7
Gideon Midiania gafira
Ezɨ Jerubal, kar Gideon uabɨ, a uan mɨdorozir gumaziba ko bar mɨzaraghara dɨkavigha ghua, Harotɨn emɨmɨrimɨn mɨriamɨn averpenibar ingarigha iti. Ezɨ Midianian averpeniba, Moren mɨghsɨamɨn boroghɨn danganir zarimɨn, Gideonɨn amadaghan notɨn iti.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Gideon mɨgei, “Kɨ ian akuragh Midiania mɨsoghasa ifonge. Ezɨ mɨdorozir gumazir bar avɨrim nɨ ko iti. Me ti kamaghɨn nɨghnɨgh suam, ‘E uarira, uan gavgavibar Midiania mɨsogh me abɨragham.’ Egh me uan ziaba fam. Me ti kamaghɨn nɨghnigh, egh kamaghɨn mɨkemeghan kogham, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ men akuragham. Godɨn Araziba 20:8Kamaghɨn amizɨ, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, ‘Gumazir manam atiati, a Gileatɨn Mɨghsɨam ategh uamategh uan nguibamɨn mangɨ.’ ” Ezɨ Gideon kamaghɨn me tuisɨgha, me mɨkemezɨma, 22,000plan mɨdorozir gumaziba dɨkavigha uamategha ghue. Ezɨ 10,000plan mɨdorozir gumaziba ikiavɨra iti.
Egha gɨn, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Gideon mɨgei, “Mɨdorozir gumazir avɨriba ikiavɨra iti. Nɨ me inigh emɨmɨrimɨn magɨrɨtɨ, kɨ nɨn akuragh me abɨgham. Gumazir manam nɨ ko mangɨsɨ kɨ anemɨseveghtɨ, a nɨ ko mangam. Eghtɨ kɨ kamaghɨn nɨ mɨkɨm suam, gumazir kam nɨ ko mangan kogham, eghtɨ a mangan markɨ.”
Ezɨ Gideon gumaziba inigha emɨmɨrim giraghu. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ gumazibav kɨmtɨ me dɨpam amɨ. Gumazir afiabar mɨn mɨzebar dɨpam apiba, nɨ me isɨva bɨzir vamɨran me atɨgh. Egh gumazir iteviba apɨrigha uan dafaribar dɨpam apiba, me isɨva bɨzir igharazimɨn me atɨgh.” Ezɨ Gideon garima, 300plan gumazibara uan dafaribar dɨpam api, ezɨ igharaz darazi bar moghɨra iteviba apɨrigha uan mɨzebar dɨpam api.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Gideon mɨgei, “Gumazir 300plan dafaribar dɨpam ameziba, kɨ ian akuraghtɨ, ia Midiania gafiragham. Egh nɨ gumazir igharazibav kemeghtɨ, me uamategh uan nguibabar mangɨ.” Kamaghɨn, Gideon gumazir igharazibar dagheba ko sɨghaba me dama ada inigha me mɨkemezɨ, me uamategha uan nguibabar ghue. Ezɨ 300plan mɨdorozir gumazir kaba, me gumazir igharazibar dagheba ko sɨghaba ini. Dughiar kamɨn, Gideonɨn gumazibar averpeniba mong pɨn amadaghan itima, Midianian averpeniba, vɨn amadaghan danganir zarimɨn iti.
Ezɨ dɨmagarir kamɨn, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Gideon mɨgei, “Ia mangɨ Midianian danganimɨn mɨdorozim foregh. Kɨ ian akuragh Midianian gumazibav sogh me abɨragham. Guizbangɨra, kɨ me isa ian agharim gatɨgha gɨfa. 10 Nɨ mɨdorozim foran atiatigh, uan ingangarir gumazim, Pura, inightɨ a nɨn gɨn mangɨ, Midianian averpenibar magɨrɨ. 11 Egh men mɨgɨrɨgɨaba baraghɨva mɨsoghsɨ gavgavim iniam.” Ezɨ Gideon uan ingangarir gumazim Pura ko, aning apanibar averpeniba iti naghɨn men mɨriamɨn uaghiri.
12 Ezɨ Midianian adarazi ko Amalekia ko aruem anadi naghɨn itir darasi, me aparir irubuar bɨzir dafamɨn mɨn danganir zarim tintinibar an iti. Men kamelba uaghan bar avɨraseme, mati ongarimɨn gigim. Gumazitam ti me mengan iburagham. 13 Ezɨ Gideon ghuava otogha moga gara orazima, gumazir mam kamaghɨn uan irebamɨn gun uan namakam geghari, “Kɨ irebamɨn garima, me balin ovɨziba isa balin bretɨn mamɨn ingari, ezɨ bretɨn kam uabɨ poghpogha iza, e Midiania itir danganir kamɨn aven iza averpenim pamten a mɨsoghezɨ a ragha ghua nguazim girɨ.”
14 Ezɨ gumazir kamɨn namakam kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Bizir kam, bar guizbangɨra, ababanir kam en aka. Kar, Gideonɨn mɨdorozir sabamra. Gideon, a Joasɨn otarim, Israelian gumazir mam, anarɨra. Guizbangɨra, God Gideonɨn akuraghtɨ, e Midiania ko mɨdorozir gumaziba sara, a bar e agɨvagham. Irebar kamɨn mɨngarim, kamaghɨra ghu.”* Israelia, me uari bagha uan azenibar ingarava opara dagheba isava uari bretba tua da api. Kamaghɨn amizɨ, irebamɨn aven itir bizir kam, bretɨn poghpogha izir kam, a mati Israelian nedazim. Midiania bar danganibagh arua averpenibar ingari darasi, ezɨ irebamɨn aven itir bizir kam, averpenir dɨpɨrigha ragha ghuzir kam, kar men nedazim.
15 Ezɨ Gideon irebar kamɨn eghaghanim baregha uaghan an mɨngarim baregha, maghɨra itevimning apɨrigha Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe. Egha uamategha Israelian averpeniba iti naghɨn ghugha kamaghɨn Israelian dei, “Ia dɨkav! E mangam! Ikiavɨra Itir God datɨrɨghɨn en akuraghtɨma, e mɨdorozimɨn Midiania dɨkabɨragham.” 16 Ezɨ Gideon 300plan gumazir kaba isa 3plan okoruabar me arɨki. Egha sɨghaba ko nguazir mɨneba sara inigha bar gumazibagh anɨngi. Nguazir mɨneba bar vaghvagha korir aviba dar averiabar iti. 17 Ezɨ Gideon kamaghɨn mɨgei, “Ia deraghvɨra nan gan, kɨ damuamin arazimra ia uaghan a damuam. Kɨ mangɨ men danganir mɨriamɨn mangɨgh, bizir manam damuam, eghtɨ ia uaghan a damu. 18 Gumazir okoruar na ko zuiba sɨghabagh ivitɨ, ia uaghan sɨghabagh ivi kamaghɨn dɨm, ‘E Ikiavɨra Itir Godɨn adarasi! E Gideonɨn adarasi. E aning bagha mɨsosi!’ ”
19 Ezɨ Gideon uan 100plan gumazir a ko zuiba, me ghua dɨmagarir arɨzimɨn men averpeniba iti naghɨn mɨriamɨn oto. Dughiar kamɨn, Midianian averpeniba itir danganimɨn garir gumaziba avughsasa uarigh itaghvɨrazir dughiam. Ezɨ Gideon ko gumazir a ko zuiba, sɨghabagh iviava nguazir mɨner me suighiziba abɨagharɨki. 20 Ezɨ Gideonɨn gumazir okoruar igharazimning kamaghɨn ganigha, uan sɨghabagh iviava nguazir mɨneba uaghan ada abɨagharɨki. Me uan agharir kɨriabar korir avibar suiki. Egha agharir guvibar sɨghabar suigha, kamaghɨn diava arai, “Kar, Ikiavɨra Itir God ko Gideon baghavɨra itir mɨdorozir sabamra!” 21 Egha me mɨtivighav ikia Midiania itir danganim okarizɨ, Midianian mɨdorozir gumaziba kamaghɨn ganigha atiatigha ararem saram ari. 22 Ezɨ 300plan gumazir kabanang sɨghabagh ivir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God Midiania gamizɨ, me onganigha uarira uan namakaba tintinibar uan mɨdorozir sababar uari oti. Egha me ara ghua Saretanɨn nguibar ekiamɨn amadaghan Betsitan nguibamɨn zui, egha Tabatɨn nguibamɨn boroghɨn ghua Abel Meholan nguibamɨn oto.
23 Ezɨ Gideon Naptalin anabam ko, Aserɨn anabam ko Manasen anabamɨn Israelian gumaziba, me bagha akam amadi. Ezɨ me oregha iza uan namakabar akuragha Midianian agɨntɨsi. 24 Ezɨ Gideon uaghan Efraimɨn anabamɨn mɨghsɨar dozibar tintinibar itir gumaziba bagha akam amada. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ia izighirɨ e Midianian adarazi ko mɨsogham. Egh ia mangɨ Jordanɨn Fanemɨn me bagh pɨghɨva, daghurir doziba ko emɨmɨribar me bagh gan mangɨ Betbaran nguibamɨn me bagh gan men suikigh. Puvatɨghtɨma, me Jordanɨn Fanem giregh vongɨn mangegham.” 25 Ezɨ me Midianian mɨdorozir gumazibar dapanir pumuningɨn suira, aningɨn ziamning, Orep ko Sep. Egha me Orep isa, dagɨam gisɨn a mɨsoghezɨ, an areme, ezɨ me danganir kam Orep a gatɨ. Egha me Sep inigha ghua wainɨn ovɨziba dɨkabɨri naghɨn a mɨsoghezɨ an areme. Ezɨ danganir kam, me Sep a gatɨ. Egha me Midianian agɨntɨghavɨra iti. Gideon datɨrɨghɨn Jordanɨn Fanemɨn vongɨn itima, me gumazir dapanir kamning Orep ko Sepɨn dapanimning inigha a bagha zui.

7:3: Godɨn Araziba 20:8

*7:14: Israelia, me uari bagha uan azenibar ingarava opara dagheba isava uari bretba tua da api. Kamaghɨn amizɨ, irebamɨn aven itir bizir kam, bretɨn poghpogha izir kam, a mati Israelian nedazim. Midiania bar danganibagh arua averpenibar ingari darasi, ezɨ irebamɨn aven itir bizir kam, averpenir dɨpɨrigha ragha ghuzir kam, kar men nedazim.