13
God Israelia gasɨghasigham
Fomɨra Efraimɨn anabamɨn adarazi mɨgeima,
anabar igharazibar gumazamiziba atiatiav agoi, egha orasi.
Efraimia uari Israelian anababar tongɨn uan ziam fe.
Egha Efraimɨn adarazi ua asem Balɨn ziam fava arazir kamɨn arazir kuram gamigha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, me arɨghiregham.
Egha datɨrɨghɨn me arazir kuram gamua ghuavɨra iti.
Me uari bagha marvir guaba silvan dar ingara egha dar ziaba fe.
Gumazir maba uari dagh nɨghnigha, egha uan dafaribar dar ingari.
Egh nedazir kaba bagh ofa damuasa gumaziba amɨsefe.
Me bulmakaun nedazir kabar tori.
Amei! Kar gumazamizir anabar bar kuraba.
Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir kaba mɨzarazimɨn ghuariamɨn mɨn pura gɨvagham.
Me dɨmagarimɨn ghuariamɨn mɨn iti,
eghtɨ aruem anangtɨ, ghuariam zuamɨra mɨsɨngigham.
Me raizɨn mɨsevibar mɨn amɨnim dagh ivangtɨ, da pura tintinibar mangam.
Egh me avir mɨgharimɨn mɨn pɨn ghuavanang pura gɨvagham.
 
Ua Me Ini 20:3; 2 Atriviba 18:35; Aisaia 45:21-22Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ Isipɨn ia inigha ian akua azenan ize.
Kɨ uabɨra, kɨ ian God.
Ua godɨn igharaziba puvatɨ.
Kɨrara kɨ ian Akurvazir Gumazimra!
Godɨn Araziba 8:11-17Ia gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itima,
kɨ deravɨra ia geghufi.
Danganir kam, amɨnir fefem itima,
dɨpaba an puvatɨ.
Ezɨ gɨn ia nguazir aghuimɨn otogha
dagher avɨriba ikia, egha biziba bar iti.
Ia bizir kaba inigha gɨvagha egha ifaghata uari fa ghaze,
ia uari uan gavgavibar da ini.
Egha kamaghɨn ia na gɨnamada.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ian tuavibar mongɨva ia mɨzuamam,
mati laion ko kaziar atiar igharaziba ami moghɨn,
ia mɨsoghtɨ ia arɨmɨghiram.
Kɨ uabɨ fegh ia mɨkɨnigh, egh ian evariba abɨgham,
mati bean amebam, an nguzim ovengezɨ an a bagh atari.
Egh kɨ ia abɨghɨrarigh egh zuamɨra ia tuigham,
mati laion ko asɨzir atiar igharaziba ami mokɨn.
 
“O Israelian gumazamiziba, kɨ uabɨra ian Akurvazir Gumazim.
Ezɨ ia aghua, kamaghɨn ia ikuvigham.
Iavzika!
10  1 Samuel 8:5-6Ia atrivim ko gumazir dapaniba uari danɨngasa nan azara.
Eghtɨ me manmaghɨn ian akurvagham?
Me bar ian akuraghan kogham.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
11  1 Samuel 10:17-24; 15:26Ezɨ kɨ anɨngaghegha atriviba ia ganɨngi.
Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ bar puvɨra ian anɨngagha,
ian atriviba batuegha gɨfa.
 
12 “Kɨ Efraimian arazir kuraba bar,
uan akɨnafarimɨn aven da osirigha gɨvagha,
deravɨra da atɨzɨ da iti.
13 Israelia deravɨra ikian fɨrɨn, me onganigha egha aghua.
Men arazir kam, mati borim amebamɨn navimɨn itima,
amebam a batasava amima, an azenan otivan aghua.
14 Kɨ ti Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn gavgavim da ua me inigham, a? Puvatɨgham.
O ovevem, nɨ gumazamiziba dɨkabɨrir gavgavim managh iti?
O ovevem, nɨ gumazamiziba mɨzazim me ganɨdir gavgavim managh iti?
Apangkuvir arazim ti nan damazimɨn modogham. Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, Vezɨn kamɨn nɨghnɨzim kamaghɨn mɨgei, God Israelia pazɨ me damigh egh me amadaghtɨ me Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn mangam.
 
15 “Efraimia bar avɨrasemegha Israelian anabar igharazibagh afira.
Ezɨ kɨ aruem anadi naghɨn amɨnir fefem amadagham,
eghtɨ a men mozir dɨpabar amutɨ da dakegham.
Egh men bizir aghuiba bar da inigh mangɨgham.
16 Samariaba bar nan akaba barazir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, me ivezir kuram iniam.
Apaniba izɨ me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram.
Egh borir doziba isɨ nguazimɨn me apɨstɨ, me uaghan arɨmɨghiram.
Egh amizir navir adasebar naviba abɨgham.”

13:4: Ua Me Ini 20:3; 2 Atriviba 18:35; Aisaia 45:21-22

13:5: Godɨn Araziba 8:11-17

13:10: 1 Samuel 8:5-6

*13:10: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

13:11: 1 Samuel 10:17-24; 15:26

13:14: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, Vezɨn kamɨn nɨghnɨzim kamaghɨn mɨgei, God Israelia pazɨ me damigh egh me amadaghtɨ me Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn mangam.