11
Gumazamiziba Godɨn akaba batosi, ezɨ a me gifueghavɨra iti
Ua Me Ini 4:22; Matyu 2:15Egha Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Israel borir aghɨrimɨn mɨn itima, kɨ bar a gifonge.
Ezɨ nan borir kam Isipɨn kantrin itima,
kɨ an diazɨma an azenan ize.
Ezɨ dughiar avɨribar gɨn, nan akam inigha izir gumaziba nan gɨn mangasa Israelian gumazamizir kabar dei.
Ezɨ akam inigha izir gumaziba men deima, me dughiabar zurara akɨribagh igha me gasi.
Nan gumazamiziba asem Bal bagha ofabagh ami.
Me mughuriar aghuim zuir ofaba marvir guaba bagha dagh ami.
Godɨn Araziba 1:31; Onger Akaba 107:20; Hosea 7:15Kɨ uabɨ, kɨ Efraimia geghara me afi, mati borim daruasa, afeziam a geghara anefi.
Egha kɨ uaghan uan agharimningɨn men suigha me ateri.
Kɨ deraghavɨra men gari, ezɨ me kamaghɨn fozir puvatɨ,
kɨrara kɨ me gamizɨ, me ghuamaghe.
Ua Me Ini 16:32; Jeremaia 31:2-3Kɨ bar me gifongegha men apangkuvigha deragha me gamua men asughasugha,
me inigha uabɨ da izegha, men osɨmtɨzir me ateriba adangi.
Egha kɨ aviragha men akurvagha dagheba me ganɨdi.
 
“Ezɨ me ua na bagh izan aghua.
Kamaghɨn amizɨ, me ua Isipɨn mangɨ,
o Asiriaba me gativagh men ganam.
Mɨdorozir ekiam otoghtɨ, apaniba nguibar ekiam avɨnizir dɨvazimɨn tiar akar ekiam akarigh,
ivemar nguibar ekiamɨn aven mangɨ me ko mɨsogham.
Nan gumazamiziba uan ifongiamɨn gɨn zui,
kamaghɨn amizɨ, mɨdorozir kam me agɨvagham.
Me zurara akɨrim na gasi,
kamaghɨn ivezir kurar kɨ me danɨngamim, me a gitaghan kogham.
Me uarir akurvaghsɨ asebar dɨmam.
Eghtɨ aser kɨnir kaba men akuraghan kogham.
 
Godɨn Araziba 29:23“O Efraimia, kɨ ia ateghan kogham, egh ian arɨ mangɨghan kogham.
Egh kɨ bar ia kuavaremeghan kogham,
mati kɨ Atma ko Seboimɨn nguibar ekiamning bar moghɨra aning kuavareme.
Kɨ bar ia gifonge,
kamaghɨn amizɨ, kɨ bar ia gasɨghasighan kogham.
Dɨboboniba 23:19Nan anɨngagharim ian ti.
Eghtɨ kɨ pazɨ ia damuan kogham.
Egh kɨ ua ia gasɨghasɨghan kogham.
Nan araziba gumazamizibar arazibar mɨn zuir puvatɨ.
Kɨ Godɨn Bar Zuezim, ezɨ nan araziba bar deragha bar zue, egha kɨ ia ko iti.
Kɨ atar izɨ bar ia gasɨghasɨghan kogham.
 
10 “Kɨ uan gumazamizibar apaniba atiatim me danɨngɨsɨ, pamtemɨn dɨmam,
mati laion tiarim akara dazeri.
Eghtɨ nan gumazamiziba atiating akongɨva,
aruem ghuaghirir danganim ategh zuamɨra izɨ nan gɨn mangam.
11 Me puvɨram atiating nɨghɨva akong zuamɨra Isip ko Asiria ategh izam,
mati kuaraziba mɨgha zui.
Eghtɨ kɨ men aku uamategh men nguibar me itimɨn izam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Israelia ko Judaba Ikiavɨra Itir God ataki
12 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Efraimian gumazamiziba bar dughiar avɨribar na gifari.
Kɨ Godɨn Bar Zuezim, kɨ zurara uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn zui.
Ezɨ Judaba nan apengan ikia gavgafi.”* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
 

11:1: Ua Me Ini 4:22; Matyu 2:15

11:3: Godɨn Araziba 1:31; Onger Akaba 107:20; Hosea 7:15

11:4: Ua Me Ini 16:32; Jeremaia 31:2-3

11:8: Godɨn Araziba 29:23

11:9: Dɨboboniba 23:19

*11:12: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.