Jems Osirizir Akɨnafarim
O
Jems
Akar faragha zuim
Jemsɨn akɨnafarim akar aghuir avɨriba iti. Jems, Godɨn gumazamiziba arazir aghuibar gɨn mangasa, a men sure damuasa akar aghuir avɨrir kaba osiri. A gumazamizibar akurvaghtɨ me nɨghnɨzir aghuiba ko fofozim iniva, egh deravɨra an akam gɨnɨghnɨghasa an akar isɨn zuir avɨriba osiri.
Jems mɨghɨghavɨra mɨgɨa ghaze, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, me pura ikian kogham. Puvatɨ. Me arazir aghuibar igharaz darazir amuam, eghtɨ arazir kam kamaghɨn akagham, me nɨghnɨzir gavgavim iti.
E osɨmtɨzibar tuivigh gavgavigh egh deravɨra God ko ikiam
1
(Sapta 1:1-18)
Mt 13:55, Mk 6:3, Ap 15:13, Ga 1:19, 1 Pi 1:1 Matyu 13:55; Mak 6:3; Aposel 15:13; Galesia 1:19; 1 Pita 1:1Kɨ Jems, kɨ God ko Ekiam Krais Iesusɨn ingangarir gumazim. Kɨ ia 12plan Israelɨn itir anababa bagha akɨnafarir kam osiri. Kar ia gumazamizir uan nguibam ategha ghua kantrin igharazibar itiba. Kɨ dughiar aghuim ia ganɨdi.* Israelɨn 12plan anabar kaba, da Godɨn gumazamizir nguazir kamɨn bar an tibar ababanim gami.
Osɨmtɨziba, da gavgavim e ganɨdi
2-3  Aposel 5:41; Rom 5:3-5; Hibru 10:34; 1 Pita 1:6-7; 4:13; 4:16Nan adarasi, ia fo, osɨmtɨzir ia bativiba, da ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ ia tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba ater mangɨvɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨ, osɨmtɨzir avɨriba ia bativtɨma ia kamaghɨn nɨghnɨgh suam, ia bar akongegh. Egh ia zurara tuivigh gavgavigh egh osɨmtɨziba ater. Eghtɨ arazir kam ian ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikiam. Kamaghɨn ia deravɨra ikɨva, egh ia Godɨn bizitamɨn oteveghan kogham. Puvatɨ. Ian araziba bar deraghtɨ, ia Godɨn Arazibar aghung mangɨ gumazamizir aruabar mɨn otogham.
Gumazamiziba nɨghnɨzir aghuibar otevegh, me God ko mɨkɨm
1 Kin 3:9-12, Snd 2:3-6, Jo 15:7, 1 Jo 5:14-15 1 Atriviba 3:9-12; Aghuzir Akaba 2:3-6; Jon 15:7; 1 Jon 5:14-15Ezɨ ian tav nɨghnɨzir aghuibar otevegh, a Godɨn azangsɨghtɨma, God a danɨngam. God pura biziba gumazamiziba bar me ganɨdi, an atarir puvatɨ. Kar Godɨn bizibar anogorozir puvatɨzim, me an azangsɨzima a me danɨngasa bar ifonge. Mk 11:24, 1 Ti 2:8 Mak 11:24; 1 Timoti 2:8Eghtɨ nɨ God ko mɨkɨmɨva, nɨ nɨghnɨzir gavgavim ikɨ, nɨghnɨzir pumuning ikian markɨ, egh suam, “God ti bizitam na danigham, o puvatɨgham?” E fo, gumazim o amizim nɨghnɨzir pumuning iti, a mati amɨnim ongarim givav amadima a pura tintinibar dɨkafi. A kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, Ekiam bizitam a danigham. Puvatɨ. Je 4:8 Jems 4:8A okam nɨghnɨgha, nɨghnɨzir avɨribagh ami, arazir an amiba, da nɨghnɨzir vamɨran itir puvatɨ.
Jems onganaraziba ko gumazir bizir avɨriba itiba akam me ganɨdi
Je 2:5 Jems 2:5Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim itir gumazamiziba, onganarazibagh amua iti, me Godɨn damazimɨn ziar ekiam iti. Kamaghɨn, me bar akuegh ikɨ. 10  Sng 37:2, 90:5-6, 1 Ko 7:31, 1 Pi 1:24, 1 Jo 2:17 1 Korin 7:31; 1 Jon 2:17Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim itir gumazamiziba, bizir avɨriba iti, me fo, God gɨn me dɨkabɨraghtɨ me akɨmarir atiabar mɨn aremegham. Kamaghɨn, me uaghan bar akuegh ikɨ. 11 E fo, aruem anaga pamtem gara temem gisirazɨma a mɨdɨi. Ezɨ tememɨn akɨmarir aghuiba suaghira, egha dar ganganim bar ikufi. Ezɨ kamaghɨra gumazamizir bizir avɨriba itiba, me uan ingangarim damuvɨra ikɨva an tongɨn aremegham.
God arazir aghuibar e gami, egha arazir kurabar amuasa e abɨrir puvatɨ
12  Snd 3:11-12, 2 Ti 4:8, Hi 12:5, Je 2:5, 1 Pi 5:4, MAA 2:10 Aghuzir Akaba 3:11-12; 2 Timoti 4:8; Hibru 12:5; Jems 2:5; 1 Pita 5:4; Akar Mogomem 2:10Gumazim osɨmtɨziba aterɨva, egh uaghan osɨmtɨziba bar dar aven tugh gavgavigh, uan nɨghnɨzir gavgavim ateghan koghtɨ, God ivezir aghuim a danɨngtɨma a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuim iniam. Ivezir aghuir kam, God akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, gumazir bar a gifongeziba, a me danɨngam. Kamaghɨn, gumazir kam bar akongegh.
13 Kamaghɨn gumazitam bizitam an navim abɨraghtɨma an arazir kuratam damigham, a kamaghɨn mɨkɨman markɨ, “God na abɨrazɨma kɨ arazir kam gami.” Puvatɨ. E fo, gumazitam God abɨraghtɨma an arazir kuratam damighan kogham, eghtɨ God gumazitam abɨraghtɨma an arazir kuratam damighan kogham. 14  Ro 7:7-10 Rom 7:7-10Ezɨ en navir kuraba vaghvagha arazir kurabar amuasa e gifarava e apezeperava e gakaghori. 15  Sng 7:14, Ro 5:19-21 Onger Akaba 7:14; Rom 5:19-21Ezɨ navir dɨgavir kam, a mati amizim navim adai, egha gɨn arazir kuram gamizɨma an oto, mati a borimɨn bate. Ezɨ arazir kuram ghua ekevezir dughiam, an ovevem gamizɨma an oto. 16 Nan adarasi, ia gumazitam ateghtɨ a ia gifaran markɨ. 17  Mal 3:6, Mt 7:11, Jo 3:27, Ro 11:29, 1 Ko 4:7 Malakai 3:6; Matyu 7:11; Jon 3:27; Rom 11:29; 1 Korin 4:7Bizir bar aghuir e isiba, ko bizir ikuvir puvatɨziba, da bar Godɨn Nguibamɨn pɨn izaghiri. God Afeziam a biziba bar overiam dar ingari, a bizir aghuir kaba e bagha da amadi da izaghiri. Ezɨ Afeziar kam a uan araziba raghɨrazir puvatɨ. A bizitamɨn nedazimɨn mɨn aruem a gisirazɨ an otevegha ruarazir puvatɨ. A kamaghɨra iti. 18  Jo 1:13, Ef 1:12, Je 2:3, 1 Pi 1:23, MAA 14:4 Jon 1:13; Efesus 1:12; 1 Pita 1:23; Akar Mogomem 14:4God kamaghsua, a biziba bar dar ingari, egha e gamizɨ e bar adar faragh mangam. Kamaghɨn God uabɨ uan ifongiamɨn gɨn ghuava en Afeziamɨn oto, a uan guizɨn akamɨn e gamizɨma e otifi.
E nɨghnɨzir gavgavim guizbangɨra Godɨn ikɨ, e uaghan arazir aghuibar amuam
(Sapta 1:19--5:6)
E Godɨn Akam baragh, uaghan an gɨn mangam
19 Nan adarasi, ia deravɨra bizir kam gɨfogh. Ia bar zuamɨra kuaribar arɨgh akaba baragh, egh zuamɨra mɨkɨman markɨ, egh zuamɨra ataran markɨ. 20  Snd 10:19, 17:27, Sav 5:1-2, 7:9 Aghuzir Akaba 10:19; 17:27; Fofozir Gumazim 5:1-2; 7:9E fo, atarir gumazim, Godɨn damazimɨn arazir aghuibagh amima da otivir puvatɨ. 21  1 Ko 15:2, Kl 3:8, Hi 2:3, 1 Pi 1:9, 2:1 1 Korin 15:2; Kolosi 3:8; Hibru 2:3; 1 Pita 1:9; 2:1Kamaghɨn amizɨ, ia bar arazir mɨzɨrɨziba ko arazir kurar otiviba, ia bar ada munamadagh. Egh ia bar uari dɨkabɨragh egh Akar God ian navir averiamɨn dɨkarazim inigh. Eghtɨ Akar kam ian akuragham. 22  Mt 7:21, 7:26, Lu 6:46, Ro 2:13, 1 Jo 3:7 Matyu 7:21; 7:26; Luk 6:46; Rom 2:13; 1 Jon 3:7Egh Akar ia inizir kam, ia an mɨrara mangɨ. Ia puram orarazir kɨnim damuan markɨ. Puvatɨ. Ia pura orarazir kɨnimɨn damuam, kamaghɨn ia uarira uarigh ifari. 23  Lu 6:47, Je 2:14 Luk 6:47; Jems 2:14Gumazamiziba pura Godɨn Akam baregha, an gɨn zuir puvatɨ, me mati gumazamiziba ganganimɨn uan guabar gari. 24 Egha me deravɨra uan guabar ganigha, ua ghugha okɨnɨghnɨki, men guaba manmaghɨra gari. 25  Jo 13:17, Ro 8:2, 2 Ko 3:18, Je 2:12 Jon 13:17; Rom 8:2; 2 Korin 3:18; Jems 2:12Ezɨ Godɨn Akar bar deravɨra itim e gamima e fɨriaghɨrɨ. Eghtɨ gumazamiziba deravɨra Akar kam gɨnɨghnɨgh, egh pura Akam baragh zuamɨra okɨnɨghnɨghan kogh, bar an Akamɨn gɨn mangɨtɨ, gumazamizir kaba, God men ingangaribar amutɨ da bar deravɨram otivam.
26  Sng 34:13, 39:1, 141:3, 1 Pi 3:10 Onger Akaba 34:13; 39:1; 141:3; 1 Pita 3:10Gumazamizitaba kamaghɨn nɨghnigh suam, “E Godɨn gumazamizir bar aghuiba, egha guizbangɨra an ziam fe,” egha mɨgɨrɨgɨar aghuibar uan mɨzebar dav geir puvatɨ, kamaghɨn me uarira uarigh ifari. Ezɨ kamaghɨn men nɨghnɨzir gavgavim ko Godɨn ziam fer arazim pura bizim. 27  Ais 1:16-17, 58:6-7, Mt 25:36, Ro 12:2, 1 Jo 5:18 Aisaia 1:16-17; 58:6-7; Rom 12:2Guizbangɨn nɨghnɨzir gavgavir God Afeziamɨn damazimɨn deragha osɨmtɨziba puvatɨzim, a kamakɨn: E borir ameboghfeziaba ovengezibar akurvaghɨva, amizir odiarir men paba ovengeziba sarama akurvagh, men osɨmtɨziba ateram. Ezɨ uaghan bizir mam, e uari uan daroriba deravɨra dar ganam, eghtɨ nguazir kamɨn araziba e damutɨ e Godɨn damazimɨn mɨzeghan kogham.

1:1: Mt 13:55, Mk 6:3, Ap 15:13, Ga 1:19, 1 Pi 1:1

1:1: Matyu 13:55; Mak 6:3; Aposel 15:13; Galesia 1:19; 1 Pita 1:1

*1:1: Israelɨn 12plan anabar kaba, da Godɨn gumazamizir nguazir kamɨn bar an tibar ababanim gami.

1:2-3: Aposel 5:41; Rom 5:3-5; Hibru 10:34; 1 Pita 1:6-7; 4:13; 4:16

1:5: 1 Kin 3:9-12, Snd 2:3-6, Jo 15:7, 1 Jo 5:14-15

1:5: 1 Atriviba 3:9-12; Aghuzir Akaba 2:3-6; Jon 15:7; 1 Jon 5:14-15

1:6: Mk 11:24, 1 Ti 2:8

1:6: Mak 11:24; 1 Timoti 2:8

1:8: Je 4:8

1:8: Jems 4:8

1:9: Je 2:5

1:9: Jems 2:5

1:10: Sng 37:2, 90:5-6, 1 Ko 7:31, 1 Pi 1:24, 1 Jo 2:17

1:10: 1 Korin 7:31; 1 Jon 2:17

1:12: Snd 3:11-12, 2 Ti 4:8, Hi 12:5, Je 2:5, 1 Pi 5:4, MAA 2:10

1:12: Aghuzir Akaba 3:11-12; 2 Timoti 4:8; Hibru 12:5; Jems 2:5; 1 Pita 5:4; Akar Mogomem 2:10

1:14: Ro 7:7-10

1:14: Rom 7:7-10

1:15: Sng 7:14, Ro 5:19-21

1:15: Onger Akaba 7:14; Rom 5:19-21

1:17: Mal 3:6, Mt 7:11, Jo 3:27, Ro 11:29, 1 Ko 4:7

1:17: Malakai 3:6; Matyu 7:11; Jon 3:27; Rom 11:29; 1 Korin 4:7

1:18: Jo 1:13, Ef 1:12, Je 2:3, 1 Pi 1:23, MAA 14:4

1:18: Jon 1:13; Efesus 1:12; 1 Pita 1:23; Akar Mogomem 14:4

1:20: Snd 10:19, 17:27, Sav 5:1-2, 7:9

1:20: Aghuzir Akaba 10:19; 17:27; Fofozir Gumazim 5:1-2; 7:9

1:21: 1 Ko 15:2, Kl 3:8, Hi 2:3, 1 Pi 1:9, 2:1

1:21: 1 Korin 15:2; Kolosi 3:8; Hibru 2:3; 1 Pita 1:9; 2:1

1:22: Mt 7:21, 7:26, Lu 6:46, Ro 2:13, 1 Jo 3:7

1:22: Matyu 7:21; 7:26; Luk 6:46; Rom 2:13; 1 Jon 3:7

1:23: Lu 6:47, Je 2:14

1:23: Luk 6:47; Jems 2:14

1:25: Jo 13:17, Ro 8:2, 2 Ko 3:18, Je 2:12

1:25: Jon 13:17; Rom 8:2; 2 Korin 3:18; Jems 2:12

1:26: Sng 34:13, 39:1, 141:3, 1 Pi 3:10

1:26: Onger Akaba 34:13; 39:1; 141:3; 1 Pita 3:10

1:27: Ais 1:16-17, 58:6-7, Mt 25:36, Ro 12:2, 1 Jo 5:18

1:27: Aisaia 1:16-17; 58:6-7; Rom 12:2