E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva tugh gavgavigham
11
(Sapta 11--13)
Nɨghnɨzir gavgavimɨn mɨngarim
Ro 8:24-25, 2 Ko 4:18, 5:7 Rom 8:24-25; 2 Korin 4:18; 5:7Nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim a kamakɨn. E guizbangɨra kamaghɨn fo, bizir aghuir God e danɨngasa mɨkemezɨ e zuai itiba, e guizbangɨra da iniam. Egha e bar fo, bizir en damaziba ganizir puvatɨziba, da guizbangɨra gɨn otivam. Gumazir fomɨra itiba, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, ezɨ God me gakuegha, gumazir aghuiba me garɨsi.
Stt 1:1, Sng 33:6, 33:9, Jo 1:3, 2 Pi 3:5 Jenesis 1:1; Onger Akaba 33:6; 33:9; Jon 1:3; 2 Pita 3:5E nɨghnɨzir gavgavim ikia, egha e fo, God uan akamɨn overiam ko nguazim ingarizɨ da otifi. Ezɨ kamaghɨn, e garir biziba, God bizir e ganighan koghamiba, bar dar ingari.
Abel ko Enok ko Noa, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti
Stt 4:3-10, Hi 12:24, 1 Jo 3:12 Jenesis 4:3-10; Hibru 12:24; 1 Jon 3:12Abel nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha bizir kam bagha Godɨn ofa gami. An ofa Godɨn damazim bar deragha, Keinɨn ofa gafira. Abel nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, ezɨ bizir kam bagha God Abelɨn bizir aghuir an a ganɨdim bagha ifonge. Ezɨ bizir kam kamaghɨn en aka, God a mɨgɨa ghaze, a gumazir aghuim. Abel an aremegha gɨfa. Ezɨ an nɨghnɨzir gavgavir kam, datɨrɨghɨn an akamɨn gun e mɨgɨavɨra iti.
Stt 5:21-24 Jenesis 5:21-24Ezɨ Enok uaghan nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Ezɨ bizir kam bagha God a inigha uan Nguibamɨn ghuavanabozɨ an aremezir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba a buria, an apizir Puvatɨ, God a inigha ghuavanabo. Godɨn Akɨnafarim ghaze, God tɨghar Enok iniamin dughiamɨn, an araziba bar Godɨn damazimɨn derazɨ an a bagha bar akonge. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzim, a Godɨn ifongiamɨn gɨn mangan koghtɨ an a bagh bar akongeghan kogham. Guizbangɨra, gumazir Godɨn boroghɨra mangasava amim, a nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn ikɨ, God a iti. Egh a nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn ikɨ, God deravɨra gumazamizir a buribagh ami.
Stt 6:13-22, 7:1, Ro 3:22, 4:13, 1 Pi 3:20 Jenesis 6:13-22; 7:1; Rom 3:22; 4:13; 1 Pita 3:20Ezɨ Noa uaghan kamaghɨra nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Ezɨ God bizir gɨn otivamibar gun a mɨkeme. Kar bizir Noa tɨghar ganamiba. Egha a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akamɨn ikia, egha bizir kam bagha a kurir mamɨn ingari. Egha uan amuiroghboriba ko, me kurimɨn aven ghuezɨ, bizitam me gasɨghasɨzir puvatɨzɨ, me deravɨra iti. Ezɨ Noan nɨghnɨzir gavgavir kam, a nguazimɨn itir gumazamizir igharaziba bar, men arazir kuraba da aghurigha azenim gatɨ. Noa nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, God bizir kamɨn a mɨgɨa ghaze, a nan damazimɨn bar gumazir aghuim. Ezɨ God bar gumazir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, a bar kamaghɨra me gami.
Abraham ko Sara nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti
Stt 12:1-5, Ap 7:2-4 Jenesis 12:1-5; Aposel 7:2-4Ezɨ uaghan Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Egha bizir kam bagha God an diazir dughiamɨn, Abraham Godɨn akamɨn gɨn ghua, egha uan nguibam ataki. Egha a nguibar God a danɨngasa akam akɨrizimɨn ghu, kar guizɨn an nguibamra. Ezɨ Abraham fozir puvatɨ, a managh mangam. Egha a nɨghnɨzir gavgavim ikia egha a zui. Stt 12:8, 13:3, 13:18, 18:1, 18:9, 26:3, 35:12, 35:27, Hi 6:17 Jenesis 12:8; 13:3; 13:18; 18:1; 18:9; 26:3; 35:12; 35:27; Hibru 6:17A nɨghnɨzir gavgavim ikia ghua nguazir kamɨn apera, nguazir God fomɨra a danɨngasa akam akɨrizim. Egha a nguazir kam gaperagha mati nguibar igharazimɨn gumazim. A Purirpenim gaperaghav iti, moghɨn Aisak ko Jekop uaghan uan purirpenibagh apiaghav iti, gumazir kamning God nguazir kam gɨnɨghnɨgha egha uaghan akar kam aning bagha anekɨri. 10  Hi 3:4, 13:14, MAA 21:2, 21:10 Hibru 3:4; 13:14; Akar Mogomem 21:2; 21:10Abraham zurara nɨghnɨzir gavgavim ikia nguibar ekiar gavgavigha itir kamɨn ganasa mɨzua iti. Nguibar ekiar kam, God uabɨra tuavir an ingaramibagh nɨghnigha, egha uabɨ an ingari.* Nguibar ekiar kam Jerusalem, a Godɨn Nguibamɨn iti. Nɨ Hibru 12:2ɨn gan egh fogh.
11  Stt 17:19, 18:11-14, 21:2, Ro 4:21, Hi 10:23 Jenesis 17:19; 18:11-14; 21:2; Rom 4:21; Hibru 10:23Ezɨ Sara uaghan nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. A guizbangɨn bar ghurigha boritam batan kogham. Egha a nɨghnɨzir gavgavim iti. Egha borim batamin gavgavim ini. Sara kamaghɨn nɨghnɨsi, “God na mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ boritam batam,’ egha akam kɨri. Kɨ fo, God guizbangɨra mɨkeme.” 12  Stt 15:5, 22:17, 32:12, Lo 10:22, Ro 4:18-19 Jenesis 15:5; 22:17; 32:12; Godɨn Araziba 10:22; Rom 4:18-19Kamaghɨn, gumazir kam Abraham a ghurigha egha aremeghasava ami, egha an ovavir borir avɨribar afeziamɨn oto. Ezɨ an ovaviba otiva bar avɨraseme, mati overiamɨn mɨkoveziba, o ongarimɨn dadarimɨn gigiba. Gumazitam da mengɨva avegham.
13  Stt 23:4, 1 Sto 29:15, Sng 39:12, 1 Pi 1:17, 2:11 Jenesis 23:4; 1 Eghaghaniba 29:15; Onger Akaba 39:12; 1 Pita 2:11Ezɨ gumazir kaba me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia ghua me ovengezir dughiamɨn tu. Ezɨ dughiar me nguazimɨn itim, me bizir aghuir God me danɨngasa akam akɨriziba, da inizir pu. Puvatɨ. Egha me tuivigha, mati bizir men saghuiamɨn itibar gari, egha bar akuegha dar gari. Egha aghumsɨzir puvatɨgha kamaghɨn mɨgei, “E nguazir kamɨn ikia, mati kantrin igharazimɨn gumazamiziba, egha iza dughiar otevimɨn nguazir kamɨn iti.”
14 E fo, gumazamizir kamaghɨn mɨgeiba, me guizbangɨra kamaghɨn mɨgɨa ghaze, me uari bagh nguibatam buriam. 15 Egha me nguazir tegha izezir kamra bagha nɨghnɨghavɨra ikia, egha me uam an ghueghai. 16  Kis 3:6, 3:15, Mk 12:26, Ap 7:32, Fl 3:20, Hi 13:14 Ua Me Ini 3:6; 3:15; Mak 12:26; Aposel 7:32; Filipai 3:20; Hibru 13:14Egha me uan nguazir ghurim gɨnɨghnɨzir pu. Puvatɨ. Me nguazir igharazir iniasava amim, a bar deragha nguazir me ataghizim bar a gafira. A Godɨn Nguibamra. God me bagha nguibar kam akɨrizɨ a iti, eghtɨ me an ikiam. Egha gumazir kaba kamaghɨn God mɨgɨa ghaze, “Nɨ en God.” Ezɨ, God men akar mɨkemezir kamɨn aghumsɨghizir puvatɨ.
17-18  Stt 21:12, 22:1-14, Ro 9:7, Je 2:21-22 Jenesis 21:12; 22:1-14; Rom 9:7; Jems 2:21-22Ezɨ God kamaghɨn Abraham ko akam akɨra ghaze, “Aisakrama nɨn ovavir boriba otivam.” Egha dughiar God Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavim tuisɨghamimɨn, a kamaghɨn Abraham mɨgei, “Nɨ uan otarir vamɨra mɨsueghɨva egh ofan mɨn a isɨ God danɨngigh.” Ezɨ Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha Aisak isa God danɨngasava ami. 19  Ro 4:17-21Abraham kamaghɨn nɨghnɨsi, “Aisak aremeghtɨ, God uam a damightɨ a ua dɨkavigham.” Ezɨ bar guizbangɨra, e bizir otozir kam, akar isɨn zuimɨn kamaghɨn a mɨkɨmam, Abraham Aisak ua mozimɨn a inis.
Aisak ko Jekop ko Josep nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti
20  Stt 27:27-29, 27:39-40 Jenesis 27:27-29; 27:39-40Kamaghɨra Aisak nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia egha Jekop ko Iso gɨnɨghnɨgha akam akɨra ghaze, God gɨn izamin dughiabar, deravɨra gua damuam.
21  Stt 47:31-48:20Ezɨ kamaghɨra Jekop a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha an aremeghasava amir dughiamɨn, a Josepɨn otarimning mɨgɨa ghaze, God deravɨra gua damu. Egha a uan fidizir zurara suiagha aruim gisɨn aviragha Godɨn ziam fe.
22  Stt 50:24-25, Kis 13:19 Jenesis 50:24-25; Ua Me Ini 13:19Ezɨ kamaghɨra Josep nɨghnɨzir gavgavim God ikia, egha dughiar an ovengamimɨn a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Israelia gɨn kantri Isip ategh mangam. Egha me mɨgɨa ghaze, me manmaghɨn an kuam damuam.
Moses nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti
23  Kis 1:22, 2:2, Ap 7:20 Ua Me Ini 1:22; 2:2; Aposel 7:20Ezɨ Mosesɨn afeziam ko amebam aning nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha dughiar amebam Moses batezimɨn, aning an garima a borir bar dirim. Aning atrivimɨn akam batoghan atiatingizir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, aning iakɨnir 3plan a modo.
24  Kis 2:10-12 Ua Me Ini 2:10-12Ezɨ kamaghɨra Moses nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha dughiar a gumazimɨn otozimɨn, me kamaghɨn a dɨponan an aghua, Isipɨn Atrivimɨn guivimɨn borim. Puvatɨ. 25 A kamaghɨn nɨghnɨsi, a dughiar otevimɨn agorogem bagh arazir kurabar arazimɨn gɨn mangan aghua. Egha a Godɨn gumazamiziba ko, osɨmtɨziba ko mɨzaziba iniasa ifonge. 26  Hi 10:34-35, 13:13 Hibru 10:34-35; 13:13A ghaze, a Krais, God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazimɨn ziam bangɨn, me paza a damutɨ an aghumsɨzim iniam. Bizir kam a bar bizir ekiam, egha a Isipɨn dagɨaba ko kurukaziba ko biziba bar dagh afira. Egha a ivezir aghuir God gɨn a danɨngamim gɨnɨghnɨghavɨra ikia, egha a tugha gavgafi. Mɨgɨrɨgɨar otevir kam, “Krais,” an mɨngarim kamakɨn, “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim.” Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim a nɨghnɨzir pumuning ikia ofa an osiri. An nɨghnɨzir farazim kamakɨn, Israelɨn gumazamiziba bar God uabɨ ua bagha me ginaba. A ghaze, Moses aghumsɨzim ini, egha Godɨn ingangarim damu, egh Israelian akurvagham, God gumazamizir kaba me amɨsevezɨ, me Kraisɨn mɨn iti. Ezɨ an nɨghnɨzir mam ua kamakɨn, Guizbangɨra Mosesɨn dughiamɨn, Krais Iesus otozir puvatɨ. Ezɨ Moses amizir ingangarir kam, mati a Kraisɨn ziamrama aghumsɨzim ini.
27  Kis 2:15, 10:28-29, 12:37, 12:51, 14:13, Ro 1:20, 1 Ti 1:17, Hi 11:1, 11:13 Ua Me Ini 2:15; 10:28-29; 12:37; 12:51; 14:13; Rom 1:20; 1 Timoti 1:17; Hibru 11:1Egha Moses nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia egha a dɨkavigha Isip ataki. Isipɨn atrivim an anɨngaghe, ezɨ an atrivir kamɨn atiatir puvatɨ. Guizbangɨra, e gumazamiziba uan damazibar Godɨn garir puvatɨ. Ezɨ arazir kamra Moses a gami, mati a uan damazimningɨn Godɨn gani, egha a bar gavgavigha iti. 28  Kis 12:21-30 Ua Me Ini 12:21-30Ezɨ Enselɨn Ovevem Inigha Izim, otarir ivariabav soghasava ami, ezɨ Moses Enselɨn arazir kam apɨrasa, Israelia akam me ganɨga ghaze, me sipsipɨn ghuzim isɨ uan tiar akaba bar ada aghefegh. Dughiar kamɨn Moses nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha arazir kam me ganɨngi, ezɨ tuavir kamɨn God Israelia Gitazir Dughiamɨn Isar Ekiam gamizɨ, an oto.
Israelɨn avɨriba, me pamten nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti
29  Kis 14:21-31 Ua Me Ini 14:21-31Ezɨ Israelia me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha me Ongarir Aghevim abigha a giregha mati me nguazir mɨsɨngizimɨn zui. Ezɨ Isipba men gɨn zuima dɨpam me avarazɨ me dɨpam amegha ariaghire.
30  Jos 6:12-21 Josua 6:12-21Ezɨ Israelia me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava, egha me 7plan aruebar Jerikon nguibamɨn dagɨar dɨvazir ekiamɨn azenan a gighuagha arui. Ezɨ dɨvazim bar akaraghire.
31  Jos 2:1-21, 6:22-25, Je 2:25 Josua 2:1-21; 6:22-25; Jems 2:25Ezɨ gumaziba isava akuir amizir mam, an ziam Rahap, a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha gumazir moga garir pumuningɨn akuragha aning inigha uan dɨpenimɨn ghu. Kamaghɨn amizɨ, God gumazamizir an akam batogheziba me soghezɨ, a me ko aremezir puvatɨ.
32  Het 4:6-5:31, 6:11-8:32, 11:1-12:7, 13:2-16:31, 1 Sml 1:1-1 Kin 2:11 Gumazir Dapaniba 4:6--5:31; Gumazir Dapaniba 6:11--8:32; Gumazir Dapaniba 11:1--12:7; Gumazir Dapaniba 13:2--16:31; 1 Samuel 1:1--31:13Kɨ nɨghnɨzir gavgavimɨn eghaghanir avɨriba ia mɨkemegha gɨfa, egh datɨrɨghɨn akar manam uam an gun ia mɨkɨmam? Kɨ ti Gideon, Barak, Samson, Jepta, Devit, Samuel ko Godɨn akam nɨgha izir gumazibar eghaghanibar amuamin dughiaba puvatɨ. 33  Het 14:5-6, 1 Sml 17:34-35, 2 Sml 7:11, Dan 6:1-27 Gumazir Dapaniba 14:5-6; 1 Samuel 17:34-35; 2 Samuel 7:11; Daniel 6:1-27Gumazir kaba me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha me Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ko mɨsogha bar men mɨdorozir gumaziba dɨkabɨni. Me arazir aghuim gamua, egha me bizir God me danɨngasa akam akɨriziba ini. Egha me laionbar akaba dukumi. 34  Het 15:8, 15:15, 1 Kin 19:3, 2 Kin 20:7, Dan 3:1-30 Gumazir Dapaniba 15:8; 15:15; 1 Atriviba 19:3; 2 Atriviba 20:7; Daniel 3:1-30Egha me avir dafabagh amizɨ da mungue. Ezɨ mɨdorozir sababa itir gumaziba me mɨsoghasava amima, me men are. Egha me gavgavir ekiaba puvatɨgha, gɨn me gavgavim ini. Egha me mɨdorozir gumazir gavgavibar otivigha, igharaz darazir modorozir gumazibar agɨntɨgha me mɨsogha me abɨni. 35  1 Kin 17:17-24, 2 Kin 4:25-37, Ap 22:25 1 Atriviba 17:17-24; 2 Atriviba 4:25-37Ezɨ gumazir ariaghirezir maba, me ua dɨkafi, ezɨ men amiziba ua me ini. Ezɨ apaniba gumazir maba kalabus gatɨgha, men mɨkarzibagh asɨghasɨgha ghuav iti, me ariaghire. Men apaniba ghaze, me akɨrim ragh God gasaragham, eghtɨ me me ateghtɨ me mangam. Ezɨ me uan apanibar akaba batoke. Me ghaze, me aremegh, ua mozimɨn dɨkavigh ikɨrɨmɨrir aghuim iniam. Eghtɨ ikɨrɨmɨrir igiar kam bar deragh nguazir kamɨn ikɨrɨmɨrim bar a gafiragham. Kamaghɨn amizɨ, apaniba me mɨsoghezɨ, me ariaghire. 36  1 Kin 22:26-27, 2 Sto 18:25-26, Jer 20:2, 37:15, 38:6 1 Atriviba 22:26-27; 2 Eghaghaniba 18:25-26; Jeremaia 20:2; 37:15; 38:6Ezɨ apaniba marazi osɨmtɨziba me garɨgha dɨbovir akabar me mɨgɨa, me fozorogha senbar me ikia, me isa kalabusɨn me arɨki. 37  1 Kin 21:13, 2 Kin 1:8, 2 Sto 24:21, Ap 7:58, 14:19 1 Atriviba 21:13; 2 Atriviba 1:8; 2 Eghaghaniba 24:21; Aposel 7:58; 14:19Apaniba dagɨabar marazigh inifi. Ezɨ marasi, apaniba soba inigha men namnaba abɨzi me akuabagh iri. Marazi, apaniba mɨdorozir sababar me mɨsozima me ariaghiri. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim itir maba, me sipsipɨn iniba ko memen iniba, me inibar mɨn da ikegha zui. Egha me onganarazibagh amua ikia biziba bar puvatɨ. Ezɨ gumaziba osɨmtɨziba ko mɨzaziba me ganɨga paza me gami. 38  1 Kin 18:4, 19:9 1 Atriviba 18:4; 19:9Nɨghnɨzir gavgavimɨn itir gumazir kaba, men araziba bar dera, ezɨ nguazir kamɨn gumaziba arazir aghuibar me damuan fɨrɨn, me men ikufi. Kamaghɨn amizɨ, me tintinibar ghua, gumazamiziba puvatɨzir danganiba ko mɨghsɨabar puram arua, egha dagɨar toriba ko nguazimɨn aven itir mozibar aven iti.
39 Gumazamizir kaba bar, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, egha ziar aghuiba Godɨn damazimɨn da ini. Egha me nguazimɨn itir dughiamɨn, me bizir aghuir God me danɨngasa akam akɨriziba me da inizir puvatɨ. 40  Hi 5:9, 7:22, 8:6, MAA 6:11 Hibru 5:9; 7:22; 8:6; Akar Mogomem 6:11Me tizim bagha da inizir puvatɨ? God fomɨra bizir bar aghuim e bagha anekɨrizɨ a ikia bizir faragha itiba bar dagh afira. God kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, gumazamizir faragha itir kaba deragh otogh en faragh mangan an aghua. Puvatɨ. E me ko uari inigh deravɨra ikiasa, a ifonge.

11:1: Ro 8:24-25, 2 Ko 4:18, 5:7

11:1: Rom 8:24-25; 2 Korin 4:18; 5:7

11:3: Stt 1:1, Sng 33:6, 33:9, Jo 1:3, 2 Pi 3:5

11:3: Jenesis 1:1; Onger Akaba 33:6; 33:9; Jon 1:3; 2 Pita 3:5

11:4: Stt 4:3-10, Hi 12:24, 1 Jo 3:12

11:4: Jenesis 4:3-10; Hibru 12:24; 1 Jon 3:12

11:5: Stt 5:21-24

11:5: Jenesis 5:21-24

11:7: Stt 6:13-22, 7:1, Ro 3:22, 4:13, 1 Pi 3:20

11:7: Jenesis 6:13-22; 7:1; Rom 3:22; 4:13; 1 Pita 3:20

11:8: Stt 12:1-5, Ap 7:2-4

11:8: Jenesis 12:1-5; Aposel 7:2-4

11:9: Stt 12:8, 13:3, 13:18, 18:1, 18:9, 26:3, 35:12, 35:27, Hi 6:17

11:9: Jenesis 12:8; 13:3; 13:18; 18:1; 18:9; 26:3; 35:12; 35:27; Hibru 6:17

11:10: Hi 3:4, 13:14, MAA 21:2, 21:10

11:10: Hibru 3:4; 13:14; Akar Mogomem 21:2; 21:10

*11:10: Nguibar ekiar kam Jerusalem, a Godɨn Nguibamɨn iti. Nɨ Hibru 12:2ɨn gan egh fogh.

11:11: Stt 17:19, 18:11-14, 21:2, Ro 4:21, Hi 10:23

11:11: Jenesis 17:19; 18:11-14; 21:2; Rom 4:21; Hibru 10:23

11:12: Stt 15:5, 22:17, 32:12, Lo 10:22, Ro 4:18-19

11:12: Jenesis 15:5; 22:17; 32:12; Godɨn Araziba 10:22; Rom 4:18-19

11:13: Stt 23:4, 1 Sto 29:15, Sng 39:12, 1 Pi 1:17, 2:11

11:13: Jenesis 23:4; 1 Eghaghaniba 29:15; Onger Akaba 39:12; 1 Pita 2:11

11:16: Kis 3:6, 3:15, Mk 12:26, Ap 7:32, Fl 3:20, Hi 13:14

11:16: Ua Me Ini 3:6; 3:15; Mak 12:26; Aposel 7:32; Filipai 3:20; Hibru 13:14

11:17-18: Stt 21:12, 22:1-14, Ro 9:7, Je 2:21-22

11:17-18: Jenesis 21:12; 22:1-14; Rom 9:7; Jems 2:21-22

11:19: Ro 4:17-21

11:20: Stt 27:27-29, 27:39-40

11:20: Jenesis 27:27-29; 27:39-40

11:21: Stt 47:31-48:20

11:22: Stt 50:24-25, Kis 13:19

11:22: Jenesis 50:24-25; Ua Me Ini 13:19

11:23: Kis 1:22, 2:2, Ap 7:20

11:23: Ua Me Ini 1:22; 2:2; Aposel 7:20

11:24: Kis 2:10-12

11:24: Ua Me Ini 2:10-12

11:26: Hi 10:34-35, 13:13

11:26: Hibru 10:34-35; 13:13

11:26: Mɨgɨrɨgɨar otevir kam, “Krais,” an mɨngarim kamakɨn, “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim.” Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim a nɨghnɨzir pumuning ikia ofa an osiri. An nɨghnɨzir farazim kamakɨn, Israelɨn gumazamiziba bar God uabɨ ua bagha me ginaba. A ghaze, Moses aghumsɨzim ini, egha Godɨn ingangarim damu, egh Israelian akurvagham, God gumazamizir kaba me amɨsevezɨ, me Kraisɨn mɨn iti. Ezɨ an nɨghnɨzir mam ua kamakɨn, Guizbangɨra Mosesɨn dughiamɨn, Krais Iesus otozir puvatɨ. Ezɨ Moses amizir ingangarir kam, mati a Kraisɨn ziamrama aghumsɨzim ini.

11:27: Kis 2:15, 10:28-29, 12:37, 12:51, 14:13, Ro 1:20, 1 Ti 1:17, Hi 11:1, 11:13

11:27: Ua Me Ini 2:15; 10:28-29; 12:37; 12:51; 14:13; Rom 1:20; 1 Timoti 1:17; Hibru 11:1

11:28: Kis 12:21-30

11:28: Ua Me Ini 12:21-30

11:29: Kis 14:21-31

11:29: Ua Me Ini 14:21-31

11:30: Jos 6:12-21

11:30: Josua 6:12-21

11:31: Jos 2:1-21, 6:22-25, Je 2:25

11:31: Josua 2:1-21; 6:22-25; Jems 2:25

11:32: Het 4:6-5:31, 6:11-8:32, 11:1-12:7, 13:2-16:31, 1 Sml 1:1-1 Kin 2:11

11:32: Gumazir Dapaniba 4:6--5:31; Gumazir Dapaniba 6:11--8:32; Gumazir Dapaniba 11:1--12:7; Gumazir Dapaniba 13:2--16:31; 1 Samuel 1:1--31:13

11:33: Het 14:5-6, 1 Sml 17:34-35, 2 Sml 7:11, Dan 6:1-27

11:33: Gumazir Dapaniba 14:5-6; 1 Samuel 17:34-35; 2 Samuel 7:11; Daniel 6:1-27

11:34: Het 15:8, 15:15, 1 Kin 19:3, 2 Kin 20:7, Dan 3:1-30

11:34: Gumazir Dapaniba 15:8; 15:15; 1 Atriviba 19:3; 2 Atriviba 20:7; Daniel 3:1-30

11:35: 1 Kin 17:17-24, 2 Kin 4:25-37, Ap 22:25

11:35: 1 Atriviba 17:17-24; 2 Atriviba 4:25-37

11:36: 1 Kin 22:26-27, 2 Sto 18:25-26, Jer 20:2, 37:15, 38:6

11:36: 1 Atriviba 22:26-27; 2 Eghaghaniba 18:25-26; Jeremaia 20:2; 37:15; 38:6

11:37: 1 Kin 21:13, 2 Kin 1:8, 2 Sto 24:21, Ap 7:58, 14:19

11:37: 1 Atriviba 21:13; 2 Atriviba 1:8; 2 Eghaghaniba 24:21; Aposel 7:58; 14:19

11:38: 1 Kin 18:4, 19:9

11:38: 1 Atriviba 18:4; 19:9

11:40: Hi 5:9, 7:22, 8:6, MAA 6:11

11:40: Hibru 5:9; 7:22; 8:6; Akar Mogomem 6:11