12
Bizir Efraimia arueba ko dɨmagaribar amiba, da bar moghɨra ikuvigha meraram asɨghasɨsi.
Ifavarir arazim ko mɨdorozir arazim men tongɨn bar ekefe.
Me kantri Asiria ko ingarasa akam akɨri.
Egha me olivɨn borebar dagɨar ingangarim gamua da isa Isipɨn da amadi,
ezɨ Isipia dagh ivesi.
 
Ikiavɨra Itir God Judaba tuisɨghamin mɨgɨrɨgɨam iti.
Egh a Israelia amizir arazir kuram ikarvagh
ivezir kuram me danɨngam.
Jenesis 25:26 Jenesis 32:24-26Men inazir afeziam, Jekop, a uan aveghbuam ko,
aning uan amebamɨn navir averiamɨn ikia, uaning mɨsosi.
Gɨn Jekop ekevegha gɨvagha God ko mɨsosi.
Jenesis 28:10-22Dughiar kamɨn, a Godɨn ensel ko mɨsogha a gafira.
Egha Jekop uabɨn apangkuvasa puvɨra Godɨn ingarava ara, an azangsɨsi.
Dughiar igharazimɨn, God Betelɨn nguibamɨn Jekop bato, egha a ko mɨgei.* Jekop, a Israelian inazir afeziam, ezɨ an gɨn otivamin ovavir boriba, me uan inazir afeziam ko itima God a ko mɨgei. Ezɨ me ghaze, God “e ko mɨgei.”
Jekop ko mɨgeir Godɨn kam, a Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim.
E kamaghɨn an ziam dɨponam, Ikiavɨra Itir God.
Kamaghɨn amizɨ, ia nɨghnɨzir gavgavim uan Godɨn ikɨva uam a bagh izɨ.
Egh ia apangkuvir arazim ko guizɨn arazimɨn gɨn mangɨ.
Egh a ian akurvaghsɨ ia a mɨzuam.
Israelian arazir kurabar osɨmtɨzim bar ekefe
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Efraimia, Kenanian gumazir dagɨaba bagha ingaribar mɨn dagɨar ingangaribagh amua,
egha arazir aghuim sara dagh amir puvatɨ.
Me gumazir iza men bizibagh ivezibagh ifarasa bar ifonge.
Me amadir biziba, me guizɨn ivezibar mɨrara da amadir puvatɨ.
Egha me kamaghɨn mɨgei:
‘E dagɨaba itir gumazibar otivigha gɨfa.
E bizir avɨriba iti.
Eghtɨ gumazitam kamaghɨn mɨkɨman kogham,
e okɨmakɨar arazim gamua dagɨar gumazibar otifi.
E arazir kuratam gamizir puvatɨ.’
Ofa Gami 23:42-43Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ian ifavarim gɨfogha gɨfa.
Kɨ fomɨra kantri Isipɨn ia inigha ian akua azenan ize.
Egh kɨ ia damutɨ, ia uan dɨpenir aghuiba ategh ua purirpenibar dakuam,
mati kɨ ia ko gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itima, ia amizɨ mokɨn.
 
10 “Kɨ uan akam inigha izir gumaziba ko mɨgei,
egha irebamɨn mɨn garir bizir avɨribar me mɨkeme.
Egha akam inigha izir gumazibar akatoribar,
kɨ akar isɨn zuibar Israelia mɨgei.
11 Ezɨ me orazir puvatɨ.
Me Gilgalɨn nguibar ekiamɨn arazir kurar avɨribagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, me guizbangɨra bizir kɨnibar mɨn otogham.
Me Gilgalɨn nguibar ekiamɨn ikia bulmakaun apuriba isa
uan ofa gamir dakozir kurabar ofabagh ami.
Eghtɨ kɨ ofa gamir dakozir kaba apɨrightɨ,
da dagɨar pozir kɨnibar mɨn azenara ikiam.”
 
12  Jenesis 29:1-20Bar fomɨra en inazir afeziam Jekop, ara Mesopotemian kantrin ghu.
Egha an amizimɨn ikiasa, gumazir igharazimɨn sipsipbagh eghufi.
Egha tuavir kamɨn a gumazir kamɨn guivim givese.
 
13  Ua Me Ini 12:50-51Israelia Isipɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God uan akam inigha izir gumazir mam amada,
ezɨ a me inigha Isip ataki.
Egha akam inigha izir gumazir kam deravɨra me geghufi.
14 Guizbangɨra, Efraimia arazir kurar avɨrim gamima, men Ekiam men anɨngaghe.
Kamaghɨn amizɨ, me osɨmtɨzir kam bangɨn arɨghiram.
Me Ekiamɨn ziam dɨkabɨri,
kamaghɨn amizɨ, a pazɨ me damigham.

12:3: Jenesis 25:26

12:3: Jenesis 32:24-26

12:4: Jenesis 28:10-22

*12:4: Jekop, a Israelian inazir afeziam, ezɨ an gɨn otivamin ovavir boriba, me uan inazir afeziam ko itima God a ko mɨgei. Ezɨ me ghaze, God “e ko mɨgei.”

12:9: Ofa Gami 23:42-43

12:12: Jenesis 29:1-20

12:13: Ua Me Ini 12:50-51