Iesusɨn ziar ekiam, a bar Mosesɨn ziar ekiam gafira
3
(Sapta 3:1--4:13)
Iesusɨn ziar ekiam, a Mosesɨn ziar ekiam gafira
Ef 4:1, Fl 3:14, Hi 4:14, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 9:11, 2 Pi 1:10 Efesus 4:1; Filipai 3:14; Hibru 4:14; 5:5; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 2 Pita 1:10Kamaghɨn amizɨ, Kraisɨn adarasi, God uaghan Uan Nguibamɨn mangasa, a ian dia. Ia deravɨra Iesus gɨnɨghnɨgh, e nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha an ziamɨn gun mɨgɨa ghaze, a God mɨsevegha amadazir abuir gumazim, egha uaghan Ofa Gamir Gumazibar Dapanim. Nam 12:7 Dɨboboniba 12:7God anemɨsevegha ingangarir kam a ganɨngizɨ, a Godɨn gumazamiziba bagha ingari. Moses fomɨra Godɨn gumazamiziba bagha deravɨra ingarizɨ moghɨra, a ingari. Sek 6:12, Mt 16:18 Sekaraia 6:12; Matyu 16:18E fo, gumazir dɨpenimɨn ingarim, a ziar ekiam isi, ezɨ an ziar ekiam, an dɨpenimɨn ziar ekiam gafira. Ezɨ kamaghɨra God ziar ekiam Iesus ganɨngi, ezɨ an ziar ekiam, Mosesɨn ziar ekiam gafira. Ef 2:10, 3:9, Hi 1:2 Efesus 2:10; 3:9; Hibru 1:2Ezɨ dɨpeniba bar, gumaziba dar ingari. Ezɨ Godra, a biziba bar dar ingari. Nam 12:7 Dɨboboniba 12:7Moses a Godɨn ingangarir gumazimɨn iti, egha Godɨn akamɨn gɨn ghua Godɨn gumazamiziba bagha deravɨra ingari. A bizibar gun mɨkɨmamin ingangarim iti, akar God gɨn a mɨkɨmamiba. Ro 5:2, Ef 2:21-22, Kl 1:23, 1 Ti 3:15, Hi 3:14, 6:11, 1 Pi 2:5 Rom 5:2; Efesus 2:21-22; Kolosi 1:23; 1 Timoti 3:15; Hibru 3:14; 6:11; 1 Pita 2:5Ezɨ Krais a Godɨn Otarim, a Godɨn gumazamizibagh ativagh men ganam. Egha guizbangɨra Godɨn akamɨn gɨn ghua ingangarir kam deravɨra a gami. Eghtɨ e atiatingan koghɨva, nɨghnɨzir gavgavim ikɨva egh bizir aghuir e iniamiba e dav zuamam, egh kamaghɨn damuva, e uaghan Godɨn Dɨpenimɨn mɨn ikiam.
Gumazir akaba batoziba, me aghuvsazim inian kogham
7-8  Onger Akaba 95:7-11 Ua Me Ini 17:7; Dɨboboniba 20:2-5E Godɨn gumazamiziba, egha uaghan an dɨpenimɨn mɨn iti, kamaghɨn amizɨ, e Godɨn Duamɨn akam baragham. A kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia datɨrɨghɨn Godɨn tiarim baraghɨva,
egh ia uan navibar kuman markɨ,
mati ian inazir afeziaba fomɨra an akaba batogha
orazir puvatɨ.
Me gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikia God damutɨ a irasa an akam batosi.
God ghaze,
Me danganir kamɨn ikia nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨgha,
nan gavgavim tuisɨgh fofoghasa nan azai.
Me garima,
kɨ 40plan azenibar arazir aghuiba me bagha dagh ami.
10 Kamaghɨn amizɨ, kɨ bar gumazamizir kabar anɨngaghegha ghaze,
‘Gumazamizir kabar naviba bar saghon ikia nan gɨn zuir puvatɨ.
Me zurara tuavir kɨ me bagh atɨzim gitavɨrasi.’
11  Nam 14:21-23 Dɨboboniba 14:21-23Kɨ men anɨngaghegha bar guizbangɨra akar gavgavim gamua ghaze,
‘Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham.
Bar puvatɨ!’ ”
 
12 Kraisɨn adarasi, ia uari bagh deravɨra gan, ian tongɨn tav nɨghnɨzir kuratam an navir averiamɨn ikɨtɨ a nɨghnɨzir gavgavim ategh, akɨrim ragh Angamɨra Itir God gasan markɨ. 13 Ezɨ ia kamaghɨn damuan markɨ, ia kamaghɨn damu, ia zurara dughiabar ia vaghvagh Godɨn gumazamizir igharaziba ko ia, akar aghuim uari danɨng uarir akurvagh egh uan naviba gavgavim dar anɨng. Kamaghɨn arazir kuram tav gifaraghtɨ, a Godɨn gɨn zuir tuavim ateghan kogham. Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Datɨrɨghɨn,” e fo, e datɨrɨghɨn ingangarir kam damuam. 14  Hi 3:6 Hibru 3:6Ia fo, dughiar e faragha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itim, en nɨghnɨzir gavgavim bar gavgafi. Egh e uan nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da gavgavigh ikɨ maghɨra mangɨ dughiar e ovengamimɨn otogham. E kamaghɨn damuva, e bar Krais ko poroghɨv ikɨ a ko ingar ikiam. 15  Sng 95:7-8, Hi 3:7-8 Onger Akaba 95:7-8; Hibru 3:7-8E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei:
 
“Datɨrɨghɨn ia Godɨn tiarim baraghɨva,
egh ia an akamɨn aghuaghan markɨ,
mati ian inazir afeziaba fomɨra an akaba batogha
egha orazir puvatɨ.”
 
16  Lo 1:1-38 Godɨn Araziba 1:25-38 Dɨboboniba 14:1-35Fomɨra te Godɨn tiarim baregha, an gɨn zuir puvatɨ, egha an akam batosi? Kar gumazamizir Moses inigha Isipɨn ghueziba, meraram arazir kam gami. 17  Sng 106:26, 1 Ko 10:10, Ju 5 Onger Akaba 106:26; 1 Korin 10:10; Jut 1:5Ezɨ God 40plan azenibar ten anɨngaghe? A gumazamizir arazir kurabagh amiziba, me gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ariaghirezir gumaziba, merara, a men anɨngaghe. 18  Lo 1:34-35, Hi 3:11 Godɨn Araziba 1:34-35; Hibru 3:11God fomɨra guizbangɨra akar gavgavim akɨra ghaze, “Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangan kogham.” Akar kam, a te ganɨngi? Kar gumazamizir an akam barazir puvatɨziba. A me baghvɨra mɨgei. 19  Hi 4:6 Hibru 4:6Kamaghɨn e fo, gumazir kaba me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikian aghua. Ezɨ bizir kam bagha me Godɨn aghuvsazir danganimɨn aven mangan ibura.

3:1: Ef 4:1, Fl 3:14, Hi 4:14, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 9:11, 2 Pi 1:10

3:1: Efesus 4:1; Filipai 3:14; Hibru 4:14; 5:5; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 2 Pita 1:10

3:2: Nam 12:7

3:2: Dɨboboniba 12:7

3:3: Sek 6:12, Mt 16:18

3:3: Sekaraia 6:12; Matyu 16:18

3:4: Ef 2:10, 3:9, Hi 1:2

3:4: Efesus 2:10; 3:9; Hibru 1:2

3:5: Nam 12:7

3:5: Dɨboboniba 12:7

3:6: Ro 5:2, Ef 2:21-22, Kl 1:23, 1 Ti 3:15, Hi 3:14, 6:11, 1 Pi 2:5

3:6: Rom 5:2; Efesus 2:21-22; Kolosi 1:23; 1 Timoti 3:15; Hibru 3:14; 6:11; 1 Pita 2:5

3:7-8: Onger Akaba 95:7-11

3:7-8: Ua Me Ini 17:7; Dɨboboniba 20:2-5

3:11: Nam 14:21-23

3:11: Dɨboboniba 14:21-23

3:14: Hi 3:6

3:14: Hibru 3:6

3:15: Sng 95:7-8, Hi 3:7-8

3:15: Onger Akaba 95:7-8; Hibru 3:7-8

3:16: Lo 1:1-38

3:16: Godɨn Araziba 1:25-38

3:16: Dɨboboniba 14:1-35

3:17: Sng 106:26, 1 Ko 10:10, Ju 5

3:17: Onger Akaba 106:26; 1 Korin 10:10; Jut 1:5

3:18: Lo 1:34-35, Hi 3:11

3:18: Godɨn Araziba 1:34-35; Hibru 3:11

3:19: Hi 4:6

3:19: Hibru 4:6