13
E vaghvagh igharaz darazigh ifuegham
Jo 13:34, 1 Te 4:9, 1 Pi 1:22, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:11, 4:7, 4:20 Jon 13:34; 1 Tesalonika 4:9; 1 Pita 1:22; 2 Pita 1:7; 1 Jon 3:11; 4:7; 4:20Ia Kraisɨn adarasi, ia vaghvagh uarigh ifongegh mamaghɨra ikɨ, mati ia uan adarazigh ifongezɨ mokɨn. Stt 18:1-8, 19:1-3, Mt 25:35, Ro 12:13, 1 Ti 3:2, 1 Pi 4:9 Jenesis 18:1-8; 19:1-3; Matyu 25:35; Rom 12:13; 1 Timoti 3:2; 1 Pita 4:9Nguibar igharazibar gumaziba ian bighan izamin dughiabar, ia me inigh uan dɨpenibar mangɨsɨ okɨnɨghnɨghan markɨ. Ia fo, fomɨra gumazamizir maba ghaze, me gumazir kɨniba isa uan dɨpenibar ghua egha men gari. Ezɨ gumazir me inigha izir kaba, me enselba. Me ghaze, me guizɨn gumazibar gari, ezɨ puvatɨ, me enselbara gari. Mt 25:36, Ro 12:15, 1 Ko 12:26, Kl 4:18, Hi 10:34, 1 Pi 3:8 Matyu 25:36; Rom 12:15; 1 Korin 12:26; Kolosi 4:18; Hibru 10:34; 1 Pita 3:8Ia Godɨn gumazamizir kalabusɨn itibagh nɨghnɨgh, mati ia me ko kalabusɨn iti. Egh ia uaghan gumazir men apaniba paza me gamizibagh nɨghnɨgh. Ia fo, ia nguazir kamɨn ikiavɨra iti, ezɨ apaniba uaghan ti arazir kamra ia damuam.
1 Ko 6:9, Ga 5:19-21, Ef 5:5, Kl 3:5-6, MAA 22:15 1 Korin 6:9; Galesia 5:19-21; Efesus 5:5; Kolosi 3:5-6; Akar Mogomem 22:15Ia bar kamaghɨn fogh, gumazim ko amizim uaningɨn ikia poroghamimningɨn otozir arazim, a bizir bar aghuim, egha Godɨn damazimɨn dera. Ezɨ ia poroghamiba bar deravɨra uan arazibar gan. Eghtɨ God gɨn ivezir kuram isɨ, gumazamizir uari bakɨava akuiba ko afiar arazibagh amir gumazamizibar anɨngam.
Lo 31:6-8, Jos 1:5, Mt 6:25, 6:34, Fl 4:11-12, 1 Ti 6:8 Godɨn Araziba 31:6-8; Josua 1:5; Matyu 6:25; 6:34; Filipai 4:11-12; 1 Timoti 6:8Ia dagɨar avɨriba ikɨsɨ ifueghan markɨ. Ia kamaghɨn nɨghnɨgh, bizir ia itiba, da ian tughatɨzir puvatɨ. Ia fo, God kamaghɨn e mɨkemegha gɨfa:
 
“Kɨ ia ateghtɨ
bizitam paza ia damuan kogham.
Bar puvatɨ.
Guizbangɨra, kɨ ia ateghan kogham.”
 
Sng 118:6 Onger Akaba 118:6Kamaghɨn amizɨ, e gavgavim uan navibar anɨng egh mɨkɨm suam:
 
“Ekiam nan Akurvazir Gumazim,
na ko itima
kɨ atiatir puvatɨ.
Kɨ fo,
gumazamiziba arazitamɨn na damighan kogham.”
E Iesusɨn gɨn mangɨsɨ aghumsɨghan kogham
1 Ko 4:16, Hi 6:12 1 Korin 4:16; Hibru 6:12Ia uan siosɨn gumazamizir dapanibagh nɨghnɨgh, me fomɨra Godɨn akamɨn gun ia mɨkeme. Ia men arazir aghuiba ko men ovevem gɨnɨghnɨgh. Egh men nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim, ia uaghan an gɨn mangɨ. Jo 8:58, Ef 4:14, Hi 1:12, MAA 1:4 Jon 8:58; Efesus 4:14; Hibru 1:12; Akar Mogomem 1:4Krais Iesusɨn arazim, a fomɨra kamaghɨra ikia datɨrɨghɨn ikia, egh a gɨn zurara kamaghɨra ikiam. Ro 14:17, Ef 4:14, Kl 2:4, 2:8, 2:16, 1 Ti 4:3 Rom 14:17; Efesus 4:14; Kolosi 2:8; 2:16; 1 Timoti 4:3Ia Akar Aghuimɨn mɨn zuir puvatɨzir akar igharaziba ateghtɨ, da ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨghtɨ, ia Godɨn gɨn zuir tuavir aghuim ataghɨraghan markɨ. Kamaghɨn amizɨ, e Godɨn apangkuvim amamangatɨghtɨ a gavgavim en navir averiabar anɨngam. Dagheba apir arazim gavgavim en navir averiabar anɨngan kogham. Arazir kam, gumazamizibar darorimɨn akurvazir puvatɨ.
10  1 Ko 9:13, 10:18 1 Korin 9:13; 10:18Ezɨ e Godɨn ofa gamir dakozir mam iti. Ezɨ Judabar Purirpenimɨn aven ofa gamizir gumaziba, God men anogoroghezɨma, me ofa gamir dakozir kamɨn daghebar aman kogham. 11  Kis 29:14, Wkp 6:30, 16:27, Nam 19:3 Ua Me Ini 29:14; Ofa Gami 6:30; 16:27; Dɨboboniba 19:3Ofa gamir gumazibar dapanim, an asɨzibar ghuziba inigha Bar Anogoroghezir Danganir kamɨn aven ghugha, arazir kuraba gɨn amangasa ofa gami. Egha asɨzir kabar kuaba inigha gumazamiziba iti naghɨn azenan ghua saghon da tuema, da isia mɨghɨri. 12  Mt 21:39, Jo 19:17-18, Ap 7:58 Matyu 21:39; Jon 19:17-18; Aposel 7:58Kamaghɨra, Iesus uaghan nguibar ekiamɨn azenan mɨzazim ini. A ghaze, a uan ghuzimɨn gumazamizibar amightɨ me Godɨn damazimɨn zuegh egh Godɨn gumazamizibar otivigham, kamaghɨn an areme.* Moses Osirizir Araziba ghaze, gumazamiziba Godɨn ofa damuasa inigha izir asɨziba, ofa gamir gumaziba da api. Me asɨzir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangɨsɨ, dughiar ekiabar ofa gamiba, me dar aman kogham. Nɨ Ofa Gami 6:24 ko 24:30 ko 16:27ɨn gan. Datɨrɨghɨn, ofan dughiar ekiar kam, Iesus amizir ofan kam an danganim ini. Nɨ Hibru 9:7 ko 14ɨn gan. 13  Hi 11:26, 12:2, 1 Pi 4:14 Hibru 11:26; 12:2; 1 Pita 4:14Kamaghɨn amizɨ, e uaghan a bagh nguibamɨn azenan mangɨva, egh a inizir aghumsɨzim e uaghan a iniam. Gumazir maba ti, Kraisɨn gɨn zuir darazir amightɨ, me Moses Osirizir Arazibar aven itir dagheba apir arazimɨn gɨn mangasa. (Nɨ ves 9ɨn gan.) Ezɨ gumazir Hibrun akɨnafarim osirizim ghaze, Kraisɨn gɨn zuir darasi, Judaba itir nguibabar ikian markiam. Me kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, Moses Osirizir Araziba me damutɨ, me Godɨn damazimɨn zuegham. Puvatɨ. Iesusɨn ingangarimrama me zuegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, me a ko ikɨsɨ aghumsɨghan kogh, anarɨra gɨn mangam. 14  Mai 2:10, Fl 3:20, Hi 11:10, 11:16, 12:22 Filipai 3:20; Hibru 11:10; 11:16; 12:22E fo, nguazir kamɨn e zurara ikiamin nguibar ekiatam itir puvatɨ. Egha e nguibar gɨn izamim bagha mɨzua iti. 15  2 Sto 29:31, Sng 50:14, 50:23, 69:30-31, Hos 14:2, 1 Pi 2:5 2 Eghaghaniba 29:31; Onger Akaba 50:14; 50:23; 69:30-31; Hosea 14:2; 1 Pita 2:5Kamaghɨn amizɨ, e Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, e zurara ziar ekiam isɨ ofan mɨn God danɨng mamaghɨra ikiam. Eghtɨ en akatoriba zurara an ziam fɨ suam, a en Ekiam. 16  Ro 12:13, Fl 4:18, Hi 6:10 Rom 12:13; Filipai 4:18; Hibru 6:10Egh ia arazir aghuibar gumazamizibar amu. Me bizitabar oteveghtɨ, ia men akurvaghsɨ bizitaba me danɨng. Ofan kamaghɨn gariba, God bar dagh ifonge. Kamaghɨn amizɨ, ia arazir kabar amusɨ okɨnɨghnɨghan markɨ.
God e damutɨ e deravɨra ikiam
17  Ese 3:17, 1 Te 5:12, 1 Ti 5:17 Esekiel 3:17; 1 Tesalonika 5:12; 1 Timoti 5:17Ian gumazir dapaniba ian akurvaghasa zurara ian gari. Egh me gɨn ingangarir me amizibar gun God ko mɨkɨmam. Kamaghɨn amizɨ, ia men akaba baragh egh men apengan ikɨ. Ia kamaghɨn damutɨ, me bar akuegh uan ingangarim damuam. Ia kamaghɨn damuan koghtɨ, me osɨmtɨzim sara ian ganam, eghtɨ bizir kam ian akuraghan kogham. 18  Ap 23:1, 24:16, Ro 15:30, 2 Ko 1:12, Kl 4:3 Aposel 23:1; 24:16; Rom 15:30; 2 Korin 1:12; Kolosi 4:3Ia e bagh God ko mɨkɨmvɨra ikɨ. E kamaghɨn bar fo, e dughiabar zurara arazir aghuibara amuasa bar ifonge. E uan araziba bar deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn ghua egha en navir averiaba osɨmtɨziba Godɨn damazimɨn puvatɨ. 19 Kɨ mɨghɨra ia gakaghori, ia na bagh God ko mɨkɨm suam, a nan akuragh na amadaghtɨ kɨ zuamɨra ia bagh izam.
20  Ais 55:3, Jer 32:40, Ese 37:26, Sek 9:11, Ro 15:33, 1 Ko 6:14, Hi 10:29, 1 Pi 2:25 Aisaia 55:3; Jeremaia 32:40; Esekiel 37:26; Sekaraia 9:11; Rom 15:33; 1 Korin 6:14; 1 Pita 2:25Kɨ ia bagha God ko mɨgei, Godɨn Navir Amɨrizimɨn Mɨngarim, a en Ekiam Iesus ovevemɨn a gamizɨ a ua dɨkafi. Iesus, Sipsipbar Garir Gumazir Gavgavim Itim, a uabɨ ofan mɨn aremegha uan ghuzimɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam, gavgavim a ganɨngi, eghtɨ a ikɨ mamaghɨra ikiam. 21  Ga 1:5, Fl 2:13, 2 Te 2:17, 1 Pi 5:10 Galesia 1:5; Filipai 2:13; 2 Tesalonika 2:17; 1 Pita 5:10Ezɨ kɨ ia bagha Godɨn kam ko mɨgɨa kamaghɨn an azangsɨsi, eghtɨ a ian akuragh gavgavim ia danɨngtɨ, ia arazir aghuibar amu, egh an ifongiamɨn gɨn mangam. Eghtɨ Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, an en navir averiabar aven ingartɨ, e a ifongezir arazibar amuam. Egh e zurazurara ziar ekiam a danɨng mamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra.
Akar abuananaba
22 Nan adarasi, akar kɨ ia bagha osirizir kam, a ruarazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, ia nɨmɨra ikɨ, egh akar kɨ gavgavim ian navibar anɨngasa osirizir kam, ia deravɨram a baragh. 23 Kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa ifonge, me kalabusɨn en aveghbuam Timoti fɨrizɨ, a ua kalabusɨn itir puvatɨ. A zuamɨra na bagh izeghɨva, ga uaghara mangɨ ian ganam.
24 Ia uan gumazir dapaniba ko Godɨn gumazamiziba bar me mɨkɨm suam, kɨ ghaze, God deraghvɨra me damu. Ezɨ Kantri Italin itir Kraisɨn adarazi uaghan ia bagha akam amaga ghaze, God deraghvɨra ia damu.
25 Kɨ kamaghɨn God ko mɨgɨa ghaze, Godɨn apangkuvim a bar moghɨra ia ko ikɨ.

13:1: Jo 13:34, 1 Te 4:9, 1 Pi 1:22, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:11, 4:7, 4:20

13:1: Jon 13:34; 1 Tesalonika 4:9; 1 Pita 1:22; 2 Pita 1:7; 1 Jon 3:11; 4:7; 4:20

13:2: Stt 18:1-8, 19:1-3, Mt 25:35, Ro 12:13, 1 Ti 3:2, 1 Pi 4:9

13:2: Jenesis 18:1-8; 19:1-3; Matyu 25:35; Rom 12:13; 1 Timoti 3:2; 1 Pita 4:9

13:3: Mt 25:36, Ro 12:15, 1 Ko 12:26, Kl 4:18, Hi 10:34, 1 Pi 3:8

13:3: Matyu 25:36; Rom 12:15; 1 Korin 12:26; Kolosi 4:18; Hibru 10:34; 1 Pita 3:8

13:4: 1 Ko 6:9, Ga 5:19-21, Ef 5:5, Kl 3:5-6, MAA 22:15

13:4: 1 Korin 6:9; Galesia 5:19-21; Efesus 5:5; Kolosi 3:5-6; Akar Mogomem 22:15

13:5: Lo 31:6-8, Jos 1:5, Mt 6:25, 6:34, Fl 4:11-12, 1 Ti 6:8

13:5: Godɨn Araziba 31:6-8; Josua 1:5; Matyu 6:25; 6:34; Filipai 4:11-12; 1 Timoti 6:8

13:6: Sng 118:6

13:6: Onger Akaba 118:6

13:7: 1 Ko 4:16, Hi 6:12

13:7: 1 Korin 4:16; Hibru 6:12

13:8: Jo 8:58, Ef 4:14, Hi 1:12, MAA 1:4

13:8: Jon 8:58; Efesus 4:14; Hibru 1:12; Akar Mogomem 1:4

13:9: Ro 14:17, Ef 4:14, Kl 2:4, 2:8, 2:16, 1 Ti 4:3

13:9: Rom 14:17; Efesus 4:14; Kolosi 2:8; 2:16; 1 Timoti 4:3

13:10: 1 Ko 9:13, 10:18

13:10: 1 Korin 9:13; 10:18

13:11: Kis 29:14, Wkp 6:30, 16:27, Nam 19:3

13:11: Ua Me Ini 29:14; Ofa Gami 6:30; 16:27; Dɨboboniba 19:3

13:12: Mt 21:39, Jo 19:17-18, Ap 7:58

13:12: Matyu 21:39; Jon 19:17-18; Aposel 7:58

*13:12: Moses Osirizir Araziba ghaze, gumazamiziba Godɨn ofa damuasa inigha izir asɨziba, ofa gamir gumaziba da api. Me asɨzir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangɨsɨ, dughiar ekiabar ofa gamiba, me dar aman kogham. Nɨ Ofa Gami 6:24 ko 24:30 ko 16:27ɨn gan. Datɨrɨghɨn, ofan dughiar ekiar kam, Iesus amizir ofan kam an danganim ini. Nɨ Hibru 9:7 ko 14ɨn gan.

13:13: Hi 11:26, 12:2, 1 Pi 4:14

13:13: Hibru 11:26; 12:2; 1 Pita 4:14

13:13: Gumazir maba ti, Kraisɨn gɨn zuir darazir amightɨ, me Moses Osirizir Arazibar aven itir dagheba apir arazimɨn gɨn mangasa. (Nɨ ves 9ɨn gan.) Ezɨ gumazir Hibrun akɨnafarim osirizim ghaze, Kraisɨn gɨn zuir darasi, Judaba itir nguibabar ikian markiam. Me kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, Moses Osirizir Araziba me damutɨ, me Godɨn damazimɨn zuegham. Puvatɨ. Iesusɨn ingangarimrama me zuegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, me a ko ikɨsɨ aghumsɨghan kogh, anarɨra gɨn mangam.

13:14: Mai 2:10, Fl 3:20, Hi 11:10, 11:16, 12:22

13:14: Filipai 3:20; Hibru 11:10; 11:16; 12:22

13:15: 2 Sto 29:31, Sng 50:14, 50:23, 69:30-31, Hos 14:2, 1 Pi 2:5

13:15: 2 Eghaghaniba 29:31; Onger Akaba 50:14; 50:23; 69:30-31; Hosea 14:2; 1 Pita 2:5

13:16: Ro 12:13, Fl 4:18, Hi 6:10

13:16: Rom 12:13; Filipai 4:18; Hibru 6:10

13:17: Ese 3:17, 1 Te 5:12, 1 Ti 5:17

13:17: Esekiel 3:17; 1 Tesalonika 5:12; 1 Timoti 5:17

13:18: Ap 23:1, 24:16, Ro 15:30, 2 Ko 1:12, Kl 4:3

13:18: Aposel 23:1; 24:16; Rom 15:30; 2 Korin 1:12; Kolosi 4:3

13:20: Ais 55:3, Jer 32:40, Ese 37:26, Sek 9:11, Ro 15:33, 1 Ko 6:14, Hi 10:29, 1 Pi 2:25

13:20: Aisaia 55:3; Jeremaia 32:40; Esekiel 37:26; Sekaraia 9:11; Rom 15:33; 1 Korin 6:14; 1 Pita 2:25

13:21: Ga 1:5, Fl 2:13, 2 Te 2:17, 1 Pi 5:10

13:21: Galesia 1:5; Filipai 2:13; 2 Tesalonika 2:17; 1 Pita 5:10