9
Ofa gamir gumazibar dapaniba fomɨra asɨzibar ghuzibar ofabagh ami
Kis 26:1-30 Ua Me Ini 26:1-30E fo, God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha itim, Israelia ganɨga Godɨn ziam fer araziba sara me ganɨngi. Egha ghaze, me Godɨn Dɨpenir gumaziba ingarizimɨn aven an ziam fam. Kis 25:23-40, 26:1-30 Ua Me Ini 25:23-40; 26:1-30Me Godɨn Purirpenir mamɨn ingarizɨ danganir pumuning an iti. Purirpenir kamɨn aven itir danganir me faragha aven mangamim, a lamɨn aghorim ko bret itir dakozir Godɨn damazimɨn itimɨn iti. Danganir kam me kamagh a dɨbori, “Anogoroghezir Danganim.” Kis 26:31-33 Ua Me Ini 26:31-33Egha me inir bar ekiam, bɨrimɨn mɨn Anogoroghezir Danganimɨn gɨrakɨrangɨn anegura. Ezɨ inir kamɨn gɨrakɨrangɨn danganir igharazir mam uaghan iti, me kamagh a dɨbori, “Bar Anogoroghezir Danganim.” Kis 16:33, 25:10-16, 30:1-6, Nam 17:8-10, Lo 10:3-5 Ua Me Ini 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Dɨboboniba 17:8-10; Godɨn Araziba 10:3-5Ezɨ danganir kamɨn aven bizir kaba iti: Pauran mughuriar aghuim tuamin ofa gamir dakozim, me gol an pogha a noke, ko Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam. Boksiar kam me gol an poghava a noke. Egha Boksiamɨn aven me golɨn mɨner manan daghem itim a gatɨ. Egha me Aron fomɨra suirazir asadivir aghorim a gatɨ, asadivir aghorir kam ghuziba an oto. Egha me Dagɨar Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Osizirim itimning, me uaghan aning Boksiar kam gatɨ.* Daghem mana, kar God fomɨra Israelian gumazamizir nguazir kɨnimɨn aruizibagh anɨngizir daghem. Nɨ Ua Me Ini sapta 16 ko Onger Akaba sapta 78:24ɨn gan. Kis 25:18 Ua Me Ini 25:17-18Ezɨ Boksiar kamɨn asuam, a danganir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadim. Ezɨ enselɨn mɨn garir bizimning Boksiam gisɨn ikia, egha aningɨn avɨziba an asuam avara. Bizir kamning Godɨn danganimɨn ababanim gamua ghaze, God gumazamiziba ko iti. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ bizir kabar mɨngariba bar dar gun mɨkemeghan kogham.
Nam 18:2-6 Dɨboboniba 18:2-6Me kamagh bizibar ingarigha egha dughiaba bar ofa gamir gumaziba Godɨn Purirpenimɨn azenan itir danganimɨn aven ghua uan ingangaribagh ami. Kis 30:10, Wkp 16:2-34, Hi 5:3, 7:27 Ua Me Ini 30:10; Ofa Gami 16:2-34; Hibru 5:3; 7:27Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim uabɨra Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven zui. Azeniba vaghvagha, a dughiar vamɨran aven zui. Egha a purama aven zuir puvatɨ. An asɨzibar ghuziba inigha aven zui. Egha ghuzir kamɨn a uan arazir kuraba gɨn amangasa ofa gamua, egha gumazamizir deragha nɨghnɨzir puvatɨzibar arazir kuraba, da gɨn amangasa ofabagh ami. Jo 14:6, Hi 10:19-20 Jon 14:6; Hibru 10:19-20Ezɨ Godɨn Duam arazir kamɨn bizir mam en aka, Godɨn Purirpenimɨn azenan itir danganim ikiavɨra itima, ezɨ tuavir e Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangamim an en pɨri. Grighɨn akam deragha akar kaba abɨgha dar gun mɨkemezir puvatɨ. Ga 3:21, Hi 7:18-19, 10:1-2 Hibru 7:18-19; 10:1-2Godɨn Purirpenimɨn eghaghanir kam, a bizir datɨrɨghɨn e bativamibar ababanim gami. Purirpenir kamɨn aven, me asɨziba ko bizir guar bar avɨrir aghuiba ofabar mɨn God ganɨga egha an ziam fe. Ezɨ bizir kaba bar gumazir Godɨn ziam febar navir averiatam akɨrighan kogham, eghtɨ me kamaghɨn fogh suam, me arazir kuraba pu. Bar puvatɨ. 10  Wkp 11:2, 11:25, 15:18, Nam 19:7, 19:11-13, Ef 2:15, Kl 2:16, 2:20, Hi 7:16 Ofa Gami 11:2; 11:25; 15:18; Dɨboboniba 19:7; 19:11-13; Efesus 2:15; Kolosi 2:16; 2:20Bizir Godɨn ofa gamir kaba, da dagheba apir arazim ko dɨpaba apir arazim ko arazir avɨrir gumazibar amutɨ me zueghamin arazimra. Da inivafɨzimɨn bizibara. God ofa gamir arazir kaba gumazibagh anɨngizɨ, me dar gɨn zui, eghtɨ God gɨn bar moghɨra bizibar kɨrightɨ bizir igiaba otivam.
Krais uabɨ uan ghuzim isava ofa gami
11  Hi 3:1, 8:2, 10:1 Hibru 3:1; 8:2; 10:1Ezɨ datɨrɨghɨn Krais otogha gɨfa, egha bizir aghuir otivigha gɨvazibar Ofa Gamir Gumazibar Dapanimɨn iti. A Purirpenir aghuir kamɨn aven ghua e bagha ingari. Purirpenir kam Purirpenir faragha ikezim bar a gafira. Gumazitam dɨpenir kam uan dafarimningɨn an ingarizir puvatɨ. Bar guizbangɨra kar nguazir kamɨn bizim puvatɨ. 12  Dan 9:24, Hi 9:26, 10:4, 1 Pi 1:19 Hibru 9:26; 10:4; 1 Pita 1:19Ezɨ Krais bulmakaun apurim ko memen ghuzitam inigha egha Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven ghuzir pu. Puvatɨ. A uabɨ uan ghuzim isa ofa gamigha dughiar vamɨran danganir kamɨn aven ghu. Egha en akurazɨ, e ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim ini. 13  Wkp 16:3, 16:14-16, Nam 19:9, 19:17-19, Hi 10:4 Ofa Gami 16:3; 16:14-16; Dɨboboniba 19:9; 19:17-19; Hibru 10:4E fo, gumazamiziba Godɨn damazimɨn mɨzeghtɨma, ofa gamir gumaziba memen ghuzim ko bulmakaun apurimɨn ghuzim ko bulmakaun nguzir aborozir bar isizimɨn sirim inigh, gumazamizibagh isɨn a kavkɨnam. Me kamaghɨn damightɨ, arazir kam Godɨn damazimɨn mɨzezir araziba batueghtɨ gumazamiziba ua zuegham. 14  Ro 6:13, 6:22, Ef 5:2, Ta 2:14, Hi 6:1, 1 Pi 1:18-19, 1 Jo 1:7 Rom 6:13; 6:22; Efesus 5:2; Taitus 2:14; Hibru 6:1; 1 Pita 1:18-19; 1 Jon 1:7Ezɨ Kraisɨn ghuzim asɨzibar ghuzim bar a gafira! Krais arazir kuratamɨn osɨmtɨzitam an itir pu. Bar puvatɨ. Godɨn Duar zurara itimɨn gavgavimɨn, a ofan mɨn uabɨ isa God ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, an ghuzim en inivafɨzibarama amizɨ da zuezir pu. Puvatɨ. A en navir averiamɨn aven itir arazir kuraba agɨvazɨ, e kamaghɨn fo, e Godɨn damazimɨn bar zuegha iti. Kamaghɨn amizɨ, e ua arazir ghurir angamɨra itir puvatɨzir kabar gɨn mangan kogham, egh e Godɨn zurara angamɨra itimɨn ingangarim damuam.
Kraisɨn ghuzim, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gavgavim a ganɨngi
15  Ro 5:6, 1 Ti 2:5, Hi 3:1, 7:22, 8:6, 1 Pi 3:18 Rom 5:6; 1 Timoti 2:5; Hibru 3:1; 7:22; 8:6; 1 Pita 3:18Kraisɨn ghuzim e gamizɨma e Godɨn damazimɨn bar zue. Egha an aremegha gumazamizibagh ivezegha men arazir kurar me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha ikezimɨn dughiamɨn amiziba, da gɨn amada. Kamaghɨn, Iesus Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam gavgavim a ganɨga egha an abuir gumazimɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir Godɨn dɨmdiam baregha an gɨn zuiba, me God fomɨra uan boribar anɨngasa mɨkemezir ikɨrɨmɨrir kam iniam. God kamaghɨn akam akɨra ghaze, me zurazurara ikɨvɨra ikiam.
16 Gumazim nɨghnɨgh suam, a gɨn aremegham, egh suam gumazir manam an biziba iniam, egh an akɨnafarim osirigham. Kar mati an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim. Eghtɨ borim Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn gɨn mangɨ, egh afeziam a ginabazir biziba iniam. Eghtɨ gumaziba deragh fogh suam, afeziam aremegha gɨfa, egh me biziba bar an borimɨn tegham. 17  Ga 3:15 Galesia 3:15E fo, gumazir akam akɨrizir kam angamɨra ikɨvɨra ikɨtɨ, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim pura ikɨ ingangariba puvatɨgham. Eghtɨ gumazir kam aremegham, eghtɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gavgavim ikɨ daghem otogham. 18  Kis 24:6 Ua Me Ini 24:6Ezɨ kamaghɨra, me asɨzim mɨsoghezɨ an aremezɨ, me an ghuzim inge, egha tuavir kamra Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha ikezim gamizɨma, a gavgafi. 19  Kis 24:3-8, Wkp 14:4-7, 16:14-15 Ua Me Ini 24:3-8; Ofa Gami 14:4-7; 16:14-15 Ua Me Ini 24:6-8Dughiar kamɨn, Moses faragha Godɨn Akar Gavgaviba, bar dar gun gumazamizibav keme. Akar kaba, da Moses Osirizir Arazibar aven iti. Egha a gɨn bulmakaun apuribar ghuzim ko memebar ghuzim inigha dɨpam sara da vere. Egha a, isopɨn temer agharir me benir aghevimɨn ikezim, benir kam me sipsipɨn arɨzibar an ingari, Moses a inigha ghuzim gatɨ. Egha an anesigha temer agharir kamɨn ghuzir muziarim inigha Akar Gavgavimɨn itir Akɨnafarim ko gumazamiziba bar me gisɨn a kavamadi. 20  Kis 24:8, Mt 26:28 Ua Me Ini 24:8; Matyu 26:28Egha a kamaghɨn mɨgei, “Kar ghuzir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gavgavim a danɨngamim. God Akar Gavgavim ia ganɨga ghaze, ia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn gɨn mangɨ.” 21  Kis 29:12, 29:36, Wkp 8:15, 8:19 Ua Me Ini 29:12; 29:36; Ofa Gami 8:15; 8:19Kamaghɨra Moses ghuzir muziarim inigha Godɨn Purirpenim ko Godɨn ziam fer bizibagh isɨn a kavamadi. 22  Wkp 17:11, Ef 1:7 Ofa Gami 17:11; Efesus 1:7Guizbangɨra, e ti kamagh mɨkɨm suam, Moses Osirizir Araziba ghaze, ghuzimra bizibar amightɨ, da Godɨn damazimɨn bar zuegham. Eghtɨ me bizitam mɨsuegh an ghuzim inigh a ingeghan koghtɨ, God gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadaghan kogham.
Krais arazir kuraba gɨn amangasa, uabɨra uabɨn ofa gami
23  Hi 8:5, 10:1 Hibru 8:5; 10:1Ezɨ bizir Godɨn Purirpenimɨn itir kaba, da pura Godɨn Nguibamɨn itir bizibar ababaniba. Ezɨ me asɨzir ghuziba isa a dagh amima da zuegha Godɨn damazimɨn zue. Eghtɨ Godɨn Nguibamɨn itir bizibar amightɨ da guizɨn zueghsɨ, ofan bar aghuim ikɨ, asɨzibar ofabagh afiragham. 24  Ro 8:34, Hi 6:20, 8:2, 1 Jo 2:1 Rom 8:34; Hibru 6:20; 8:2; 1 Jon 2:1E fo, Krais gumaziba uan dafaribar ingarizir Anogoroghezir Danganimɨn aven ghuzir pu, danganir kam, a pura guizɨn Godɨn Dɨpenimɨn ababanim. Puvatɨ. A guizbangɨra Godɨn Nguibamɨn aven ghu. Egha datɨrɨghɨn an e bagha God ko mɨkɨmasa, Godɨn damazimɨn tughav ikia en akurvasi. 25 E fo, azeniba bar, Ofa Gamir Gumazibar Dapanim asɨzibar ghuziba isa egha Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven zui. Ezɨ Iesus kamagh amizir puvatɨ, a Godɨn Nguibamɨn ghugha ofan mɨn uabɨ uabɨ isa God ganɨngi. Egha a dughiar avɨribar a gamizir puvatɨ. 26  1 Ko 10:11, Ga 4:4, Hi 7:27, 9:12, 1 Pi 3:18 1 Korin 10:11; Galesia 4:4; Hibru 7:27; 9:12; 1 Pita 3:18A dughiar avɨribar kamaghɨn damuvɨra ikɨ, egh a dughiar avɨribar mɨzaziba ini mamaghɨra ikiam, dughiar God nguazir kamɨn ingarizimɨn ikegha iza datɨrɨkɨn. Ezɨ puvatɨ. Datɨrɨghɨn dughiar abuananamɨn Krais dughiar bar vamɨran nguazimɨn ize, egha gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangasa ofan mɨn uabɨra uabɨ isa God ganɨngi.
27  Stt 3:19, Sav 3:20, Ais 53:12, 2 Ko 5:10, Fl 3:20, 2 Ti 4:8, Hi 10:10, 1 Pi 2:24, MAA 20:12-13 Jenesis 3:19; Fofozir Gumazim 3:20; Aisaia 53:12; 2 Korin 5:10; Filipai 3:20; 2 Timoti 4:8; Akar Mogomem 20:12-13Gumaziba bar dughiar vamɨran ovegh egh gɨn Godɨn kotiamɨn otivam. 28  Ais 53:12, Ro 6:10, Ta 2:13, 1 Pi 2:24, 2 Pi 3:12, 1 Jo 3:5 Aisaia 53:12; Rom 6:10; Taitus 2:13; 1 Pita 2:24; 2 Pita 3:12; 1 Jon 3:5Kamaghɨra, Krais gumazir avɨribar arazir kurabar osɨmtɨziba aterasa, dughiar vamɨran ofan mɨn uabɨ isa God ganigha areme. Egh gɨn a dughiar namba 2ɨn ua izam, egh dughiar kamɨn an arazir kuraba gɨn amangɨsɨ izan kogham. Puvatɨ. A gumazir a mɨzua itiba guizbangɨra men akurvagh me iniam.

9:1: Kis 26:1-30

9:1: Ua Me Ini 26:1-30

9:2: Kis 25:23-40, 26:1-30

9:2: Ua Me Ini 25:23-40; 26:1-30

9:3: Kis 26:31-33

9:3: Ua Me Ini 26:31-33

9:4: Kis 16:33, 25:10-16, 30:1-6, Nam 17:8-10, Lo 10:3-5

9:4: Ua Me Ini 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Dɨboboniba 17:8-10; Godɨn Araziba 10:3-5

*9:4: Daghem mana, kar God fomɨra Israelian gumazamizir nguazir kɨnimɨn aruizibagh anɨngizir daghem. Nɨ Ua Me Ini sapta 16 ko Onger Akaba sapta 78:24ɨn gan.

9:5: Kis 25:18

9:5: Ua Me Ini 25:17-18

9:6: Nam 18:2-6

9:6: Dɨboboniba 18:2-6

9:7: Kis 30:10, Wkp 16:2-34, Hi 5:3, 7:27

9:7: Ua Me Ini 30:10; Ofa Gami 16:2-34; Hibru 5:3; 7:27

9:8: Jo 14:6, Hi 10:19-20

9:8: Jon 14:6; Hibru 10:19-20

9:8: Grighɨn akam deragha akar kaba abɨgha dar gun mɨkemezir puvatɨ.

9:9: Ga 3:21, Hi 7:18-19, 10:1-2

9:9: Hibru 7:18-19; 10:1-2

9:10: Wkp 11:2, 11:25, 15:18, Nam 19:7, 19:11-13, Ef 2:15, Kl 2:16, 2:20, Hi 7:16

9:10: Ofa Gami 11:2; 11:25; 15:18; Dɨboboniba 19:7; 19:11-13; Efesus 2:15; Kolosi 2:16; 2:20

9:11: Hi 3:1, 8:2, 10:1

9:11: Hibru 3:1; 8:2; 10:1

9:12: Dan 9:24, Hi 9:26, 10:4, 1 Pi 1:19

9:12: Hibru 9:26; 10:4; 1 Pita 1:19

9:13: Wkp 16:3, 16:14-16, Nam 19:9, 19:17-19, Hi 10:4

9:13: Ofa Gami 16:3; 16:14-16; Dɨboboniba 19:9; 19:17-19; Hibru 10:4

9:14: Ro 6:13, 6:22, Ef 5:2, Ta 2:14, Hi 6:1, 1 Pi 1:18-19, 1 Jo 1:7

9:14: Rom 6:13; 6:22; Efesus 5:2; Taitus 2:14; Hibru 6:1; 1 Pita 1:18-19; 1 Jon 1:7

9:15: Ro 5:6, 1 Ti 2:5, Hi 3:1, 7:22, 8:6, 1 Pi 3:18

9:15: Rom 5:6; 1 Timoti 2:5; Hibru 3:1; 7:22; 8:6; 1 Pita 3:18

9:17: Ga 3:15

9:17: Galesia 3:15

9:18: Kis 24:6

9:18: Ua Me Ini 24:6

9:19: Kis 24:3-8, Wkp 14:4-7, 16:14-15

9:19: Ua Me Ini 24:3-8; Ofa Gami 14:4-7; 16:14-15

9:19: Ua Me Ini 24:6-8

9:20: Kis 24:8, Mt 26:28

9:20: Ua Me Ini 24:8; Matyu 26:28

9:21: Kis 29:12, 29:36, Wkp 8:15, 8:19

9:21: Ua Me Ini 29:12; 29:36; Ofa Gami 8:15; 8:19

9:22: Wkp 17:11, Ef 1:7

9:22: Ofa Gami 17:11; Efesus 1:7

9:23: Hi 8:5, 10:1

9:23: Hibru 8:5; 10:1

9:24: Ro 8:34, Hi 6:20, 8:2, 1 Jo 2:1

9:24: Rom 8:34; Hibru 6:20; 8:2; 1 Jon 2:1

9:26: 1 Ko 10:11, Ga 4:4, Hi 7:27, 9:12, 1 Pi 3:18

9:26: 1 Korin 10:11; Galesia 4:4; Hibru 7:27; 9:12; 1 Pita 3:18

9:27: Stt 3:19, Sav 3:20, Ais 53:12, 2 Ko 5:10, Fl 3:20, 2 Ti 4:8, Hi 10:10, 1 Pi 2:24, MAA 20:12-13

9:27: Jenesis 3:19; Fofozir Gumazim 3:20; Aisaia 53:12; 2 Korin 5:10; Filipai 3:20; 2 Timoti 4:8; Akar Mogomem 20:12-13

9:28: Ais 53:12, Ro 6:10, Ta 2:13, 1 Pi 2:24, 2 Pi 3:12, 1 Jo 3:5

9:28: Aisaia 53:12; Rom 6:10; Taitus 2:13; 1 Pita 2:24; 2 Pita 3:12; 1 Jon 3:5