7
“Kɨ Israelia damutɨ me ua deraghasa ifonge. Ezɨ puvatɨ.
Kɨ Efraimian arazir kurabar garima, da azenara otifi.
Kɨ Samarian nguibar ekiamɨn gumazamizibar bizir kurar me amibar gari.
Me uari uarigh ifara dɨpeniba akara biziba okei.
Ezɨ men okoruar kurar maba
nguibar ekiamɨn tuavibar gumazamizibar biziba pura da isi.
Onger Akaba 9:16; 90:8; Jeremaia 17:1Kɨ men arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. Puvatɨgham.
Ezɨ me bizir kam gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Men arazir kuram me avara,
ezɨ kɨ zurara men arazir kurar kamra gari.”
Me arazir kuram damuasa akam akɨri
Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Gumazamizir maba tintinimɨn arazir kurabar amuasa akam akɨri,
egha atrivim ko an gumazir dapaniba apezepera me gifari.
Me bar poroghamiba tintinibar uari bakɨa uari koma akuir gumazamiziba.
Men navir averiaba arazir kam bagha isi, mati bret tuamin danganimɨn mɨn iti.
Bretba tuer gumazim avim atɨzɨ a isi, egh aneteghtɨ a ikɨtɨ bret buigham.
Bret buigh gɨvaghtɨ, an avim giveraghtɨ a dafogh isi bar ekevegham.
Men arazim a kamaghɨn zui.
Atrivim isar ekiam gamir dughiamɨn, a uan gumazir dapaniba ko,
me wainɨn dɨpar bar avɨriba ame.
Egha me bar onganigha arazir onganibagh amua,
dɨbovir gumaziba ko arazir kuram damuamin akam mɨsosi.
Men nɨghnɨzir me bizir kuram damuasa amim,
mati bret tuer danganimɨn mɨn fei.
Ezɨ dɨmagarimɨn gumazir danganir kamɨn bretba tuem, an akui,
egha me mati avivkɨabar mɨn isi, ezɨ mɨgharimram otifi.
Egha mɨzarazimɨn da bar puvɨra isi.* Akar kam, gumazir maba amizir bizibagh eghari. Ezɨ e datɨrɨghɨn fozir puvatɨ, bizir manamra dughiar kamɨn oto. Vezɨn kamɨn aven, “gumazir danganir kamɨn bretba tuem,” a gumazir kabar gumazir dapanimɨn akar isɨn zuim gami.
 
Onger Akaba 14:4; Aisaia 9:13; Hosea 7:16; Sefanaia 1:6“Me bret tuamin danganimɨn mɨn puvɨra anɨngaghegha,
gumazir dapaniba ko atriviba vaghvagha me mɨsoghezɨ me ariaghire.
Men arazir kurar kam men kantrin aven itima,
ezɨ gumazitam nan dia na ko mɨgeir puvatɨ.”
Israelia ghaze, kantrin igharaziba men akurvagham
Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Efraimia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ko porogha men arazibar gɨn zui,
mati amizim bretɨn ingarasa plaua ko olivɨn borem isa da verevere.
Kamaghɨn amizɨ, men araziba derazir puvatɨ,
mati bret deragha isizir puvatɨ.
Aisaia 1:7; Hosea 4:6Israelia kantrin igharaziba ko pozir arazir kam, a men gavgavim abɨragha gɨfa,
ezɨ me bizir kam gɨfozir puvatɨ.
Me mati gumazir ghurir apanim, ua gavgaviba puvatɨ,
egha me uaghan bizir kam gɨfozir puvatɨ.
10  Hosea 5:4-5; 7:7; 7:14Israelian arazir akaba batozim me isa kot gatɨ.
Ezɨ me navim gɨrazir puvatɨ,
egha Ikiavɨra Itir God, men God, me uam a bagha izir puvatɨ.
Bizir kurar avɨriba me batozɨ,
me God baghavɨra ikian aghua.
11 Efraimia, mati kuarazir onganir mam, egha tintinimɨn uari akuri.
Faragha me akurvazim bagha Isipɨn azara,
egha gɨn me akurvazim bagha uaghan ivemara Asiriaba bagha ghue.
12 Egh dughiar me mɨghɨ mangamimɨn,
kɨ uan iver ekiam pɨn aneguragh men suigham.
Me arazir kuram damusɨ uari akuvtɨ,
kɨ zuamɨra ivezir kuram me danɨngam.
 
13 “Mevzika! Me bar ikuvigham.
Me na ategha gɨfa, egha nan akam batosi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ me gasɨghasigham.
Kɨ faragha men akurvaghasava amima,
me nan moga na gifari.
14 Me ifara na ko mɨgei, egha gumazir na gɨfozir puvatɨzibar mɨn
uan mɨsiabar irav ikia puv arai.
Me dagheba ko wainɨn dɨpaba iniasa uan asebar deir dughiabar,
me tintinimɨn uan mɨkarzibar ghori,
mati na gɨfozir puvatɨzir gumazamiziba.
Me akɨrim na gasa puvɨra nan akaba batosi. Hibrun akam, deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
15 Guizbangɨra, kɨrara men akurazɨ, me ekevegha gavgafi.
Egha me arazir kuramɨn na damuasa akam akɨri.
16 Osɨmtɨzibar dughiabar, me uarir akurvaghasa na bagh izir pu.
Puvatɨ, me aser gavgaviba puvatɨziba baghavɨra zui.
Me paza zuir tuavir kam, a mati barir pir kuram.
Men gumazir dapaniba uari fa ghaze,
me gavgavim ikia uari uan apaniba mɨdorozimɨn me abɨnigham.
Ezɨ puvatɨ. Me mɨdorozimɨn aven arɨmɨghiregham,
eghtɨ Isipia puvɨra men ingaravakam.”

7:2: Onger Akaba 9:16; 90:8; Jeremaia 17:1

*7:6: Akar kam, gumazir maba amizir bizibagh eghari. Ezɨ e datɨrɨghɨn fozir puvatɨ, bizir manamra dughiar kamɨn oto. Vezɨn kamɨn aven, “gumazir danganir kamɨn bretba tuem,” a gumazir kabar gumazir dapanimɨn akar isɨn zuim gami.

7:7: Onger Akaba 14:4; Aisaia 9:13; Hosea 7:16; Sefanaia 1:6

7:9: Aisaia 1:7; Hosea 4:6

7:10: Hosea 5:4-5; 7:7; 7:14

7:14: Hibrun akam, deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.