Benjamin ko Danɨn
anabamningɨn eghaghaniba
17
(Sapta 17--21)
Maika uabɨ marvir guabar ziaba fer dɨpenir mam iti
Ezɨ gumazir mam an ziam Maika, a Efraimɨn mɨghsɨar dozibar iti. A dughiar mamɨn uan amebam mɨgei, “Nɨ uan 1,100ɨn dagɨar silvabagh fo, tina da okeme? Ezɨ kɨ dughiar kamɨn itima, nɨ God mɨgɨa ghaze da okemezir gumazim, nɨ a gasɨghasɨkigh. Nɨ gan, kɨ uabɨ bizir kam gami. Kɨ da okemegha, datɨrɨghɨn ua nɨ ganɨdi.”
Ezɨ an amebam kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Nan otarim, Ikiavɨra Itir God deragh nɨ damu.”
Ezɨ Maika 1,100plan silvan dagɨaba uamategha da isava uan amebam ganɨngi. Ezɨ an amebam kamaghɨn mɨgei, “Kɨ silvan dagɨar kaba Ikiavɨra Itir God danightɨ, dagɨar kaba nan otarim baghavɨra ikiam. Egh dagɨar kaba, ga da isɨva gumazitabar anightɨ, me dar marvir guatamningɨn ingarightɨ, e aningɨn ziamning fam. Me temer otevitam marvir guatam akɨrighɨva silvan a nokegh, egh marvir guatam silvan kɨnimra an ingarigh.”* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. E uaghan fozir puvatɨ, aning manmagh garir nedazimɨn dɨgɨrim silvan kamɨn a gami. Ezɨ 18:24ɨn akamɨn, Maika nedazimning kamaghɨn aning dɨbori, “aser godɨn kɨ ingarizimning.” Egha Maikan amebam 200 silvan dagɨar an amebam uam a ganɨngiziba, isa silvan marvir guabar dɨgɨribagh amir gumazir mam ganɨngi. Ezɨ a marvir guar mam tememɨn anekɨrigha silvan bar a noke, egha marvir guar mam silvan kɨnimɨn an ingari. Ezɨ amebam aningɨn nedazimning isava Maikan dɨpenimɨn aning atɨ.
Ezɨ gumazir kam Maika, a marvir guamning bagha ofa gamir dɨpenir dozir mam iti. Egha a ofa gamir gumazibar dapanimɨn korotiar otevir azenan azuir mamɨn ingarigha asebar ifongiam gɨfofoghamin marvir guar dozir mam sara ingari. Egha a uan otarir mam amɨsevezɨma an ofa gamir dɨpenir kamɨn ofa gamir gumazimɨn oto. E fozir puvatɨ, “asebar ifongiam gɨfofoghamin marvir guar dozir mam,” a ti bar bizir tizimra. Nɨ Jenesis 31:30 ko 1 Samuel 19:13ɨn gan. Hibrun akamɨn bizir kaba me kamaghɨn da dɨbora ghaze, asebar marvir guaba. Godɨn Araziba 12:8; Gumazir Dapaniba 21:25Dughiar kabar atrivitam Israelɨn itir puvatɨ. Kamaghɨn, gumazamiziba vaghvagha tintinibar uan ifongiabar gɨn ghua pura bizibagh amua iti.
Ezɨ dughiar kamɨn Livain anabamɨn adarazir gumazir igiar mam, a Judan anabamɨn nguazimɨn ikia, Betlehemɨn nguibar ekiamɨn iti. A Betlehem ategh mangɨ nguibar igiatam batogh an ikiasa zui. A ghua Efraimɨn mɨghsɨar dozibar, Maikan dɨpenimɨn oto. Ezɨ Maika an azara, “Nɨ managh ikegha izi?” Ezɨ Livain gumazir kam kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ Betlehemɨn itir Livain anabamɨn gumazir mam, a Judan nguazimɨn itir nguibam. Kɨ danganir ikiamiba buriagha arui.”
10 Ezɨ Maika kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ na ko kagh ikiam. Nɨ na ko ikɨ nɨghnɨziba na danɨng egh uaghan nan ofa gamir gumazimɨn ikiam. Eghtɨ azenibar zurara kɨ 10pla silvan dagɨaba ko korotiaba ko dagheba sara nɨ danɨngam.” 11 Kamaghɨn, Livain gumazir igiar kam Maikan mɨgɨrɨgɨam baregha, a ko iti. Egha an an borimɨn mɨn otogha a ko iti. 12 Ezɨ Maika ivezim isa Livain gumazir igiar kam ganɨdi. Egha a gamizɨ an an ofa gamir gumazimɨn otogha, Maikan dɨpenimɨn aven iti.
13 Ezɨ Maika kamaghɨn mɨgei, “Livain mav datɨrɨghɨn nan ofa gamir gumazimɨn otogha iti. Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn fo, Ikiavɨra Itir God datɨrɨghɨn na danganimɨn aven itir bizibar amightɨ, da deragh otivam.”

*17:3: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. E uaghan fozir puvatɨ, aning manmagh garir nedazimɨn dɨgɨrim silvan kamɨn a gami. Ezɨ 18:24ɨn akamɨn, Maika nedazimning kamaghɨn aning dɨbori, “aser godɨn kɨ ingarizimning.”

17:5: E fozir puvatɨ, “asebar ifongiam gɨfofoghamin marvir guar dozir mam,” a ti bar bizir tizimra. Nɨ Jenesis 31:30 ko 1 Samuel 19:13ɨn gan. Hibrun akamɨn bizir kaba me kamaghɨn da dɨbora ghaze, asebar marvir guaba.

17:6: Godɨn Araziba 12:8; Gumazir Dapaniba 21:25