2
E arazir amir vamɨran, bar gumazamizibar amuam
Lo 1:17, Snd 24:23, Mt 22:16, Ap 10:34, Je 2:9 Godɨn Araziba 1:17; Aghuzir Akaba 24:23; Matyu 22:16; Aposel 10:34; Jems 2:9Nan adarasi, ia nɨghnɨzir gavgavim en Ekiam Krais Iesusɨn iti, a bizir aghuir Godɨn Nguibamɨn itibar Ekiam. Ia gumazamizir ziaba itiba deravɨra me damu egh gumazamizir ziaba puvatɨziba akɨrim ragh me gasan markɨ. Ia amir arazir vamɨran bar me damu. Eghtɨ gumazitam kurukazir bar aghuim damigh, egh golɨn ring uan dafarim datɨgh, God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven mangam, eghtɨ gumazir onganarazim korotiar bɨbɨzibar kurukegh egh uaghan God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven mangam, eghtɨ kurukazir bar aghuim gamizir gumazim ia deravɨra a damuva, egh a mɨkɨm suam, “Aruam, nɨ izɨ dabirabir aghuir kam daperagh,” egh ia onganarazibagh amir gumazim kamaghɨn a mɨkɨm suam, “Nɨ munagh tugh,” o “Nɨ nan dagarimning boroghɨn magh vazim daperagh,” Ian arazir kam mati, ia uan nɨghnɨzibar aven igharaz darazi abɨgha men araziba tuisɨsi. Egha ia deravɨra nɨghnɨgha gumazamizibar araziba arazir vamɨran me tuisɨzir pu. Puvatɨ. Ia mati jasbar mɨn otivigha nɨghnɨzir bar kurabar gumazamiziba tuisɨsi.
Mt 5:3, Jo 7:48, 1 Ko 1:26-28, 1 Ti 6:18, 2 Ti 4:8 Matyu 5:3; Jon 7:48; 1 Korin 1:26-28; 1 Timoti 6:18Nan adarasi, ia oragh. Nguazimɨn itir gumazamizibar damazibar itir gumazamizir onganaraziba, gumazamizir kaba God me amɨsevegha ghaze, me nɨghnɨzir gavgavimɨn arazimɨn iti. A fomɨra gumazamizir bar a gifongeziba bagha akam akɨra ghaze, a bar me gativagh men ganam. Kamaghɨn a gumazamizir onganarazir kaba mɨsevegha ghaze, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. Ap 13:50, 18:12, 1 Ko 11:22, Je 5:6 Aposel 13:50; 18:12; 1 Korin 11:22Ezɨ ia akar aghumsɨziba onganarazibagh anɨdi. Ia nɨghnɨgh! Tina ia dɨkabɨra egha osɨmtɨziba ia garɨsi, egha ia mɨkɨrvagha kotiabar zui? Kar gumazamizir dagɨaba bar izɨvaziba arazir kabagh ami. Ezɨ God Iesusɨn ziar aghuim ia gatɨ, ezɨ tina ziar aghuir kam gasɨghasɨsi? Dagɨar avɨriba itir gumazamizir kabara.
Wkp 19:18, Mt 19:19, 22:39, Ro 13:8-9, Ga 5:14 Ofa Gami 19:18; Matyu 19:19; 22:39; Rom 13:8-9; Galesia 5:14God en atrivir ekiam, egha an Akɨnafarimɨn an akar ekiar mam e ganɨga ghaze, “Nɨ uabɨra uabɨ gifongezɨ moghɨn, gumazamizir igharazibagh ifongegh.” Egh ia akar kam guizbangɨra a baragh an gɨn mangɨ, kamaghɨn ia arazir aghuim damuam. Lo 1:17 Godɨn Araziba 1:17Ezɨ ia arazir aghuim gumazamizir mabagh amua egha gumazamizir igharaziba akɨrim me gasara, kamaghɨn ia arazir kuram gami. Ezɨ Moses Osirizir Araziba kamaghɨn ia mɨgei, ia an akamɨn gɨn zuir puvatɨ. 10  Lo 27:26, Mt 5:19, Ga 3:10 Godɨn Araziba 27:26; Matyu 5:19; Galesia 3:10Eghtɨ ian tina Moses Osirizir Araziba bar dar gɨn mangɨva, egh arazir vamɨra abighɨva, kamaghɨn an arazir kuram gami. A mati gumazim o amizir Moses Osirizir Araziba bar da bɨghizim. 11  Kis 20:13-14, Lo 5:17-18, Ro 13:9 Ua Me Ini 20:13-14; Godɨn Araziba 5:17-18; Rom 13:9E fo, God kamaghɨn mɨgei, “Ia poroghamiba uari bakeir arazim damuan markɨ.” Egha a uaghan kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazamizibav soghtɨma me arɨmɨghiran markɨ.” Eghtɨ ia poroghamiba uari bakeir arazim damuan koghɨva, egh ia gumazitam mɨsueghtɨ an aremegham, kamaghɨn ia Moses Osirizir Araziba abɨzir gumazamizibar otifi.
12  Ga 6:2, Je 1:25-26, 1 Pi 2:16 Galesia 6:2; Jems 1:25-26; 1 Pita 2:16Ia fo, Godɨn Arazim en arazir kuramɨn gavgavim a gɨvagham, eghɨva e damutɨ e fɨrighɨrɨgham. Egh gɨn God uan arazir kam gɨnɨghnɨghɨva egh en araziba tuisɨgham. Kamaghɨn, ia gumazamizir Godɨn Arazimɨn apengan itibar akaba ko araziba zurara dar amu. 13  Snd 21:13, Mt 5:7, 18:32-35, 25:41-42, 1 Jo 4:17-19 Aghuzir Akaba 21:13; Matyu 5:7; 18:32-35; 25:41-42E fo, gumazamiziba igharaz darazir apangkuvan koghtɨ, God kotiamɨn me tuisɨghamin dughiamɨn, God uaghan men apangkuvighan kogham. Ezɨ gumazim o amizim igharaz darazir apangkufi, God kotiamɨn a tuisɨghamin dughiamɨn a Godɨn apangkuvimɨn ganam.
Nɨghnɨzir gavgavim arazir aghuim sara zuir puvatɨ, a pura bizim
14  Mt 7:21, 7:26, Je 1:23 Matyu 7:21; 7:26; Jems 1:23Nan adarasi, gumazitam o amizitam suam, “Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti,” egha an arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn an nɨghnɨzir gavgavim pura bizim. An nɨghnɨzir gavgavir kam ti an akuragham, o puvatɨgham? Bar puvatɨ. 15  Jop 31:19-20, Lu 3:11, 1 Jo 3:17 Jop 31:19-20; Luk 3:11; 1 Jon 3:17Ezɨ Kraisɨn adarazir aveghbuatam o buaramizitam, korotiaba ko dagheba puvatɨ, 16 eghtɨ ian tav kamaghɨn a mɨkɨm suam, “Nɨ navir amɨrizimɨn ikɨ. Nɨ mangɨva inim ikeghɨva uan mɨkarzim avaragh. Egh mangɨ dagher avɨribar amɨva egh navim izɨfagh.” Eghtɨ akar kam manmaghɨn an akuragham? Ia uari korotiaba ko dagheba an akurvaghtɨma a deravɨra ikiam. 17  Je 2:20, 2:26 Jems 2:20; 2:26Ezɨ nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim uaghan kamaghɨra ghu. Nɨghnɨzir gavgavim pura ikia, egha arazir aghuiba sara zuir puvatɨ, egha nɨghnɨzir gavgavir kam, an aremezɨ moghɨn iti.
18  Ga 5:6, Je 3:13 Galesia 5:6; Jems 3:13Tav kamaghɨn mɨkɨmam, “Gumazamizir maba nɨghnɨzir gavgaviba iti, ezɨ gumazamizir igharaziba arazir aghuibagh ami.” Kɨ kamaghɨn nɨn akam ikaragham, “Nɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia egha arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn kɨ manmaghɨn nɨn nɨghnɨzir gavgavim gɨfogham? Kɨ arazir aghuibar amuam, eghtɨ arazir kabara nan nɨghnɨzir gavgavim nɨn akagham.” 19  Mt 8:29, Lu 4:34, Ap 16:17 Matyu 8:29; Luk 4:34; Aposel 16:17Nɨ nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn ikia ghaze, “Godɨn vamɨra iti.” A dera. Duar kuraba uaghan nɨghnɨzir gavgavir kam ikia, egha agoa atiati.
20 Nɨ gumazamizir onganiba! Ia nɨghnɨzir gavgavimra ikiava egha arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn ian nɨghnɨzir gavgavim a pura bizim. Ia ti akar kamɨn mɨngarim gɨfoghasa, o? Ia oragh. 21  Stt 22:1-14 Jenesis 22:1-14Fomɨra en ovavim Abraham uan otarim Aisak isa ofa gamir dakozimɨn anetɨgha Godɨn ofa gami moghɨn a gami. Ezɨ dughiar kamɨn God an arazimɨn ganigha egha Abraham mɨgɨa ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. 22  Hi 11:17-18 Hibru 11:17-18Ia bizir kam gɨnɨghnɨgh. Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavim ko an arazir aghuim voroghɨra ghu. Ezɨ arazir aghuir kam bar an nɨghnɨzir gavgavim gamima a guizbangɨra gavgafi. 23  Stt 15:6, 2 Sto 20:7, Ais 41:8, Ro 4:3, 4:9, 4:22, Ga 3:6 Jenesis 15:6; 2 Eghaghaniba 20:7; Aisaia 41:8; Rom 4:3; 4:9; 4:22; Galesia 3:6Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, God an nɨghnɨzir gavgavim bagha a dɨbora ghaze, nɨ nan damazimɨn dera.” Egha God kamaghɨn a dɨbori, “Nan roroam.” Ezɨ akar kamɨn mɨngarim, God a gamizɨma me Akɨnafarimɨn an osiri, Abraham uan otarim Aisak gamizir dughiamɨn arazir kam, a bar azenan oto. 24 Ezɨ datɨrɨghɨn ia fo, gumazitam pura nɨghnɨzir gavgavim iti, God, “gumazir Godɨn damazimɨn derazim,” a dɨborir pu. Bar puvatɨ. A gumazir arazir aghuim gamim gɨnɨghnɨgha, egha nɨghnɨzir gavgavimra gɨnɨghnɨzir puvatɨ, egha bizir kam bagha God a dɨbora ghaze, a nan damazimɨn dera.
25  Jos 2:1-21, Hi 11:31 Josua 2:1-21; Hibru 11:31Ezɨ tuavir kamra, arazir kurabagh amir amizim Rahap, moga garir gumazir Josua amadazimningɨn akuragha aning amadazɨma aning tuavir igharazimɨn ghu. Kamaghɨn amizɨma God amizir kam mɨgɨa ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. 26  Je 2:17 Jems 2:17E fo, gumazimɨn mɨkarzim duam an aven itir puvatɨ, an aremegha gɨfa. Kamaghɨra, gumazim nɨghnɨzir gavgavim ikia, egha arazir aghuibagh amir puvatɨ, gumazir kamɨn nɨghnɨzir gavgavim aremezɨ moghɨn iti.

2:1: Lo 1:17, Snd 24:23, Mt 22:16, Ap 10:34, Je 2:9

2:1: Godɨn Araziba 1:17; Aghuzir Akaba 24:23; Matyu 22:16; Aposel 10:34; Jems 2:9

2:5: Mt 5:3, Jo 7:48, 1 Ko 1:26-28, 1 Ti 6:18, 2 Ti 4:8

2:5: Matyu 5:3; Jon 7:48; 1 Korin 1:26-28; 1 Timoti 6:18

2:6: Ap 13:50, 18:12, 1 Ko 11:22, Je 5:6

2:6: Aposel 13:50; 18:12; 1 Korin 11:22

2:8: Wkp 19:18, Mt 19:19, 22:39, Ro 13:8-9, Ga 5:14

2:8: Ofa Gami 19:18; Matyu 19:19; 22:39; Rom 13:8-9; Galesia 5:14

2:9: Lo 1:17

2:9: Godɨn Araziba 1:17

2:10: Lo 27:26, Mt 5:19, Ga 3:10

2:10: Godɨn Araziba 27:26; Matyu 5:19; Galesia 3:10

2:11: Kis 20:13-14, Lo 5:17-18, Ro 13:9

2:11: Ua Me Ini 20:13-14; Godɨn Araziba 5:17-18; Rom 13:9

2:12: Ga 6:2, Je 1:25-26, 1 Pi 2:16

2:12: Galesia 6:2; Jems 1:25-26; 1 Pita 2:16

2:13: Snd 21:13, Mt 5:7, 18:32-35, 25:41-42, 1 Jo 4:17-19

2:13: Aghuzir Akaba 21:13; Matyu 5:7; 18:32-35; 25:41-42

2:14: Mt 7:21, 7:26, Je 1:23

2:14: Matyu 7:21; 7:26; Jems 1:23

2:15: Jop 31:19-20, Lu 3:11, 1 Jo 3:17

2:15: Jop 31:19-20; Luk 3:11; 1 Jon 3:17

2:17: Je 2:20, 2:26

2:17: Jems 2:20; 2:26

2:18: Ga 5:6, Je 3:13

2:18: Galesia 5:6; Jems 3:13

2:19: Mt 8:29, Lu 4:34, Ap 16:17

2:19: Matyu 8:29; Luk 4:34; Aposel 16:17

2:21: Stt 22:1-14

2:21: Jenesis 22:1-14

2:22: Hi 11:17-18

2:22: Hibru 11:17-18

2:23: Stt 15:6, 2 Sto 20:7, Ais 41:8, Ro 4:3, 4:9, 4:22, Ga 3:6

2:23: Jenesis 15:6; 2 Eghaghaniba 20:7; Aisaia 41:8; Rom 4:3; 4:9; 4:22; Galesia 3:6

2:25: Jos 2:1-21, Hi 11:31

2:25: Josua 2:1-21; Hibru 11:31

2:26: Je 2:17

2:26: Jems 2:17