10
Ofan me fomɨra amiba, da arazir kuraba gɨn amadir puvatɨ
Kl 2:17, Hi 8:5, 9:9-11, 9:23, 10:4 Kolosi 2:17; Hibru 8:5; 9:9-11; 9:23; 10:4Moses Osirizir Arazibar aven, e pura guizɨn bizir gɨn otivamibar ababaniba ko nedazibar gari. Ezɨ a guizbangɨn deravɨra bizir kabar en akazir puvatɨ. Moses Osirizir Araziba ghaze, me ofan kamaghɨn garibara, zurara azeniba bar dar amu. Kamaghɨn amizɨ, e fo, gumazamizir Godɨn boroghɨn zuiba, Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨ ofan kabar amightɨ, ofan kaba me akɨrightɨ, me deraghvɨram otoghan kogham. Puvatɨ. Ezɨ ofan kamaghɨn garim gumazamizibagh amizɨ me bar zuegha, uam ofabagh amuan koghai. Egha asɨzibar ofan vamɨrama, God bagha ingarir gumazibagh amizɨ me zuegha, uan navir averiabar aven ua kamaghɨn nɨghnɨghan koghai, e arazir kuraba iti. Wkp 16:21, Hi 9:7 Ofa Gami 16:21; Hibru 9:7Ezɨ puvatɨ. Azenibar zurara, asɨzibar ofan kaba me gamima me ua uan arazir kurabagh nɨghnɨsi. Mai 6:6-7, Hi 9:13, 10:11 Maika 6:6-7; Hibru 9:13; 10:11Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn: bulmakaun apuriba ko memen ghuziba, da arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. Bar puvatɨ.
Ais 1:11, Amo 5:21-22 Aisaia 1:11; Amos 5:21-22 Onger Akaba 40:6-8Ezɨ bizir kam bagha, Krais nguazir kamɨn izasava amir dughiamɨn a kamaghɨn God mɨgɨa ghaze:
 
“Nɨ guizbangɨra, asɨzibar ghuziba ko bizir ofan mɨn me nɨ ganɨdiba,
nɨ bizir kabagh ifongezir puvatɨgha
da inian aghua.
Kamaghɨn nɨ mɨkarzir mam na danɨngasa an ingari.
Ofan bar isia mɨghɨriba ko,
arazir kuraba gɨn amadir ofaba,
da nɨ gamima nɨ dar agorogem itir puvatɨ.
Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgei,
‘God, kɨra kara.
Moses fomɨra nan gun Akɨnafarir rɨghizimɨn aven osirizɨ moghɨn.
Datɨrɨghɨn kɨ izegha gɨfa,
egha nɨn ifongiamɨn gɨn mangasava ami.’ ”
 
A faragha ofabav gei, ofan kaba, Moses Osirizir Arazibar amuasa mɨkeme. A kamaghɨn mɨgei, “Nɨ asɨzibar ghuziba ko, bizir me ofan mɨn nɨ ganɨdiba ko, ofan bar isia mɨghɨriba ko, arazir kuraba gɨn amadir ofaba, nɨ bar dagh ifongezir puvatɨgha da inian aghua.” Egha a gɨn kamaghɨn mɨgei, “God, kɨra kara. Datɨrɨghɨn kɨ izegha gɨfa, egha nɨn ifongiamɨn gɨn mangasava ami.” Kamaghɨn amizɨ God ghaze, ofa gamir arazir ghuriba, da gavgaviba puvatɨgha, gɨfa. Ezɨ ofa gamir arazir igiam, an danganim inigha gavgavim ikia ingari. 10  Jo 17:19, Hi 9:12, 9:28, 13:12 Jon 17:19; Hibru 9:12; 9:28; 13:12Krais Iesus a Godɨn ifongiamɨn gɨn ghua, egha dughiar bar vamɨra uabɨ uan mɨkarzim isa ofan mɨn en arazir kuraba bagha God ganɨngi. Ezɨ arazir kamɨn an e gamizɨ, e Godɨn damazimɨn zuegha an gumazamizibar otifi.
Kraisɨn ofa, a guizbangɨra arazir kuraba gɨn amangam
11  Kis 29:38, Nam 28:3, Hi 7:27, 10:4 Ua Me Ini 29:38; Dɨboboniba 28:3; Hibru 7:27; 10:4Godɨn ofa gamir gumaziba bar, me zurara tuivava ofabagh ami. Egha me ofan magh gariba, dughiar avɨribar dagh ami. Ezɨ ofan kaba, da arazir kuratam gɨn amadaghan kogham. 12  Kl 3:1, Hi 1:3 Kolosi 3:1; Hibru 1:3 Onger Akaba 110:1Ezɨ Krais arazir kuraba gɨn amangasa uabɨ uan mɨkarzim dughiar vamɨran a isa ofan mɨn God ganɨngi. An ofan kamɨn gavgavim ikɨvɨra ikɨ ingar mangɨvɨra ikiam. A kamaghɨn amigha gɨvagha, Godɨn agharir guvimɨn amadaghan aperaghav ikia mamaghɨra iti. 13  Ap 2:35, 1 Ko 15:25, Hi 1:3 Aposel 2:35; 1 Korin 15:25Egha a, God an apaniba isɨ an apengan darɨghamin dughiam bagha mɨzua iti. 14 A ofan vamɨra gamua egha tuavir kamɨn gumazamizir Godɨn damazimɨn zueziba, a me akɨrizɨ me bar deravɨram oto, egh ikɨ mamaghɨra ikiam.
15 Ezɨ Godɨn Duam uaghan bizir kamɨn gun e mɨkeme:
 
16  Jer 31:33, Hi 8:10 Jeremaia 31:33; Hibru 8:10“Ekiam kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
‘Gɨn izamin dughiam otoghtɨ,
kɨ Israelia ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim damightɨ,
eghtɨ a kamaghɨn mangam:
Kɨ uan araziba men nɨghnɨzibar arɨgh,
egh da isɨ men navir averiabar da osiram.
Egh kɨ men Godɨn ikɨtɨma
me nan gumazamizibar ikiam.’ ”
 
17  Jer 31:34, Hi 8:12 Jeremaia 31:34; Hibru 8:12Egha gɨn a ua ghaze:
 
“Kɨ men arazir kuraba gɨn amadagh
ua dagh nɨghnɨghan kogham.”
 
18 E kamaghɨn ganigha fo, God arazir kuraba gɨn amadazɨ, kamaghɨn uam arazir kuraba gɨn amangamin ofaba, da ua ingangariba puvatɨ.
E guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim ikɨva egh Godɨn boroghɨra mangam
19  Ro 5:2, Ef 2:18, 3:12, Hi 4:16, 9:8, 9:12 Rom 5:2; Efesus 2:18; 3:12; Hibru 4:16; 9:8Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, Iesusɨn ghuzim en arazir kuraba gɨn amadagha gɨfa. Egh tuavir kamɨn e Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangɨ egh atiatingan kogham. 20  Mt 27:51, Jo 10:9, 14:6, Hi 9:3, 9:8 Matyu 27:51; Jon 10:9; 14:6; Hibru 9:3; 9:8Iesus aremegha ua angamɨra iti, an e bagha tuavir igiar kam kui, tuavir ikia mamaghɨra itim. A tuavir kamɨn inir ekiar kamɨn gɨrakɨrangɨn ghua danganir kamɨn aven ghu, inir kam a danganir kamɨn tiar akamɨn mɨn guraghav iti. Ezɨ inir kam, a mati an mɨkarzimɨn ovevemra. Eghtɨ e tuavir kamɨn danganir kamɨn aven mangam.* Bar Anogoroghezir Danganir kam, kar God uabɨ itir danganim. Fomɨra ofa gamir gumazibar dapanimra danganir kamɨn an an aven zui. Ezɨ datɨrɨghɨn Iesus amizir ingangarimɨn, e bar moghɨra Godɨn boroghɨn mangam. Kamaghɨn amizɨ, me Iesusɨn mɨkarzim abɨghizɨ a ter ighuvimɨn ovengezɨ, inir ekiar Bar Anogoroghezir Danganimɨn itiar akam itim tongɨra bighiaghirɨgha akuar pumuning oto. Nɨ Mak 15:38ɨn gan.
21  1 Ti 3:15, Hi 4:14 Hibru 4:14E Ofa Gamir Gumazibar Dapanim iti, ezɨ a Godɨn gumazamiziba bar men gara me gatifa. 22  Wkp 8:30, Ese 36:25, Ef 3:12, 5:26, Hi 9:14, Je 1:6, 1 Jo 3:21 Ofa Gami 8:30; Esekiel 36:25; Efesus 3:12; 5:26; Hibru 9:14; Jems 1:6; 1 Jon 3:21A uan ghuzim isa en navir averiaba dav kɨnizɨ an e akɨrizɨ, e kamaghɨn fo, e arazir kuraba puvatɨgha Godɨn damazimɨn bar zue. Egha a dɨpar bar dɨkɨriamɨn en mɨkarziba rue. Kamaghɨn amizɨ, ifavarir arazir en navir averiabar itiba, e bar ada ateghɨva, okam nɨghnɨghan kogh nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh an boroghɨn mangam. 23  1 Te 5:24, 2 Te 3:3, Hi 4:14, 11:11 1 Tesalonika 5:24; 2 Tesalonika 3:3; Hibru 4:14; 11:11E fo, bizir God ingarasa akam akɨriziba, a bar guizbangɨra dar ingaram. Kamaghɨn amizɨ, e uan nɨghnɨzir gavgavibar gun mɨgɨa ghaze, bizir aghuir e fogha iniamiba bagha mɨzua iti. Egh e uan nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh bar gavgavigham. 24 E vaghvagh Godɨn gumazamizir igharazibagh nɨghnɨghɨva, me damutɨ men naviba dɨkavtɨ, me igharaz darazigh ifuegh, arazir aghuibar me damuam. 25  Ro 13:11, Fl 4:5, Hi 3:13, 2 Pi 3:9-11, 3:14 Rom 13:11; Filipai 4:5; Hibru 3:13; 2 Pita 3:9-11; 3:14Ezɨ e Godɨn gumazamiziba, e uari akuvir arazim ataghɨraghan kogham, mati gumazamizir maba ami mokɨn. Kamaghɨn markɨ. E fo, Dughiar Ekiam Gumazamiziba Tuisɨghamim, a roghɨra izi. Kamaghɨn amizɨ, e vaghvagh pamtem ingarɨva, igharaz darazir akurvagh egh gavgavim me danɨngam.
E Godɨn Otarim akɨrim ragh a gasan kogham
26  Nam 15:30, Hi 6:4-8, 2 Pi 2:20-21 Dɨboboniba 15:30; Hibru 6:4-8; 2 Pita 2:20-21Ia oragh. E guizɨn akam gɨfogh a inigh, egh gɨn mɨkɨm suam, markɨ, egh uan ifongiabar gɨn mangɨ arazir kurabar amuvɨra ikiam, eghtɨ kamaghɨn ua ofa damuamin tuavir igharaziba puvatɨgham. 27  Ais 26:11, Hi 12:29 Aisaia 26:11; Hibru 12:29Ezɨ bizir e damuamin mam kamaghɨn iti: E atiatir kuram damuva Godɨn Kotiamɨn Dughiam ko, avir bar puvɨra isim mɨzuamam. Avir kam Godɨn apanibar isi me gasɨghasɨgham. 28  Lo 17:6, 19:15, Jo 8:17, 2 Ko 13:1 Godɨn Araziba 17:6; 19:15; Jon 8:17; 2 Korin 13:1E fo, gumazitam Moses Osirizir Arazitam baraghan aghuagham, eghtɨ gumazir pumuning o pumuning ko mɨkezim ganigh egh an gun mɨkemegham, eghtɨ me an apangkuvan markɨ, me a mɨsueghtɨ an aremegh. 29  Kis 24:8, 1 Ko 11:29, Ef 4:30, Hi 12:25, 13:20 Ua Me Ini 24:8; 1 Korin 11:29; Efesus 4:30; Hibru 12:25Ia manmaghɨn gumazir akɨrim ragha Godɨn Otarim gasarazim gɨnɨghnɨsi? Gumazir kam a bar osɨmtɨzir ekiam iniam. Egh an ivezir kuram, gumazir Moses Osirizir Araziba batoghezimɨn ivezir kuram, bar a gafiragham. Kraisɨn ghuzim Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gamima a gavgafi. Ezɨ ghuzir kam gumazir kam gamizɨma a zuegha Godɨn gumazimɨn oto. Egha datɨrɨghɨn gumazir kam a Kraisɨn ghuzim mɨgɨa ghaze, a pura bizim. Egha a, Godɨn Duar apangkuvim en itim, an tiragha akaba a gasi. 30  Lo 32:35-36, Sng 50:4, 135:14, Ro 12:19 Godɨn Araziba 32:35-36; Onger Akaba 50:4; 135:14; Rom 12:19Ezɨ e fo, God kamaghɨn mɨkeme, “Arazir kuraba ikarvaghamin ingangarim, ka nan bizim. Kɨ uabɨ men arazir kuraba ikarvagh egh ivezir kuraba me danɨngam.” Egha ua kamaghɨn mɨgei, “Ekiam uabɨ uan gumazamizibar araziba tuisɨgham.” 31  Lu 12:5 Luk 12:5Kamaghɨn, Godɨn ikia mamaghɨra itim, a tavɨn suiragh ivezir kuram a danɨngam, eghtɨ gumazir kam guizbangɨram atiatingam.
E nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh gavgavigham
32  Ga 3:4, Fl 1:29-30, Kl 2:1, Hi 6:4 Galesia 3:4; Filipai 1:29-30; Kolosi 2:1; Hibru 6:4Ia dughiar faragha ghuzim uam a gɨnɨghnɨgh, dughiar ia Akar Aghuimɨn angazangarim inigha nɨghnɨzir gavgavimɨn an itim. Dughiar kamɨn me osɨmtɨzir ekiaba ia garɨzima, ezɨ ia mɨzazir avɨriba ini. Egha ia tuivigha gavgavizɨ osɨmtɨzir kaba ia dɨkabɨrazir puvatɨ. 33  1 Ko 4:9, Fl 1:7, 4:14, 1 Te 2:14 1 Korin 4:9; Filipai 1:7; 4:14; 1 Tesalonika 2:14Ezɨ dughiar maba me gumazamizibar damazibar ia afima ia tuivav iti, ezɨ me dɨbovir akabar ia mɨgɨa egha paza ia gami. Egha dughiar mabar osɨmtɨzir kamagh gariba aterir gumaziba, ia men puegha me ko iti. 34  Mt 6:20, 19:21, 19:29, Lu 12:38, Ap 5:41, Fl 1:7, Je 1:2 Matyu 6:20; 19:21; 19:29; Luk 12:38; Aposel 5:41; Filipai 1:7; Jems 1:2Egha dughiar me ian marazi isa kalabus gatɨzim, ia men kuarkuva deravɨra me gami. Ezɨ dughiar me ian biziba suiragha inigha ghuziba, pura men gara bar akuegha iti. Ia kamaghɨn guizbangɨra fo, ian bizir ia gɨn iniamiba Godɨn Nguibamɨn ia mɨzua ikia mamaghɨra iti.
35  Mt 5:12, 10:32 Matyu 5:12; 10:32Kamaghɨn, ia arazir aghuir ia faragha amizibagh nɨghnigh, uan nɨghnɨzir gavgavir kam deragh an suiragh, egh bizir kɨnimɨn mɨn puram a makunan markɨ. Egh ia kamaghɨn damuva ivezir aghuir ekiam iniam. 36  Lu 21:19, Ga 6:9, Kl 3:24, Hi 6:12, 9:15, 12:1 Luk 21:19; Galesia 6:9; Kolosi 3:24; Hibru 9:15; 12:1Ia Godɨn ifongiamɨn gɨn mangɨva, egh bizir aghuir a fomɨra ia danɨngasa akam akɨriziba, ia da inisɨ, tuivigh gavgavigh ikɨ. 37  2 Pi 3:9 2 Pita 3:9 Habakuk 2:3-4Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme:
 
“Dughiar bar ovezimɨn
gumazir izamim,
a izam.
A bar zuamɨra izegham.
38  Ro 1:17, Ga 3:11 Rom 1:17; Galesia 3:11Ezɨ nan damazimɨn derazir gumaziba,
me nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ,
kamaghɨn me angamɨra ikɨvɨra ikiam.
Eghtɨ men tav uan nɨghnɨzir gavgavim ategh
akɨrim ragh na gasaraghtɨ,
kɨ a gakueghan kogham.”
 
39  1 Te 5:9, 2 Te 2:14, 2 Pi 2:20-21 1 Tesalonika 5:9; 2 Tesalonika 2:14; 2 Pita 2:20-21Ezɨ eia, e gumazamizir akɨrim ragh God gasaragh ovengamiba pu. Bar puvatɨ. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim iniamiba.

10:1: Kl 2:17, Hi 8:5, 9:9-11, 9:23, 10:4

10:1: Kolosi 2:17; Hibru 8:5; 9:9-11; 9:23; 10:4

10:3: Wkp 16:21, Hi 9:7

10:3: Ofa Gami 16:21; Hibru 9:7

10:4: Mai 6:6-7, Hi 9:13, 10:11

10:4: Maika 6:6-7; Hibru 9:13; 10:11

10:5: Ais 1:11, Amo 5:21-22

10:5: Aisaia 1:11; Amos 5:21-22

10:5: Onger Akaba 40:6-8

10:10: Jo 17:19, Hi 9:12, 9:28, 13:12

10:10: Jon 17:19; Hibru 9:12; 9:28; 13:12

10:11: Kis 29:38, Nam 28:3, Hi 7:27, 10:4

10:11: Ua Me Ini 29:38; Dɨboboniba 28:3; Hibru 7:27; 10:4

10:12: Kl 3:1, Hi 1:3

10:12: Kolosi 3:1; Hibru 1:3

10:12: Onger Akaba 110:1

10:13: Ap 2:35, 1 Ko 15:25, Hi 1:3

10:13: Aposel 2:35; 1 Korin 15:25

10:16: Jer 31:33, Hi 8:10

10:16: Jeremaia 31:33; Hibru 8:10

10:17: Jer 31:34, Hi 8:12

10:17: Jeremaia 31:34; Hibru 8:12

10:19: Ro 5:2, Ef 2:18, 3:12, Hi 4:16, 9:8, 9:12

10:19: Rom 5:2; Efesus 2:18; 3:12; Hibru 4:16; 9:8

10:20: Mt 27:51, Jo 10:9, 14:6, Hi 9:3, 9:8

10:20: Matyu 27:51; Jon 10:9; 14:6; Hibru 9:3; 9:8

*10:20: Bar Anogoroghezir Danganir kam, kar God uabɨ itir danganim. Fomɨra ofa gamir gumazibar dapanimra danganir kamɨn an an aven zui. Ezɨ datɨrɨghɨn Iesus amizir ingangarimɨn, e bar moghɨra Godɨn boroghɨn mangam. Kamaghɨn amizɨ, me Iesusɨn mɨkarzim abɨghizɨ a ter ighuvimɨn ovengezɨ, inir ekiar Bar Anogoroghezir Danganimɨn itiar akam itim tongɨra bighiaghirɨgha akuar pumuning oto. Nɨ Mak 15:38ɨn gan.

10:21: 1 Ti 3:15, Hi 4:14

10:21: Hibru 4:14

10:22: Wkp 8:30, Ese 36:25, Ef 3:12, 5:26, Hi 9:14, Je 1:6, 1 Jo 3:21

10:22: Ofa Gami 8:30; Esekiel 36:25; Efesus 3:12; 5:26; Hibru 9:14; Jems 1:6; 1 Jon 3:21

10:23: 1 Te 5:24, 2 Te 3:3, Hi 4:14, 11:11

10:23: 1 Tesalonika 5:24; 2 Tesalonika 3:3; Hibru 4:14; 11:11

10:25: Ro 13:11, Fl 4:5, Hi 3:13, 2 Pi 3:9-11, 3:14

10:25: Rom 13:11; Filipai 4:5; Hibru 3:13; 2 Pita 3:9-11; 3:14

10:26: Nam 15:30, Hi 6:4-8, 2 Pi 2:20-21

10:26: Dɨboboniba 15:30; Hibru 6:4-8; 2 Pita 2:20-21

10:27: Ais 26:11, Hi 12:29

10:27: Aisaia 26:11; Hibru 12:29

10:28: Lo 17:6, 19:15, Jo 8:17, 2 Ko 13:1

10:28: Godɨn Araziba 17:6; 19:15; Jon 8:17; 2 Korin 13:1

10:29: Kis 24:8, 1 Ko 11:29, Ef 4:30, Hi 12:25, 13:20

10:29: Ua Me Ini 24:8; 1 Korin 11:29; Efesus 4:30; Hibru 12:25

10:30: Lo 32:35-36, Sng 50:4, 135:14, Ro 12:19

10:30: Godɨn Araziba 32:35-36; Onger Akaba 50:4; 135:14; Rom 12:19

10:31: Lu 12:5

10:31: Luk 12:5

10:32: Ga 3:4, Fl 1:29-30, Kl 2:1, Hi 6:4

10:32: Galesia 3:4; Filipai 1:29-30; Kolosi 2:1; Hibru 6:4

10:33: 1 Ko 4:9, Fl 1:7, 4:14, 1 Te 2:14

10:33: 1 Korin 4:9; Filipai 1:7; 4:14; 1 Tesalonika 2:14

10:34: Mt 6:20, 19:21, 19:29, Lu 12:38, Ap 5:41, Fl 1:7, Je 1:2

10:34: Matyu 6:20; 19:21; 19:29; Luk 12:38; Aposel 5:41; Filipai 1:7; Jems 1:2

10:35: Mt 5:12, 10:32

10:35: Matyu 5:12; 10:32

10:36: Lu 21:19, Ga 6:9, Kl 3:24, Hi 6:12, 9:15, 12:1

10:36: Luk 21:19; Galesia 6:9; Kolosi 3:24; Hibru 9:15; 12:1

10:37: 2 Pi 3:9

10:37: 2 Pita 3:9

10:37: Habakuk 2:3-4

10:38: Ro 1:17, Ga 3:11

10:38: Rom 1:17; Galesia 3:11

10:39: 1 Te 5:9, 2 Te 2:14, 2 Pi 2:20-21

10:39: 1 Tesalonika 5:9; 2 Tesalonika 2:14; 2 Pita 2:20-21