8
Israelia bar Midiania dɨkabɨragha gɨfa
Ezɨ Efraimɨn anabamɨn gumaziba kamaghɨn Gideon mɨgei, “Nɨ Midianian adarazi ko mɨsoghasa zuir dughiamɨn, nɨ en dɨman aghua. Nɨ tizim bagha kamaghɨn e gami?” Me bar puv a gimoba an atari.
Ezɨ Gideon kamaghɨn me mɨgei, “Bizir ia amizim, kɨ amizir bizim, bar a gafira. Ia ti bizir ia amizimɨn gari, a pura bizim. Puvatɨ, a bar deragha, kɨ amizir bizibagh afira. Onger Akaba 83:11Guizbangɨra, God Midianian mɨdorozir gumazibar dapanir pumuning isa ian agharim gatɨ, aningɨn ziamning Orep ko Sep. Ezɨ ia aningɨn fɨrimning atu. Bizir kam bar ekefe. Kɨ kamaghɨn garir bizitam gamizir puvatɨ.” Gideon kamaghɨn mɨkemegha gɨvazɨ, Efraimɨn anabamɨn adarazi uam an atari puvatɨ.
Ezɨ Gideon uan 300plan mɨdorozir gumaziba ko ghua Jordanɨn Fanemɨn otivigha, a girɨgha vongɨn ghue. Me bar amɨragha, avughsezir puvatɨ, me uan apanibar gɨntɨgha ghuavɨra iti. Egha me ghua Sukotɨn nguibar ekiamɨn otivigha, Gideon kamaghɨn Sukotɨn itir gumazibar azai, “Gumazir nan gɨn iziba, men mɨkarziba mɨtiriam bangɨn bar amɨra. Kamaghɨn, ia bretɨn taba me danightɨ me dar amɨ. Kɨ uabɨ, kɨ Midianian atrivimning Seba ko Salmunan agɨntɨsi.” Ezɨ Sukotɨn gumazir dapaniba kamaghɨn mɨgei, “Ia tɨghar Seba ko Salmunan suigham. Kamaghɨn, e tizim bagh bretba isɨ nɨn mɨdorozir gumazibar anɨngam?”
Ezɨ Gideon ghaze, “Ia en akuraghan aghua. A dera. Ia gantɨ, Ikiavɨra Itir God Seba ko Salmuna isɨ nan agharim datɨghtɨ, kɨ gɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn mangɨ benir dɨkonir taba inigh izɨ ia mɨsogh, ian mɨkarziba abɨghɨrarigham.” Egha Gideon me ategha ghua Penuelɨn nguibar ekiamɨn ghugha, kamaghɨra bretba bagha men azai, ezɨ Penuelɨn itir adarasi, Sukotɨn adarazi men tirazɨ moghɨra, men tira. Ezɨ Gideon kamaghɨra Penuelɨn gumazibav gei, “Kɨ apaniba dɨkabɨragh, egh uamategh izɨ ian taua apɨram.”
10 Dughiar kamɨn, Seba ko Salmuna, aning uan mɨdorozir gumaziba ko Karkorɨn nguibamɨn iti. Faragha mɨdorozir gumazir avɨriba aruem anadi naghɨn ikegha mɨsoghasa ize. Ezɨ Israelia men 120,000plan mɨdorozir gumazibav soghezɨ me ariaghire. Kamaghɨn, datɨrɨghɨn 15,000plan mɨdorozir gumazibara ikiavɨra iti. 11 Ezɨ Gideon uan mɨdorozir gumaziba ko gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn tuavimɨn zui. Tuavir kam Noban nguibam ko Jokbehan nguibam, aruem anadi naghɨn amadaghan iti. Dughiar kam, Midiania deragha apaniba bagha garir puvatɨ. Ezɨ Gideon zuamɨra ghua Midianɨn otogha maghɨra mɨdorozim fore. Ezɨ Midianian mɨdorozir gumaziba bar dɨgavir kuram gami. 12 Ezɨ Midianian atrivimning, Seba ko Salmuna, arav ghu. Ezɨ puvatɨ, Gideon aningɨn agɨntɨghavɨra ikia ghua aningɨn suira. Ezɨ aningɨn mɨdorozir gumaziba aguaghfagha bar atiatingi.
13 Ezɨ Joasɨn otarim Gideon, mɨdorozimɨn danganim ategha, uamategha iza, tuavir Heresɨn nguibam itir mɨghsɨamɨn ghuavanabo. 14 A ghua Sukotɨn adarazir gumazir igiar mam batogha, pamtemɨn an suiragha kamaghɨn an azara, terara Sukotɨn adarazir gumazir dapaniba. Ezɨ gumazir igiar kam 77plan gumazibar ziaba osirigha Gideon ganɨngi. 15 Ezɨ Gideon ghua Sukotɨn gumaziba batogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia kamaghɨn fo, ia ghaze, kɨ tɨghar Seba ko Salmunan, suigham. Egha ia ghaze, ia tizim bagh bretba isɨ nan mɨdorozir gumazibar anɨngam? Egha ia na dɨpova nan ingaravaka, bretɨn taba nan mɨdorozir gumazibar anɨngan aghua. Ia datɨrɨghɨn kagh gan. Kar taning? Kar Seba ko Salmuna aningra, kɨ aningɨn suiragha gɨfa!” 16 Egha a Sukotɨn gumazir dapanir kabar suiragha, benir dɨkonir gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn inizibar Sukotia mɨsogha mɨzazim me gase. 17 A uaghan Penuelɨn nguibar ekiamɨn itir taua apɨriaghatɨzɨ, a irɨ. Egha nguibar ekiar kamɨn itir gumaziba bar me mɨsoghezɨ me ariaghire.
18 Egha Gideon dɨkavigha Seba ko Salmunan azara, “Gua na mɨkɨm. Gua Taborɨn Mɨghsɨamɨn mɨsoghezir gumazir kaba, me manmaghɨn gari?”
Ezɨ aning kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Me bar nɨn mɨrara gari. Me vaghvagha mati, atrivir mamɨn otariba.”
19 Ezɨ Gideon kamaghɨn mɨgei, “Me bar nan aveghbuabara. Me bar nan amebamɨn otariba. Ezɨ kɨ bar guizbangɨra Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itimɨn ziamɨn gua mɨgei, gua ti me mɨsoghezɨ me ariaghirezir puvatɨzɨ, kɨ gua mɨsoghezɨ gua aremeghan koghai.”
20 Egha Gideon uan otarir ivariam Jeterɨn mɨgɨa ghaze, “Aria, nɨ aning mɨsueghtɨ aning aremegh.” Ezɨ otarir kam, bar uan igiamra ikia, kamaghɨn damuan atiatingi. A uan mɨdorozir sabam ghufezir puvatɨgha, aning mɨsoghezir puvatɨ.
21 Ezɨ Seba ko Salmuna kamaghɨn Gideon mɨgei, “E fo, gumazir aruaba uari kamaghɨn bizim damusɨ, me uan gavgavibar amodoghɨn a damuam. Kamaghɨn, nɨ uabɨ izɨ ga mɨsogh.” Kamaghɨn, Gideon uabɨ Seba ko Salmuna mɨsoghezɨ, aning areme. Egha an aningɨn kamelningɨn fɨrimɨn itir benir iakɨnir igiamɨn nedazim guraghav itir adiarimning ini.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
22 Ezɨ Israelia kamaghɨn Gideon mɨgei, “E kamaghsua, nɨ Midianian agharim da ua e inizir bizim bangɨn, nɨ en gumazir dapanimɨn ikɨ e gativagham. Eghtɨ nɨn otariba ko nɨn ovavir boriba uaghan en gumazir dapanibar ikiam.”
23  1 Samuel 8:7; 10:19; 12:12Ezɨ Gideon kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ian gumazir dapanimɨn ikian kogham. Eghtɨ nan otarim uaghan, ian gumazir dapanimɨn ikian kogham. Ikiavɨra Itir God, a uabɨ ian gumazir dapanimɨn ikiam.” 24 Gideon fo, Midiania me Ismaelɨn ovavir boribar adarasi, me ringba uan kuaribagh arɨsi.
Kamaghɨn, a mɨgɨa ghua ua kamaghɨn Israelia mɨgei, “Kɨ bizir mam bagh ian azangasa. Ia bar moghɨra mɨdorozimɨn Midianian kuaribar guizir ringɨn iniziba, ia vaghvagh dar vamɨra vamɨra isɨ na danɨngam.”
25 Ezɨ me kamaghɨn mɨgei, “A dera, e da isɨ nɨ danɨngam.” Egha me vaghvagha mɨdorozimɨn tongɨn inizir ringbar vamɨra vamɨra isa iza nguazimɨn ghuarazir inim garɨsi. 26 Me arɨghizir ringɨn kabar osɨmtɨzim, 25 kilogremɨn tu. Kar ringbar osɨmtɨzimra. Ezɨ iakɨnir igiamɨn nedazibar adiaribar osɨmtɨzim, ko adiarir igharaziba, ko Midianian atrivibar korotiar pɨghagheviba, ko men kamelbar fɨribar itir adiariba, me ringba sara da mengezir puvatɨ. 27 Ezɨ Gideon golɨn kam inigha ofa gamir gumazibar korotiar otevir bar aghuarir mamɨn ingarigha, uan nguibam Ofran anetɨ. Ezɨ Israelia God ategha Ofran ghua bizir kamɨn ziam fe, mati tuavimɨn amiziba tintinimɨn gumazir amuiba itiba koma akui. Korotiar a ingarizir kam, azuazimɨn mɨn Gideon uan adarazi ko me gamizɨ me bar tintinibar arazir kurar igharazibagh amua iti.
28 Kamaghɨra, Israelia mɨdorozimɨn Midianian adarazi abɨragha aghumsɨzir ekiam me ganɨngi. Ezɨ Midianian adarazi ua bizitam damuan ibura. Kamaghɨn, Gideon ikiavɨra itir dughiamɨn, Israelia ua mɨdorozir tam gamizir puvatɨgha ghua 40plan azenibar tu.
Gideon areme
29 Ezɨ Joasɨn otarim Jerubal, an ziar mam Gideon, a ghua uan nguibamɨn itir dɨpenimɨn iti. 30 An amuir avɨriba iti, egha bizir kam bangɨn, a 70plan otariba iti. 31 Ezɨ Gideonɨn amuir dozir mam Sekemɨn nguibamɨn iti. An amuir kam otarir mam batezɨ, Gideon ziam, “Abimelek,” a gatɨ. 32 Ezɨ Joasɨn otarim Gideon bar ghurigha areme. Ezɨ me Abieserɨn adarazir nguibam Ofran, an afeziam Joas afazɨ naghɨn, uaghan anefa.
33 Gideon aremezɨ, Israelia zuamɨra ua Godɨn ziam fer puvatɨ. Me mati tuavimɨn amizim tintinimɨn gumaziba koma akua da bagha arui moghɨn, aser Balbar, ziaba fe. Egha asem Balberit atɨzɨ, a men godɨn oto. 34 Me Ikiavɨra Itir God, uam a gɨnɨghnɨzir puvatɨ. A men God, a men akurazɨ, men apaniba tintinibar iza me mɨsozir dughiabar, me me abɨni. 35 Guizbangɨra, Jerubal, an ziar mam Gideon, a deraghavɨra men akuragha me bagha bizir aghuir avɨribagh ami. Ezɨ me da bakɨnɨghɨnigha, deravɨra Gideonɨn adarazi ikaragha me mɨnabazir puvatɨ.

8:3: Onger Akaba 83:11

*8:21: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

8:23: 1 Samuel 8:7; 10:19; 12:12