2
Datɨrɨghɨn, ia Israelia, uan adarazigh nɨghnɨgh, ziar kamning me darɨgh, “Ia Godɨn Gumazamizibara,” ko “God Bar Ia Gifonge.”
Israelia God ataki, mati Gomer Hosea ataki
Ezɨ God akar isɨn zuim uan gumazamizibagh amua ghaze:
 
“O nan boriba, ian amebam ua nan amuimɨn mɨn itir puvatɨ, ezɨ kɨ uam an pamɨn mɨn itir puvatɨ.
Ia pamten, a mɨkɨm a gakaghontɨ, a uan arazir tintinimɨn gumaziba ko akuim atakigh.
A ua tuavimɨn amizimɨn arazim damuan markɨ.
An arazir kam ateghan koghtɨ, kɨ an korotiaba sueghtɨ, a bibiamra ikɨ bar aghumsigham.
Kɨ a damightɨ, a nguazir bar kuramɨn mɨn otogham.
Nguazir kam, bar mɨsɨngizɨ temeba ko biziba an aghuir puvatɨ, egha dɨpar apiba an puvatɨ.
Arazir kamɨn kɨ a gasɨghasigham.
An boriba, me tuavimɨn amizim otezir boribar mɨn iti.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ an boribar apangkuvan kogham.
Men amebar kam uan pam ategha, tintinibar gumazir igharaziba ko akua navim asegha aghumsɨziba puvatɨ, egha kamaghɨn mɨgei,
‘Kɨ gumazir kɨ ifongezibar gɨn mangam.
Me dɨpaba ko, dagheba ko, korotiaba ko, olivɨn borem ko, wainɨn dɨpaba ko, bizir maba sara na ganɨdi.’
 
“Kamaghɨn amizɨ, kɨ temer dɨkoniba itiba inigh an tuavim apɨrigham.
Kɨ dɨvazimɨn mɨn an tuavim avɨnigham, eghtɨ a gumazir kaba bagh mangan kogham.
A ifongezir gumazibar gɨn ivegh mangɨ, egh me batoghan kogham.
A me burisɨ mangɨva, egh men apighan kogham.
Egh a kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Kɨ faragha deraghavɨra iti, ezɨ datɨrɨghɨn puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ti uamategh uan par faragha ikezim bagh mangam.’
 
“A kamaghɨn foghan aghua, kɨ uabɨ dagheba ko, wainɨn dɨpam ko, olivɨn borem ko, silva ko, gol ko, bizir maba sara bar a ganɨngi.
Ezɨ puvatɨ, a bizir bar aghuir kaba inigha ghua asem Balɨn ziam fe.
Kamaghɨn amizɨ, dagheba asiamin dughiam otoghtɨ, kɨ dagheba ko wainɨn a ganɨngiziba,
kɨ ua da inigham.
Egh korotiaba ko bizir aghuir a ganɨngiziba,
kɨ ua da inigham.
10 Egh a ifongezir gumazibar damazimɨn,
kɨ an korotiaba suegham.
Eghtɨ gumazitam nan dafarimɨn uam a inighan kogham.
11 Dughiar ekiar a bar akongeziba, kɨ bar da agɨvagham.
Dughiar ekiar kaba kamakɨn.
Kar, dughiar ekiar zurara azeniba bar dar otiviba, ko, iakɨnir igiaba,
ko, Sabatɨn dughiaba, ko, Godɨn ziam fer dughiar igharaziba sara.
12 Kɨ an wainɨn ikarɨziba ko fighɨn temeba kɨ bar dagh asɨghasɨgham.
A ghaze, a gifongezir gumaziba temer kaba isa an ivezimɨn mɨn a ganɨngi.
Eghtɨ asɨzir atiaba izɨ wainɨn azeniba ko fighɨn temebagh asɨghasigham.
Eghtɨ wain ko fighɨn azenir kaba ruarir kɨnibar otivigham.
13 A dughiar ruarimɨn na gɨnamada,
egha ghua mɨgharir mughuriar aghuim zuir ofaba isa asem Bal bagha ofabagh ami.
Egha kurkazir aghuaribagh amua gumazir a ifongezibar gɨn arui.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ivezir kuram a danigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei.”
Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bar me gifonge
14 Egha Ikiavɨra Itir God uam akar isɨn zuimɨn kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ akar aghuimɨn amizir kam mɨkɨmɨva,
egh uam a gekuigh gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn mangɨgham.
Egh an asughasugh anepezeperɨva, kamaghɨn a mɨkɨmam,
‘Kɨ bar nɨ gifonge.’
15  Josua 7:24-26Egh kɨ wainɨn azeniba isɨ ua a danɨngam.
Egh danganir zarir kam me kamaghɨn a dɨbori, ‘Osɨmtɨzibar Danganir Zarim,’ kɨ a giragham,
eghtɨ a bizir aghuir gɨn izamiba bagh mɨzuamamin danganimɨn otogham.
Eghtɨ nan amuim danganir kamɨn aven ikɨ nan akamɨn gɨn mangam,
mati a fomɨra igiamra itir dughiamɨn, Isip ategha izava amizɨ mokɨn.”
 
16 Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Israelia mɨgei:
 
“Ia dughiar kamɨn, nan amuimɨn mɨn ikɨ kamaghɨn na dɨpon suam, ‘Nɨ nan pam.’
Egh ia ua kamaghɨn na gɨnɨghnɨghan kogh suam,
‘Nɨ aser kam Bal, nɨ nan Ekiam.’ Puvatɨ.
17 Kɨ ia ateghtɨ,
ia amizir kamɨn mɨn uam asem Balɨn ziam dɨponan kogham.
Bar puvatɨgham.
 
18 “Dughiar kamɨn, kɨ asɨzir atiaba ko, kuruziba ko, kuaraziba koma akar dɨkɨrɨzir gavgavim damigham.
Eghtɨ da nan gumazamizibagh asɨghasɨghan kogham.
Egh mɨdorozim gamir biziba, mati barir piba ko, afuziba, kɨ bar ada apɨrarigham.
Eghtɨ nan gumazamiziba navir amɨrizimɨn ikɨ nguazir kamɨn ikiam,
egh uam atiatingan kogham.
 
19 “Israel, kɨ nɨ damightɨ nɨ nan amuimɨn mɨn otogham,
egh nɨ kamaghɨra ikɨ mamaghɨra ikiam.
Kɨ arazir aghuim ko guizɨn arazimɨn nɨ damuam, egh nɨ ateghan kogham.
Egh nɨ gifuegh mamaghɨra ikiam,
egh nɨn apangkuvɨra ikiam.
20 Kɨ uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨntɨgham,
eghtɨ nɨ nan amuimɨn mɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
Egh nɨ fogh suam,
kɨrara, kɨ nɨn Ikiavɨra Itir God.
21-22 Kɨ Ikiavɨra Itir God,
kɨ dughiar kamɨn uan gumazamiziba Israelian azangsɨziba baragham.
Egh amozim amadaghtɨ, a nguazim gizam.
Eghtɨ men azenibar dagheba ko, wainba ko, olivɨn temer me borem isiba,
bɨva avɨrasemegham, mati Jesrilɨn azenir aghuim.* Vezɨn kamɨn, Godɨn akam inigha izir gumazim Israelia mɨgei, egha a ziam, “Jesril,” Israelia garɨsi. God bizir kurar a Israelia gamizim giragha, ua deragha me gami. Kamaghɨn amizɨ, ves 21-23ɨn aven, God Hosean borir 3plan ziabagh ira. Nɨ uaghan Hosea 1:11ɨn gan.
23  Jeremaia 31:27; Sekaraia 13:9; Rom 9:25; 1 Pita 2:10Egh kɨ uan gumazamiziba nguazir kamɨn me arightɨ,
me aghung azenir aghuir kɨ ingarizimɨn mɨn ikiam.
Kɨ faragha kamaghɨn uan gumazamizibav gɨa ghaze,
‘Kɨ Ia Gifongezir Puvatɨ.’
Egh gɨn kɨ bar me gifuegham.
Kɨ faragha kamaghɨn me mɨgei,
‘Ia Nan Gumazamiziba Puvatɨ.’
Egh gɨn kɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam,
‘Ia nan gumazamizibara.’
Eghtɨ me kamaghɨn nan akam ikaragham,
‘Nɨ en God.’ ”

2:15: Josua 7:24-26

*2:21-22: Vezɨn kamɨn, Godɨn akam inigha izir gumazim Israelia mɨgei, egha a ziam, “Jesril,” Israelia garɨsi. God bizir kurar a Israelia gamizim giragha, ua deragha me gami. Kamaghɨn amizɨ, ves 21-23ɨn aven, God Hosean borir 3plan ziabagh ira. Nɨ uaghan Hosea 1:11ɨn gan.

2:23: Jeremaia 31:27; Sekaraia 13:9; Rom 9:25; 1 Pita 2:10