Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Hosean Akɨnafarim
O
Hosea
Akar faragha zuim
Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Hosean Akɨnafarim, a 12plan Godɨn akam inigha izir gumazibar akɨnafarir otevibar faragha zuir akɨnafarim. Godɨn akam inigh izir gumazibar akɨnafarir igharazibar, akam inigh izir gumazim Aisaia ko, akam inigha izir gumazim Jeremaia ko, akam inigha izir gumazim Esekiel, men akɨnafariba, kar akɨnafarir bar ruariba. Kamaghɨn amizɨ, akɨnafarir otevir 12plan kaba, me kamaghɨn da dɨbora ghaze, akam inigha izir gumazibar akɨnafarir otevir 12pla.
Dughiar kantri Asiria iza Israelɨn kantri bar a gasɨghasɨghasava amimɨn, Hosea notɨn amadaghan Israelɨn nguazimɨn ikia, Godɨn akabar gun mɨgei. Kar, osɨmtɨzir ekiamɨn dughiam, ezɨ dughiar kamɨn Israelia bar deraghavɨra ikezir puvatɨ.
Akar Hosea gun mɨkemezir mam, an otevir pumuning iti. An otevir mam, a gumazamiziba uan arazir kuraba akɨrasa Akar Gavgavimɨn me mɨgei. Me God ategha asebar marvir guabar gɨn zui. Ezɨ an akar otevir igharazim, a bar guizbangɨra Godɨn apangkuvim ko gumazamizibagh ifongezir arazimɨn gun mɨgei. A uaghan, Godɨn arazir an arazir kuraba gɨn amadim ko, gumazir arazir kuram gamizim uam a inizir akabar gun mɨgei.
Hosean ikɨrɨmɨrimɨn araziba, Godɨn arazir kamɨn ababanimɨn mɨn oto. Hosean amuim ghua arua poroghamiba uari bakeir arazibagh ami, Arazir kamra, Israelia uari God ategha tintinibar asebar marvir guabar gɨn zui. Ezɨ gɨn Hosea ua uan amuim ini, ezɨ bizir kam a God uan gumazamizibar apangkuva ua me inizir ababanimɨn mɨn iti. God bar uan gumazamizibagh ifonge, egh a me ateghan kogham.
Hosea uan amuim
ko an boribar eghaghanim
1
(Sapta 1--3)
2 Atriviba 14:23-29; 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:1--20:21; 2 Eghaghaniba 26:1-23; 27:1-8; 28:1-27; 29:1--32:33Akar kaba, Ikiavɨra Itir God, Hosea ganɨdi, a Berin otarim. Dughiar kamɨn aven, Usia atrivimɨn ike, ezɨ an gɨn Jotam atrivimɨn ikezɨ, an gɨn Ahas atrivimɨn ike, ezɨ an gɨn Hesekia, me bar kantri Judan atrivibar itima, Jehoasɨn otarim Jeroboam, a kantri Israelɨn atrivimɨn iti.
Hosean amuim boriba bati
Ikiavɨra Itir God Israelia mɨkɨmasa, Hosean dughiar bar faragha zuimɨn, akam isa a ganɨga kamaghɨn a mɨgei, “Nan gumazamiziba ua na gifongezir puvatɨ, egha asebar ziaba fe, mati tuavimɨn amizir tintinimɨn gumaziba koma akuim. Nɨ kamaghɨn men akakagham, nɨ mangɨ tuavir amizitam inigh an ikɨtɨ, a poroghamiba tintinibar uari bakeir arazim damuvɨra ikiam. Eghtɨ an boriba, tuavimɨn amizim oteghamin boribar mɨn ikiam.”
Ezɨ Hosea ghua Diplaimɨn guivim Gomer inigha an ti. Ezɨ gɨn Gomer navim asegha otarim bate.
2 Atriviba 10:11Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ otarim, ziar kam, ‘Jesril,’ a datɨgh. Nɨ fo, Israelian atrivibar inazir afeziam Jehu, a faragha atrivibar nguibam Jesrilɨn ikia, atrivir pumuning mɨsoghezɨ aning areme. Kamaghɨn amizɨ, kɨran oveghangɨn, kɨ an arazir kuram ikarvagh Israelian atrivir datɨrɨghɨn itim ivezir kuram a danɨngam. Egh kɨ Jehun ikɨzimɨn aven gumazitam ateghtɨ, tav uam Israelian atrivimɨn ikian kogham. Kar ziam Jesrilɨn mɨngarim. Gumazamiziba otarir kamɨn ziam baraghɨva Jehu amizir arazir kuram gɨnɨghnɨgham. Egh dughiar kamɨn, kɨ Israelian mɨdorozir gumazibar gavgavim Jesrilɨn danganir zarimɨn a gasɨghasigham.”
Ezɨ gɨn Hosean amuim Gomer ua navim asegha borir guivim bate. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Hosea mɨgei, “Nɨ ziam, ‘Loruama,’ a datɨgh. Ziar kamɨn mɨngarimra kara, kɨ ua Israelia me gifongeghan kogh, men arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. 2 Atriviba 19:35; Sekaraia 4:6Kɨ Judan gumazamiziba, bar me gifongeghavɨra iti. Kɨ Ikiavɨra Itir God, men God, kɨ uan gavgavimɨn men akurvagham. Kɨ mɨdorozir sabam ko, barir pim inigh me bagh mɨsogh men akuraghan kogham. Kɨ men akurvaghsɨ mɨdorozir gumaziba ko hoziaba amadaghan kogham. Puvatɨ, kɨ tuavir igharazim iti.”
Ezɨ gɨn Hosean guivim, Loruama, otem ataghizɨ, Gomer ua navim asegha otarir igharazim bate. Ezɨ Ikiavɨra Itir God Hosea mɨgɨa ghaze, “Nɨ ziar kam a datɨgh, ‘Loami.’ Ziar kamɨn mɨngarimra kara, Ia Israelia, ia nan gumazamiziba puvatɨ. Eghtɨ kɨ ian Godɨn ikian kogham.”
Israelian kantri ua deravɨra ikiam
10  Jenesis 32:12; Hosea 2:23; Jon 1:12; Rom 9:26; 1 Pita 2:10; 1 Jon 3:1Israelia ua bar avɨrasemegham, mati ongarir dadarimɨn gigim,
eghtɨ me me mengan iburagham.
Datɨrɨghɨn God kamaghɨn me mɨgei, “Ia nan gumazamiziba puvatɨ.”
Egh gɨn dughiatam izɨtɨ, a kamaghɨn me mɨkɨm suam,
“Ia Godɨn Zurazurara Angamɨra Itimɨn boriba.”
11 Eghtɨ ikɨzir kamning, Juda ko Israel ua uaning akuvagh, kantrin vamɨran otogham.
Me gumazir men faragh mangamin vamɨra amɨseveghtɨ, men kantri, ua kantrin bar gavgavimɨn otogham,
eghtɨ me damuamin biziba, da bar deravɨram otivam.
Me mati God ingarizir azenimɨn mɨn otogham, mati Jesrilɨn azenir aghuim.* Akar kam ghaze, God ingarizir azenim, Hibrun akamɨn me a dɨbora ghaze, Jesril. Borir 3plan ziaba, faragha bizir kurabar ababanim gami. Ezɨ datɨrɨghɨn ziar 3plan kaba bizir aghuibar ababanim gami.
Bar guizbangɨra, God ingangarir kam damuamin dughiam,
a bar dughiar ekiam.
 

1:1: 2 Atriviba 14:23-29; 15:1-7; 15:32-38; 16:1-20; 18:1--20:21; 2 Eghaghaniba 26:1-23; 27:1-8; 28:1-27; 29:1--32:33

1:4: 2 Atriviba 10:11

1:7: 2 Atriviba 19:35; Sekaraia 4:6

1:10: Jenesis 32:12; Hosea 2:23; Jon 1:12; Rom 9:26; 1 Pita 2:10; 1 Jon 3:1

*1:11: Akar kam ghaze, God ingarizir azenim, Hibrun akamɨn me a dɨbora ghaze, Jesril. Borir 3plan ziaba, faragha bizir kurabar ababanim gami. Ezɨ datɨrɨghɨn ziar 3plan kaba bizir aghuibar ababanim gami.