Deboran eghaghanim
4
(Sapta 4--5)
Debora ko Barak apaniba abɨra
Ehut aremezɨ, Israelia ua Godɨn damazimɨn an aghuazir arazir kurabagh ami. Kamaghɨn amizɨ, God Jabin ataghizɨ, a uaghan me abɨra. Jabin, a Kenanian atrivir mam, egha Hasorɨn nguibamɨn garir atrivim. Atrivim Jabin, an mɨdorozir gumazibar dapanim Sisera, a nguibar ekiam Haroset Hagoimɨn gumazir mam. Atrivim Jabin, ainɨn mɨdorozir karisɨn 900pla iti. A bar pazavɨra Israelia gamuava, tintinibar me mɨsogha me gasɨghasɨgha ghua 20plan azenibar tu. Kamaghɨn amizɨ, Israelia uarir akurvaghasa Ikiavɨra Itir God bagha arai.
Ezɨ dughiar kamɨn, Godɨn akam inigha izir amizir mam iti, an ziam Debora. A gumazir mamɨn amuim, an ziam Lapidot. Dughiar kam Debora amizir dapanimɨn ikia nɨghnɨziba isa Israelia ganɨdi. Debora zurara Temer Detɨn Povimɨn apiav itima, Israelia uan osɨmtɨziba inigha a bagha izima, a kotɨn aven men osɨmtɨziba tuisɨzima, me an mɨgɨrɨgɨaba barasi. Temer kam, Rama ko Betelɨn nguibar ekiamningɨn tizimɨn, Efraimɨn anabamɨn nguazimɨn mɨghsɨar dozimɨn iti.
Dughiar mam Debora Barakɨn dei, a Kedesɨn nguibamɨn Naptalin anabamɨn nguazimɨn itir gumazir mam, Abinoamɨn otarim. Egha Barak izima, Debora kamaghɨn a mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, a mɨgɨrɨgɨar kam nɨ danɨngasa, ‘Nɨ mangɨ Naptalin anabam ko Sebulunɨn anabamɨn gumazir 10,000pla inigh izɨ Taborɨn Mɨghsɨamɨn me akufagh. Kɨ Sisera inigh izam, an Atrivim Jabinɨn mɨdorozir gumazibar dapanim. A izɨ Kisonɨn Fanemɨn ia ko mɨsogham. A uan mɨdorozir karisba ko uan mɨdorozir gumazir avɨriba inigh izɨtɨ, kɨ me isɨ ian agharim darɨgham.’ ”
Ezɨ Barak akar kam baregha kamaghɨn Deboran mɨgei, “Nɨ na ko mangɨtɨ, kɨ mangam. Nɨ na ko mangan koghtɨ, kɨ mangan kogham.” Ezɨ Debora kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra nɨ ko mangam. Eghtɨ mɨdorozir kamɨn aven Ikiavɨra Itir God Sisera isɨ amizitamɨn agharim darɨgham. Kamaghɨra, nɨrara, mɨdorozir kam bagh ziar ekiam inian kogham. Puvatɨ.” Egha Debora dɨkavigha Barak ko Kedesɨn nguibamɨn zui. 10 Ezɨ Barak Sebulunɨn anabam ko Naptalin anabamɨn gumazibar diagha Kedesɨn zui. Dughiar kam 10,000plan gumaziba a ko mɨsoghasa zui. Ezɨ Debora uaghan me ko zui. 11 Ezɨ dughiar kamɨn, Heber a Kinian adarazir mav, a Kinia ataki, me Mosesɨn ivozir afeziam Hobap, an ovavir boriba, a me ategha ghua uan averpenim Kedesɨn nguibamɨn boroghɨn, Sananimɨn itir okɨn temer ekiamɨn boroghɨn an ingari.
12 Ezɨ Sisera kamaghɨn oraki, Abinoamɨn otarim Barak ghua Taborɨn Mɨghsɨamɨn ghuanabo. 13 Egha Sisera uan 900plan ainɨn karisba ko uan mɨdorozir gumaziba bar men diagha, me inigha Kisonɨn Faner gigir dɨpaba pura datimɨn boroghɨn, Haroset Hagoimɨn nguibamɨn zui. 14 Ezɨ Debora kamaghɨn Barak mɨgei, “Aria, nɨ dɨkavigh, e mangam. Ikiavɨra Itir God nɨn faragh mangam. Datɨrɨghɨn dughiar kamɨn Ikiavɨra Itir God nɨn akuragh, Sisera isɨ nɨn agharim datɨgham.” Ezɨ Barak zuamɨra 10,000plan mɨdorozir gumaziba inigha Taborɨn Mɨghsɨam ategha uaghiri. 15 Barak uan mɨdorozir gumaziba ko ghua otogha mɨdorozim forezir dughiam, Ikiavɨra Itir God men damazimɨn Sisera gamizɨ, an ainɨn karisba ko mɨdorozir gumaziba bar ongani. Ezɨ Sisera uan karis ategha uan suemningɨn arav ghu. 16 Ezɨ Barak men karisba ko mɨdorozir gumazibar agɨragha ghua, Harosetɨn Hagoimɨn nguibamɨn oto. Egha Barakɨn mɨdorozir gumaziba, Siseran mɨdorozir gumazibav soghezɨ me bar ariaghire, men tav ua itir puvatɨ.
17 Ezɨ Sisera ara ghua Jaelɨn averpenimɨn ghu, a Heberɨn amuim, Kinɨn adarazir mav. Hasorɨn nguibamɨn Atrivim Jabin, a Heberɨn adarazir namakar aghuim, me deravɨra uari inigha ikia, uariv sozir puvatɨ. 18 Dughiar kamɨn, Jael Siseran gari a izima, Jael averpenim ategha azenan iza kamaghɨn Sisera mɨgei, “O nan gumazir aruam, nɨ aven izɨ daperagh. Nɨ nan averpenimɨn aven izɨ avughsam. Nɨ atiatingan markɨ.” Ezɨ, Sisera Jaelɨn averpenimɨn aven ghuzɨma, Jael nir mɨtiar mam inigha anevara. 19 Ezɨ Sisera Jael mɨgɨa ghaze, “Nan kuarim nan pɨri. Nɨ dɨpatam na danɨngightɨ kɨ anemeka.” Ezɨ Jael memen nir me dɨpaba tuasa isamizir, memen oter eborim itir mam kuigha, a isa a ganɨngi. Ezɨ Sisera anemezɨ, Jael uam anevaragha a modo. 20 Ezɨ Sisera kamaghɨn Jael mɨgei, “Nɨ averpenimɨn tiar akamɨn tughɨv ikɨtɨ, gumazitam izɨ nɨn azaragham, ‘Gumazitam kagh iti?’ Eghtɨ nɨ kamaghɨn a mɨkɨm suam, ‘Puvatɨ.’ ”
21 Ezɨ Siseran mɨkarzim bar an amɨrazɨ ana aremezɨ moghɨn akui. Ezɨ Jael dafarir vuemɨn averpenibar benibar suizir afughafuzir mamɨn suira, egha dafarir vuemɨn ingangarir gumazibar haman suiragha, bar aghumra Siseran amuda zui. An haman suiragha ghua afughafuzir kam isa Siseran dakurum gasaragha, afughafuzim gafuzɨ, a bar anemɨkɨragha nguazim giraghu. Ezɨ Sisera areme. 22 Dughiar kamɨn, Barak Sisera buria izima, Jael ghua a batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ izɨtɨ, kɨ nɨ inigh mangɨ gumazir nɨ ruiagha aruim, nɨn akagham.” Ezɨ Barak a ko averpenimɨn aven ghua garima, Sisera aremegha gɨvagha irɨghav itima, afughafuzir kam an dakurumɨn mɨgoroghav ikia mamaghɨra iti.
23 Ezɨ dughiar kamɨn God Israelian akuragha, men damazimɨn Kenanian Atrivim Jabin abɨrazɨ, a bar aghumsɨki. 24 Ezɨ Israelia mɨsogha ghua bar gavgavigha Kenanian atrivim Jabin ko an mɨdorozir gumazibagh asɨghasɨki.