Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Joelɨn Akɨnafarim
O
Joel
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, Godɨn akam inigha izir gumazim Joel mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba an iti, ezɨ a Godɨn akam inigha izir gumazimɨn gun mɨkemezir puvatɨ, a gumazir manmaghɨn amizimra. Kantri Persia gavgavigha itir dughiamɨn a ti ike, kar dughiar Israelian gumazamiziba Babilon ategha ua Judan nguazimɨn izezim.
Dughiar bar kurar mam kantrin otozɨ, Joel an gari. Aruer ekiam isiragha biziba bar dagh amizɨ, da bar mɨsɨngizɨ, odezir bɨzir ekiam uaghan otogha, dagheba ko bizibagh asɨghasɨghasava ami. Joel bizir kamɨn garima, a mati, gumazamizir Godɨn apanim damuasava amiba, ikiangsɨzir akar mam me bagha izi. Me arazir kurabar amu mangɨtɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn Kotiar Ekiamɨn Dughiam otoghtɨ, a gumazamizir kurabagh asɨghasɨgh, gumazamizir an ifongiamɨn gɨn zuiba deravɨra me damuam.
Joel gumazamizibav gɨa ghaze, me uan navibagh iraghtɨ, God men apangkuvigham. Akam inigha izir gumazim Joelɨn akabar aven, akar dɨkɨrɨzir ekiar mam iti, akar kam a Joel 2:28-32ɨn iti. A ghaze, God uan Duam amadaghtɨ, a gumazamiziba bagh izam, gumazamizir aseba ko igiaba uaghara. God uan Duam Iesusɨn suren gumazamiziba bagha anemadazir dughiamɨn gɨn, Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Bizir kam, a Godɨn akam inigha izir gumazim Joelɨn akam gamizɨma a guizbangɨram oto. Nɨ Aposel 2:1-42ɨn gan.
Odeziba Judan kantri gasɨghasɨgha, ua gumazamiziba inigha God bagha izi
1
(Sapta 1:1--2:17)
Gumazamizibar dagheba ko biziba bar ikuvizɨ, me azi
Kar Ikiavɨra Itir Godɨn akam, a Petuelɨn otarim Joel bagha ize.
 
Ia gumazamizir aruaba, ia oragh.
Ia Judan nguazimɨn itir gumazamiziba bar, kuariba arɨkigh.
Kɨ datɨrɨghɨn otivir biziba bagh ian azangsɨghasa.
Fomɨra bizir kamaghɨn garitam
ti ian dughiam ko ian inazir afeziabar dughiamɨn otoz, o puvatɨ?
Ia bizir kamɨn gun uan boribav kɨm.
Eghtɨ ian boriba uan boribav kɨmtɨ,
men boriba gɨn otivamin adaraziv kɨm.
 
Odezir guar igharagha garir 4pla otivigha, bizir nguazimɨn aghuibar dafariba bar ada gɨfa.
Faragha zuir odeziba da kun odeziba,
da bizir dafarir maba api.
Ezɨ dar gɨrara, odezir bɨzir avɨrir mɨghagha aruiba,
iza bizir maba api.
Ezɨ dar gɨrara, odezir febaba uari fa kura iza
bizir dafarir maba api.
Ezɨ dar gɨrara, odezir akɨraba, kar odezir bar ekiar bizibagh asɨghasɨziba,
da izir dughiamɨn bizitam itir puvatɨ, da bar da agɨfa.
Ia gan, odezir kaba bar ian wainɨn ovɨzibagh asɨghasɨki.
Kamaghɨn amizɨ, ia gumazir mɨghɨgha wainɨn dɨpam apava onganiziba,
ia osegh dɨkavigh azi!
Ia gumazamizir wainɨn dɨpaba apiba,
ia uaghan uan wainɨn dɨpar isɨngtɨziba bagh azi.
Akar Mogomem 9:8Odezir bɨzir ekiam, mati mɨdorozir gumazir bɨzir ekiam en kantri bar a noke.
Da bar gavgavigha bar avɨraseme, ezɨ e da dɨponan ibura.
Ezɨ dar atariba bar ghumi, mati laionɨn atariba.
Egha mati laionɨn amebam uan atarir afuzibar asɨzibav sogha da aghoragharɨsi.
Da en wainɨn ikarɨzibagh asɨghasɨgha,
en fighɨn temeba apima da mɨdɨa dɨpɨraghire.
Da temer iniba bar da amezɨ,
dar aguaba ghurghurigha mɨsigha iti.
 
Ia gumazamiziba, ia azi,
mati guivir igiam gumazir igiamɨn ikiasa a ginabazɨ an areme,
ezɨ a uan pam bagha puv azia,
azirakar korotiar pɨziba aghui.
Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven, ofa damuamin dagheba ko wainɨn dɨpaba puvatɨ.
Ofa gamir gumaziba, me Ikiavɨra Itir Godɨn ofa damuamin biziba puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, me azi.
10 Azeniba pura ikia dagheba puvatɨ.
Azenimɨn itir dagheba bar ikufi,
kamaghɨn amizɨ, nguazim pura ikia mɨsɨngi.
Ezɨ wainɨn ovɨziba bar mɨsigha gɨfa.
Ezɨ olivɨn borer igiam gɨvasava ami.
 
11 Witba ko, baliba ko, dagheba ko, bizir maba sara bar ikufi.
Kamaghɨn amizɨ, ia gumazir azenimɨn ingariba ko, gumazir wainɨn azenimɨn ingariba,
ia naviba osemegh azi.
12 Wainɨn ikarɨziba ko fighɨn temeba bar mɨsɨngi.
Ezɨ temer igharazir ovɨzir aghuiba itiba, da uaghan mɨsɨngi.
Kamaghɨn amizɨma, gumazamizibar arazir bar akongezim,
a bar gɨfa.
 
13 E uan Godɨn Dɨpenimɨn ofa damuamin dagheba ko wainba puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ia ofa gamir gumazir ofa gamir dakozimɨn ingangarim gamiba,
ia azirakar korotiar pɨziba aghuigh egh azi.
Ia dɨmagarimɨn azirakar korotiar pɨziba aghuigh,
Godɨn Dɨpenimɨn aven mangegh ikɨ
mangɨtɨ amɨnim tiragh.
 
14 Ia gumazamiziba bar me mɨkemeghtɨ, me dagheba atakigh.
Egh Judan nguazimɨn itir gumazamiziba bar men diaghtɨ,
me izɨ Ikiavɨra Itir God, ian Godɨn Dɨpenimɨn uari akuvagh, an dɨmɨva arang.
 
15  Aisaia 13:6Bar guizbangɨra, dughiar kuram kɨran oveghangɨn otivam,
kar Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam.
Kar Godɨn Gavgaviba Bar Itim, uan gavgavimɨn ivezir kuram gumazamizibar anɨngamin dughiam.
Evzika!
E uarira uarir apangkufi, dughiar kam, a bar moghɨra ikuvigham.
16 En dagheba en damazimɨn bar ikuvigha gɨfa, e manmaghɨra damuam?
E uan Godɨn Dɨpenimɨn mangɨ, bar akuegh ighiabar amuan kogham.
17 Nguazimɨn aven dɨpaba puvatɨ,
ezɨ dagher ovɨziba nguazimɨn aven ariaghire,
ezɨ dagheba otivir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ruar dɨpenir dagheba arɨziba,
da pura ikia ikufi.
18 Graziba puvatɨzɨ, bulmakaun okoruaba mɨtiriam puvɨra men azi,
kamaghɨn amizɨ, me arai,
egha dar okoruaba pura tintinibar aruava ongani.
Ezɨ sipsipɨn okoruaba uaghan mɨtiriam men azi,
ezɨ me aghariba gunigha bar amɨra.
19 Temeba ko graziba bar mɨsɨngi,
mati avivzariam dar isi.
Kamaghɨn amizɨ, O Ikiavɨra Itir God,
kɨ pamten nɨ ko mɨgɨa nɨn dei.
20 Faneba ko, daghuriba ko, dɨpar atuiba bar mɨsɨngigha gɨfa,
ezɨ graziba mati avim bar adar isi.
Kamaghɨn amizɨ, asɨzir atiaba uaghan nɨn dei.

1:6: Akar Mogomem 9:8

1:15: Aisaia 13:6