Pol Taitus Bagha
Osirizir Akɨnafarim
O
Taitus
Akar faragha zuim
Taitus, a Judan gumazim puvatɨ. A Kraisɨn gɨn ghua, Polɨn akuragha an Aposelɨn ingangarim gami. Ezɨ Pol ti, Taitus Kritɨn Arighatɨzimɨn siosɨn ingangaribar ganasa, an anetɨ.
Akɨnafarir kamɨn faragha zuir akam kamaghɨn mɨgei, Kritɨn gumazamizibar araziba derazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba siosɨn gumazamizir dapanibar otivsɨ, me bar arazir aghuibar gɨn mangɨ. Ezɨ Pol gɨn vaghvagh gumazamizibar sure damuasa Taitus mɨgei. Kar gumazir ghuriba ko amizir ghuriba, ko gumazir igiaba ko ingangarir gumazir kɨniba.
Ezɨ akɨnafarimɨn akar abuananaba kamaghɨn mɨgei, Taitas gumazamizibar sure damutɨ, me navir vamɨran ikɨva, arazir aghuibar igharaz darazir amu. Eghtɨ me akam adaribar amu akaba uariv soghan kogham.
Taitus Kritɨn Arighatɨzimɨn damuamin ingangarim
1
(Sapta 1--3)
Kɨ Pol, kɨ Godɨn ingangarir gumazim, egha Krais Iesusɨn aposel. God ua bagha mɨsevezir gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, kɨ gavgavim me danɨngasa, God na amada. Egh men akuraghtɨ me guizɨn akam gɨfogh egh Godɨn Arazibar gɨn mangam. Ro 16:25, Kl 1:27, 2 Ti 1:1, 1:9, 1 Pi 1:20 Rom 16:25; Kolosi 1:27; 2 Timoti 1:1; 1:9; 1 Pita 1:20Kɨ me damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh God me danɨngamin zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim mɨzuamam. Fomɨra fomɨra nguazir kam otozir puvatɨzir dughiamɨn, an akar dɨkɨrɨzim e ganigha gɨvagha ghaze, a ikɨrɨmɨrir kam e danɨngam. A Godɨn ifarir puvatɨzim. Ef 1:9-10, 1 Te 2:4, 1 Ti 1:1, 1:11, 2:3, 2 Ti 1:10, Ta 2:10, 3:4 Efesus 1:9-10; 1 Tesalonika 2:4; 1 Timoti 1:1; 1:11; 2:3; 2 Timoti 1:10; Taitus 2:10; 3:4Egha a uabɨ inabazir dughiamɨn an mɨgɨrɨgɨam bar azenim girɨ. God en Akurvazir Gumazim, a uabɨ na amɨsevegha akar gavgavim na ganigha, uan akam akurir ingangarim na ganɨngi.
Ro 1:7, 2 Ko 8:23, Ga 2:3, 2 Ti 1:2, 4:10 Rom 1:7; 2 Korin 8:23; Galesia 2:3; 2 Timoti 1:2; 4:10Taitus, kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Nɨ na ko nɨghnɨzir gavgavir vamɨra iti, nɨ guizbangɨra nan otarimɨn mɨn iti. Afeziar Ekiam God ko Krais Iesus, en Akurvazir Gumazimɨn apangkuvim ko navir amɨrizim nɨ ko ikɨ.
Taitus, nɨ siosɨn gumazamizir dapaniba amɨsefegh
Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ uan ingangarir otevir nɨ amua gɨvazir puvatɨziba agɨvagh, egh kɨ nɨ mɨkemez moghɨn vaghvagh nguibar ekiabar itir siosbar gumazamizir dapaniba amɨsɨv. Kɨ kamaghsua Kritɨn Arighatɨzimɨn nɨ ataki. 2 Ti 2:24-26 2 Timoti 2:24-26 1 Timoti 3:2-7Siosɨn gumazamizir dapaniba, me gumazamizir igharazibar damazibar deraghvɨra ikɨ. Siosɨn gumazir dapanim amuir vamɨra ikɨ, egh poroghamir arazim abɨghan markɨ. Eghtɨ men boriba nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨva, gumazamizibar damazibar arazir kurabar amuan markɨ. Egh uan afeziaba ko amebabar akaba munasan kogham. Wkp 10:9, 1 Ko 4:1, Ef 5:18, 1 Pi 5:2 Ofa Gami 10:9; 1 Korin 4:1; Efesus 5:18; 1 Pita 5:2E fo, Kraisɨn adarazir garir gumazamizir dapaniba, me Godɨn ingangaribar garir gumazamiziba. Kamaghɨn me deraghvɨra daru, egh gumazamizibar damazimɨn deraghvɨra ikɨ, kamaghɨn nɨghnɨghan kogh suam, me ziar ekiam inisɨ me gativagh men ganam. Egh me zuamɨram anɨngaghan markɨ. Egh dɨpar onganir avɨribar aman markɨ. Egh me tintinibar gumazamizibav soghan markɨ, egh me uari baghvɨra dagɨar avɨriba inisɨ, nɨghnɨghan markɨ. Men dɨpenimɨn izir gumazamiziba me deraghvɨra men gan. Egh arazir aghuiba bar dagh ifongegh, navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh. Me arazir aghuibar amuva, Godɨn damazimɨn zuezir arazibara gɨntɨgh. Egh uan ikɨrɨmɨrim deravɨram an gan. 1 Ti 1:10, 1:15, 2 Ti 1:13, 2:15, 4:3, Ta 2:1 1 Timoti 1:10; 1:15; 2 Timoti 1:13; 2:15; 4:3; Taitus 2:1Egh me gumazamizibar sure damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akabar ikɨtɨ, da men naviba fɨtɨ, me guizɨn akar kabar gɨn mangɨ. Egh me uaghan gumazir guizɨn akaba batoziba, pamtemɨn me mɨkɨmtɨma, me suam, a guizbangɨra mɨgei. Me kamaghɨn damusɨ, me guizɨn akar e men sure gamizim, me an suiragh gavgafigh.
Kritɨn Arighatɨzimɨn gumazir avɨriba ikia gumazamizir mabar nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghɨsɨsi
10  1 Ti 1:6, 4:7 1 Timoti 1:6; 4:7E fo, Kritɨn Arighatɨzimɨn itir darasi, me akar aghuiba munasir gumazamizir avɨriba iti. Me pura akar avɨribav gɨa, gumazamizibar nɨghnɨzibagh ifari. Gumazamizir kaba men avɨriba, me Judaba, me gumazibar mɨkarzir mogomebar inibar ghorasa gavgafi. Kamaghɨn amizɨ, nɨ siosɨn gumazamizir dapaniba amɨsefegh. 11  Mt 23:14, Jo 10:12, 1 Ti 6:5, 2 Ti 3:6, 1 Pi 5:2 Matyu 23:14; Jon 10:12; 1 Timoti 6:5; 2 Timoti 3:6; 1 Pita 5:2Gumazamizir kurar kaba arazir kuram damuva gumazamizibar biziba ko men dagɨaba uari bagh da iniasa. Kamaghɨn amizɨ, me arazir e damuan koghamibar men sure gami. Egha arazir kamɨn me gumazamizir mabar men adarazi sara, men nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨsi. Kamaghɨn amizɨ, nɨ me mɨkemeghtɨ me akar katam mɨkɨman markɨ. 12 Fomɨra, Kritɨn gumazir fofozir mam, anarɨra kamaghɨn mɨkeme, “Kritɨn gumaziba, me zurara ifarir gumaziba, me gumazir bar kuraba. Me damasavɨra nɨghnɨgha ikia, egha ingangaribar amuan bar amɨra. Me mati asɨzir atiaba.” 13-14  1 Timoti 4:7; 2 Timoti 4:2-4; Taitus 2:2Akar kam guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ, nɨ men araziba akɨrsɨ, akar bar gavgavimra me mɨkɨm, eghtɨ me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh Judabar eghaghanir kɨnir avɨriba baraghan markɨ, egh guizɨn akam munasir gumaziba mɨgeir akar gavgaviba baraghan markɨ. 15  Mt 15:11, Lu 11:39-41, Ro 14:14, 14:20, 14:23, 1 Ko 6:12 Matyu 15:11; Luk 11:39-41; Rom 14:14; 14:20; 14:23; 1 Korin 6:12Godɨn damazimɨn zuezir gumazamiziba, me ghaze, dagheba ko biziba uaghan zue, eghtɨ me da iniam. Ezɨ gumazamizir Godɨn damazimɨn arazir kurabagh amua, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨziba, men bizitam zueghan kogham. Men nɨghnɨziba ko naviba Godɨn damazimɨn bar mɨze. Egha me uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn mangan aghua. 16  Ro 1:28, 2 Ti 3:5, 3:8, 1 Jo 1:6, 2:4, Ju 4 Rom 1:28; 2 Timoti 3:5; 3:8; 1 Jon 1:6; 2:4; Jut 1:4Me kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “E God gɨfo.” Ezɨ men araziba men akakagha ghaze, me akɨrim ragha God gasaragha gɨfa. God bar me gifongezir puvatɨ. Me Godɨn akaba munasir gumazamiziba, egha me bar arazir aghuitam damighan kogham.

1:2: Ro 16:25, Kl 1:27, 2 Ti 1:1, 1:9, 1 Pi 1:20

1:2: Rom 16:25; Kolosi 1:27; 2 Timoti 1:1; 1:9; 1 Pita 1:20

1:3: Ef 1:9-10, 1 Te 2:4, 1 Ti 1:1, 1:11, 2:3, 2 Ti 1:10, Ta 2:10, 3:4

1:3: Efesus 1:9-10; 1 Tesalonika 2:4; 1 Timoti 1:1; 1:11; 2:3; 2 Timoti 1:10; Taitus 2:10; 3:4

1:4: Ro 1:7, 2 Ko 8:23, Ga 2:3, 2 Ti 1:2, 4:10

1:4: Rom 1:7; 2 Korin 8:23; Galesia 2:3; 2 Timoti 1:2; 4:10

1:6: 2 Ti 2:24-26

1:6: 2 Timoti 2:24-26

1:6: 1 Timoti 3:2-7

1:7: Wkp 10:9, 1 Ko 4:1, Ef 5:18, 1 Pi 5:2

1:7: Ofa Gami 10:9; 1 Korin 4:1; Efesus 5:18; 1 Pita 5:2

1:9: 1 Ti 1:10, 1:15, 2 Ti 1:13, 2:15, 4:3, Ta 2:1

1:9: 1 Timoti 1:10; 1:15; 2 Timoti 1:13; 2:15; 4:3; Taitus 2:1

1:10: 1 Ti 1:6, 4:7

1:10: 1 Timoti 1:6; 4:7

1:11: Mt 23:14, Jo 10:12, 1 Ti 6:5, 2 Ti 3:6, 1 Pi 5:2

1:11: Matyu 23:14; Jon 10:12; 1 Timoti 6:5; 2 Timoti 3:6; 1 Pita 5:2

1:13-14: 1 Timoti 4:7; 2 Timoti 4:2-4; Taitus 2:2

1:15: Mt 15:11, Lu 11:39-41, Ro 14:14, 14:20, 14:23, 1 Ko 6:12

1:15: Matyu 15:11; Luk 11:39-41; Rom 14:14; 14:20; 14:23; 1 Korin 6:12

1:16: Ro 1:28, 2 Ti 3:5, 3:8, 1 Jo 1:6, 2:4, Ju 4

1:16: Rom 1:28; 2 Timoti 3:5; 3:8; 1 Jon 1:6; 2:4; Jut 1:4