3
Hosea ko an amuir kuram
Egha Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ ua mangɨ uan amuim gifongegh. Nɨ faragha uan amuim gifonge, ezɨ a ghua poroghamiba uari bakeir arazim gami. Nɨ bar a gifongegh, mati kɨ uan gumazamiziba Israelia bar me gifonge. Guizbangɨra, me na ategha aseba bagha ghue, egha wainɨn ovɨzir me apuziziba isa asebar ofa gami. Me kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God me gifueghavɨra iti.”
Kamaghɨn amizɨ, kɨ dɨkavigha ghua 150 kina ko, 6plan balin beghiaba uan amuim uam a givese. Egha kɨ kamaghɨn a mɨgei, “Guizbangɨra, nɨ nan amuimra, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨ ko dakuighan kogham. Nɨ faragh dughiar ruarimɨn pura ikegh, dughiar kamɨn, nɨ tuavimɨn amizimɨn mɨn ikian markɨ. Kɨ nɨ baghvɨra mɨzuamam.” Kamaghɨra, Israelia dughiar ruarimɨn tong pura ikegham. Egh me atriviba ko gumazir dapaniba puvatɨgham. Me aseba bagh ofabar amuan kogham. Egh dagɨar guariba, ko nedazir me dar gara bizir gɨn otivamibagh fofoziba, ko marvir guaba, me bar da ategham. Jeremaia 31:9; 50:4-5; Esekiel 34:24Dughiar kam gɨvaghtɨ, Israelia uamategh Ikiavɨra Itir God, men God bagh izɨ, akongɨva atiatingvɨra an ziamra fam. Egh me Atrivim Devitɨn ovavir borir mamɨn gɨn mangam. Egh me Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn apengan ikɨtɨ, gɨn izamin dughiamɨn a bizir aghuariba me danɨngam.

3:5: Jeremaia 31:9; 50:4-5; Esekiel 34:24