8
Israelia asebar ziaba fema, God me isa kot gatɨ
Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia mɨdorozim damusɨ sɨgham givi.
Apaniba atamra izɨ nan Dɨpenim mɨsoghasava ami,
mati kuarazir isam asɨzim iniasa zuamɨra mɨghegha nguazimɨn izaghiri.
Guizbangɨra, nan gumazamiziba Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kɨ me ko amizim abɨki,
egha nan akam batoke.
Israelia nan dɨa ghaze,
‘Nɨ en God, e nɨ gɨfo!’
Ezɨ puvatɨ, me arazir aghuim ataki.
Kamaghɨn amizɨ, apaniba men agɨntɨgham.
 
“Nan gumazamiziba gumazir dapaniba amɨsevima,
kɨ men amamangarɨzir puvatɨ.
Me uan silva ko golba isa uari bagha marvir guabar ingari.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ gumazamizir kabagh asɨghasigham.
O Samariaba, kɨ ian golɨn bulmakaun marvir guar kam bar an aghua.
Kamaghɨn, kɨ bar ian anɨngaghe.
Kɨ kamaghɨn ifonge, me uan arazir kurar kam zuamɨram anetakigh.
Ezɨ ti puvatɨgham.
Israelian ingangarir gumazir mam marvir guar kamɨn ingari.
Bizir kam, a God puvatɨ, a pura nedazir kɨnim.
Bar guizbangɨra, kɨ bulmakaun kam abɨghɨrarightɨ,
a pura mɨnezir kɨnimɨn otogham.
Aghuzir Akaba 22:8; Hosea 7:9; 10:12-13Men arazir kuram, mati pura amɨnir muziarim,
eghtɨ arazir kurar kamra, gumazamizibagh asɨghasɨgham,
mati amɨnir ekiam iza gumazamizibagh asɨghasɨsi.
Egha mati witɨn azenir dagheba mɨsevir puvatɨzim,
ezɨ bretbar ingaramin witba puvatɨ.
Eghtɨ witɨn kurar kam dagher bar muziariba mɨseveghtɨ,
kantrin igharazimɨn gumazamizibara izɨ dar amam.
Israelia ua derazir puvatɨ.
Me kantrin igharazibar mɨraram oto.
Datɨrɨghɨn me mati nguazir mɨnem bɨki,
egh me ua nan ingangarim damuan kogham.
Me donkin atiabar mɨn puvɨra akaba batosi,
egha uan ifongiabar gɨn zui.
Egha uarir akurvaghasa Asiriaba bagha ghua men azangsɨsi.
Egha me uarir akurvaghasa kantrin igharazibar atrivibagh iveza me apezeperi.
10 Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ bar me akuvagh
pazɨ me damuam.
Dughiar ovezimɨn, Asirian atrivim bar me abɨnigh,
egh osɨmtɨzir ekiar bar kuram me darɨgham.
Eghtɨ gɨn me avɨrasemeghan kogham.
 
11 “Efraimia arazir kuraba gɨn amadir ofa damuasa,
ofa gamir dakozir avɨribar ingari.
Ezɨ ofan kaba derazir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, me arazir kurar avɨrim gamuavɨra iti.
12 Kɨ men sure damuasa uan arazir avɨriba osiri.
Ezɨ me arazir kabar garima, da mati ikɨzir igharazibar arazir igharagha gariba.
Egha me dar gɨn zuir puvatɨ.
13 Me ofan avɨribagh amua ofa gamir asɨzibar tuziba api.
Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ofan kabagh ifongezir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ datɨrɨghɨn men arazir kurabagh inɨrɨgh,
ivezir kuram isɨ me danɨngam.
Kɨ me amadaghtɨ, me mangɨ
ua Isipɨn kantrin otogh kalabuziabar mɨn ikiam.
 
14  Aisaia 17:10; Jeremaia 17:27; Amos 2:5“Israelia ghaze, atriviba ti men akurvaghamin gavgaviba itima,
me atrivibar dɨpenibar ingari.
Bar guizbangɨra, kɨ God, kɨ gumazamizibar ingari.
Ezɨ me bizir kam gɨn amada.
Judaba uaghan osɨmtɨzir kamra iti,
me dɨvazir gavgaviba itir nguibar ekiabar ingari.
Egha ghaze, me deravɨra ikiam.
Ezɨ puvatɨ, kɨ avim amadaghtɨ,
a izɨ nguibar ekiar kaba ko atrivibar dɨpenibar isigham.”

8:7: Aghuzir Akaba 22:8; Hosea 7:9; 10:12-13

8:14: Aisaia 17:10; Jeremaia 17:27; Amos 2:5