12
Efraimɨn anabamɨn adarazi Gileatia ko mɨsosi
Ezɨ Efraimɨn anabamɨn adarazi uari akuvagha mɨdorozim damuasa, mɨdorozir biziba inigha Jordanɨn Fanem giregha vongɨn otogha, Safonɨn nguibar ekiamɨn zui. Me ghua kamaghɨn Jepta mɨgei, “Nɨ Amonia ko mɨsoghasa Jordanɨn Fanem girɨgha vongɨn zuir dughiamɨn, nɨ en dɨman aghua? Nɨ oragh, bizir kam bangɨn, e datɨrɨghɨn nɨ ko nɨn dɨpenim dapongam.”
Ezɨ Jepta kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ uan adarazi ko, e Amonia ko adarir ekiam iti. Egha kɨ ian diazɨ, ia iza nan akurazir puvatɨ. Ezɨ kɨ gari ia iza nan akurazir puvatɨzɨ, kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, ‘Kɨ mangɨ Amonia ko mɨsoghtɨ, me mar na mɨsueghtɨ kɨ aremeka.’ Kamaghɨn, kɨ Jordanɨn Fanem girɨgha anebigha ghua mɨdorozim foregha a gami. Ezɨ Ikiavɨra Itir God nan akurazɨma kɨ mɨdorozimɨn me abɨra. Ezɨ ia datɨrɨghɨn tizim bagha iza na mɨsoghasa?”
Efraimian anabamɨn adarasi, faragha Gileatɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ia Gileatɨn adarasi, ia Efraimɨn nguazimɨn ikegha ara iza, datɨrɨghɨn Efraim ko Manasen nguazimningɨn tɨzimningɨn iti. Egha ia gumazamizir pura guighav itiba.” Kamaghɨn, Jepta Gileatɨn gumaziba bar me akuvagha, Efraimɨn gumazibav sogha me abɨri.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Ezɨ Gileatɨn mɨdorozir gumaziba Efraimɨn gumaziba bagha pɨgha, Jordanɨn Fanem abɨgha ghua otivir tuavir akabar iti. Ezɨ Efraimɨn gumaziba mɨdorozimɨn ara fanemɨn iza kamaghɨn mɨgei, “E dɨpam giregh vongɨn mangasa.”
Ezɨ Gileatɨn mɨdorozir gumaziba kamaghɨn vaghvagha men azangsɨsi, “Nɨ Efraimɨn tav o puvatɨ?”
Eghtɨ me kamaghɨn mɨkɨm suam, “Puvatɨ,” eghtɨ me ua kamaghɨn a mɨkɨmam, “Aria nɨ mɨkɨm, ‘Sihibolet.’ ” Eghtɨ gumazir kam deragh ziar kam dɨponan kogh, suam, “Sibolet,” eghtɨ me fogh suam kar Efraimɨn adarazir gumazir mam, egh me an suiragh a mɨsueghtɨ an aremegham. Me kamaghɨn amua ghua Jordanɨn Fanem gɨra iza, otivir tuavir akabar pɨgha, Efraimɨn adarazir 42,000plan gumazibav soghezɨ me ariaghire. Hibrun akamɨn akar kam kamakɨn, “Sihibolet,” o “Sibolet,” an mɨngarim kamakɨn, “raiziar dapanim.” Gileatia kamaghɨn ziar kam dɨbori, “Sihibolet.” Ezɨ Efraimɨn adarazir ighara a dɨbori, “Sibolet.” Gumazitam, deragh Gileatian adarazi a dɨbori moghɨn, a deragh a dɨboroghan koghtɨ, me fogham kar Efraimɨn gumazir mam, egh me an mɨsueghtɨ ana aremegham.
Ezɨ Gileatian gumazim Jepta, a 6plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ikegha areme. Ezɨ me Gileatɨn nguazimɨn anefa. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Ipsan, gumazir dapanimɨn oto
Ezɨ Jepta aremezɨ, gɨn, Betlehemɨn gumazim Ipsan, a Israelian gumazir dapanimɨn oto. A 30plan otariba ikia 30plan guiviba iti. Egha uan guiviba amangizɨ me nguibar igharazibar gumazibar ikiasa ghue. Ezɨ a igharazir adarazir guivir igiaba inigha uan otaribagh anɨngizɨ me dar iti. Ezɨ Ipsan 7plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ike. 10 Egha an aremezɨ, me Betlehemɨn anefa.
Elon gumazir dapanimɨn oto
11 Ezɨ Ipsan aremezɨ, Sebulun adarazir gumazir mam Elon, a Israelian gumazir dapanimɨn otogha 10plan azenibar men gari. 12 Ezɨ an aremezɨ, me Sebulunɨn nguazimɨn, Aijalonɨn nguibar ekiamɨn anefa.
Apdon gumazir dapanimɨn oto
13 Ezɨ Elon aremezɨ, Piratonɨn nguibar ekiamɨn gumazim Apdon, a Hilelɨn otarim, a Israelian gumazir dapanimɨn oto. 14 A 40plan otariba ikia igiav otarir 30pla iti. Me zurara donkin 70pla gapiaghira mangɨ izegh gami. Ezɨ Apdon 8plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ike. 15 Ezɨ an aremezɨ, me Efraimɨn nguazimɨn, Piratonɨn anefa. Nguibar kam Amalekian mɨghsɨar dozibar iti.

*12:4: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

12:6: Hibrun akamɨn akar kam kamakɨn, “Sihibolet,” o “Sibolet,” an mɨngarim kamakɨn, “raiziar dapanim.” Gileatia kamaghɨn ziar kam dɨbori, “Sihibolet.” Ezɨ Efraimɨn adarazir ighara a dɨbori, “Sibolet.” Gumazitam, deragh Gileatian adarazi a dɨbori moghɨn, a deragh a dɨboroghan koghtɨ, me fogham kar Efraimɨn gumazir mam, egh me an mɨsueghtɨ ana aremegham.

12:7: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.