14
Samson Filistiabar amizir mamɨn iti
Ezɨ dughiar mamɨn, Samson Timnan nguibar ekiamɨn ghuaghira, Filistiabar amizir igiar mamɨn gani. Egha a uamategha ghugha kamaghɨn uan amebam ko afeziam mɨgei, “Kɨ Filistiabar amizir igiar mam, Timnan nguibar ekiamɨn an gani. Kɨ kamaghsua, gua na bagh a inightɨ kɨ an ikiam.”
Ezɨ an amebam ko afeziam kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Manmaghɨn ami? Nɨn ikɨzimɨn aven amizir igiatam iti o, en gumazamizibar tongɨn ti puvatɨ? Nɨ bizir tizim bagha Filistiabar amizim iniasa, gumazir kaba me uan mɨkarzir mogomebar iniba aghori puvatɨ?”
Ezɨ Samson ua kamaghɨn uan afeziam mɨgei, “Kɨ amizir kam gifonge. Gua na bagh a inigh.” Dughiar kamɨn Filistiaba Israelia gativagha men gari. Ezɨ Ikiavɨra Itir God Filistiabav soghasa tuaviba buri. Kamaghɨn, Samsonɨn afeziam ko amebam fozir puvatɨ, Ikiavɨra Itir God uabɨ Samsonɨn nɨghnɨzim fema an akar kam gami. Egha gɨn Samson uan amebam ko afeziam me Timnan ghuaghiri. Egha Timnan itir wainɨn azenibar boroghɨn zuima, laionɨn igiar mam dazeregha Samson mɨsoghasa a bagha izi. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Duam gavgavim Samson ganɨngizɨma, a laionɨn kam uan dafarir kɨnimningɨn an suiragha anebɨki. Mati gumazim memen igiam tongɨrama anebɨki. Egha an amizir bizir kamɨn, gun uan afeziam ko amebam, mɨkemezir puvatɨ.
Egha gɨn a ghua Timnan nguibamɨn ghugha, amizir igiar kam bar a gifongegha, a ko mɨgei. Samson mong ikegha, uamategha amizir kamɨn ikiasa zui. Egha ghua tuavim ategha laionɨn a faragha mɨsuegha atɨzir kuamɨn ganasa, tuavir mɨriamɨn ghua garima, aparir irubuar okoruam an aven ikia hani isava a gatɨ. Ezɨ a uan dafarimningɨn hanin maba tuigha da apavɨra tuavimɨn zui. A ghua uan amebam ko afeziam batogha hanin maba isa aning ganɨngizɨ, aning uaghan ada ame. A uan amebam ko afeziam kamaghɨn aning mɨkemezir puvatɨ, a laionɨn kuamɨn aven haniba ini.
10 Ezɨ Samsonɨn afeziam ghua, amizim ko an amebam ko afeziam batogha, me aning uaningɨn ikiamin akam akɨrigha gɨfa. Men gumazir igiaba fomɨra amuibar ikiasa ami moghɨn, Samson maghɨra maburan isam gami. 11 Ezɨ Filistiaba kamaghɨn Samsonɨn ganigha, 30plan gumazir igiabagh inaba, eghtɨ me a ko namakam damigh ikiam. 12 Ezɨ Samson kamaghɨn 30plan gumazir igiar kabav gei, “Kɨ akar isɨn zuitamɨn ia mɨkɨmasa. Ia isam damuamin 7plan aruer kabar ikɨva, ia akar isɨn zuir kamɨn mɨngarimɨn gun na mɨkemeghtɨ, kɨ 30plan inir ruarir aghuiba ko 30plan korotiar aghuiba ia danɨngam. 13 Eghtɨ ia nan akar isɨn zuimɨn mɨngarimɨn gun na mɨkemeghan kogh, ia 30plan inir ruarir aghuiba ko 30plan korotiar aghuiba na danɨngam.”
Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan akar isɨn zuimɨn gun en mɨkemegh.”
14 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze:
 
“Apir bizir mamɨn bizir apir mam oto.
Ezɨ bizir isɨngtɨzir mam bizir gavgavimɨn oto.”
 
Ezɨ 3plan arueba gɨvazɨ, me akar isɨn zuir kam gɨfozir puvatɨghavɨra iti.
15 Egha aruer namba 4ɨn, me kamaghɨn Samsonɨn amuim mɨgei, “Nɨ uan pam apezeper a gakaghontɨ, a uan akar isɨn zuimɨn mɨngarimɨn gun e mɨkemegh. Puvatɨghtɨ, nɨ uan adarazi ko, e avimɨn ia daboroghtɨ ia isigham. Gua en biziba okɨmasa en diazɨ, e kagh ize?”
16 Ezɨ Samsonɨn amuim ghua an guamɨn garava aziava kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ ti na gifongezir puvatɨ. Egha akar isɨn zuir kamɨn nan adaraziv kemegha, an mɨngarimɨn gun na mɨkemezir puvatɨ.”
Samson kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Manmaghɨn ami? Nɨ gan, kɨ uan amebam ko afeziam mɨkemezir puvatɨ. Kɨ tizim bagh nɨ mɨkɨmam?”
17 Ezɨ an amuim azia kamaghɨra ikia ghua isamɨn 7plan arueba gɨfa. A imobavɨra itima, an oragha ghua amɨragha tagha namba 7 aruemɨn akar isɨn zuimɨn mɨngarimɨn gun a mɨkeme. Ezɨ a ghua uan adaraziv keme. 18 Ezɨ namba 7 aruemɨn, aruem tɨghar magɨramin dughiamɨn, nguibar kamɨn itir gumaziba kamaghɨn Samson mɨgei:
 
“Bizir tizim bar isɨngigh, hanin isɨngtɨzim gafiragham?
Ezɨ bizir tizim bar gavgavigh, egh laionɨn gavgavim gafiragham?”
 
Ezɨ Samson kamaghɨn me mɨgei:
 
“Ia ti nan bulmakaun amebam inigha ghua uan azenibar ingarizir puvatɨghai,
ia nan akar isɨn zuimɨn mɨngarimɨn gun na mɨkemeghan koghai.”
 
19 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Duam gavgavim Samson ganɨngizɨma an Askelon nguibar ekiam giraghu. A ghuaghira 30plan gumazibav soghezɨ me ariaghirezɨ, a men biziba ini. Egha men 30plan korotiar aghuiba inigha an akar isɨn zuimɨn mɨngarimɨn gun mɨkemezir darazigh anɨngi. Egha a bizir otozir kam bagha navim bar osemegha, uamategha uan nguibamɨn ghu. 20 Ezɨ Filistiaba an amuim isava an namakar mam ganɨngi, an namakar kam uaghan a ko an isamɨn ike.