18
Danɨn anabamɨn adarazi nguibar ekiar igiam ini
Dughiar kamɨn Israelia atriviba puvatɨ. Danɨn anabam fomɨra iza datɨrɨghɨn, me Israelian anababar tongɨn, nguazir tam inizir puvatɨghavɨra iti, kamaghɨn, Danɨn anabamɨn adarazi nguazir tam batogh an ikiasa da buri. Ezɨ Danɨn anabamɨn adarasi, gumazir bar gavgavir 5pla amɨsevezɨ, me Sora ko Estaolɨn nguibar ekiamningɨn iti. Me Danɨn anababar 5plan gumazir kaba amɨsevegha, me amadazɨma, me ghua moga nguazimɨn gara a getiagha arui. Me kamaghɨn gumazir kabav gei, “Ia mangɨ nguazir kam bar deraghvɨram a getiraru.” Ezɨ gumazir 5plan kaba ghua Efraimɨn mɨghsɨar dozibar Maikan dɨpenimɨn otogha, dɨmagarir vamɨran a koma akui.
Me ghua Maikan dɨpenimɨn aven ikia orazima, Livain gumazir kam mɨgei. Ezɨ me an mɨgɨrɨgɨaba baregha fo, kar Judabar nguazimɨn gumazim, ezɨ me an azara, “Nɨ bizir tizim gamua kagh iti? Tinara nɨ inigha kagh ize?”
Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Maika uabɨ na mɨkemezɨ, kɨ kagh iti. A na givezima kɨ an ofa gamir gumazimɨn otogha kagh iti.”
Ezɨ me kamaghɨn Livain gumazir kam mɨgei, “E uari, nɨ e bagh God ko mɨkɨm. Nɨ e bagh Godɨn azangsɨgh, en darorir kam deragham, o puvatɨgham?”
Ezɨ ofa gamir gumazim kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Ia nɨghnɨzir avɨribar amuan markɨ. Ikiavɨra Itir God ian gan ian darorim geghuvam.”
Ezɨ 5plan gumazir kaba nguibar kam ategha ghua Laisɨn nguibar ekiamɨn oto. Me ghua Laisɨn nguibamɨn itir gumazamizibar garima, men dabirabim Saidonɨn nguibar ekiamɨn gumazamizibar mɨn dera. Me bar nɨmɨram apiaghav ikia gumazir igharazibar atari puvatɨ. Me ghaze, mɨdorozitam me batoghan kogham. Atrivitam o gumazir dapanitam aghumsɨzir arazitamɨn me gamizir puvatɨ. Me Saidonɨn nguibamɨn saghon ikia, egha dagɨaba bagha biziba igharaz darazi dama, ada amadir puvatɨ.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ 5pla gumazir kaba uamategha ghua Sora ko Estaolɨn otozɨ, men adarazi men azara, “Ia manmaghɨra garir bizibar gani?”
Ezɨ 5plan gumazir kaba kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia zuamɨra izɨ e mangɨva, nguibar ekiar kam korogh me mɨsogham. E men nguzimɨn garima, a bar dera. Ia suighsuighan markɨ, e mangɨ me mɨsogh men nguazim iniam. 10 Ia danganir kamɨn mangɨ gantɨ, nguazir avɨriba ikiam. Ia gantɨ bizir aghuir avɨriba an ikiam. Egh ia uaghan gantɨ, me mɨsoghsɨ nɨghnɨghan kogham. Ia oragh, God nguazir kam e danɨngam.”
11 Kamaghɨn, Danɨn adarazir 600plan gumaziba mɨdorozir biziba inigha, mɨsoghasa Sora ko Estaol ategha zui. 12 Me ghua Kiriat Jearimɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn Judan nguazimɨn averpenibar ingarigha iti. Kamaghɨn danganir kam me kamaghɨn a dɨbori, “Danɨn Averpenibar Ingarizir Danganim.” Danganir kam Kiriat Jearimɨn aruem uaghiri naghɨn iti, ezɨ me datɨrɨghɨn kamaghɨra a dɨbora mamaghɨra iti.
13 Me danganir kam ategha ghua Efraimɨn mɨghsɨar dozibar Maikan dɨpenimɨn oto. 14 Ezɨ 5plan gumazir ghua Laisɨn nguazim moga an ganiziba, kamaghɨn uan adaraziv gei, “Ia kamaghɨn fo, dɨpenir kabar aven, ofa gamir gumazibar korotiar mam ko, asebar ifongiam gɨfofoghamin marvir guar dozir maba ko, marvir guar me tememɨn dɨkɨrigha silvan noghezir mam ko, marvir guar me silvan kɨnimɨn ingarizir mam, da iti. Ezɨ e datɨrɨghɨn manmaghɨn damuam?” 15 Ezɨ me tuavim ategha Maikan dɨpenim iti naghɨn Livain gumazir igiam itir dɨpenimɨn otogha, egha dughiam a ganɨngi. 16 Me dɨpenimɨn aven itir dughiamɨn, Danɨn mɨdorozir gumazir 600pla uan mɨdorozir bizibar suigha, Maikan dɨpenimɨn dɨvazimɨn itiar akamɨn mɨtivighav iti. 17 Ezɨ ofa gamir gumazir kam, 600plan mɨdorozir gumaziba ko dɨvazimɨn itiar akamɨn itir dughiamɨn, gumazir 5plan moga gariba, me aseba fer biziba iniasa dɨpenimɨn aven ghue. Me ghua ofa gamir gumazibar korotiam ko, Godɨn ifongiam gɨfofoghamin marvir guar doziba ko, marvir guar me tememɨn dɨkɨrigha silvan noghezim ko, marvir guar me silvan kɨnimɨn ingarizim, me bar ada okɨmasa.
18 Ezɨ ofa gamir gumazim garima, gumazir kaba Maikan dɨpenimɨn aven ghuegha, ofa gamir gumazibar korotiam ko, Godɨn ifongiam gɨfofoghamin marvir guar doziba ko, marvir guar me tememɨn dɨkɨrigha silvan noghezim ko, marvir guar me silvan kɨnimɨn ingarizim, me da okei. Ezɨ ofa gamir gumazim kamaghɨn men azara, “Ia tizim gami?”
19 Ezɨ me kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ uan akam dukuagh nɨmɨra ikɨ. Nɨ mɨgɨrɨgɨar tam damuan markɨ. Nɨ uaghan e ko izɨva en ofa gamir gumazimɨn otogh, egh uaghan nɨghnɨzir aghuiba e danɨngamin gumazimɨn ikiam. Nɨ ti dɨpenir vamɨra itir gumazim bagh ofa gamir gumazimɨn ikiam? Ingangarir kam, a pura bizim. Nɨ e ko izɨva Israelian anabar ekiar tamɨn ofa gamir gumazimɨn ikiam, kar ingangarir bar ekiam, a Maikan ingangarir muziarim bar a gafira.” 20 Ezɨ ofa gamir gumazim kamaghɨn oregha navir amɨrizim inigha, ofa gamir gumazibar korotiam ko, Godɨn ifongiam gɨfofoghamin marvir guar doziba ko, silvan marvir guamning inigha, men gɨn zui.
21 Egha me nguibar kam ategha zui. Men boriba ko men bulmakauba ko men biziba faragha zui. 22 Me Maikan dɨpenim ategha mong saghuiam me gatɨgha zuima, Maika uan dɨpenimɨn boroghɨn itir darazir diagha, me Danɨn adaraziv soghasa men gɨn zui. Egha me men gɨn ghua me bato.
23 Ezɨ Maika ko mɨsoghasa zui darasi, Danɨn adarazir dei, ezɨ Danɨn anabamɨn adarazi ragha Maikan azara, “Manmaghɨn ami? Nɨ tizim bagha avɨrir dafar kam ko izi?”
24 Ezɨ Maika kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia tizim bagha kamaghɨn nan azangsɨsi, nɨ bar bizir tizim baka? Ia tizim bagha nan ofa gamir gumazim ko nan marvir guar kɨ ingarizimning inighava ari? Nan bizitam itir puvatɨ.”
25 Ezɨ Danɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Nɨ mɨgɨrɨgɨar avɨribar e damuan markɨ. Gumazir kaba ua nɨn atar nɨ mɨsuegh, egh nɨn amuiroghboriba sara mɨsueghtɨ me arɨghiregham.” 26 Egha Danɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn mɨkemegha gɨvagha ghue. Ezɨ Maika gumazir kabar garima me bar gavgavizɨ, a me mɨsoghan ibura, kamaghɨn, a uamategha uan nguibamɨn ghu.
27 Ezɨ Danɨn anabamɨn adarazi Maika ingarizir biziba ko, an ofa gamir gumazim sara inigha Laisɨn ghu. Ezɨ Laisɨn gumazamiziba bar deravɨra iti. Egha me tong mɨsoghasa nɨghnɨzir puvatɨ. Kamaghɨn, Danɨn anabamɨn adarazi bar me mɨsoghezɨ me ariaghirezɨ, me men nguibar ekiam gaborozɨ a isi. 28 Saidonɨn nguibar ekiam bar men saghon iti, kamaghɨn men akurvaghamin gumaziba puvatɨ, me uaghan gumazir igharaziba ko biziba uari ganɨga uari ikarvazir puvatɨ. Nguibar kam Betrehopɨn nguibamɨn boroghɨn danganir zarimɨn iti. Ezɨ Danɨn anabamɨn adarazi ua nguibar ekiar kamɨn ingarigha an iti. 29 Egha me nguibar kam kamaghɨn a dɨbori, “Dan.” Me uan inazir afeziabar ziam Dan inigha a gatɨ, a Jekopɨn otarim, me an ziam isava nguibar ekiar kam gatɨ. Me fomɨra kamaghɨn a dɨbori, “Lais.” 30 Ezɨ Danɨn anabamɨn adarasi, marvir guar me inigha izezim asaragha, an ziam fe. Ezɨ Mosesɨn otarim Gersom, an ovavir borir mam Jonatan, a Danɨn adarazi bagha ofa gamir gumazimɨn ingangarim gami. Ezɨ an otariba ko an ovavir boriba uaghan ofa gamir ingangarim gamua ghuavɨra itir dughiamɨn, men apaniba iza bar Israelian suigha ghua, kantrin igharazimɨn kalabus gatɨ. Akar kamɨn mɨngarim ti kamaghɨn ghu, dughiar kamɨn, Jonatan uan adarazi ko ofa gamir ingangarim gamima, Asirian adarazi Israelɨn gumazamizir avɨriba inigha ghua, uan kantrin aven kalabus gatɨ. Danɨn anabamɨn adarazi Laisɨn nguibam inigha gɨfa. Ezɨ 400plan azenibar gɨn bizir kam oto. Nɨ 2 Atriviba 15:29ɨn gan. 31 Godɨn Purirpenim Silon itir dughiamɨn, Danɨn anabamɨn adarasi, Maika dɨkɨrɨzir marvir guar kamɨn ziam fa mamaghɨra iti.

*18:7: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

18:30: Akar kamɨn mɨngarim ti kamaghɨn ghu, dughiar kamɨn, Jonatan uan adarazi ko ofa gamir ingangarim gamima, Asirian adarazi Israelɨn gumazamizir avɨriba inigha ghua, uan kantrin aven kalabus gatɨ. Danɨn anabamɨn adarazi Laisɨn nguibam inigha gɨfa. Ezɨ 400plan azenibar gɨn bizir kam oto. Nɨ 2 Atriviba 15:29ɨn gan.