10
Israelia bizir avɨrim ikia, mati wainɨn ikarɨzir aghuim puvɨra be.
Men bizir aghuiba bar avɨrasemegha iti.
Kamaghɨn amizɨ, me asem bagha ofa gamir dakoziba ko dagɨar guarir akɨnir avɨribar ingara,
egha bar deravɨra dagɨar guarir akɨnir kabar kurti.
Me ifarir gumazamiziba.
Kamaghɨn amizɨ, me uan osɨmtɨzibar ivezir kuram iniam.
Ikiavɨra Itir God men ofa gamir dakoziba,
ko dagɨar guarir akɨniba apɨrarigham.
 
Kɨran oveghangɨn, Israelia kamaghɨn mɨkɨmam,
“E Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God en atrivim batoke.
Egh e atrivim ikɨtɨ,
a manmaghɨn en akurvagham?
Ti puvatɨgham.
Atriviba en akurvaghasa pura mɨgɨrɨgɨar kɨnibagh ami.
Me puram akar gavgaviba akɨra,
egha kantrin igharazibar atriviba ko puram akabav sosi.”
 
Israelia arazir aghuim ategha, arazir kuram gamuavɨra iti.
Ezɨ arazir kurar kam, mati imezim itir ogher kurar gumazamizibagh asɨghasɨzim.
 
Golɨn bulmakaun nedazir Betelɨn itir kam,
Samarian nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba, me a bagh akongɨva arangam.
Guizbangɨra, apaniba an kurkaziba adegham.
Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumaziba ko an gumazamiziba bar,
me an apangkuv egh aziam.
Eghtɨ Asiriaba golɨn bulmakaun nedazir kam inigh mangɨ,
mati me takis gavman ganɨdi moghɨn, me uan atrivir ekiam danɨngam.
Israelia fofozir gumazibar akabar gɨn zui,
ezɨ fofozir gumazibar akaba dagheba puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, apaniba Israelia abɨraghtɨ,
me bar aghumsigham.
Israelian atrivim, apaniba a inigh mangɨgham,
mati dazir suzim, aperiam a inigha ghu.
Luk 23:30; Akar Mogomem 6:16Asebar ziaba fer danganiba, da mɨghsɨabar pɨn iti,
ezɨ Israelia kagh men ziaba fa arazir kurabagh ami.
Eghtɨ God danganir kabagh asɨghasigham,
eghtɨ ogheba ko benir dɨkoniba aghung ofa gamir danganir kaba avegham.
Eghtɨ gumazamiziba apanibar mongsɨ,
kamaghɨn mɨghsɨabav kɨmam,
“Ia e gisɨn irɨva e mongegh.”
Ikiavɨra Itir God ghaze, Israel ikuvigham
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Fomɨra Israelia Gibean nguibar ekiamɨn ikia arazir kuramɨn na gami,
egha arazir kurar kam ataghizir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, apaniba izɨ gumazamizir kurar kabav sogh,
egh mangɨ Gibean tugham.* Nɨ Gumazir Dapaniba sapta 19 ko 20ɨn gan.
10 Kamaghɨra, kɨ gumazamizir arazir kurabagh amir kabav soghasa akam mɨsuegha gɨfa.
Egh kɨ pazavɨra me damigham.
Me arazir kurar avɨrim gami.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ kantrin igharazibar amutɨ,
me izɨ uari akuvagh me mɨsogham,
egh me inigh ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn me ikɨrarɨgh me inigh mangam.
 
11 “Fomɨra Efraim mati bulmakaun amebar igiar mam,
a rais dɨkabɨnasa deravɨra sure gami,
eghtɨ gumazamiziba raizɨn daghem iniam.
Egha a ingangarir kam bar a gifonge.
Ingangarim faragha bar an dera, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ a damightɨ,
an ingangarim bar osemegham.
Datɨrɨghɨn kɨ Israel ko Juda damightɨ, aning bulmakaun mɨn,
gumazim temem an fɨrim gikeghtɨ,
a nguazim abɨzir bizim gekuam.
A ingangarir dafam damuva, bizir kam gekutɨ,
temem an fɨrim aghoram.
12  Aghuzir Akaba 11:18; Jeremaia 4:3Kɨ kamaghɨn Israelia ko Judabav gei,
‘Ia arazir kurar kam ategh, arazir aghuibar amu, egh guizbangɨra nan ziam fɨ,
mati gumazim azenir igiamɨn nguazim abigha dagheba oparima,
da deravɨram aghua dagher avɨriba bati.
Datɨrɨghɨn ia ua Ikiavɨra Itir God bagh izɨ.
Ia ua na bagh izɨtɨ, kɨ bar deravɨra ia damuam.’
13 Ezɨ ia kamaghɨn amir pu.
Puvatɨ, ia mati gumazim azenimɨn ingari,
ezɨ ian azenibar, ia arazir kuram ko ifavarir arazim opari.
Kamaghɨn amizɨ, ian azeniba, dagher kuraba dar aghui,
ezɨ ia da api.
 
“Ia ti ghaze, ian mɨdorozir gumazir avɨrim ian akuragham.
Ia ghaze, ia deravɨra ikiamin tuavim gɨfogha gɨfa.
Ezɨ puvatɨ.
14 Kamaghɨn amizɨ, ian apaniba izɨ ia mɨsogham,
egh ian nguibar ekiar dɨvazir gavgaviba itibagh asɨghasɨgham.
Osɨmtɨzir kam, mati Atrivim Salman fomɨram amizir arazim,
a Betarbelɨn nguibar ekiam ko mɨsogha bar a gasɨghasɨki.
An adarazi men boriba ko amiziba isa nguazimɨn me apɨzima,
me tintinibar ariaghiri.
15 Ia Betelia, ia arazir kurar avɨrim gami,
kamaghɨn amizɨ, bizir kurar kamaghɨra garitam ia bativam.
Aruem anangtɨ, me Israelian atrivim mɨsueghtɨ,
an aremegham.”

10:8: Luk 23:30; Akar Mogomem 6:16

*10:9: Nɨ Gumazir Dapaniba sapta 19 ko 20ɨn gan.

10:12: Aghuzir Akaba 11:18; Jeremaia 4:3