16
Samson Gasan nguibar ekiamɨn ghu
Ezɨ Samson Lehin nguibam ategha Gasan nguibar ekiamɨn ghugha, tuavimɨn amizir gumaziba koma akuir mam batogha a koma akui. Ezɨ gumazir maba kamaghɨn Gasan gumazibav gɨa ghaze, “Samson izegha gɨfa.”
Ezɨ me ghuava nguibam okarigha nguibamɨn dɨvazir tiar akar ekiabar boroghɨn mongegha a bagha gara iti. Egha sighsirir akabar uariv gɨa ghaze, “E kagh ikɨtɨ amɨnim tiraghtɨ, e a mɨsueghtɨ an aremegham.” Ezɨ Samson bogarangra tuavimɨn amizir kam ko ikia ghua dɨmagarir arɨzimɨn, mɨsiamɨn dɨkavigha ghua nguibar ekiamɨn tiar akamningɨn suiragha aning asi. Egha aningɨn akɨnimning ko tiar akam asir ainɨn igugunir dafam sarama asi. Egha dagh isaghpugha ghua Hebronɨn nguibamɨn boroghɨn mɨghsɨar orazimɨn da arɨki.
Delaila Samson gifara
Ezɨ bizir kam otogha gɨvazɨma, Samson Gasan zui. A ghua Sorekɨn danganir zarimɨn amizir mam bato, an ziam Delaila, an an ganigha a bagha bar ifonge. Ezɨ Filistian atriviba ghua kamaghɨn Delailan mɨgei, “Nɨ Samson apezeperegh, an gavgavim bagh an azaragh, a managh gavgavir ekiar kam isi, eghtɨ e manmaghɨra a damightɨ, an gavgavim aneteghtɨ, e anebɨragham. Nɨ an gun en mɨkemeghtɨ e an suiragh a ikegham. Nɨ kamaghɨn damightɨ e vaghvagh 1,100 silvan dagɨaba isɨ nɨ danɨngam.”
Ezɨ Delaila kamaghɨn Samson mɨgei, “Nɨ na mɨkɨm, nɨ manmaghɨn gavgavir kam isi? Egh nɨ manmaghɨn damightɨ gavgavim nɨ ateghtɨ me nɨn suiragh nɨ ikegham?”
Ezɨ Samson kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Gumazitam bulmakaun sueba ko dafaribar itir 7plan agɨrir mɨsɨngizir puvatɨzir taba inigh na ikeghtɨma, nan gavgavim gɨvaghtɨ, kɨ pura gumazir kɨnimɨn mɨn ikiam.”
8-9 Ezɨ Filistian gumazir dapaniba bulmakaun sueba ko dafaribar itir agɨrir 7plan mɨsɨngizir puvatɨziba inigha iza Delaila ganɨngi. Ezɨ gumazir maba Delaila akui naghɨn mongeghav iti. Ezɨ Delaila Samsonɨn suemning ko dafarimning ike. Egha Delaila a gaghura ghaze, “Samson, Filistiaba nɨn suighasa izi!” Ezɨ a dɨkavima bulmakaun agɨrir kaba, mati strin avir mɨzariamɨn boroghɨn ikia isia dɨghoraghirezi moghɨn, dɨghoraghire. Ezɨ Filistiaba an gavgavimɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨghavɨra iti.
10 Ezɨ Delaila kamaghɨn Samson mɨgei, “Nɨ oragh, ga uaning, nɨ bar na gifaragha aghumsɨzir dafam na ganɨngi! Nɨ datɨrɨghɨn guizbangɨra na mɨkɨm, me manmaghɨra damigh nɨn suiragham?”
11 Ezɨ Samson kamaghɨn a mɨgei, “Gumaziba benir gavgavir bar igiaba inigh na ikeghtɨ nan gavgavir kam gɨvaghtɨ kɨ pura gumazir kɨnimɨn mɨn ikiam.”
12 Ezɨ gɨn Filistiaba iza Delaila akuir danganimɨn modogha itima, Delaila benir gavgavir bar igiar maba inigha an suemning ko agharimning ike. Egha Samsonɨn dei, “Samson, Filistiaba nɨn suighasa izɨ!” Ezɨ Samson benir gavgavir bar igiar an agharimning ikezir kaba, tretɨn mɨn dar ghore.
13 Ezɨ Delaila Samson mɨgei, “Nɨ bar na gifarava aghumsɨzir dafam na ganɨdi. Nɨ datɨrɨghɨn na mɨkɨm, gumaziba bar manmaghɨra nɨ ikegham?”
Ezɨ Samson kamaghɨn mɨgei, “Nɨ nan 7plan dapanir arɨzir gɨzgɨziba, inigh iniba nuavir masinɨn aven tretba sara initam nuavighɨva, nan dapanir arɨzim nir kamɨn aven tretba sara a nuafigh. Egh gɨn dɨkonir ruarir tamɨn nir kam isɨ bɨrimɨn a gafughtɨ, a bɨrimɨn porogh gavgafigh. Eghtɨ kɨ ua gavgaviba puvatɨgh pura gumazir igharazibar mɨn ikiam.”
14 Ezɨ Delaila Samson gamizɨ an akuima, an an 7plan dapanir arɨzir gɨzgɨziba, inigha iniba nuavir masinɨn aven, tretba sara inir mam nuavighava, an dapanir arɨzim inir kamɨn aven tretba sara a nuafi. Egha gɨn dɨkonir ruarir mam nir kam sara bɨrimɨn a gafu, ezɨ a bɨrimɨn porogha gavgafi. Egha a kamaghɨn dei, “Samson, nɨ ua bagh ganigh, Filistiaba nɨn suighasa izi.” Ezɨ a dɨkavima, dɨkonir kam ko nir an dapanir nuavizimɨn arɨzir gɨzgɨziba, a bar bɨrimɨn dagh ekuigha dɨkafi.
15 Ezɨ Delaila kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ manmaghsua, na mɨgɨa ghaze, nɨ bar na gifonge? Nɨ bar puvɨra na gifari. Nɨ na ko navir vamɨran itir puvatɨgha guizɨn akabar na mɨgeir puvatɨ. Datɨrɨghɨn namba 3ɨn dughiam, nɨ na gifaragha aghumsɨzim na ganɨngi, egha na mɨkemezir puvatɨ, nɨ manmaghɨra amigha bar gavgafi.” 16 Ezɨ Delaila dughiabar uabɨ mɨkɨmasa a gimobava, an azangsɨgha mamaghɨra iti. Ezɨ Samson mɨgɨrɨgɨar kam baragha ghua bar iporpore.
17 Egha bar abuan, a Delaila mɨkeme. A kamaghɨn mɨgei, “Kɨ aghɨrimra iti God na ginabazɨ nan amebam na batezir dughiamɨn, ikegha iza datɨrɨghɨn, me tong nan dapanir arɨzibagh isezir puvatɨ. Me nan dapanir arɨzibagh iseghtɨ, kɨ ua gavgaviba puvatɨgh, pura gumazir kɨnimɨn mɨn ikiam.”
18 Ezɨ dughiar kamɨn Delaila fo, Samson guizbangɨra a mɨgei. Egha a Filistiabar atriviba bagha akam amaga ghaze, “Ia uamategh izɨ. A datɨrɨghɨn guizbangɨra uabɨn gun na mɨkeme.” Ezɨ Filistiabar gumazir dapaniba, silvan dagɨar Delaila danɨngasa mɨkemeziba inigha izi. 19 Ezɨ Delaila Samson gifarazɨma Samson an apozimɨn akuava ongani. Ezɨ Delaila gumazir mamɨn diazɨma a iza Samson dapanir arɨzir gɨzgɨzir nuavizir 7plan ruariba apɨri. Ezɨ Delaila arazir kamɨn Samsonɨn gavgavim bar anegɨfa. An gavgavim bar moghɨra gɨfa.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
20 Ezɨ Delaila ua kamaghɨn dei, “Samson, nɨ ganigh, Filistiaba nɨn suighasa izi!”
Ezɨ Samson osegha ghaze, “Kɨ faragha ami moghɨn, dɨkavigh mangɨ fɨrighɨrɨgham.” A kamaghɨn fozir puvatɨ, Ikiavɨra Itir God anetaki. 21 Ezɨ Filistiaba an suiragha an damazimning asiaghatɨ. Egha me a inigha Gasan ghuegha senɨn brasbar ingarizimɨn a ike. Egha a gamima a kalabuziar dɨpenimɨn aven ikia witba ko raiziaba mɨrmɨri. 22 Ezɨ dughiar kamɨn Samsonɨn dapanir arɨzim uam aghui.
Samson areme
23 Ezɨ dughiar mamɨn Filistiabar atriviba iza uari akuvagha, isar ekiar mam gamua uan asem Dagon bagha ofa gami. Egha me bar akongegha kamaghɨn mɨgei, “En asem en akurazɨma e uan apanim Samsonɨn suiragha anebɨra.”
24-25 Egha me gɨn bar akongegha kamaghɨn mɨgei, “Ia Samsonɨn aku izɨtɨ a uan arazitabar amutɨ, e an gan an ingarɨva akɨ, a dɨpovasa.” Ezɨ gumaziba ghua kalabusɨn a inigha izi.
Ezɨ gumazamiziba an ganigha, uan asemɨn ziam fava kamaghɨn mɨgei, “En asem en akurazɨma e uan apanir kam anebɨra. Gumazir kam bar en nguazim gasɨghasigha, en gumazir avɨribav soghezɨ me ariaghire.” Egha me a isava dɨpenimɨn dagɨar guarir akɨnimningɨn tɨzimɨn anetɨzɨma, a tughav ikia arazarazibagh amima, me an ingarava aka a dɨpofi.
26 Ezɨ Samson, otarir an dafarimɨn suigha an akuava aruim kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan akuraghtɨma, kɨ dɨpenimɨn guarir akɨnimningɨn suiragh mɨtɨgh, uan akɨrim isɨva guarir akɨnimning garoroghasa.” 27 Dɨpenir kam gumazamizir bar avɨrim a gizɨfa, ezɨ Filistiabar atriviba bar moghɨra uaghan me ko iti. Ezɨ 3,000plan gumazamiziba dɨpenir ekiar kamɨn siriamɨn pɨn ikia beragha Samsonɨn garava a dɨpovava ati.
28 Ezɨ Samson kamaghɨn diagha Ikiavɨra Itir God ko mɨgei, “O Ikiavɨra Itir God, nan Ekiam, nɨ datɨrɨghɨn na gɨnɨghnɨgh. O God, nɨ datɨrɨghɨn ua gavgavim na danɨngigh. Eghtɨ datɨrɨghɨn Filistiaba nan damazimning asizɨ moghɨra, kɨ me ikaragham.” 29 Egha Samson dagɨar dɨpenir guarir tongɨra tughav ikia, gavgavim a ganɨdir akɨnimningɨn suira. A dafarir guvimɨn guarir akɨnir mamɨn suiragha, dafarir kɨriamɨn igharazimɨn suira.
30 Egha a kamaghɨn dei, “Nɨ na ateghtɨ kɨ Filistiaba ko aremeka.” Egha a bar uan gavgaviba sara guarir akɨnimning adugha zuima dɨpenim irɨ. Dɨpenim dɨpɨrigha ira Filistiabar atriviba ko, gumazamizir igharazir an aven itiba sara me gisɨn ira me mɨsoghezɨ, me bar ariaghire. Ezɨ gumazamizir bar avɨrim Samson ko ariaghire, men dɨbobonim, an angamɨra ikia mɨsoghezɨ gumazibar dɨbobonim gafira.
31 Ezɨ Samsonɨn adarazi gɨn izaghira an kuam ini. Me an kuam inigha ghua Sora ko Estaolɨn nguibar ekiamningɨn tɨzimningɨn, an afeziam Manoa afazɨ naghɨn anefa. Samson 20plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ike.

*16:19: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.