15
Samson bar pazavɨra Filistiabagh ami
Ezɨ witba aghorir dughiamɨn, Samson memen igiar mam inigha uan amuim bagha ghu. Egha kamaghɨn uan amuimɨn afeziam mɨgei, “Nan amuim akuir danganim, kɨ an aven mangasa.”
Ezɨ an amuimɨn afeziam an anogoroke. A ghaze, “Bar guizbangɨra, kɨ ghaze, nɨ ti an aghua. Egha nɨ uan amuim ko gua uaningɨn ikiasa isam gamir dughiamɨn, nɨn namakar nɨ ko ikezim, kɨ a isav a ganɨngi. Ezɨ an afumimɨn ganganim bar dera, nɨ a iniam? Kɨ datɨrɨghɨra a isɨ nɨ danɨngightɨ nɨ an ikiam.”
Ezɨ Samson atara kamaghɨn mɨgei, “Kɨ datɨrɨghɨn Filistiaba bar me gasɨghasigh, egh osɨmtɨziba puvatɨgham. Kar men osɨmtɨzimra.”
Ezɨ Samson ghua afiar atiar 300plan suigha da inigha dar ipebar uarir fufugha da ike. Egha vaghvagha korir avibar dar ipebagh ike. Egha Samson afiar atiabar ipebar itir korir avibagh apongezɨ da isima, ana da ataghizɨma, da tintinibar ivemara ghua Filistiabar witɨn azenibar aven zuima, korir aviba men witɨn dɨghoregha arɨghiziba ko mɨtivighav itiba sara bar moghɨra dar isi. Ezɨ wainɨn ikarɨziba ko olivɨn temeba uaghan isi.
Ezɨ Filistiaba kamaghɨn ganigha uarira uari azangsɨsi, “Tinara bizir kam gami?”
Ezɨ gumazir mam kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Samson a gami. An ivozir afeziam, Timnan nguibamɨn gumazim. A Samsonɨn amuim inigha, an namakar a ko an amuimɨn isamɨn dughiamɨn ikezim ganɨngi.” Ezɨ Filistiabar gumazir dapaniba, Timnan nguibamɨn ghuavanaga Samsonɨn amuim ko an afeziam gaborozɨ aning isi.
Ezɨ Samson kamaghɨn me mɨgei, “Ia arazir kamaghɨn garim gami, a? Kɨ kamaghɨn akar kam akɨram, kɨ datɨrɨghɨn zuamɨra avughseghan kogham. Kɨ faragh ia amizir arazir kam ikaragh, egh gɨn avughsam.” Samson puv me mɨsogha, me abɨragha men avɨribav soghezɨ me ariaghire. Egha a gɨn ghua Etamɨn Mɨghsɨar ekiar mamɨn dagɨar akɨriamɨn aven iti.
Samson Filistiaba abɨra
Ezɨ Filistiaba gɨn ghua Judabar nguazimɨn averpenibar ingarigha ikia, Lehin nguibamɨn gumazamiziba ko mɨsoghasa. 10 Ezɨ Judaba kamaghɨn men azangsɨsi, “Ia bar tizim bagha iza e ko mɨsoghasa?”
Ezɨ Filistiaba kamaghɨn me ikaragha ghaze, “E Samsonɨn suiragh, a inigh mangɨ kalabus darɨghasa. An e gamizir arazimra, e uaghan kamaghɨram a damuam.”
11 Ezɨ Judabar 3,000plan gumaziba Samson bagha Etamɨn dagɨar akɨriam iti naghɨn ghuaghira kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ kamaghɨn fo, Filistiaba e gativagha gɨfa? Nɨ tizim bagha osɨmtɨzir dafar kam gamigha osɨmtɨzim e ganɨngi?”
Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Me na gamizir arazimra kɨ a ikarvagha me gami.”
12 Egha me kamaghɨn Samson mɨgei, “E nɨ ikegh nɨ isɨ Filistiabar agharim darɨghasa izi.”
Ezɨ Samson kamaghɨn me mɨgei, “Ia guizbangɨra na mɨkɨm suam, ia uari na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham.”
13 Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “E bar guizbangɨra nɨ mɨgei. E nɨn mɨsueghtɨ, nɨ aremeghan kogham. E pura nɨ ikegh nɨ inigh mangɨ Filistiabar agharim darɨgham.” Egha me benir gavgavir igiar pumuning inigha an agharimning ikegha, a inigha dagɨar akɨriam ategha Filistiaba bagha zui.
14 Egha me ghua Lehin nguibamɨn otivigha gɨvazɨma, Filistiaba a bagha dagarvagha ivemara izi. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Duam Samson gizɨvagha gavgavir ekiam a ganɨngi. Ezɨ benir igiar gavgavir me an agharimning ikezir kaba, mati avim strinbar isizɨ da pura amera dɨghoraghire. 15 Ezɨ a gari donkin mam aremegha irɨghav ikia, tɨghar bar kuram, an an akaguar agharim inigha an suiragha gumazir 1,000pla mɨsoghezɨ me ariaghire. 16 Egha Samson kamaghɨn ighiar mam gami:
 
“Donkin akaguar agharir kamɨn,
kɨ gumazir avɨribav soghezɨ, me ariaghire.
Egha kɨ men kuabar pozibav kɨnizɨ, da mamaghɨra iti.
Donkin akaguar agharimɨn,
kɨ gumazir 1,000pla, bar me agɨfa.”
 
17 Ezɨ a kamaghɨn ongegha gɨvagha akaguar agharir kam makuni. Ezɨ me danganir kam, “Akaguar Agharimɨn Mɨghsɨam,” a garɨsi.
18 Ezɨ Samsonɨn kuarim bar puvɨra an pɨrima, a kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn dei, “Kɨ nɨn ingangarir gumazim, ezɨ nɨ nan akurazɨ kɨ mɨdorozir kamɨn me abɨra. Egh kɨ dɨpam bangɨn kagh aremeghtɨ Filistiaba ti na inigham, o?” 19 Ezɨ God Lehin emɨmɨrir dɨpar mam gamizɨ, dɨpavsɨzim an anagav oto. Ezɨ a dɨpar kam amegha ua gavgavim ini.
Ezɨ bizir kam bangɨn me emɨmɨrir kam kamaghɨn a dɨbori, “Gumazim Dɨpam Bagha Deir Emɨmɨrir Dɨpam.” Ezɨ Lehin emɨmɨrir dɨpar kam datɨrɨghɨn ikiavɨra iti.
20 Ezɨ Filistiaba Israelian nguazimɨn garir dughiamɨn, Samson 20plan azenibar me gativagha men gumazir dapanimɨn ike.