12
Dughiar abuananam
Matyu 24:21; Mak 13:19; Akar Mogomem 7:14; 12:7Ezɨ enselɨn korotiar ghurghurim aruzim, kamaghɨn mɨgei, “Dughiar kam otivam, enselɨn bar ekiam Maikel, kar Israelɨn gumazamizibar garir ensel, an otogham. Eghtɨ dughiar kamɨn osɨmtɨzir bar ekiam otivam. Egha fomɨra osɨmtɨzir kamaghɨn garitam nguazir kamɨn nguibatamɨn otozir puvatɨ. Ezɨ dughiar osɨmtɨzir kam otivamim, Israelian gumazamizir men ziaba Godɨn akɨnafarimɨn aven itiba God ua me iniam. Aisaia 26:19; Matyu 25:46; Jon 5:29Eghtɨ God gumazamizir avɨrir ovengeziba ua me fɨtɨ me ua dɨkavam. Men marazi zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuim iniam. Eghtɨ men tarazi bar aghumsɨghɨva kamaghɨra ikɨvɨra ikiam. Daniel 11:33-35; Matyu 13:43; 1 Korin 15:41-42; Jems 5:20Eghtɨ gumazir fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuiba itiba, me mɨkoveziba isi moghɨn isi taghtagham. Eghtɨ gumazir gumazamizir avɨrim arazir aghuibar gɨn mangasa men sure gamiba, me zurara mɨkovezibar mɨn isi taghtagh mamaghɨra ikiam. Akar Mogomem 22:10Ezɨ datɨrɨghɨn a na mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ Daniel, nɨ akaba itir akɨnafarir kam dukuagh, egh kendel gris a datɨghtɨ, an akaba modogh ikiam. Egh akɨnafarir kam dukuagh mamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar abuananam otogham. Eghtɨ gumazamizir avɨrim pamtem akar kamɨn mɨngarim gɨfoghsɨ damuva avegham.’ ”* Amos 8:12 vezɨn kamɨn itir akamɨn mɨrara ghu. Ezɨ Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir avɨrim ghaze an mɨngarim kamaghɨn ghu, “Gumazamizir avɨrim danganiba bar dar aruam, egh bizir guar avɨribar fofozir avɨriba iniam.”
Dɨpar mɨriamɨn itir enselningɨn irebam
Ezɨ kɨ Daniel, kɨ gɨn garima, gumazir pumuning fanemɨn mɨriamningɨn tughav iti. Mam vongɨn itima, ezɨ mam vongɨn iti. Ezɨ aningɨn mav, enselɨn korotiar ghurghurim arugha mong fanemɨn pɨn itim kamaghɨn an azangsɨgha ghaze, “Dughiar manamra bizir me ganɨva atiatingamiba gɨvagham?”
Akar Mogomem 10:5; 12:14Ezɨ enselɨn korotiar ghurghurim aruzim, a uan agharimning vɨraram aning ghufegha Godɨn Nguibamɨn akui. Egha kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Godɨn Mamaghɨra Itimɨn ziamɨn, bar guizbangɨra mɨgei. Bizir nɨ ganɨva atiatingamiba, azenir pumuning ko mɨkezim ko akuamɨn mangɨva gɨvagham. Eghtɨ me Godɨn gumazamizibar gavgavim dɨkabɨraghtɨ, eghtɨ me bar ikuvigha, dughiar kamra bizir kaba uaghan gɨvagham.” Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, a azenir pumuning ko mɨkezim ko akuam mɨgei. Ezɨ gumazir maba ghaze, akar kam, a guizbangɨra akar mogomem, egha osɨmtɨzir kam gɨvaghamin dughiam deragha a mɨgeir puvatɨ.
Enselningɨn irebamɨn mɨngarim
Ezɨ a mɨgeima, kɨ a baregha, akamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ. Egha kɨ kamaghɨn an azai, “Gumazir ekiam, bizir kaba manmaghɨn gɨvagham?”
Ezɨ a kamaghɨn nan akam ikaragha ghaze, “Daniel, nɨ mangɨ. Guizbangɨra, akɨnafarim nɨ a dukuagha gɨfa. Eghtɨ akar kamɨn mɨngarim modogh mamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar abuananam otogham. 10  Akar Mogomem 22:11Eghtɨ bizir kaba otiv gumazamizibar amutɨ me arazir aghuibar amuam. Egh me Godɨn damazimɨn zuegham. Egh gumazamizir fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuiba itir kaba, merara bizir kamɨn mɨngarim gɨfogham. Eghtɨ gumazamizir kuraba me bizir kamɨn mɨngarim gɨfoghan kogham. Egh me arazir kurar avɨrim damuam.
11  Daniel 9:27; 11:31; Matyu 24:15; Mak 13:14“Eghtɨ gɨn apaniba Israelian tɨvaghtɨ me zurara ofa gamir arazim damuan kogham. Eghtɨ bizir bar kuratam me Godɨn Dɨpenimɨn aven anesaraghtɨ, kamaghɨn a uan Dɨpenim ategham, kar God bar aghuazir bizim. Dughiar kam ikɨ mangɨ, 1,290plan dughiaba gɨvaghtɨma, bizir kurar kam gɨvagham. 12 Eghtɨ gumazamizir God bagha tuivigha gavgavigha itiba, a mɨzuam mangɨtɨ 1,335plan dughiaba gɨvaghtɨ, me bar akuegh ikiam.
13 “Eghtɨ nɨ, Daniel, nɨ datɨrɨghɨn tugh gavgavigh mangɨtɨ dughiar abuananam otogham. Eghtɨ nɨ aremegham, egh nɨ gɨn ua dɨkavigham, egh dughiar abuananamɨn God nɨ bagha inabazir biziba, nɨ da iniam.”

12:1: Matyu 24:21; Mak 13:19; Akar Mogomem 7:14; 12:7

12:2: Aisaia 26:19; Matyu 25:46; Jon 5:29

12:3: Daniel 11:33-35; Matyu 13:43; 1 Korin 15:41-42; Jems 5:20

12:4: Akar Mogomem 22:10

*12:4: Amos 8:12 vezɨn kamɨn itir akamɨn mɨrara ghu. Ezɨ Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir avɨrim ghaze an mɨngarim kamaghɨn ghu, “Gumazamizir avɨrim danganiba bar dar aruam, egh bizir guar avɨribar fofozir avɨriba iniam.”

12:7: Akar Mogomem 10:5; 12:14

12:7: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, a azenir pumuning ko mɨkezim ko akuam mɨgei. Ezɨ gumazir maba ghaze, akar kam, a guizbangɨra akar mogomem, egha osɨmtɨzir kam gɨvaghamin dughiam deragha a mɨgeir puvatɨ.

12:10: Akar Mogomem 22:11

12:11: Daniel 9:27; 11:31; Matyu 24:15; Mak 13:14