Hosea Godɨn anɨngagharimɨn gun Israelia mɨgei
4
(Sapta 4--13)
Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨam isa Israelia gasi
Kantrin kamɨn itir gumazamiziba, Ikiavɨra Itir God mati kotɨn aven kamaghɨn mɨgɨrɨgɨam me gasi:
 
“O Israelia, ia Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh!
A kamaghɨn ia mɨgei,
‘Kantrin kamɨn gumazamiziba guizɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ.
Egha gumazamizir igharazibagh ifongezir puvatɨ.
Me kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, kɨ men God.
Me akar kurabar gumazamizibav gei.
Me uarigh ifarava,
gumazamizibav sozi me ariaghiri,
egha igharazibar biziba okɨava,
egha poroghamiba uari bakeir arazim gami.
Me arazir kurar avɨrim saram ami,
egha gumazamizibav suagharɨgha ghuavɨra iti.
Ezɨ arazir kam bar ekevegha ghuavɨra iti.
Kamaghɨn amizɨ, nguazir kam osɨmtɨzim ikia mɨsigham.
Ezɨ nguazimɨn itir gumazamiziba, ko an itir biziba bar,
kar asɨziba ko, kuaraziba, ko, osiriba, da bar arɨmɨghiregham.’ ”
Ikiavɨra Itir God akam ofa gamir gumazibagh asi
Egha Ikiavɨra Itir God mati kotɨn aven ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Gumazitam akam gumazamizibagh asan kogham. Markiam.
Ia ofa gamir gumaziba, arazir kurar kamɨn mɨngarim a ian iti.
Ezɨ gumazamiziba mɨgɨrɨgɨam ian iti.
Ia zurara ingangarim gamua, deraghavɨra ingarir puvatɨgha asaghporavɨra iti.
Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan kamaghɨram ami.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ Israel gasɨghasigham,
a mati ian amebam.
Aisaia 5:13Nan gumazamiziba nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, me ikuvigham.
Ia ofa gamir gumaziba uaghan, nan gɨn zuir puvatɨ, egha nan fofozim batuegha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia batuegham.
Egh ian otariba ateghtɨ,
me nan ofa gamir gumazibar ikian kogham.
 
1 Samuel 2:30; Hosea 13:6; Malakai 2:9; Filipai 3:19“Ia ofa gamir gumaziba bar avɨraseme,
egha kamaghɨn ia arazir kurar avɨrim gami.
Ia datɨrɨghɨn ziar ekiaba iti.
Eghtɨ kɨ ia abɨraghtɨ, ia bar aghumsigham.
Nan gumazamizibar arazir kuraba mati ian daghem.
Kamaghɨn amizɨ, me arazir kurabar amuvɨra ikiasa ia bar ifonge.
Kɨ pazɨ gumazamizibar amightɨ, me ikuvigham.
Eghtɨ ia ofa gamir gumaziba, men mɨrara ikuvigham.
Kɨ ian arazir kurar ia amiziba ikarvagh pazɨ ia damuam.
10 Ia akɨrim ragha Ikiavɨra Itir God gasaragha pura asebar gɨn zui.
Kamaghɨn amizɨ, ia dagher aghuibar amɨva, egh izɨvaghan kogham.
Ia borir avɨriba inisɨ, asebar ziaba fɨva,
poroghamiba uari bakeir arazim damuva,
egh ia boriba puvatɨgh kamaghɨra ikiam.”
Ikiavɨra Itir God gumazamizir asebar ziaba febar anɨngaghe
11 Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Wainɨn dɨpaba apir arazim ko, tuavir amiziba ko, akuir araziba,
nan gumazamizibar nɨghnɨzibagh amizɨ,
me onganigha, deraghavɨra nɨghnɨzir puvatɨ.
12 Egha me akar mogomeba azenim darɨghasa,
pura ter otevibar ingarizir marvir guabar azangsɨsi.
Me ghaze, ter otevir kaba,
bizir me foghasa ifongezibar gun me mɨkɨmam.
Me na ategha gɨfa, egha asebar gɨn zui,
mati amizir mam tintinimɨn gumaziba koma akui.
13 Me mɨghsɨabar orazibar ghuavanaga ofabagh ami.
Pɨn itir temer kabar apengan dughuazir orangtɨzim iti.
Kamaghɨn amizɨ, me temer ekiabar apengan ikia ofan mɨgharir mughuriar aghuim zuibagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, ian guiviba tuavimɨn amizibar mɨn tintinimɨn gumaziba koma akui.
Ezɨ ian otaribar amuiba poroghamiba uari bakeir arazim gami.
 
14 “Ia uari uaghan asebar ziaba fer dɨpenibar itir, tuavimɨn amizibar gɨn arui.
Egha ia me ko ikiava me ko asebar ofa gami.
Ezɨ kamaghɨn kɨ ian guiviba ko, ian otaribar amuibar arazir kuraba ikaraghan kogham.
Egha kɨ bighavɨra kamaghɨn ia mɨgei,
‘Ia gumazamizir nɨghnɨzir aghuariba puvatɨziba, ia ikuvigham.’
 
15 “Ia Israelian gumazamiziba mati amizim tintinimɨn gumaziba koma akui, egha ia na ategha gɨfa.
Ia deraghvɨra ganigh, ia Judan gumazamizibar amamangatɨghtɨ,
me ian mɨn arazir kamra damigh uaghan osɨmtɨzim ikiam.
Ia Gilgal ko, Betelɨn mangɨ ofabar amuan markɨ.
Ia aningɨn mangɨtɨ, aning uaghan nguibar kuramningɨn mɨn otogham.
Egh ia nguibar kamningɨn ikɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Zurara Itimɨn akakagh
nan ziamɨn akar dɨkɨrɨzibar amuan markɨ.
16 Israelian dapaniba bar gavgafi, mati bulmakaun amebar igiar akaba batoziba.
Me ghaze, Ikiavɨra Itir God me geghuvam,
mati sipsipbagh eghuvir gumazim uan sipsipɨn nguzibagh eghufi.
Kɨ garima, me puv akaba batosi,
eghtɨ kɨ manmaghɨn me geghuvam?
Ti puvatɨgham!
17 Efraimia bar uari isa asebagh anigha dar gɨn zui.
Markɨ, ia me ateghtɨ me mar uan ifongiabar gɨn mangɨ.
18 Men gumazir aruaba aghumsɨzir arazim bar a gifonge.
Kamaghɨn amizɨ, me wainɨn avɨriba apava ongani,
egha gɨn me poroghamiba uari bakeir arazim tintinimɨn a gami.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
19 Ia oragh! Kɨ amɨnir gavgavim bizibagh ivai da zui moghɨn,
kɨ me inigh mangɨtɨ me ikuvigham.
Eghtɨ me ofan asebagh amizibagh nɨghnɨgh,
bar aghumsigham.”
 

4:6: Aisaia 5:13

4:7: 1 Samuel 2:30; Hosea 13:6; Malakai 2:9; Filipai 3:19

*4:18: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.