɨm. Nɨ pura men gantɨ, me nɨn aghuagh nɨ iriaghɨriaghan markɨ.

2:1: 1 Ti 1:10, 6:3, 2 Ti 1:13, Ta 1:9

2:1: 1 Timoti 1:10; 6:3; 2 Timoti 1:13; Taitus 1:9

2:3: 1 Ti 3:11, 2 Ti 2:9-10, 1 Pi 3:3-4

2:3: 1 Timoti 3:11; 1 Pita 3:3-4

2:5: Ef 5:22, Kl 3:18, 1 Ti 2:11, 6:1, 1 Pi 3:1, 3:5

2:5: Efesus 5:22; Kolosi 3:18; 1 Timoti 2:11; 6:1; 1 Pita 3:1; 3:5

2:7: Ef 6:24, 1 Ti 4:12, 1 Pi 5:3

2:7: 1 Timoti 4:12; 1 Pita 5:3

2:8: 1 Ti 6:3, 2 Ti 3:14, 1 Pi 2:12, 2:15

2:8: 1 Timoti 6:3; 2 Timoti 3:14; 1 Pita 2:12; 2:15

2:9: 1 Ti 6:1-2

2:9: 1 Timoti 6:1-2

2:10: Mt 5:16, Fl 2:15, Ta 1:3

2:10: Matyu 5:16; Filipai 2:15; Taitus 1:3

2:11: Jo 1:9, Ro 5:15, 1 Pi 5:12

2:11: Jon 1:9; Rom 5:15; 1 Pita 5:12

2:12: Ro 6:19, Ef 1:4, Kl 1:22, 1 Te 4:7, 1 Jo 2:16

2:12: Rom 6:19; Efesus 1:4; Kolosi 1:22; 1 Tesalonika 4:7; 1 Jon 2:16

2:13: 1 Ko 1:7, Fl 3:20, Kl 3:4, Hi 9:28, 1 Jo 3:2

2:13: 1 Korin 1:7; Filipai 3:20; Kolosi 3:4; Hibru 9:28; 1 Jon 3:2

2:14: Kis 19:5, Lo 4:20, 7:6, 14:2, Sng 130:8, Ese 37:23, Ga 1:4, 1 Pi 2:9

2:14: Ua Me Ini 19:5; Godɨn Araziba 4:20; 7:6; 14:2; Onger Akaba 130:8; Esekiel 37:23; Galesia 1:4; 1 Pita 2:9

2:15: 1 Ti 4:12, 2 Ti 4:2

2:15: 1 Timoti 4:12; 2 Timoti 4:2