4
Godɨn gumazamiziba aghuvsazim iniam
Hi 12:15 Hibru 12:15Datɨrɨghɨn, God uaghan e inigh aghuvsazir danganimɨn aven mangasa akam akɨri. Ezɨ kamaghɨn ia uari bagh deravɨra gan, ian tav atam akuigh egh danganir kamɨn aven mangɨghan kogham. E Akar Aghuim baraki, mati fomɨra Israelia a baraki. Egha Israelia me puram akam a baraki, egha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ezɨ bizir kam bagha Akar Aghuir me oraghizir kam, a men akurazir puvatɨ. Sng 95:11, Hi 3:11, 3:14 Onger Akaba 95:11; Hibru 3:11Ezɨ e gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itiba, an e ateghtɨma e an aghuvsazir danganimɨn mangam. A fomɨra nguibar kam gɨnɨghnɨgha egha a mɨkemezir moghɨra:
 
“Kɨ anɨngaghegha akar gavgavim akɨra ghaze,
‘Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham.
Bar puvatɨ!’ ”
 
Guizbangɨra, God Mosesɨn dughiamɨn akar kam mɨgei, ezɨ e fo, bar fomɨra dughiar a nguazir kamɨn ingarizim, a nguazir kamɨn ingarasa nɨghnɨziba a dagh amigha gɨfa.* Israelia Isip ataghizir dughiam, God Moses ko Josua me inigh Kenanɨn Nguazimɨn mangasa a ifonge, eghtɨ nguazir kam me dapiagh avughsamin danganimɨn otogham. Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim kamaghɨn en aka, God avughsɨzir danganir igharazim iti, kar Godɨn Nguibam, guizbangɨram an avughsazir danganim, eghtɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itibarama Nguibar kamɨn aven mangan. Stt 2:2, Kis 20:11, 31:17 Jenesis 2:2; Ua Me Ini 20:11; 31:17Godɨn Akɨnafarimɨn aven akar otevir mam iti, a namba 7ɨn dughiam mɨgei, “Aruer namba 7ɨn, God garima an ingangariba bar gɨfa, ezɨ a dughiar kamɨn avughse.” Sng 95:11 Onger Akaba 95:11Ezɨ mɨgɨrɨgɨar otevir kamra e faragha a baraki, a ua mɨgɨa ghaze, “Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham. Bar puvatɨ!” E kamaghɨn bizir kam gɨfo, Godɨn aghuvsazir danganir kam a ikiavɨra iti, ezɨ gumazamizitaba an aven mangam. Ezɨ gumazamizir faragha Akar Aghuim baraghiziba, me nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, me aven ghuezir puvatɨ. Sng 95:7-8 Onger Akaba 95:7-8Ezɨ gumazamizir kabar gɨn, azenir avɨriba ghua gɨfa, ezɨ God uan akam isa Devit ganɨngi, kɨ Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akar kamɨn gun mɨkemegha gɨfa. A ghaze:
 
“Datɨrɨghɨn ia Godɨn tiarim baraghɨva,
egh ia an akamɨn aghuaghan markɨ.”
 
Devitɨn dughiamɨn, God ghaze, “Datɨrɨghɨn,” egha kamaghɨn en aka, a dughiar igharazim ginaba. Dughiar a inabazir kam, gumazamiziba an aghuvsazir danganir kamɨn aven mangam. Lo 31:7, Jos 22:4 Godɨn Araziba 31:7; Josua 22:4Josua ti fomɨra aghuvsazim gumazamizibagh anɨngizɨ, ezɨ God gɨn dughiar igharazitam ginabaghan koghai. Kamaghɨn amizɨ, e fo, Godɨn gumazamizibar aghuvsazim a ikɨvɨra ikiam, a mati Sabatɨn aghuvsazir dughiam. 10  Stt 2:2, Hi 4:4 Jenesis 2:2; Hibru 4:4E fo, gumazim Godɨn aghuvsazir danganimɨn aven ghua, a uan ingangarim agɨvagha aghuvsi, mati fomɨra God uan ingangarim agɨvaghava aghuvsi.
11  Hi 3:12, 3:18-19 Hibru 3:12; 3:18-19E kamaghɨn aghua, me fomɨra amizɨ moghɨn, gumazitam o amizitam uan akaba batozir arazimɨn gɨn mangɨ, aremegh uan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham. Kamaghɨn e aghuvsazir danganimɨn aven mangɨsɨ pamtemɨn ingaram.
12  Ais 49:2, Jer 23:29, Jo 12:48, 1 Ko 14:24-25, Ef 6:17, MAA 1:16, 19:15 Aisaia 49:2; Jeremaia 23:29; Jon 12:48; Efesus 6:17; Akar Mogomem 1:16; 19:15Godɨn Akam an angamɨra ikia, egha pamtemɨn ingara iti. A bar ghumigha, mɨdorozir sabar ghumtɨzir pumuning itim gafira. Ezɨ akar kam, sabar ghumtɨzimɨn mɨn, a bar gumazimɨn namnam okoregha bar aven ghua, duam ko navir averiam uaning bativi naghɨn oto, egha uaghan aghariba uari isasuirazir naghɨn, ko agharibar aven itir ovim, aning uaning bativi naghɨn oto. Egha a bar en nɨghnɨziba ko en navir averiabar aven itir ifongiabagh fogha da tuisɨsi. 13  Jop 26:6, Sng 33:13-14, 90:8, Snd 15:11 Jop 26:6; Onger Akaba 33:13-14; 90:8; Aghuzir Akaba 15:11Ezɨ bizir God ingariziba, tam Godɨn damazimɨn modoghan kogham. Bar puvatɨ. Ezɨ biziba bar kuiaghiregha Godɨn damazimɨn bar azenara ikiam. Eghtɨ Godra arazir e amiba tuisɨghtɨma e dar a geghanam.
Iesus Godɨn Nguibamɨn ikia, en Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn mɨn ikia, egha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiamɨn abuir gumazimɨn mɨn iti
(Sapta 4:14--10:39)
Iesus Ofa Gamir Gumazibar Dapanim
14  Hi 3:1, 7:26, 10:23 Hibru 3:1; 7:26; 10:23Ezɨ e Ofa Gamir Gumazibar Dapanir mam iti, ezɨ a bar Godɨn Nguibamɨn aven ghu. A Iesus, Godɨn Otarim. Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavir e gun mɨgeir kamɨn suiragh gavgavigham. 15  2 Ko 5:21, Hi 2:17, 7:26, 1 Pi 2:22, 1 Jo 3:5 2 Korin 5:21; Hibru 2:17; 7:26; 1 Pita 2:22; 1 Jon 3:5E uari arazir kuraba dɨkabɨnamin gavgaviba puvatɨ. Egh e kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, Ofa Gamir Gumazibar Dapanir kam, en nɨghnɨzibagh fogh en kuarkuvighan kogham. Puvatɨ. Satanɨn ifavarir arazir e bativiziba, da uaghan bar a bativigha gɨfa. Ezɨ an arazir kuratam gamizir puvatɨ. 16  Ef 2:18, 3:12, Hi 10:19-22 Efesus 2:18; 3:12; Hibru 10:19-22Kamaghɨn amizɨma, e atiatingan koghɨva Godɨn atrivir dabirabimɨn boroghɨn mangam, Godɨn apangkuvim a gizɨfa. E a bagh mangɨtɨma God en kuarkuvigh en apangkuvigham. Egh e osɨmtɨzitam ikɨtɨ an apangkuvim en akuragham.

4:1: Hi 12:15

4:1: Hibru 12:15

4:3: Sng 95:11, Hi 3:11, 3:14

4:3: Onger Akaba 95:11; Hibru 3:11

*4:3: Israelia Isip ataghizir dughiam, God Moses ko Josua me inigh Kenanɨn Nguazimɨn mangasa a ifonge, eghtɨ nguazir kam me dapiagh avughsamin danganimɨn otogham. Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim kamaghɨn en aka, God avughsɨzir danganir igharazim iti, kar Godɨn Nguibam, guizbangɨram an avughsazir danganim, eghtɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itibarama Nguibar kamɨn aven mangan.

4:4: Stt 2:2, Kis 20:11, 31:17

4:4: Jenesis 2:2; Ua Me Ini 20:11; 31:17

4:5: Sng 95:11

4:5: Onger Akaba 95:11

4:7: Sng 95:7-8

4:7: Onger Akaba 95:7-8

4:8: Lo 31:7, Jos 22:4

4:8: Godɨn Araziba 31:7; Josua 22:4

4:10: Stt 2:2, Hi 4:4

4:10: Jenesis 2:2; Hibru 4:4

4:11: Hi 3:12, 3:18-19

4:11: Hibru 3:12; 3:18-19

4:12: Ais 49:2, Jer 23:29, Jo 12:48, 1 Ko 14:24-25, Ef 6:17, MAA 1:16, 19:15

4:12: Aisaia 49:2; Jeremaia 23:29; Jon 12:48; Efesus 6:17; Akar Mogomem 1:16; 19:15

4:13: Jop 26:6, Sng 33:13-14, 90:8, Snd 15:11

4:13: Jop 26:6; Onger Akaba 33:13-14; 90:8; Aghuzir Akaba 15:11

4:14: Hi 3:1, 7:26, 10:23

4:14: Hibru 3:1; 7:26; 10:23

4:15: 2 Ko 5:21, Hi 2:17, 7:26, 1 Pi 2:22, 1 Jo 3:5

4:15: 2 Korin 5:21; Hibru 2:17; 7:26; 1 Pita 2:22; 1 Jon 3:5

4:16: Ef 2:18, 3:12, Hi 10:19-22

4:16: Efesus 2:18; 3:12; Hibru 10:19-22