6
E deraghvɨra tuivigh gavgavigh God mɨzuamtɨ, a deravɨram e damuam
1-2  Ap 8:14-17, 17:31-32, 19:4-5, Ro 2:16, Fl 3:12-14, Hi 5:12, 9:14 Aposel 8:14-17; 17:31-32; 19:4-5; Rom 2:16; Filipai 3:12-14; Hibru 5:12; 9:14E datɨrɨghɨn Kraisɨn adarazir mɨgɨrɨgɨar faragha iniziba ataghɨragham, mɨgɨrɨgɨar kaba: navibagh ighegh akɨrim ragh ovever arazibagh asaraghamin mɨgɨrɨgɨaba ko, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiamin mɨgɨrɨgɨaba ko, rurir arazimɨn mɨgɨrɨgɨaba ko, dafariba gumazibagh isɨn arɨzir arazimɨn mɨgɨrɨgɨaba ko, gumazamizir ovegha ua dɨkavibar mɨgɨrɨgɨaba ko, God gumazamizibar araziba tuisɨghtɨ me mɨzaziba iniam, o zurara ikɨvɨra ikiamin mɨgɨrɨgɨaba, e mɨgɨrɨgɨar kaba ateghtɨ, da zurara en nɨghnɨzibar ikian kogham. E kamaghɨn nɨghnɨghvɨra ikɨva, mati e dɨpenir akɨniba dughiar avɨribar da akuravɨra iti, egh dɨpenim asaraghan kogham. E gumazir aruabar mɨn akaba baragh egh dar gɨn mangam.* Rurir guar avɨribagh isir arazimɨn akar kam, a Grighɨn akamɨn deragha otozir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, akar kam Kraisɨn adarazir rurim mɨgeir puvatɨ. A Judabar arazir me gɨn ghua rua Godɨn damazimɨn zuer akam mɨgei. God en amamangatɨghtɨma, e kamaghɨn damuam.
4-6  Mat 12:31, Ga 3:2, Ef 2:8, Hi 10:26-27, 10:29, 10:32, 1 Pi 2:3, 2 Pi 2:20-21, 1 Jo 5:16 Matyu 12:31; Galesia 3:2; Efesus 2:8; Hibru 10:26-27; 10:29; 10:32; 1 Pita 2:3; 2 Pita 2:20-21; 1 Jon 5:16Gumazir maba, Godɨn angazangarimɨn aven ikegha, akurvazir aghuir Godɨn Nguibamɨn izezim inigha ghaze, a bar dera, egha igharaz darazi ko, Godɨn Duam inis. Egha Godɨn akam baregha fo, a bar dera. Me Godɨn gavgavimɨn aven ghua deragha an gani, gavgavir kam, a gɨn izamim dughiamɨn mɨseveghɨrɨgh azenimɨn otogham. Kamaghɨn amizɨ, gumazim akɨrim ragh God gasaragh tuavir manatamɨn izɨ ua navim giragham? Bar puvatɨ. A kamaghɨn amua, mati, a uan navir averiamɨn aven Godɨn Otarim uam a isa ter ighuvim gafugha, a gurazɨ gumaziba ua dɨbovir akabar a mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, gumazir uan nɨghnɨzir gavgaviba ataghizir kaba, me ua navibagh iraghamin tuaviba puvatɨ.
Amozim dughiar avɨribar izava nguazimɨn aven zui. Eghtɨ nguazim daghebar amutɨ dagher aghuiba otivam, egh gumazir me me bagha da oparizibar akurvagham. Eghtɨ God nguazir kam deragh a damuam. Stt 3:17-18 Jenesis 3:17-18Eghtɨ benir ataghatariba ko benir kuraba an ikɨtɨ, kamaghɨn nguazim ikuvigham. A dughiar ruarim ikeghan kogham, eghtɨ God suam, nɨ ikufi, nɨ bar isigham.
Namakar aghuiba, e mɨgɨrɨgɨar gavgavir kabar ia gami. Egha e ia gɨnɨghnɨgha kamaghɨn fo, ia tuavir aghuimɨn gɨn mangam, a tuavir God ian akurazim. 10  Ro 15:25, 2 Ko 8:4, 1 Te 1:3, 2 Te 1:6-7, 2 Ti 1:18, Hi 10:32-34 Rom 15:25; 2 Korin 8:4; 1 Tesalonika 1:3; 2 Timoti 1:18; Hibru 10:32-34God a gumazir kuram puvatɨ, a ingangarir aghuir ia amizibagh fo, ia God gifongezir arazimra Godɨn gumazamizibar akagha men akurvasi, egha ia kamaghɨn amuavɨra iti. Egh a bizir kaba bakɨnɨghnighan kogham. 11  Kl 2:2, Hi 3:6, 3:14 Kolosi 2:2; Hibru 3:6; 3:14E kamaghɨn bar ifonge, ia bizir aghuir ia fogha iniamibav zuam ikɨ, kamaghɨn ia God gifongezir arazimɨn gɨn zui moghɨn, ia bar moghɨra tuivigh gavgavighvɨra ikɨ, mangɨtɨ ikɨrɨmɨrir kam gɨvagham. 12  Hi 10:36Ia amɨrvaghan markɨ. Ia gumazir nɨghnɨzir gavgavim ikia egha zuamɨram amɨrvazir puvatɨzibar mɨn ikɨ. Egh bizir God fomɨra uan boribar anɨngasa akam akɨriziba, ia da iniam.
E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn iti
13  Stt 22:16-17 Jenesis 22:16-17God fomɨra akar dɨkɨrɨzim Abraham danɨngasa, a fo, gumazitam ekevegha a gafirazir puvatɨ, egha a uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. 14  Stt 22:16-17 Jenesis 22:16-17Egha ghaze, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, kɨ deragh nɨ damuva, egh nɨn ovavir boribar amightɨ me bar avɨrasemegham.” 15 Abraham a mɨzua zuamɨram amɨrvazir puvatɨ, ezɨ God, gɨn bizir an akar dɨkɨrɨzimɨn mɨrara Abraham danɨngasa mɨkemeziba, a ganɨngi.
16  Kis 22:10-11 Ua Me Ini 22:10-11Gumazim gavgavim uan akam danɨngɨsɨ, a gumazir a gafirazimɨn ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. A kamaghɨn damightɨ, gumazitam anedueghan kogham. 17  Ro 11:29, Hi 11:9 Rom 11:29; Hibru 11:9God fomɨra, gumazamiziba uan akar dɨkɨrɨzim me ganɨngizɨ, me fo, me gɨn an akam akɨrizir biziba iniam. Dughiar kam a deraghvɨra kamaghɨn men akaghasa ifongegha ghaze, nɨghnɨzir kam uam an otevkɨnighan kogham. Kamaghɨn amizɨ, a gavgavim uan akar dɨkɨrɨzim ganɨga uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. 18  Nam 23:19, 1 Sml 15:29, Hi 12:1 Dɨboboniba 23:19; 1 Samuel 15:29Egha datɨrɨghɨn akar pumuning iti, kar Godɨn akar dɨkɨrɨzim, ko Godɨn arazir uan ziam dɨborim, aning otevkɨnighan kogham. God uabɨ ifarir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, e gumazamizir ara ghua Godɨn boroghɨn mongeziba, e Godɨn akar dɨkɨrɨzim gɨnɨghnɨgh egh e uan naviba gavgavim dar anɨng, egh bizir aghuir e fogha iniamiba mɨzuamvɨra ikiam. 19  Wkp 16:2-3, 16:12, 16:15, Hi 9:7 Ofa Gami 16:2-3; 16:12; 16:15; Hibru 9:7Egha e bizir aghuir e fogha iniamiba bagha mɨzuair arazir kam, a en akuragha en ikɨrɨmɨrimɨn suiragha gavgavim e ganɨdi, mati angka kurimɨn suirazɨ a gavgavigha danganir vamɨran iti. E Iesus mɨzuaima, an aven ghua inir ekiar me Godɨn Dɨpenimɨn gurazimɨn gɨrakɨrangɨn Bar Anogoroghezir Danganimɨn oto. 20  Wkp 16:2-3, 16:12-15, Sng 110:4, Hi 3:1, 5:6, 5:10, 7:17, 8:1, 9:24 Ofa Gami 16:2-3; 16:12-15; Onger Akaba 110:4; Hibru 3:1; 5:6; 5:10; 7:17; 8:1; 9:24Iesusra e bagha faraghavɨra aven ghugha Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto. Egha a Melkisedeghɨn mɨn Ofa Gamir Gumazimɨn oto, egh a zurara ikɨvɨra ikiam. Azeniba bar aruer vamɨran dughiar vamɨran Israelian ofa gamir gumazibar dapanim ingangarir ekiar mam iti. An asɨzibar ghuzim inigh, egh arazir kuraba gɨn amangɨsɨ Godɨn Purirpenimɨn Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangam. Danganir kam, God uabɨ an aven iti. Nɨ Ofa Gamir Akɨnafarim sapta 16, ko Hibrun Akɨnafarim 9:1-7ɨn gan. E fo, datɨrɨghɨn Iesus guizɨn Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto. Egha Godɨn Dɨpenir an Nguibamɨn itimɨn a gumazamizibar arazir kuraba a gɨvasa ingangarim gami. Nɨ Hibru 4:14 ko 8:2ɨn gan.

6:1-2: Ap 8:14-17, 17:31-32, 19:4-5, Ro 2:16, Fl 3:12-14, Hi 5:12, 9:14

6:1-2: Aposel 8:14-17; 17:31-32; 19:4-5; Rom 2:16; Filipai 3:12-14; Hibru 5:12; 9:14

*6:1-2: Rurir guar avɨribagh isir arazimɨn akar kam, a Grighɨn akamɨn deragha otozir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, akar kam Kraisɨn adarazir rurim mɨgeir puvatɨ. A Judabar arazir me gɨn ghua rua Godɨn damazimɨn zuer akam mɨgei.

6:4-6: Mat 12:31, Ga 3:2, Ef 2:8, Hi 10:26-27, 10:29, 10:32, 1 Pi 2:3, 2 Pi 2:20-21, 1 Jo 5:16

6:4-6: Matyu 12:31; Galesia 3:2; Efesus 2:8; Hibru 10:26-27; 10:29; 10:32; 1 Pita 2:3; 2 Pita 2:20-21; 1 Jon 5:16

6:8: Stt 3:17-18

6:8: Jenesis 3:17-18

6:10: Ro 15:25, 2 Ko 8:4, 1 Te 1:3, 2 Te 1:6-7, 2 Ti 1:18, Hi 10:32-34

6:10: Rom 15:25; 2 Korin 8:4; 1 Tesalonika 1:3; 2 Timoti 1:18; Hibru 10:32-34

6:11: Kl 2:2, Hi 3:6, 3:14

6:11: Kolosi 2:2; Hibru 3:6; 3:14

6:12: Hi 10:36

6:13: Stt 22:16-17

6:13: Jenesis 22:16-17

6:14: Stt 22:16-17

6:14: Jenesis 22:16-17

6:16: Kis 22:10-11

6:16: Ua Me Ini 22:10-11

6:17: Ro 11:29, Hi 11:9

6:17: Rom 11:29; Hibru 11:9

6:18: Nam 23:19, 1 Sml 15:29, Hi 12:1

6:18: Dɨboboniba 23:19; 1 Samuel 15:29

6:19: Wkp 16:2-3, 16:12, 16:15, Hi 9:7

6:19: Ofa Gami 16:2-3; 16:12; 16:15; Hibru 9:7

6:20: Wkp 16:2-3, 16:12-15, Sng 110:4, Hi 3:1, 5:6, 5:10, 7:17, 8:1, 9:24

6:20: Ofa Gami 16:2-3; 16:12-15; Onger Akaba 110:4; Hibru 3:1; 5:6; 5:10; 7:17; 8:1; 9:24

6:20: Azeniba bar aruer vamɨran dughiar vamɨran Israelian ofa gamir gumazibar dapanim ingangarir ekiar mam iti. An asɨzibar ghuzim inigh, egh arazir kuraba gɨn amangɨsɨ Godɨn Purirpenimɨn Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangam. Danganir kam, God uabɨ an aven iti. Nɨ Ofa Gamir Akɨnafarim sapta 16, ko Hibrun Akɨnafarim 9:1-7ɨn gan. E fo, datɨrɨghɨn Iesus guizɨn Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn oto. Egha Godɨn Dɨpenir an Nguibamɨn itimɨn a gumazamizibar arazir kuraba a gɨvasa ingangarim gami. Nɨ Hibru 4:14 ko 8:2ɨn gan.