Israelia uan arazir kuraba ategh, uam Ikiavɨra Itir God bagh izam
14
(Sapta 14)
Israelia ua Ikiavɨra Itir God bagh izasa, Hosea me mɨgei
O Israelia, ian arazir kuraba ia gamizɨ, ia asaghpora ire.
Kamaghɨn amizɨ, ia uamategh Ikiavɨra Itir God, ian God bagh izɨ.
Ia uamategh Ikiavɨra Itir God bagh izɨ, ofan mɨn kamaghɨn a ko mɨkɨm:
“O God, nɨ bar moghɨra en arazir kuraba gɨn amadagh, egh e nɨ danɨngamin bizir aghuiba inigh.
Datɨrɨghɨn e bulmakaun apuriba mɨsogh nɨn ofa damuan kogham.
Puvatɨgham. Arazir aghuir e fomɨra damuasa nɨ ko akam akɨriziba,
e dar amuam.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Asiriaba en akuraghan kogham.
Eghtɨ mɨdorozir hoziaba en akuraghan kogham.
E uan dafaribar marvir guabar ingari,
egh gɨn e kamaghɨn ua dav mɨkɨman kogh suam,
‘Kar en aseba.’
E fo, e mati asaghasazir borir e geghuvamin amebaba ko afeziaba puvatɨ,
ezɨ nɨrara, zurara en apangkufi.”
Ikiavɨra Itir God ghaze, Israelia deravɨra dapiam
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ gumazamizir na ataghizir kaba ua me iniam.
Kɨ uan navir averiamɨn bar me gifuegh,
uam men ataran kogham.
Kɨ Israelia deravɨra me damuam, mati amozim danganir mɨsɨngizim gizi.
Kɨ me damutɨ, me akɨmarir aghuiba ko Lebanonɨn temer ekiabar mɨn otivam.
Temer kabar biba bar nguazir averiamɨn ghuaghiri.
Me deraghvɨra otogham, mati tememɨn ghuzir igiaba otifi.
Men ganganim bar deragham, mati olivɨn temer dirimɨn mɨn bar dera.
Eghtɨ gumazamiziba bar me bagh bar akuegham,
mati me kantri Lebanonɨn temer sidabar mughuriar aghuariba bagha agoi.
Me ua izɨ na ko ikɨtɨ, kɨ me geghuvam,
mati me nan orangtɨzir dughuazimɨn apengan iti.
Eghtɨ men azeniba dagher avɨriba ikiam.
Egh borir avɨriba batam,
mati wainɨn azenimɨn itir wainɨn ikarɨziba deraghavɨra ovɨziba bati.
Egh me ziar ekiaba ikiam,
mati Lebanonɨn kantrin wainɨn dɨpar bar aghuir faraghavɨra itim.
 
“O Efraimia, ia ua marvir guabar ziaba fan kogham.
Kɨ uabɨra, ian azangsɨziba baragham.
Egh deraghvɨra ia geghuvam.
Eghtɨ ia nan apengan ikiam,
mati gumazim aruemɨn dughiamɨn, temer ekiamɨn dughuazimɨn apengan aperaghav iti.
Ia isir bizir aghuiba bar, kɨrara dar mɨngarim.”
Akar abuananam
Aghuzir Akaba 10:29; Daniel 12:10; Jon 8:47; 2 Korin 2:16; 1 Pita 2:7-8Gumazir nɨghnɨzir aghuarim itiba,
me akɨnafarir kamɨn aven tir mɨgɨrɨgɨaba, me dar fofozir aghuim iniam.
Ezɨ kɨ kamaghsua, me akar kam gɨnɨghnɨgh, egh an gɨn mangam.
Ikiavɨra Itir Godɨn Araziba bar dera, ezɨ gumazamizir aghuariba dar gɨn zui.
Ezɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba, me dar gɨn zuir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, me asaghpora iri.

*14:2: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

14:9: Aghuzir Akaba 10:29; Daniel 12:10; Jon 8:47; 2 Korin 2:16; 1 Pita 2:7-8