8
Iesus, en Ofa Gamir Gumazibar Dapanim, a Godɨn Nguibamɨn iti
Sng 110:1, Ef 1:20, Kl 3:1, Hi 1:3, 3:1, 10:12, 12:2 Onger Akaba 110:1; Efesus 1:20; Kolosi 3:1; Hibru 1:3; 3:1; 10:12; 12:2Ezɨ mɨgɨrɨgɨar e amizir kam, an mɨngarim kamakɨn, e Ofa Gamir Gumazibar Dapanir mam iti, a Godɨn Nguibamɨn ikia Godɨn atrivir dabirabimɨn agharir guvim gaperaghav iti. Egha an Anogoroghezir Danganimɨn ikia Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn ingangarim gami, danganir kam a guizbangɨra Godɨn Purirpenim, dɨpenir gumaziba ingarizir puvatɨzim, Ekiam uabɨ an ingari.
Ef 5:2, Hi 5:1, 9:14 Efesus 5:2; Hibru 5:1; 9:14E fo, ofa gamir gumazibar dapaniba bar, me asɨziba ko biziba isɨ ofa damuasa me amɨsefe. Kamaghɨn amizɨ, en Ofa Gamir Gumazibar Dapanir kam, a uaghan bizitam isɨ ofan mɨn God danɨngam. Nguazir kamɨn ofa gamir gumaziba, me Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua biziba isava ofan mɨn God ganɨdi. Kamaghɨn amizɨ, Iesus ti nguazimɨn ikiai, an ofa gamir gumazimɨn ikian koghai. Ezɨ puvatɨ, a Godɨn Nguibamɨn iti. Kis 25:40, Nam 8:4, Ap 7:44, Kl 2:17, Hi 9:23 Ua Me Ini 25:40; Dɨboboniba 8:4; Aposel 7:44; Kolosi 2:17; Hibru 9:23Ezɨ me nguazimɨn ikia ofa gamir ingangarim gamima ingangarir kam guizbangɨra Godɨn Nguibamɨn itir ingangarimɨn nedazim ko ababanim gami. Arazir kam uaghan Moses bato. A Godɨn Purirpenimɨn ingarasava amima, God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Purirpenimɨn ingarsɨ, nɨ mɨghsɨamɨn ikia ganizir ababanimra, an gɨn mangɨ deragh an ingar.” 2 Ko 3:6-9, Hi 7:22, 9:15 2 Korin 3:6-9; Hibru 7:22; 9:15Ezɨ Iesus ofa gamir ingangarim inizɨma, an ingangarim nguazimɨn itir ofa gamir gumazibar ingangaribagh afira. God, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim, Israelia ganigha akar mabar kɨri. Egha gɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir igharazim gamua egha akar bar aghuibar kɨri, ezɨ akar dɨkɨrɨzir kam, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim bar a gafira. Kamaghɨn amizɨ, Iesus God ko gumazamizibar abuir gumazimɨn ikiava Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gavgavim a ganɨngi. Ezɨ an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurim gafira.
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurim bar a gafira
Hi 7:11, 7:18 Hibru 7:11; 7:18Ezɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim, a ti derazɨ God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gamighan koghai.
Jeremaia 31:31-34Egha God uan gumazamizibar arazir kuraba aghurigha kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ ian Ekiam,
egha kɨ kamaghɨn ia mɨgei.
Dughiam a izɨtɨ,
kɨ Israelia ko Judaba, me ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam damuam.
Eghtɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam,
kɨ fomɨra men ovavir afeziaba ko amizir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim,
an an mɨn mangan kogham.
Fomɨra itir dughiam,
kɨ uan dafarimɨn men suigha me inigha Isipɨn kantri ategha azenan ize,
egha kɨ men pamɨn mɨn itima
me nan amuimɨn mɨn iti.
Egha me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurir kam abɨki.
10  Sek 8:8, Hi 10:16 Sekaraia 8:8; Hibru 10:16Kɨ ian Ekiam, egha kɨ kamaghɨn ia mɨgei,
gɨn izamin dughiam otoghtɨ,
kɨ Israel ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim damightɨ,
eghtɨ a kamaghɨn mangam:
Kɨ uan araziba men nɨghnɨzibar arɨgh,
egh da isɨ men navir averiabar da osiram.
Egh kɨ men Godɨn ikɨtɨma
me nan gumazamizibar ikiam.
11  Ais 54:13, Jo 6:45, 1 Jo 2:27 Aisaia 54:13; Jon 6:45; 1 Jon 2:27Dughiar kamɨn gumazamiziba vaghvagh uan namakaba ko uan adarazir sure damuan kogh suam,
‘Ia Ekiam gɨfogh.’
Puvatɨ.
Me bar moghɨra na gɨfogham,
gumazamizir kɨniba ko ziaba itir gumazamiziba.
12  Ro 11:27, Hi 10:17 Rom 11:27; Hibru 10:17Eghtɨ kɨ men apangkuvigh
men arazir kuraba gɨn amangɨva,
egh ua dagh nɨghnɨghan kogham.”
 
13 Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam, God an gun mɨgɨa egha maghɨra Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim gamizɨma a ghurigha bar gɨfa. E fo, bizitam ghurighɨva a bar dughiar otevimɨn ikegh bar gɨvagham.

8:1: Sng 110:1, Ef 1:20, Kl 3:1, Hi 1:3, 3:1, 10:12, 12:2

8:1: Onger Akaba 110:1; Efesus 1:20; Kolosi 3:1; Hibru 1:3; 3:1; 10:12; 12:2

8:3: Ef 5:2, Hi 5:1, 9:14

8:3: Efesus 5:2; Hibru 5:1; 9:14

8:5: Kis 25:40, Nam 8:4, Ap 7:44, Kl 2:17, Hi 9:23

8:5: Ua Me Ini 25:40; Dɨboboniba 8:4; Aposel 7:44; Kolosi 2:17; Hibru 9:23

8:6: 2 Ko 3:6-9, Hi 7:22, 9:15

8:6: 2 Korin 3:6-9; Hibru 7:22; 9:15

8:7: Hi 7:11, 7:18

8:7: Hibru 7:11; 7:18

8:8: Jeremaia 31:31-34

8:10: Sek 8:8, Hi 10:16

8:10: Sekaraia 8:8; Hibru 10:16

8:11: Ais 54:13, Jo 6:45, 1 Jo 2:27

8:11: Aisaia 54:13; Jon 6:45; 1 Jon 2:27

8:12: Ro 11:27, Hi 10:17

8:12: Rom 11:27; Hibru 10:17