5
Iesus, en Ofa Gamir Gumazibar Dapanim, an en akura
Ia nɨghnɨgh. Ofa gamir gumazibar dapaniba bar, God vaghvagha men adarazir tongɨn me amɨsefe. God men mav amɨsevezɨma, a gumazamiziba bagha Godɨn ofa gami. Egha uaghan bizir aghuiba isa God ganɨdi. Egha arazir kuraba bagha ofa gamima God arazir kuraba gɨn amadi. Hi 2:18, 4:15, 7:28 Hibru 2:18; 4:15Egha a uabɨ a Godɨn damazimɨn bizibar amuamin gavgaviba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir fofoziba puvatɨgha pazav amiba, a men asughasusi. Wkp 9:7, 16:6, Hi 7:27 Ofa Gami 9:7; 16:6; Hibru 7:27Egha a uabɨ a bizibar amuamin gavgaviba puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, a gumazamizibar arazir kuraba ko a uan arazir kuraba sara gɨn amangɨsɨ ofabar amu.
Kis 28:1 Ua Me Ini 28:1Ezɨ gumazitam ofa gamir gumazibar dapanimɨn ikiasa uabɨ uabɨ amɨsevegha ziar ekiam inizir pu. Puvatɨ. God uabɨ an diazɨma a ingangarir kam ini. Mati God fomɨra Aronɨn diazɨ mokɨn. Sng 2:7, Jo 8:54, Hi 1:5, 1:8 Onger Akaba 2:7; Jon 8:54; Hibru 1:5; 1:8Ezɨ kamaghɨn, Krais uaghan kamaghɨram ami. A uabɨ uan ziam fer puvatɨ, egha Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn otozir pu. Puvatɨ, God uabɨ ingangarir kam damuasa anemɨsefe. Egha God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan Otarim, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨn Afeziamɨn oto.” Sng 110:4, Hi 6:20, 7:1, 7:17, 7:21 Onger Akaba 110:4; Hibru 6:20; 7:1; 7:17; 7:21Egha uan Akɨnafarimɨn aven itir akar igharazir mam, a ghaze, “Nɨ ofa gamir gumazim, Melkisedekɨn mɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.” Jo 12:27, 17:1 Jon 12:27; 17:1Ezɨ dughiar Iesus nguazimɨn itim, a pamtemɨn God ko mɨgɨa egha diav azi. A fo, an ovengan koghsɨ, God an akuraghamin gavgavim iti. Kamaghɨn amizɨ, a uabɨ uan ifongiam dɨkabɨragha Godɨn apengan ikia, an akam barasi. Ezɨ God an dɨmdiam barasi.* Iesus Getsemanin Azenimɨn ikia, egha osɨmtɨzir a bativamim batoghasa God ko mɨgei. Nɨ Matyu 26:36-46 ko Mak 14:32-42 ko Luk 22:39-46ɨn gan. Mɨgɨrɨgɨar kabar God Iesus a ko mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba baraki. Guizbangɨra God Iesus ataghizɨ an areme, egha God ovevem ataghizɨ an an suirazir puvatɨ. God a gamizɨ ua mozimɨn dɨkavizɨ, a ziar ekiam a ganigha a gamizɨ an Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto. Nɨ uaghan Aposel 2:24 ko Hibru 2:29 ko Filipai 2:6-11ɨn gan. Fl 2:8, Hi 3:6 Filipai 2:8; Hibru 3:6Guizbangɨra Iesus a Godɨn Otarim, egha a mɨzazim ini. Ezɨ tuavir kamra a Godɨn akamɨn gɨn zuir arazim an a gɨfo. 9-10  Hi 2:10, 5:6, 11:40 Hibru 2:10; 5:6; 11:40Egha a uan ingangarir a damuamiba, a bar da gɨfa. Ezɨ God anemɨsevegha ghaze, “Nɨ Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn ikiam, egh Melkisedekɨn mɨn ikiam.” Ezɨ a gumazamizir an akam baragha an gɨn zuiba, a men Akurvazir Gumazimɨn oto. Egh a men akurvaghtɨ me deravɨra ikɨ mamaghɨra ikiam.
E borir aghɨribar mɨn ikian kogham
11  Mt 13:15, Jo 16:12, 2 Pi 3:16 Matyu 13:15; Jon 16:12; 2 Pita 3:16E fo, Iesus Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto, ezɨ e mɨgɨrɨgɨar avɨriba akar kamɨn iti, e dar gun ia mɨkɨmasa. Ezɨ ia oraghan aghua. Kamaghɨn amizɨma, e akar kamɨn mɨngarim ia mɨkɨman ibura. Nɨ Hibru sapta 7ɨn gan. 12  1 Ko 3:1-3, Hi 6:1 1 Korin 3:1-3; Hibru 6:1 1 Korin 3:2Ia fomɨra Kraisɨn adarazir otivigha gɨfa, ezɨ kamaghɨn ia gumazamizibar Godɨn akam men sure gamighai. Puvatɨ, ian nɨghnɨziba oteveghavɨra iti, kamaghɨn gumazir igharaziba, Godɨn akar faraghavɨra ian sure gamiziba, me ua ian sure damuam. Ia dagher gavgaviba inian fɨrɨn, ia otem apavɨra iti. 13  1 Ko 13:11, Ef 4:14, 1 Pi 2:2 1 Korin 13:11; Efesus 4:14; 1 Pita 2:2Ezɨ tina otem apavɨra iti, an aghɨrimra iti. Egha an arazir aghuimɨn akar mɨngarim gɨfozir puvatɨ. 14  Ais 7:15, Ro 16:19, 1 Ko 2:14-15, Fl 1:10 Aisaia 7:15; Rom 16:19; 1 Korin 2:14-15; Filipai 1:10Ezɨ dagher gavgaviba, da gumazir aruabar daghem. Ezɨ gumazir kaba, me dughiar avɨribar araziba tuisɨsi, arazir manam dera ezɨ arazir manam ikufi. Egha datɨrɨghɨn me deravɨra fofoghava egha me nɨghnɨzir dɨkɨriaba iti.

5:2: Hi 2:18, 4:15, 7:28

5:2: Hibru 2:18; 4:15

5:3: Wkp 9:7, 16:6, Hi 7:27

5:3: Ofa Gami 9:7; 16:6; Hibru 7:27

5:4: Kis 28:1

5:4: Ua Me Ini 28:1

5:5: Sng 2:7, Jo 8:54, Hi 1:5, 1:8

5:5: Onger Akaba 2:7; Jon 8:54; Hibru 1:5; 1:8

5:6: Sng 110:4, Hi 6:20, 7:1, 7:17, 7:21

5:6: Onger Akaba 110:4; Hibru 6:20; 7:1; 7:17; 7:21

5:7: Jo 12:27, 17:1

5:7: Jon 12:27; 17:1

*5:7: Iesus Getsemanin Azenimɨn ikia, egha osɨmtɨzir a bativamim batoghasa God ko mɨgei. Nɨ Matyu 26:36-46 ko Mak 14:32-42 ko Luk 22:39-46ɨn gan. Mɨgɨrɨgɨar kabar God Iesus a ko mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba baraki. Guizbangɨra God Iesus ataghizɨ an areme, egha God ovevem ataghizɨ an an suirazir puvatɨ. God a gamizɨ ua mozimɨn dɨkavizɨ, a ziar ekiam a ganigha a gamizɨ an Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto. Nɨ uaghan Aposel 2:24 ko Hibru 2:29 ko Filipai 2:6-11ɨn gan.

5:8: Fl 2:8, Hi 3:6

5:8: Filipai 2:8; Hibru 3:6

5:9-10: Hi 2:10, 5:6, 11:40

5:9-10: Hibru 2:10; 5:6; 11:40

5:11: Mt 13:15, Jo 16:12, 2 Pi 3:16

5:11: Matyu 13:15; Jon 16:12; 2 Pita 3:16

5:11: Nɨ Hibru sapta 7ɨn gan.

5:12: 1 Ko 3:1-3, Hi 6:1

5:12: 1 Korin 3:1-3; Hibru 6:1

5:12: 1 Korin 3:2

5:13: 1 Ko 13:11, Ef 4:14, 1 Pi 2:2

5:13: 1 Korin 13:11; Efesus 4:14; 1 Pita 2:2

5:14: Ais 7:15, Ro 16:19, 1 Ko 2:14-15, Fl 1:10

5:14: Aisaia 7:15; Rom 16:19; 1 Korin 2:14-15; Filipai 1:10