Samsonɨn eghaghanim
13
(Sapta 13--16)
Manoan amuim Samson bate
Ezɨ Israelia ua Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn arazir kurabagh amima, Ikiavɨra Itir God Filistiaba ataghizɨ, me 40plan azenibar me gativagha men gari.
Ezɨ Manoa, Danɨn anabamɨn gumazir mam, a Soran nguibar ekiamɨn iti. An amuim boriba batir puvatɨ. Ezɨ dughiar mam Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn mam iza kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ faragha otir puvatɨ. Egh nɨ kɨran oveghangɨn navim asegh otarim bategham. Kamaghɨn, nɨ datɨrɨghɨn wainba ko dɨpar onganibar aman markɨ. Egh bizir kɨ daman gumazamizibar anogorogheziba, nɨ dar aman markɨ. Kar bizir gumazamizibagh ami, me nan damazimɨn mɨzeziba. Dɨboboniba 6:1-5; 1 Samuel 1:11Nɨ navim aseghɨva otarim bategham. Egh an dapanir arɨzim gisan markɨ. A nɨn navimɨn aven itima, God ua bagha a ginaba. Eghtɨ nɨ a bateghtɨ, a wainba ko dɨpar onganibar aman markɨ, egh uaghan God daman gumazibar anogoroghezir dagheba, a dar aman markɨ. Eghtɨ a ua Filistiaba da Israelia iniam.”
Ezɨ amizir kam ghua uan pam Manoan mɨgɨa ghaze, “Gumazir akam akurir mam Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn mɨn gara na ko mɨgei. Ezɨ kɨ bar atiatigha an azarazir puvatɨ, a ten gumazim egha a managh ize. A uan ziamɨn gun na mɨkemezir puvatɨ. A na mɨgɨa ghaze, kɨ navim aseghɨva otarim bategham. Egh wainba ko dɨpar onganibar aman koghɨva uaghan, dagher God daman gumazamizibar anogoroghezibar aman kogham. Bizir kaba, gumazamizibagh amima me nan damazimɨn mɨze. Eghtɨ gan otarir nan navimɨn aven ikiamin kam, God ua baghvɨra a ginabagham, eghtɨ a kamaghɨra ikɨ mangɨ aremegham.”
Ezɨ Manoa mɨgɨrɨgɨar kam baregha Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa ghaze, “O Ekiam, ga uaning, kɨ kamaghɨn ifonge, gumazir nɨ amadazir kam, nɨ uam anemadaghtɨ a ga bagh izɨ. Eghtɨ borir gɨn otivamin kam, ga a bagh damuamin biziba a bar dar gun ga mɨkɨmam.” Ezɨ God Manoan mɨgɨrɨgɨam baraghizɨ, Manoan amuim uan azenimɨn aperaghav itima, Ikiavɨra Itir Godɨn ensel iza a bato. Manoa dughiar kamɨn a ko itir puvatɨ.
10 Ezɨ an amuim bemɨra uamategha ivegha ghua uan pam batogha an mɨgɨa ghaze, “Nɨ zuamɨra izɨ! Gumazir faragha iza na batozim, anarɨra ua iza na bato.”
11 Ezɨ Manoa uan amuim ko uamategha ghua gumazir kam batogha an azara, “Nɨ gumazir kamra faragha iza nan amuim batoz, o?”
Ezɨ gumazim a ikaragha ghaze, “Are, kar kɨrara.”
12 Ezɨ Manoa gumazimɨn azara, “Nɨ nan amuim ko akam akɨrizir bizir kam guizbangɨra otoghtɨ, otarir kam bizir tizibar amuva Akar Gavgavir manabar gɨn mangam?”
13 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel kamaghɨn Manoa mɨgei, “Nɨn amuim bar deravɨra mɨgɨrɨgɨar kɨ a mɨkemezibar gɨntɨgh. 14 A wainɨn ovɨzibar aman markɨ. Egh wainɨn dɨpaba ko dɨpar onganibar aman markɨ. Egh God daman gumazamizibar anogoroghezir daghebar aman markɨ, bizir kaba gumazamizibagh ami me nan damazimɨn mɨze. A bar deravɨra kɨ a mɨkemezir mɨgɨrɨgɨabar gɨntɨgh.”
15 Ezɨ Manoa kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn ensel mɨgei, “Ga uaning, nɨ tong ga ko kagh ikɨtɨma ga memen igiatam mɨsuegh, a isamightɨ, nɨ damegh mangam.” 16 Manoa kamaghɨn fozir puvatɨ, a Ikiavɨra Itir Godɨn ensel mɨgei.
Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ ikɨ gua tuaghamin daghetam ameghan kogham. Gua meme mɨsuegh a tusɨ, gua Ikiavɨra Itir God bagh ofan bar isia mɨghɨrizim damu, a tuaghtɨ a bar isigh.”
17 Ezɨ Manoa kamaghɨn ensel mɨgei, “Nɨ uan ziamɨn gun ga mɨkemeghtɨ, gɨn gan otarim otoghtɨ ga nɨn ziam fam.”
18  Jenesis 32:29Ezɨ ensel kamaghɨn aning ikaragha ghaze, “Puvatɨ. Gua tizim bagh nan ziam gɨfoghasa? Nan ziam bar deragha bar ighara.” 19 Kamaghɨn, Manoa memen igiar mam ko witɨn maba inigha Ikiavɨra Itir God bagha ofa gami, a Godɨn bizir bar igharagha garibagh amim. Manoa ofan kam ofa gamir dagɨar dafar mam gisɨn a gamigha, uan amuim ko aning tugha pura gara iti. 20 Avim ofa gamir dakozimɨn dafogha isia mɨzariaba ghuavanadir dughiamɨn, Manoa uan amuim ko garima, Ikiavɨra Itir Godɨn ensel avir mɨzariabar tongɨn Godɨn Nguibamɨn ghuavanadi. Ezɨ aning irava uan guamning isava nguazim gatɨ. 21 Ezɨ Ensel uam aning ko itir puvatɨ. Ezɨ Manoa datɨrɨghɨn fo, kar guizbangɨra Ikiavɨra Itir Godɨn ensel.
22 Egha Manoa kamaghɨn uan amuim mɨgei, “Ga Godɨn enselɨn ganigha gɨfa, kamaghɨn, ga ti aremegham.”
23 Ezɨ Manoan amuim kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God ga mɨsueghtɨ, ga aremeghan kogham. Ga amizir ofa, Ikiavɨra Itir God a gifongegha bizir igharagha garim gamizɨ ga an gani. Egha uaghan a ga mɨgɨa ghaze, ga otarim ikiam.”
24 Egha Manoan amuim gɨn otarim bategha, ziar kam a ganɨngi, “Samson.” Ezɨ otarim aghuima, Ikiavɨra Itir God deravɨra a gami. 25 Ezɨ Samson Sora ko Estaolɨn nguibar ekiamningɨn tizimɨn, Danɨn anabamɨn danganimɨn iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Duam an nɨghnɨzimɨn aven ingari.

13:5: Dɨboboniba 6:1-5; 1 Samuel 1:11

13:18: Jenesis 32:29