5
1-2 “O ofa gamir gumaziba, ia akar kam baragh.
Ia Israelia, deravɨra kuaribar arigh nan akam baragh.
Ia atrivimɨn adarasi, ia oragh.
Ia kotɨn aven tughtɨ, kɨ deravɨra ian osɨmtɨziba tuisɨgham.
Kɨ fo, ia ofa gamir gumaziba azuazimɨn mɨn gumazamizibagh ifarava me gekua,
Mispan nguibam ko Taborɨn Mɨghsɨamɨn asebar ziaba fe.
Kamaghɨn amizɨ, ia gumazamizir avɨribar nɨghnɨzibar suirazɨ,
me okam nɨghnɨsi.
Ia mati asɨzir atiabar suizir mozibar mɨn iti.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ivezir kuram isɨ bar ia danɨngam.
Ia Efraimia ko Israelia, kɨ ian arazibagh fo.
Ia manmaghɨn nan modogham?
Ia nan gɨn zuir puvatɨ, egha ia bar nan damazimɨn mɨze,
mati amizir tintinimɨn gumaziba koma akuim.”
Israelia ua Ikiavɨra Itir God bativan kogham
Israelia uan God ategha asebar ziaba fema,
men arazir kam tuavir amizimɨn arazibar mɨn iti.
Arazir kam me gativagha, pamten men nɨghnɨziba ikiagharɨsi,
eghtɨ me uamategh uan God bagh izeghan kogham.
Israelian arazir uari fem, a me isa kot gatɨ.
Israelia ko Efraimian arazir kuramra me gamima me asaghporaghire.
Ezɨ Judaba uaghan me ko ire.
Aisaia 1:15; Jeremaia 14:12; Esekiel 8:6; Maika 6:6-7Ikiavɨra Itir God me ategha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, me sipsipba ko bulmakauba inigha a bagha iza, an ofa damuasava ami.
Mevzika, me uam a batoghan kogham.
Bar guizbangɨra, me Ikiavɨra Itir God ategha gɨfa,
mati amizim uan pam ataki, egha tintinimɨn gumaziba koma akua men boriba bate.
Ezɨ men boriba kamaghɨn fozir puvatɨ, Godra guizɨn men afeziam.
Kɨran oveghangɨn iakɨnir igiamɨn dughiamɨn, apaniba izɨ,
me gasɨghasɨgh men nguazim saram asɨghasigham.
Judaba ko Israelia uariv sosi
Ia Gibean gumaziba, ko Raman gumaziba, ko Betelɨn gumaziba ko Benjaminɨn anabamɨn gumaziba,
ia bar sɨghabagh ivi.
Ia pamten dɨmɨva ivemar mangɨ mɨdorozim damu.
Dughiar kamra ia Efraimia bar ikuvigham.
Kɨ ia mɨgei, guizbangɨra, bizir kam kɨ mɨkemezɨ moghɨn,
a Israelɨn anababar tongɨn otogham.
 
10 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia oragh. Judan gumazir dapaniba,
mati gumaziba gumazir igharazimɨn nguazir otevim okɨmasa nguazir mɨtaghniabagh sɨvaghsɨvasi.
Kɨ men arazir kurar kam bangɨn men anɨngaghegh me gasɨghasigham,
mati aperiam otogha bizibagh asɨghasɨsi.
11 Efraimia uan atrivimɨn akar gavgavimɨn gɨn ghua marvir guar kɨnibar ziaba fe.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ kotɨn aven me tuisɨgh ivezir kuram me danɨngɨva me dɨkabɨnam.
12 Kamaghɨra, kɨ Efraimia ko Judaba vɨrara me gasɨghasigham,
mati apizir bizibagh asɨghasɨzim.
 
13 “Efraimia uarir gara fo, me puv arei.
Ezɨ Judaba uari uan duar ekiabar gari.
Egha me dɨkavigha kantri Asirian ghua uarir akurvaghasa atrivir ekiam gakaghora an azangsɨsi.
Ezɨ Asirian atrivim men arɨmariabagh amima, me ghuamazir puvatɨ.
A men duabagh amima, da ua aguir puvatɨ.
14 Kɨ datɨrɨghɨn bar gavgavigh laionɨn gavgavimɨn mɨn otogh
Efraimia ko Judabav sogham.
Kɨ uabɨ tintinimɨn me abɨghɨrarigh me kurvagh mangɨtɨ,
gumazitam men akuraghan kogham.
 
15  Onger Akaba 50:15; Aisaia 64:7-9; Jeremaia 2:27; 3:13-14“Kɨ uan gumazamiziba ategh uamategh uan nguibamɨn mangam.
Eghtɨ me uarira ikɨ uan arazir kurabar ivezir kuram ini mangɨtɨ, mɨzazir kam gɨvaghamin dughiam otogham.
Me uan arazir kurabar ikarvazim bagh ivezir kuram ko mɨzazim iniam,
egh gɨn me uamategh na bagh izɨ na buriam.
Me pazɨ uari baregh,
egh gɨn me ua na baghvɨra izam.”

5:6: Aisaia 1:15; Jeremaia 14:12; Esekiel 8:6; Maika 6:6-7

5:15: Onger Akaba 50:15; Aisaia 64:7-9; Jeremaia 2:27; 3:13-14