5
Debora ko Barakɨn onger akam
Dughiar kam Debora ko Abinoamɨn otarim Barak, aning ighiar kam bange:
 
E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam.
Israelian gumazir dapaniba dɨkavigha deravɨra gumazamizibar faragha ghua, pamten mɨsoghasa nɨghnɨsi.
Ezɨ gumazamiziba mɨsoghasa pamtemɨn nɨghnɨgha bar akonge.
E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam!
Ia atriviba, oragh!
Ia gumazir dapaniba, ia deravɨra kuariba arɨgh oragh!
Kɨ Ikiavɨra Itir God bagh ighiatam bangɨva marvibagh iviam.
Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, kɨ a gɨnɨghnɨgh ighiam damuam.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ Seirɨn Mɨghsɨam ataghizir dughiam,
kar Idomɨn nguazim,
nɨ izaghirima,
mɨkɨmkɨzim nguazim gɨnobazɨ,
amozim arigha mɨghsɨabar izaghiri.
Bar guizbangɨra, dɨpar dafam overiamɨn ghuariabar ikegha
nguazimɨn izaghiri.
 
Ua Me Ini 19:18Mɨghsɨaba Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn vazvasi,
a Sainaian God,
a Ikiavɨra Itir God, Israelian God.
 
Anatɨn otarim Samgarɨn dughiam,
ko Jaelɨn dughiam,
gumazir dagɨaba bagha biziba amadiba,
me okɨmakɨar gumazibar atiatia uamategha tuavir ekiamɨn aruir puvatɨ.
Me mangɨ zegh gamua,
egha moga kɨriar tuavir dozibagh arui.
 
O Debora, Israelɨn kantrin nguibar doziba itir gumazamiziba, me bizitam gamizir puvatɨ.
Me pura ikia ghua dughiar nɨ otozimɨn tu.
Guizbangɨra, nɨ Israelian tongɨn ikia mati men ganamin amebar mam.
 
Ezɨ Israelia aser igiabar gɨn zuir dughiamɨn,
mɨdoroziba me batifi.
Israelia mɨdorozir gumazir 40,000pla iti,
egha me bar moghɨra mɨsoghamin oraba ko afuziba puvatɨ.
 
Kɨ uan navir averiamɨn aven, Israelian mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumazir dapanibagh nɨghnɨghavɨra iti.
Guizbangɨra, men marazi uari isa mɨdorozim ganɨdi.
Kamaghɨn, e Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam.
 
10 Ia gumazir donkin ghurghuribar satelbagh apiaghiriba,
ko ia uan suebar tuavibagh aruir gumaziba,
ia bizir kamɨn gun mɨkɨm.
11 Ia oragh! Gumazamizir mozir dɨpaba uari akuvava dɨpaba isava sipsipbagh anɨdiba,
me Ikiavɨra Itir Godɨn mɨgɨa ghaze, an arazir aghuibara amuava apaniba abɨra.
Egha me uaghan ghaze, Israelɨn kantrin nguibar doziba itir gumazamiziba, bar deragha apanibagh afira.
Egha Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba uan nguibaba ategha, izaghira nguibar ekiamɨn tiar akamɨn ize.
12 O Debora, nɨ osegh dɨkavigh en faragh mangɨ.
Nɨ faragh mangɨ ighiatam bangɨ!
O Abinoamɨn otarim Barak, nɨ dɨkafigh!
Nɨ mɨdorozim gafiragh apaniba dɨkabɨragh.
Egh nɨ mɨdorozimɨn aven iniamin kalabuziar gumazir kaba inigh, men aku izɨ.
13 Ezɨ mɨdorozir gumazir aghuir ikiavɨra itiba, izaghira uan gumazir dapaniba ko uari akufi.
Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba a bagha iza mɨsoghasa uari akufi.
14 Efraimɨn anabamɨn adarazi izaghira danganir zarimɨn oto,
Efraimɨn adarazi fomɨra Amalekia abɨragha men nguazim ini.
Me datɨrɨghɨn Benjaminɨn anabamɨn adarazir gɨn zui.
Ezɨ Makirɨn adarazir gumazir dapaniba uaghan izaghiri.
Ezɨ Sebulunɨn anabamɨn gumazir dapaniba uan ghuarar gavgavibar suigha izaghiri.
15 Ezɨ Isakarɨn anabamɨn gumazir dapaniba Debora ko izi.
Isakarɨn anabamɨn gumazir kaba deravɨra Barakɨn gɨn zuima,
a men faragha ghua zuamɨra danganir zarimɨn zui.
Ezɨ Rubenɨn anabamɨn adarazi nɨghnɨzir pumuning ikia mangan aghua.
16 Ia Rubenɨn anabamɨn adarasi, ia tizim bagha sipsipba ko ikiavɨra iti?
Ia sipsipbar garir gumaziba, ia ti sipsipbar deir buaber dɨmdiam baraghasa?
Bar guizbangɨra, Rubenɨn anabamɨn adarazi
nɨghnɨzir pumuning iti.
 
17 Ezɨ Gileatɨn Distrighɨn itir adarasi, me pura Jordanɨn Fanemɨn vongɨn aruem anadi naghɨn ikiavɨra iti.
Ezɨ Danɨn anabamɨn adarasi, bizir tizim bagha kuribar ingari?
Ezɨ Aserɨn anabamɨn adarazi ongarir dadarimɨn iti.
Me pura ongarir mɨriamɨn, kuriba itir danganimɨn uarira iti.
18 Ezɨ Sebulunɨn anabam ko Naptalin anabamɨn adarasi,
uan mɨkarzibagh nɨghnɨzir puvatɨ.
Me pamtem mɨdorozim damuasa gavgavigha,
atam mɨdorozir danganimɨn oveghai.
 
19 Dughiar kamɨn, Kenanian atriviba Tanakɨn nguibamɨn izegha,
Megidon dɨpamɨn boroghɨn mɨsosi.
Kenanian atriviba mɨsogha,
mɨdorozim gafirazir puvatɨ.
Me uaghan silvan taba inizir puvatɨ.
20 Overiamɨn itir mɨkoveziba uaghan mɨsosi.
Da pɨn overiamɨn uan tuavimɨn ghua, Sisera ko mɨsosi.
21 Ezɨ Kisonɨn Fanemɨn aperiam me inigha ghue.
Faner kam fomɨra iti, an aperiam bar gavgafi.
 
Kɨ uan navir averiamɨn aven uabɨra uabɨ mɨgɨa ghaze,
kɨ bar uabɨn gavgavigh mɨdorozir gumazir gavgavimɨn mɨn daru mangam!
 
22 Ezɨ hoziar atamra ivemara zuiba,
me pamtem uan suebar nguazim gabɨri a tɨngaghavɨra iti.
23 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel kamaghɨn mɨgei,
“Merosɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba Ikiavɨra Itir Godɨn akurazir puvatɨ.
Me mɨdorozir gumazibar mɨn iza apanibav sogha Ikiavɨra Itir Godɨn akurazir puvatɨ.
Kamaghɨn, ia Godɨn diagha kamaghɨn an azai,
A Merosɨn nguibar ekiam, ivezir kuram a danɨngam, eghtɨ a bar ikuvigham.
Eghtɨ gumazamizir nguibar ekiar kamɨn itiba me uaghan ikuvigham.”
 
24 Jael, a Heberɨn amuim, ezɨ Heber a Kinian adarazir gumazir mam,
God deraghvɨram a damutɨ,
an navim bar akuegham.
An navir agorogem, averpenimɨn aven itir amizir igharazibagh afiragham.
25 Sisera dɨpam bagha Jaelɨn azarazɨ,
an oter eborim a ganɨngi.
An oter ovim itir bar aghuarim inigha
itarir ganganir aghuarim itimɨn a inigha izi.
26 A dafarir vuemɨn averpenibar benibar suizir afughafuzir mamɨn suira,
egha dafarir vuemɨn ingangarir gumazibar haman suira.
A Siseran dakurum mɨsogha anebɨki.
A guizbangɨra an dakurum gafuzɨma an okoriaghɨrɨ.
A Siseran dakurum gasaragha afughafuzim gafuzɨ, afughafuzir kam anemɨkɨragha vongɨn otogha nguazim giraghu.
27 Ezɨ Sisera tevimning apɨrigha soroghafariba kunigha,
Jaelɨn dagarimningɨn boroghɨn irɨghav iti,
gumaka a uam angamɨra itir puvatɨ.
A bar aremegha gɨfa.
 
28 Ezɨ Siseran amebam saghon mɨtɨghav ikia, amɨnim ivair tiar akamɨn saghon mar garima, a izir puvatɨ.
A winduan uan damazimning atɨgha gara ghua kamaghɨn mɨgei,
“Manmaghɨn amizɨ, Siseran karis bemɨra izezir puvatɨ?
Tizim bagha an hoziaba zuamɨra ua izezir puvatɨ?”
29-30 Ezɨ an fofozir amizir mam kamaghɨn an akam ikaragha ghaze,
“Mɨdorozir gumaziba ti apanibagh afiragha, uari bagha bizir aghuiba buria tɨghar da isɨ uari bagh da tuiragh uari danɨngam.
Egh amizir igiar vamɨra o pumuning, mɨdorozir gumaziba vaghvagha me iniasa ifonge, me men suiragh arazir kurabar me damuam.
Egha me ti Sisera bagh korotiar aghuiba iniasa da buriavɨra iti.
Egha inir aghuir me kurkazir aghuibar isamiziba buri da inigh izɨ, uan amuiba ko guivibar kurukam.”
Ezɨ Siseran amebam uaghan kamaghɨra nɨghnɨsi. Ezɨ puvatɨ.
 
31 O Ikiavɨra Itir God, kamaghɨra nɨn apaniba mar oveng.
Eghtɨ nɨn namakaba mar angazangarimɨn mɨn isiragh, mati aruer angazangarim otogha pamten nguazim gisira.
 
Ezɨ dughiar kamɨn gɨn, Israelian nguazim 40plan azenibar mɨdoroziba puvatɨgha avughse.

5:5: Ua Me Ini 19:18