6
Gumazamiziba guizɨn navim gɨrazir puvatɨgha ghaze, me ti ua Ikiavɨra Itir God bagh mangam
Godɨn Araziba 32:39; 1 Samuel 2:6; Jeremaia 30:17Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn mɨgei:
 
“Aria, e uamategh Ikiavɨra Itir God bagh mangam.
An e abɨagharigha gɨfa, egh a ti e damutɨ, e ua deravɨram otogham.
An e mɨsoghezɨ duaba e batifi,
egh a duar kaba ua da ikegham.
Dughiar pumuning o pumuning ko mɨkezim mangɨ gɨvaghtɨ,
an e damutɨ e ghuamaghegham.
A ti uam e feghtɨ,
e an damazimɨn deravɨra ikiam.
2 Samuel 23:4; Onger Akaba 72:6E Ikiavɨra Itir God gɨfoghsɨ, bar puvɨra ingaram.
E fo, mɨzarazibar, aruem zuraram anadi.
E fo, aruem garir dughiaba gɨvaghtɨ, amozir dughiabar, amoziba nguazim giri.
Kamaghɨra, e fo, Ikiavɨra Itir God izɨva deravɨra e damuam.”
Ikiavɨra Itir God gumazamizibar mɨgɨrɨgɨaba ikarvasi
Ezɨ Ikiavɨra Itir God men akam ikaragha ghaze:
 
“Ia Israelia ko Judaba, kɨ manmaghɨn ia damuam?
Ia na gifongezir arazim, a zuamɨra gɨfa.
Mati mɨzarazimɨn ghuariam a zuamɨrama asigha ghuavanabogha puvatɨ.
Egha uaghan mati ghuariar dɨpam dadabagh irezɨ,
aruem anadi da zuamɨra mɨsigha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ uan akam akunasa, akam inigha izir gumaziba amangi.
Eghtɨ me akam ia mɨkɨntɨ, akar kaba ian arazir kuraba tuisɨgh
osɨmtɨzir ekiam ia danɨngam.
Bizir ia damuasa kɨ ifongezim, ia a baregha a gɨfogha gɨfa.
Bizir kam, azenimra ikia kamaghɨn iti:
1 Samuel 15:22; Jeremaia 22:16; Maika 6:8; Matyu 9:13; 12:7; Jon 17:3Guizbangɨra, Kɨ apangkuvir arazim gifonge,
kɨ ofan kɨnibagh ifongezir puvatɨ.
Ia zurara ofan bar isia mɨghɨribagh ami, ezɨ kɨ dar aghua.
Kɨ bizir kam bagha bar ifonge, a kamakɨn,
ia deraghvɨra na gɨfogh nan akamɨn gɨn mangɨ.
 
“Gumazamizir kaba, bar faraghavɨra otozir gumazim Adamɨn mɨn ikia,
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kɨ me ko amizim abɨki.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Me zuamɨra akɨrim ragha na gasara.
Arazir kurabagh amir gumazamiziba ko gumazibav sozi me ariaghirir gumazamiziba,
me Gileatɨn nguibar ekiam gizɨfa.
Ofa gamir gumazibar okoruaba mati okɨmakɨar gumaziba tuavir mɨriabar uari akuva,
moga gumazibagh asɨghasɨgha, men biziba okei.
Egha tuavir Sekemɨn nguibar ekiamɨn zuimɨn,
me gumazamizir Godɨn ziam fasa zuibav sozi, me ariaghiri.
Me gumazir bar kuraba.
10 Kɨ arazir bar kurar mamɨn garima, a Israelɨn otifi.
Nan gumazamiziba asebar ziaba fava egha nan damazimɨn bar mɨze.
Efraimian arazir kam mati, gumazir ghua tuavir amiziba ko akuim.
 
11 “O Judaba, ia uakan, kɨ ia amizir araziba bagh ian anɨngaghamin dughiam ginabagha gɨfa,
eghtɨ ia ivezir kuram iniam, mati gumazim uan azenimɨn dagheba asi.
Egh gɨn, kɨ uan gumazamizibar amutɨ,
me ua deraghvɨra ikiam.”
 

6:1: Godɨn Araziba 32:39; 1 Samuel 2:6; Jeremaia 30:17

6:3: 2 Samuel 23:4; Onger Akaba 72:6

6:6: 1 Samuel 15:22; Jeremaia 22:16; Maika 6:8; Matyu 9:13; 12:7; Jon 17:3

*6:7: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.